^ÜllU Stemming uien onzeker Bloemen en planten Champignons Geen echte moederdagprijzen Eieren Prijsbericht CHZ Fruitveiling CHZ Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Zaden en granen Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Nederlandse sering krijgt waardering VRIJDAG 7 MEI 1993 De positieve verwachtingen ten aanzien van de prijsvorming van ui en werden halverwege deze week nog niet bewaarheid. Integendeel: de prijsnoteringen werden lager. Desondanks biedt de handel voor hele goede, grove partijen nog 15 cent. Gezien de beperkte voorraad goede uien, is de marktstemming optimistisch. Nogal wat binnen- en buitenlandse afnemers blijken teleurgesteld in de kwaliteit van de uien die hen in de laatste weken van april zijn gele verd. Op heel veel uien kwam schot. Vanzelfsprekend speelde het warme weer een rol. Gevolg was dat men zich ten aanzien van nieuwe aanko pen nogal terughoudend opstelde. De kwaliteitsproblemen spelen vooral in het zuidwesten. De veldbe- handeling die daar eind augustus is uitgevoerd tegen vroegtijdig ontkie men tijdens de bewaring, blijkt niet goed geholpen te hebben. Degenen die dit is overkomen, proberen hun uien nu versneld te ruimen. Maar dat kan de markt niet goed aan. In de IJsselmeerpolders schijnt de kwaliteit van de uien over het alge meen beter te zijn dan in het zuid westen. De meningen over de nog aanwezi ge voorraden lopen uiteen. Volgens het Produktschap voor Groenten en Fruit (PGF) zijn ze nog aanzienlijk (zie grafiek). De handel betwijfelt dit. In Zeeland zou zelfs het einde van de voorraden al in zicht zijn. Buitenlandse uien Overigens zijn er nu ook volop nieu we uien van het zuidelijk halfrond aan de markt. Verleden week wer den ze aan de handel aangeboden voor ruim een gulden per kilo franco plaats van levering. Volgens het PGF was het uienareaal in Nieuw Zee land ongeveer even groot als verle den jaar. Maar men rekent daar op kleinere hectare-opbrengsten. Vorig jaar ging er 45.000 ton Nieuw Zee- landse uien naar Europa, waarvan 11.000 ton naar Nederland. De uien- produktie in Australië zou circa 20% kleiner zijn dan vorig jaar. In Chili zou het areaal aanzienlijk uit- Veilinggegevens week 26/04-30/04 (wk 17) prijs in centen per stuk Bron: VBN Prijs wk 17 Prijs wk 17 Prijs wk 16 1992 1993 1993 Alstroemeria 28 30 33 Troschrysant 39 39 40 Cymbidium 123 132 Freesia 27 18 23 Gerbera 20 17 16 Iris 21 15 19 Lilium 50 65 67 Rosa 32 36 35 Tulipa 19 13 15 Begonia 275 269 Dracena 391 415 445 Ficus 377 428 Hedera 626 81 146 Hydrangea 642 660 Kalanchoë 137 155 152 Snijbl. totaal 34 33 31 Kamerpl. totaal 248 247 264 Veilinggegevens week 26/04-30/04 (wk 17) prijs in centen per kg Bron: PGF Door- Prijs Prijs Prijs Prijs snede wk 17wk 17wk 17wk 16 1991 1992 1993 1993 Klasse 11 60 549 329 296 249 Klasse II 3 100 194 155 132 153 Klasse II 3 80 200 158 152 158 gebreid zijn 20%). Omdat de prijzen in Europa erg laag liggen, schijnen de Chilenen weinig con tracten te hebben afgesloten. Ar gentinië wil wel exporteren, maar kampt met dure vrachtruimta De export van Zuidafrikaanse uien naar Europa zal waarschijnlijk ook niet veel groter worden dan in voorgaan de jaren. Consumptieaardappelen "volop werk" De sorteerbedrijven meldden "volop werk". Er gaan veel tafelaardappe len naar Oost-Europa en naar Scan dinavische landen. Hier en daar nemen de moeilijkheden met de kwaliteit toe. De fritesfabrikanter nemen goed af, maar zijn erg kri tisch ten aanzien van de bakkleur. Reden waarom frites-geschikte aardappelen deze week iets hoger noteren. Degenen die vorige week nog een opgaande lijn in de prijsont wikkeling meenden te mogen ver wachten, toonden zich afgelopen dagen voorzichtiger. Voornaamste reden is onduidelijkheid over de voorraden. Als de termijnmarkt bij het juiste eind heeft, zijn deze nog ruim. De Amsterdamse termijn- markt noteerde deze week op mei en juni aanzienlijk lager. Het bestuur van de termijnmarkt heeft de verrekenprijs voor degenen die hun leveringsverplichtingen ten aanzien van de aprilcontracten niet zijn nagekomen vastgesteld op f 13,— (voor Bintje 50 opw.). Dege nen die zich niet aan de reglemen ten hebben gehouden is onder de aandacht gebracht dat zij rekening moeten houden met disciplinaire maatregelen. Dat kan uitsluiting be tekenen en een boete van maximum f 500.000,-. Gegevens uit Frankrijk duiden op een 11% kleinere oppervlakte con sumptieaardappelen dan in 1992. Het areaal fabrieksaardappelen zou met 5% verminderd zijn. De teelt van suikerbieten zou 3% teruggang vertonen. Minder graan? Volgens schattingen is in Frankrijk 8% minder graan ingezaaid en 20% minder koolzaad. Ongeveer 12*5% van de Franse akkergrond zou zijn braakgelegd. Aan het einde van het seizoen zal de EG over 30 miljoen ton interventie- graan beschikken. Dit zal, met sub sidie, op de wereldmarkt moeten worden afgezet. Op de Groninger graanbeurs was er deze week voor tarwe goede interesse bij onveran derd prijsniveau. De gerstaanvoer was van geen betekenis. Moederdag 1993 wordt voor de bloementelers geen fiasco maar ook geen "topper". De snijbloemen werden op de veilingklokken vaker "goedkoop" dan "redelijk" uitge drukt. De bloeiende planten zijn re delijk betaald, de groene niet. Gerekend naar de extreem warme weersomstandigheden van eind vo rige week zijn de prijzen trouwens nog meegevallen. Vorige week don derdag en vrijdag draaiden er op sommige veilingen zelfs snijbloe men door: freesia's bijvoorbeeld en violieren en leeuwebekken. De ger- beraprijzen lagen eveneens in de goot. De middenprijs van snijbloe men kwam die dag niet verder dan 32 cent. De weersomslag van zaterdagavond 1 mei kwam dan ook als geroepen. Maandag 3 mei steeg de midden prijs naar 39 cent. Dinsdag 4 mei werd er gemiddeld 47 cent ge maakt, maar woensdag kwam de middenprijs van de snijbloemen niet veel verder dan 41 cent. Vorig jaar haalde de snijbloemen in de moe- derdagweek een middenprijs van 46 cent. In 1991 werd gemiddeld zelfs 63 cent betaald. De aanvoer bleef in de loop van deze week groot. Daar onder was ook een aanzienlijke hoe veelheid importbloemen, vooral uit Israël. ZON en "Veldhoven" naar Cham pignon Beurs Naast de veilingen Zaltbommel, Bemmel en RBT-Breda gaan vanaf 1 juli zo goed als zeker ook Veiling Veldhoven en Veiling ZON te Grub- benvorst deelnemen aan de Cham pignon Beurs Holland. De CBH treedt op als schakel tussen teler en afnemer en bemiddelt bij het afslui ten van contracten tussen deze twee. Als zodanig boekte de CBH vorig jaar een omzet van 23 miljoen kg, bijna 15% van de landelijke pro- duktie van champignons (190 mil joen kg). Veiling ZON denkt ongeveer de helft van z'n jaarlijkse champignonaan- voer van 10 miljoen kg bij CBH on der te brengen. Veiling Veldhoven brengt z'n hele contractaanvoer (10 miljoen kg) in. Beide veilingen willen de aan- en afvoer van "hun" cham pignons en de daarbij behorende ad ministratie ook onder CBH in principe zelf blijven regelen. De deelname van Veiling ZON aan CBH wordt definitief als het bestuur en de ondernemingsraad goedkeuring hebben gegeven. Dinsdag 4 mei 1993: Witlof: aanvoer: 47.000 kg. Eenma lig fust: krt grf I 180-204; lang I 198-214; klvp.4 I 151-189; klvp.5 I 122-129; klvp.6 I 120-121; klvp.2 I 121; klvp.3 I 129-139. Meerm. fust: krt grf I 126-155; krt fijn I 151-210; kort II 60-94; lang II 50-69; ex. krt II 98; onre^^'m. II 50-51. Aardappe len: aanvoer: 35.000 kg. Bintje bonk 22-30; Bintje groot 5-9; Bildstar 5-11; Irene 5-31. Nieuwe aardappe len: Doré groot 350-460. Uien: aan voer: 27.000 kg bonk (rood) 35-56; grof (168-171) 5-33; middel (5-191) 7-17; geschoond 78-106. Dinsdag 4 mei 1993: Blok appelen: Elstar: Barendrecht aanvoer: 36 ton. 85/90 I-2 64; 80/85 I-2 95; 70/80 I-2 110; 65/70 I-2 81. Kapelle aan voer: 40 ton. 90/95 I-3 49; 85/90 1-2 60 I-3 57; 80/85 1-2 81 I-3 74; MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 7,70- 8,30 1,60-1,54 week 17 57-61 gr. 8,60- 9,50 1,51-1,56 64-67 gr. 9,80-10,50 1,53-1,57 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g ProVeBa (29/04) wit 5,96 (ld) 7,36 (ld) 7,87 (dd) 8,72 (dd) 9,42 (dd) ProVeBa (29/04) bruin 6,69 (ld) 7,68-7,61 7,90-7,96 8,80-8,85 9,87-9,98 ProVeBa (04/05) wit 7,58 (dd) 8,06 (dd) 8,66 (dd) ProVeBa (04/05) bruin 7,66 (ld) 8,13-8,25 9,06-9,27 Evadag wit 5,95 7,35 7,75 8,60 9,30 bruin 6,70 7,70 7,90 8,80 9,85 Ven wit 5,05 6,15 6,75 7,20 7,75 8,55 9,40 bruin 4,90 6,20 6,75 7,30 7,95 9,60 10,00 Roveco-notering is gelijk aan Ven ex btw. bintje/100 kg Veld- Telersprijzen gewas Emmeloord 29/04 Zeewolde 30/04* Goes 04/05 6,00-7,50 Dronten 05/05 Middenmeer 05/05** Leeuwarden 30/04* geen beurs i.v.m. Koninginnedag niet tijdig bekend Klei 0 mm Voer- aardappelen 6,50-5,00 0,75-1,25 7,00-8,00 6,00-8,00 ex. btw 100 kg vlgz. AVZ 8,00-12,00 7,00-10,00 7,00-11,00 Groothandelsprijzen Rotterdam 03/05 Bintje Klei 40-50 mm 4,00-5,00 Klei 50 mm 12,50-13,50 Zand 40-50 mm Zand 50 mm Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 50mm+ mei '93 12,20 13,40 11,90 50mm+ juni '93 14,00 15,20 13,50 50mm+ april '94 23,50 24,20 24,30 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Voergerst Goes di. 04/05 37,50 44,75 33,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 262,50-277,50* Karwijzaad 140,00* Prima doorsnede Groningen di. 04/05 40,75 123,50 Rotterdam (gr.h) ma. 03/05 41,25 45,25 39,75 290,00 142,50 Goes, di. op auto geleverd: ongerepeld tot 0,30; afw. partijen Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 63,00-66,00 75,00 Kapucijners 70,50-73,00 82,50 Bruine bonen 83,50 92,50 70/80 I-2 95 I-3 92; 65/70 I-2 69 I-3 77; 60/65 I-2 49. Jonagold: Ba rendrecht aanvoer: 64 ton. 90/op I-2 54; 80/90 1-1 79 I-2 63 I-3 55; 70/80 1-1 85 I-2 64 I-3 65. Kapelle aanvoer: 21 ton. 90/op 1-1 57 I-2 51; 80/90 1-1 81 I-2 71; 70/80 1-1 87 I-2 75; 65/70 1-1 49 I-2 41. Jonagored: Barendrecht aanvoer: 15 ton. 90/op I-2 39; 80/90 I-2 56 I-3 58; 70/80 I-2 58 I-3 49; 65/70 I-2 45 I-3 35. Golden delicious: Barendrecht aan voer: 13 ton. 80/90 I-2 61; 70/80 I-2 61; 65/70 I-2 27. Kapelle aan voer: 61 ton. 90/op I-2 47 I-3 46; 80/90 I-2 58 I-3 56; 70/80 I-2 61 I-3 42; 65/70 I-2 34 I-3 27. Kavel appelen: Elstar: Kapelle aanvoer: 48 ton. 90/95 KL.I 49; 85/90 KL.I 52-55 80/85 KL.I 61-78; 70/80 KL.I 73-93; 65-70 KL.I 61-72. Gloster: Kapelle aanvoer: 53 ton. 80/90 KL.I 52-55 KL.II 53; 70/80 KL.I 51-60 KL.II 48. Golden delicious: Kapelle aanvoer: 39 ton. 90/op KL.I 43-46; 80/90 KL.I 49-54; 70/80 KL.I 45-53 KL.II 56; 65/70 KL.I 29-32 Veilinggegevens kg wk 24/04-30/04 (week 17) Prijzen in centen per kg Veilinggegevens kg wk 24/04-30/04 (week 17) Prijzen in centen per eenheid Veilinggegevens kg wk 24/04-30/04 (week 17) Prijzen in centen per kg Bron: PGF Sorte prijs prijs prijs prijs Bron: PGF Sorte een prijs prijs prijs prijs Bron: PGF Sorte Een prijs prijs prijs prijs ring wk 17 wk 17 wk 17 wk 16 ring heid wk 17 wk 17 wk 17wk 16 ring heid wk 17 wk 17 wk 17 wk 16 1991 1992 1993 1993 1991 1992 1993 1993 1991 1992 1993 1993 Boskoop, blond 75/85 245 45 48 Andijvie kg 115 115 53 89 Aubergines 225-300 kg 234 248 165 150 Boskoop, rood 75/85 289 401 62 73 Asperges AA 20-28 kg 1390 980 697 1394 Courgettes 275-350 st 113 80 83 97 Elstar 75/80 244 332 80 78 Asperges A 16-20 kg 1292 822 594 1055 Komkommers 360-410 st 57 55 59 54 Gloster 70/80 103 125 48 44 Bloemkool 8 st/bk st 274 94 153 139 Komkommers 410-510 st 73 65 60 64 Golden Delicious 70/80 120 203 56 56 Kool, spits kg 197 92 165 281 Paprika, groen 75/85 kg 351 702 372 346 Jonagold 80/85 149 225 65 70 Kool, rode 12-15 kg 251 47 64 94 Paprika, rood 75/85 kg 805 550 310 417 Jonagored 80/85 152 233 72 71 Kool, D.w. 12-15 kg 142 49 135 145 Radijs midden bos 60 27 25 38 Conference 55/65 191 262 102 128 Kroten A kg 53 26 22 22 Sla, glas 190-200 st 19 17 21 44 Waspeen B50-150 kg 105 68 98 88 Sla, glas 230-240 st 23 22 29 54 Breekpeen 50-200 kg 82 36 46 69 Sla, krul st 26 49 48 73 Bospeen bos 188 167 250 208 Sla, veld kg 540 437 585 799 Prei blok 2 kg 163 93 119 75 Tomaten, rond 47-57 kg 201 159 173 165 Rabarber kg 71 41 39 42 Tomaten, vlees 67-82 kg 231 195 187 186 Spinazie kg 89 34 27 34 Tomaten, kers 24-30 250 g 141 126 113 79 Witlof 1 l-kort kg 142 66 66 106 KL.II 28. Jonagold: Kapelle aanvoer: 73 ton. 90/op KL.I 45-55 KL.II 43-53; 80/90 KL.I 49-68; 70/80 KL.I 57-76 KL.II 53; 65/70 KL.I 40-43. Red elstar: Kapelle aanvoer: 17 ton. 90/95 KL.I 47; 85/90 KL.I 53; 80/85 KL.I 56-72; 70/80 KL.I 64-89; 65/70 KL.I 56-76; 60/65 KL.I 37. Winston: Kapelle aanvoer: 11 ton. 80/90 KL.I 38; 70/80 KL.I 39-46; 65/70 KL.I 36; 60/65 KL.I 27-29. Blok peren: Conference: Barendrecht aanvoer: 26 ton. 65/75 I-2 120; 55/65 I-2 110. Kapelle aanvoer: 23 ton. 65/75 I-2 124 I-3 118; 55/65 I-2 118 I-3 88. Kavel peren: Conference: Kapelle aanvoer: 28 ton. 65/75 KL.I 101-113 KL.II 38-77; 55/65 KL.I 75-101 KL.II 35-81; 45/55 KL.II 11-38. De kwaliteit van Nederlandse serin gen valt bij bloemisten in Duitsland, Italië en Nederland in goede aarde. Driekwart is tevreden; in Italië is dat zelfs 85 procent. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Produktschap voor Siergewassen heeft uitgevoerd voor Bloemenbureau Holland. Als de Nederlandse en Duitse bloe misten aanmerkingen hadden, dan betrof dit de houdbaarheid van de sering, de grootte van de kop, de rijpheid en het verschillende aantal koppen per bos. Sommige Italianen klaagden over schade door het transport.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 22