Drie Zeeuwse plattelandsvrouwen delen in lintjesregen Groots muziekspektakel "Jamrock '93" Delta-jongeren Vragen aan de dijkgraaf Jonoaren aafinda onder redaktie van de Perskommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Noord-Brabant. Adres: C.J. de Jonge-Stols Brouwerijweg 2, 4424 CH Wemeldinge NAJK-studiereis naar Noord-Frankrijk Ter gelegenheid van Koninginnedag 1993 heeft Koningin Beatrix 2356 personen onderscheiden met een lintje. We zijn trots u te kunnen mel den dat er ditmaal drie plattelands vrouwen uit Zeeland tot de gedecoreerden behoren. Dat zijn mevrouw P.J. de Rooy-Janse uit Wemeldinge, mevrouw N. Flipse- Roelse uit Westkapelle en mevrouw W.M. Stoel-Blom uit Brouwersha ven. Mevrouw De Rooy werd bevor derd tot Ridder, de beide andere dames ontvingen een zilveren on derscheiding. Onder het mom van een muziek- concert werd mevrouw De Rooy door haar man meegelokt naar "Het Dorpshuis" te Wemeldinge. Ze was al drager van de eremedaille in goud, maar gezien haar inzet op na tionaal en internationaal terrein werd ze bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tot 9 april 1992 heeft zij ruim 40 jaar de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen op velerlei bestuursniveaus gediend. Na haar vestiging in Wemeldinge in 1981 was zij o.m. voorzitster van de Pers commissie en Culturele Commis sie, redactielid Bondig Zeeuws en eindredacteur van "De Pagina voor de Vrouw" in het ZLM-blad. Naast haar vele vrijwilligerswerk voor de Bond is mevrouw De Rooy ook op kerkelijk terrein actief in het werk voor de Vereniging voor Vrij zinnig Hervormden. Zes jaar was zij bestuurslid van de International Association of Liberal Religious Wo men, waarvan 3 jaar als presidente. Als "past presidente" is ze thans belast met de organisatie van het wereldcongres in Bangalore (Zuid- India) dat dit jaar wordt gehouden. Naast deze (en nog heel veel onver- Mevrouw De Rooy uit Wemeldinge werd bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de bijbehorende versierselen op gespeld door burgemeester Van Bommel van Kapelle melde functies) heeft mevrouw De Rooy nog tijd gevonden voor het volgen van een academische studie in vergelijkende wereldgods diensten, en thans volgt ze nog een studie filosofie. In al deze functies en voorlichtende activiteiten heeft mevrouw De Rooy wezenlijk bijgedragen aan de be wustwording en mondigheid van de vrouw, verbreding van hun horizon en voor velen een venster naar de wereld geopend. Mevrouw N. Flipse-Roelse ontving donderdagmorgen om 11 uur de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver. Deze onderscheiding werd haar toege kend op grond van het feit dat ze o.m. mede-oprichtster is van de af deling Westkapelle van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen. Zes jaar was mevrouw Flipse presidente en ook zes jaar secretaresse. Gedurende 6 jaar was ze lid van het Provinciaal Bestuur en 9 jaar voorzitster van de tuincommissia Verder verzorgde ze 16 jaar vanuit de Bond de collecte voor de kankerbestrijding. Mevrouw Flipse was in 1972 mede oprichtster van de bejaardensoos, en ze is daarin nog steeds actief. Te vens is ze al jaren bestuurslid van de commissie Welzijn voor Ouderen te Westkapelle. Eveneens is bij de onderscheiding betrokken het feit dat mevrouw Flipse haar artistieke gaven op ge bied van fotografie en schilderkunst dienstbaar gemaakt heeft aan de gemeenschap van Westkapelle. C.J. de Jonge-Stols L.G.W. Vandenkerckhove Op de studiedag van de Agrarische Commissie "Het waterschap en wij" werden na de inleiding van me vrouw De Haan, dijkgraaf van het waterschap Schouwen-Duiveland, nogal wat vragen gesteld. In ver band met de tijd was het niet moge lijk ze allemaal te beantwoorden. Mevrouw De Haan is zo vriendelijk geweest de niet beantwoorde vra gen schriftelijk te beantwoorden en deze aan ons toe te zenden. Vraag: Vindt er in de toekomst bud gettering plaats voor de diverse ta ken en wordt zo bijvoorbeeld het geld dat binnenkomt via de ingeze tenen evenredig verdeeld over de vier taken? Antwoord: Bij de berekening van het geschot (de omslag voor de tra ditionele waterschapstaken) voor de ingezetenen wordt door middel van een kostentoedeling bezien hoeveel per taak toeberekend mag worden. Het bedrag hangt samen met het belang dat de ingezetenen bij de verschillende taken hebben. Voor de verontreinigingsheffing geldt een verdeling in huishoudelijke en in dustriële vervuilers. De kosten van de zuivering van het huishoudelijke afvalwater worden aan de ingezete nen doorberekend. Iedere taak heeft dus een eigen budget, dat door de belanghebbenden bij die taak wordt opgebracht. Vraag: Via welke categorie wordt de "natuur- en milieutaak" gefi nancierd? Antwoord: Natuur en milieu is geen aparte waterschapstaak. Bij het uit oefenen van de taken worden de natuur- en milieuaspecten meege wogen en als er aparte maatregelen daarvoor genomen moeten worden, worden deze toegerekend aan de betreffende taak. Vervolgens wordt per categorie weer bezien wie bij welke taak belang heeft en een evenredig deel van de kosten van die taak doorberekend. Vraag: a. Wat verwacht u van de in vloed van milieuactivisten? Antwoord: In de categorie ingezete nen kan elke inwoner van 18 jaar en ouder zich, met voldoende steun, kandidaat stellen. Agrariërs en stadsbewoners. Onder hen zullen zich ongetwijfeld ook milieu activisten bevinden. Datzelfde geldt overigens voor de categorieën on gebouwd, gebouwd en gebruikers bedrijfsgebouwd. Milieu-activisten zijn niet in een categorie onder te brengen. Bij de verkiezingen zal blij ken welke kandidaten in welke cate gorie gekozen worden en wat het beleid is dat door hen voorgestaan wordt. Vraag: b. Gevolgen voor het uitoefe nen van een levensvatbare land bouw hier. Antwoord: De waterschappen voe ren een integraal samenhangend waterbeheer uit. Doordat in het bestuur vertegenwoordigers van alle betrokken belangencategorieën zit ting hebben (daar kunnen alle cate gorieën zelf aan bijdragen door goede kandidaten te stellen), zullen daar ook met ieders inbreng alle be langen zorgvuldig kunnen worden afgewogen. Vraag: Kunt u wat vertellen over de taak van het waterschap ten opzich te van de stijgende zeespiegel? Of is dit een rijkstaak? Antwoord: In 1990 heeft het parle ment de Wet op de Waterkering aanvaard. Daarin heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor de hand having van de kustlijn op zich geno men. In die zorg past ook het in de toekomstrekening houden met een mogelijke zeespiegelstijging. Dat wil zeggen dat de stranden, duinen en dijken zodanig jp stand moeten wroden gehouden dat ze ook bij een hogere zeespiegel het achterland beschermen. Het beheer en onder houd van die waterkering is vervol gens een verantwoordelijkheid van de waterschappen. Vraag: Hoe wordt de sloot onder houden waar bomen langs geplant worden? Antwoord: Voordat tot boomaan- plant wordt overgegaan zullen eerst de onderhoudsaspecten bekeken worden. Er zal zeker geen aanplant aan 2 zijden van de sloot plaats vinden. Bij enkele vragen is door mevrouw De Haan verwezen naar de eigen waterschappen omdat ze de situatie niet kent. Deze vragen kunnen mis schien dit najaar tijdens de regio activiteiten voorgelegd worden aan het waterschap in de eigen om geving. J.C. van Nieuwenhuijze-Zandee Redaktie Henk Tegels Op 9, 10 en 11 juli zal in de Flevohof bij Biddinghuizen Jamrock '93 plaatsvinden. Een weekend voor plattelandsjongeren vol popmuziek, gezelligheid, actie en kunstuitspat tingen. En georganiseerd door jon geren zelf. Kortom, het eerste grote muziekweekend door en voor plat- teiandsjongeren staat in de steigers. De APJW-basisgroep kwam met het idee. Er moest een landelijke activi teit komen om het jaarthema "geen kunst aan" op een spectaculaire wijze af te sluiten. Met de blik ge richt op de populaire jamsessions in Flevoland ging men aan de slag. De Stichting POP-APJW werd opge richt om samen met een groot aan tal afdelingen uit heel Nederland Jamrock '93 te organiseren. Met NAJK-reizen, het reisbureau van het Nederlands Agrarisch Jon geren Kontakt en collega's op pad: leuk, leerzaam en gezellig. Verbreed je toekomst met eenNAJK-reis. 28 juni - 3 juli: Noord-Frankrijk en Bretagne (6 dagen). Via het akker bouwgebied ten noorden van Parijs reis je per bus naar dé landbouwge bieden van Frankrijk: Loire Atlanti- De Dijk Vrijdagavond 9 juli gaat het dan ge beuren. Niemand minder dan De Dijk zal het podium betreden. Het gezelschap onder leiding van zanger Huub van der Lubbe is inmiddels uit gegroeid tot een van de beste Ne derlandstalige rockbands. Mede dankzij hun indringende teksten over liefde, verlangen, wanhoop en eenzaamheid hebben ze de harten van vele jongeren gestolen. Het voorprogramma van De Dijk wordt gevuld door Murphy's Law, de be roemdste popband uit de Noord oostpolder. Na afloop van de live-optredens is er een discotheek en een kampvuur met akoestische muziek. Jamsessions Op de zaterdag staan de jamsessi- que en Bretagne. Hoe ziet de toekomst van de Franse landbouw er uit? Je spreekt hierover met agra rische jongeren. Brengt bezoeken aan melkvee-, varkens- en akker bouwbedrijven. Ook de agrarische industrie wordt niet vergeten. Na tuurlijk rijd je tijdens de reis langs de mooie kastelen in het Loiregebied en verken je Parijs. Prijs: NAJK-leden f 850,—, niet-leden f 890,—. ons gepland, het hoofdprogramma van Jamrock '93. ledereen die in staat is om een instrument te bespelen of een mooie zangstem heeft kan meedoen. In principe past elk instrument. Muzikale ervaring is een pré maar niet noodzakelijk. De jamsession houdt in dat muzikanten die nog niet eerder met elkaar heb ben gespeeld of gezongen samen een bekende popsong gaan opvoe ren voor live publiek. De muzikanten kunnen zaterdag van tevoren ruim schoots oefenen, waarschijnlijk on der begeleiding van ervaren muzikanten. Zaterdagavond is de grote finale waarbij zo'n 90 muzi kanten in steeds wisselende bezet ting de sterren van de hemel spelen. De muziek komt van groepen als de Scene, de Dijk, Mellisa Etheridge, Bryan Adams, Eric Clapton, Joe Cocker, Lenny Kravits, Nirvana en Herman Brood. Ook deze avond wordt weer afgesloten met een dis cotheek en kampvuur. Kunstuitspattingen Naast de jamsessions zijn een aan tal randactiviteiten gepland. De be langrijksten daarvan zijn de kettingzaag-beeldhouwwedstrijd, de Interact zeskamp op het "avon- tureneiland", een percussie workshop en een fotowedstrijd. In principe kan iedere bezoeker van het weekend hieraan meedoen. De zon dagochtend tenslotte staat in het teken van "De plaat en zijn ver haal". Een aantal teksten van be kende popsongs zijn uitgezocht en in het Nederlands vertaald. Het V.O.J.Z. Jongerenkoor zal de songs tegen de middag ten gehore brengen. Opgaven In de voorverkoop kosten toegangs kaarten voor het hele weekend f 30,—, inclusief kamperen. Een kaart voor uitsluitend de zaterdag en zondag kost f 15,—. De voorver koop duurt tot 11 juni. Aan de kassa kosten de kaarten f 35,—. Je loopt dan wel het risico dat alles is uitver kocht. Je kunt de kaarten bestellen via de contactpersoon (bestuurslid) van jouw plattelandsjongerenvere niging. Voor meer informatie kun je bellen naar Will: 03210-12036 of het APJW: 030-730830 (vraag naar Marcel of Heili). Opgave voor de jamsessions kan ook bij jullie con tactpersoon of bij Theo de Wit, tel. 085-420068. Marcel Goossen 1 H M v4 ALGEMEEN PJZ-afdeling Noord-Beveland 14 mei: Fondue-avond met Vlaamse spelen. Plaats: Hotel Rest. Smits, Wilhelminastraat 90 te Wemeldinga Aanvang: 19.00 uur. Kosten: leden f 25,—; niet-leden f 27,50. Opga ve bij Annemarie, 01107-1690 of Wilmar, 01108-1986. PJZ-afdeling Schouwen-Duiveland 16 mei: Fietstocht door het bosrijke Brabantse land. Vertrek: 11 uur van af "de Blauwe Keet" te Oosterland. Kosten: leden f 15,—; niet-leden f 22,50. Opgave vóór 10 mei bij Ar no Geluk, 01119-1236 of Marco Ca- pelle, 01117-1206. Provinciaal 8 mei: Softbaltoernooi. Plaats: de Speelmansplaten aan de Oester- dam. Aanvang: 10.00 uur. Kosten: f 50,— per team of f 5,— per per soon. Opgave: vóór 1 mei bij Meta Maas, tel. 01677-2451 of Harriët van Nieuwenhuyzen, tel. 01677-2427.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 20