9. Afdeling Axel van de ZLM Boerderijen open tijdens Landelijke Kantoren gesloten Hoofdbestuur komt bijeen Kartering aardappelpercelen land- en tuinbouwblad VRIJDAG 7 MEI 1993 De kantoren van de ZLM zijn op 21 mei (de dag na Hemel vaart) gesloten. Ook het Land bouwschap Zeeland is die dag niet bereikbaar. AFDELING SOUBURG E.O. VAN DE ZLM Busreis voor de leden op woensdag 9 juni 1993 naar Gouda en Schoon hoven. Vertrek 7.00 uur. Er wordt 's morgens een bezoek gebracht aan het museum Catherina Gasthuis en aan de Drietand Aardewerkfabriek. Na de koffietafel wordt er 's mid dags een bezoek gebracht aan het Zilverhuis in Schoonhoven. De dag wordt afgesloten met een diner in 't Jagthuis te Made. Thuiskomst 21.30 uur. Opgave vóór 8 mei a.s. bij J. de Visser Jaczn., tel. 01184-61549 of bij A.M. Ovaa, tel. 01184-61611. Kosten bedragen f 85,— p.p. AFDELING VALKENISSE WEST VAN DE ZLM Jaarlijkse busreis op donderdag 10 juni naar Noord-Frankrijk. De leden krijgen nog persoonlijk bericht. Zaadteeltstudieclub Eiland Tholen De zaadteeltstudieclub Eiland Tho len organiseert op donderdag 13 mei a.s. een excursie vanaf de vei ling St. Annaland naar overjarige zaadteeltgewassen. Aanvang 19.00 uur. Internationale witlofdagen Van 8 t/m 10 oktober worden in Bel gië voor de twaalfde keer de Inter nationale Witlofdagen gehouden. Op vrijdag 8 oktober is er in Leuven een symposium over de rentabiliteit van witlof, en op 9 en 10 oktober wordt er in de veiling van Roeselare een vakbeurs voor witlof gehouden. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredaktie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredaktie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Sandy Dammann, red. assistente, tel. 01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 115,50 per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-68000 Telefax 01155-65419 Het hoofdbestuur van de ZLM ver gadert op maandag 10 mei a.s. in het Landbouwhuis te Goes. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de verslagen van de akkerbouw-, tuinbouw- en veehouderijcommissie alsmede van de commissie grond gebruik. Het hoofdbestuur zal een standpunt bepalen over de toekomst van de akkerbouwstudieclubs in Zeeland. Het dagelijks bestuur is van mening dat er geen financiële middelen meer voor de akkerbouwstudie clubs beschikbaar moeten worden gesteld. De clubs moeten op eigen benen kunnen staan. Wel zullen er vanuit de drie Zeeuwse landbouw organisaties hand- en span diensten kunnen worden verleend. Onder het hoofdstuk grondgebruik staan aa. de verslagen geagendeerd van een bespreking met de AID re gio Zuid naar aanleiding van recente gebeurtenissen, waarbij de AID in het geding was, alsmede van over leg met de grondkamer Zeeland over aa. eenjarige pachtcontracten in het kader van de MacSharryre- geling. Het ZLM-bestuur wordt verder een oordeel gevraagd over het voorstel om regionale overlegorganen cur susonderwijs (ROOC's) in te stellen. Het dagelijks bestuur heeft de be leidsvisie van de ZLM bijgesteld. Het gewijzigde ontwerp is voorge legd aan het hoofdbestuur. Voorts staan discussievragen over taak en financiering van DLV op de agenda. In CLO-verband wil men per sector inzicht hebben in de visie op DLV. Excursie nabuurschap en peilbeheer Excursie nabuurschap en peilbeheer Oost Zeeuws-Vlaanderen op dins dag 8 juni, georganiseerd door de drie landbouworganisaties met me dewerking van het waterschap De Drie Ambachten, het Staatsbosbe heer en de landinrichtingscommis sie Axel. De excursie is bedoeld voor eigenaren/gebruikers van het ruilverkavelingsblok Axel. Tijdens de excursie laat het SBB zien hoe natuur- en bosgebieden aangrenzend aan landbouwpercelen worden beheerd. Hiertoe wordt een bezoek gebracht aan de Vlaamse Kreek bij Hulst en de Grote Putting bij Kloosterzande. Het waterschap laat in de Dijckmeesterpolder bij de Braakman onder meer zien wat de effecten zijn voor de landbouw van het opzetten van het waterpeil. Te vens wordt een bezoek gebracht aan een nieuwe zelfwerkende stuw. Na de excursie is er een bescheiden maaltijd en is er tijd voor discussie Vertrek om 14.00 uur bij De Halle te Axel, einde om ca. 21.00 uur. Laar zen meenemen. Kosten f 15,— per persoon. Opgave tot 15 mei bij A. de Feijter, tel. 01153-1718. Werktuigdagen Brussel Op 25 en 26 september 1993 vin den te Zellik-Asse bij Brussel de In ternationale Werktuigdagen voor Land- en Tuinbouw plaats. Voor deze 21e editie van de IWL is een terrein van ruim 110 ha beschik baar (zandleemgrond). De organisa tie verwacht een toenemende internationale belangstelling, zowel van deelnemers als van bezoekers. Voor het eerst kunnen deelnemers aan de Landelijke Fietsdag, die za terdag 8 mei wordt gehouden, de boer op. In verschillende delen van het land, waaronder Zeeland en Bra bant, zijn boerderijen in de route op genomen. De Landelijke Fietsdag is een jaar lijks evenement dat door de ANWB in samenwerking met de TROS wordt georganiseerd. Er nemen on geveer 200.000 fietsers aan deel. Het opnemen van boerderijen als bezoekadres in de routes is nieuw. Tot nu toe voerden de tochten voor al langs molens en andere histori sche en recreatieve bezienswaardigheden. De openstelling van boerderijen tij dens de Landelijke Fietsdag is als proef bedoeld. Als blijkt dat de com binatie tussen fietstocht en open dag op de boerderij een succes is, zal volgend jaar aan alle boeren langs alle routes worden gevraagd hun boerderijen open te stellen. De proef is georganiseerd door de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw in samenwerking met de regionale standorganisaties. Het mi nisterie van Landbouw verstrekt een financiële bijdrage in de kosten. De agrarische bedrijven, die zater dag open huis houden, hebben alle maal een pakket informatie- en voorlichtingsmateriaal ontvangen. Routes De routes en deelnemende agrari sche bedrijven in Zeeland en Bra bant zijn als volgt. Route Eiland Tholen: W.C. van Kempen, Kruytenburgse- weg 1, Poortvliet (fruitteeltbedrijf). Route Noord-Beveland: G.J. Dieleman, Vlietenburgweg 5, Wissenkerke (akkerbouwbedrijf). Route Noord-Walcheren: H. Krijger, Zoutelandseweg 5, Big- gekerke (gemengd bedrijf), gebr. Corré, Domburgseweg 48, Dom burg (akkerbouwbedrijf), C. Bierens, Jacob Catsweg 4, Grijpskerke (ak kerbouwbedrijf). Route Tilburg: J. Oerlemans, Goirlesedijk 20, Hil- varenbeek (hoveniersbedrijf, tuin centrum en kweker); C. van Gestel, Baarschotsestraat 35, Baarschot (varkenshouderij, asperges, akker bouw en anjers); R. Timmersmans, Laarstraat 20, Diessen (melkvee houderij en varkenshouderij/fok- zeugen). Route 's-Hertogenbosch: M. vd. Laar, Kasterensestraat 17, Liempde (melkveehouderij, jongvee en meststieren). Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen Stationslaan 4 4761 BG Zevenbergen Postbus 17 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes Zaamslag Bergen op Zoom Middelburg Oostburg Zierikzee Renesse Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4 Dahliastraat 94 Stationsstraat 1 5 Nieuwstraat 19 Haringvlietplein 3 De Zoom 16 tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Schademelding 01100-38888 Afd. Acceptatie en Verkoop - particuliere verzekeringen: tel. 01100-38880 - medische verzekeringen: tel. 01100-38850 Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. van Nispen, te lefoon 01100-47747. Bezoekers van de heren Zuidweg en De Fey- ter alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer T. Schrale, tele foon 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106-3842 (privé) T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. J. Meijers-Doppenberg, tel. 01100-47734 (kantoor), tel. 01192-2133 (privé). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.15 en 9.00 uur tele- fonsich bereikbaar onder de hierboven genoemde doorkies- nummers. Kantoor Zevenbergen (tel. 01680-27921) is bereikbaar van 8.15 tot 12.00 uur. In het kader van het Besluit Bestrij ding Aardappelmoeheid worden jaarlijks de percelen beteeld met aardappelen, ingemeten op zgn. raamkaarten met topografische on dergrond. Zulks ten behoeve van de controle op de naleving van de vruchtwisselingsvoorschriften. Dit inmeten geschiedt door personen die zich desgewenst kunnen legiti meren als onbezoldigd ambtenaar van de Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw. In de komende tijd kunt u met deze werkzaamheden geconfronteerd worden, doordat u iemand met een slagpasser op uw land ziet lopen. Het zal u duidelijk zijn dat het on doenlijk is in alle gevallen vooraf aan de grondgebruiker toestemming te vragen het land te mogen betreden. Wel mag van de karteerders worden verwacht dat bij noodzakelijk geachte betreding van het woonerf, u van één en ander op de hoogte gesteld wordt. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over het betreden van uw land, dan zal de karteerder u desge vraagd graag te woord staan. Voor nadere inlichtingen terzake van deze karteringswerkzaamheden kunt u ook terecht bij de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouw schap, telefoon 01100-12220. Schaapscheerderfeest in Nisse Stichting Zeeuwse Schaapskudde organiseert op zaterdag 12 juni 1993 voor de 15e keer het traditio nele Schaapscheerdersfeest in Nis- sa De entreeprijs is dit jaar verhoogd van f 2,50 naar f 5,00, maar voor kinderen beneden de 12 jaar blijft de toegang gratis. Het be gint om 10.00 uur en is 's middags rond 17.00 uur afgelopen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 2