ken Witlof blijft langer wit illiiiiiJi Ti Aspergeteelt te veel uitgebreid Warm, droog en schraal Landbouwschap wil overleg over groeibelichting glastuinbouw Aanpak milieuproblemen ingrijpend voor bollensector Innovatieprijs ingesteld voor de bollenteelt Bloemen en bollen scoren goed in België Veel appels en peren milieubewust geteeld i nhm i\a/I/I Qn VRIJDAG 7 MEI 1993 19 De aspergeoogst in WEST BRABANT dreigt dit jaar op een re gelrechte ramp uit te lopen. Vanaf de eerste veilingdag is gemiddeld de kostprijs niet gehaald. Zo'n f 7,50 per kilo moeten zij minimaal doen. Het gros brengt niet meer op dan 4 a 5 gulden. Mindere partijen halen de f 2,— niet eens. Door het warme weer van de afge lopen weken schieten de asperges als paddestoelen uit de grond. Telers kunnen het snijden amper bijbenen. Bedrijven die de aspergeteelt groot hebben opgezet kampen met perso neelsgebrek. De bedoeling is om Po len aan het werk te zetten. "Die mensen kunnen zij beter thuis la ten", merkte een kleine aspergeteler op. "Zo komen er dagelijks nog meer asperges onder de klok zodat van een prijsvorming geen sprake meer kan zijn". Deze tuinder heeft grotendeels gelijk. Veel bedrijven hebben de laatste jaren forse in vesteringen gedaan in asperges. Bij een paar hectaren is'het niet geble ven. Percelen van 8 ha en zelfs meer zijn vooral in Oost-Brabant en Lim burg geen uitzondering. Naar het zich nu laat aanzien is de markt voor jaren kapot. Een investering in asperges doe je voor 10 jaar. Van het exclusieve tuinbouwprodukt is niets meer over. Waar het met ijsbergsla dit jaar naar toe moet is afwachten. Ook hier zie je gigantische uitbreidingen. Vooral akkerbouwbedrijven hebben zich op deze teelt geworpen. Ijsbergsla kan financieel veel opbrengen maar ook erg veel geld kosten. Vooral als het aanbod wat groot is kan gemakke lijk een reden verzonnen worden om het gewas af te keuren. Sterke uit breidingen in een bepaalde teelt gaan altijd gepaard met dalingen van de contractprijzen. Vorig jaar is de gemiddelde afzet van ijsbergsla maar matig geweest. Een uitbrei ding van, naar het zich laat aanzien, 20 tot 25% is teveel. Veilingen gaan de boer op om de zo genaamde "illegale" verkopen bij de tuinders te voorkomen. Dat er wel eens wat buiten de veiling om ver kocht wordt is bekend. Sommige le den maken het zo bont dat zij alles rechtstreeks naar een verkooppunt afzetten. Veilingen gaan de vinger aan de pols houden. Zeker nu het voor supermarkten exl. aantrekkelijk is om rechtstreeks bij de tuinder te kopen. Leden die zich met zulke praktijken bezig houden doen in we zen aan contractbreuk. Wat voor tuinders wel interessant kan zijn is het administratief afzet ten van produkten via de veiling. Zo kunnen zij ook min of meer recht streeks zaken doen met een koper. Voordeel is dat de leverancier verze kerd is van centen en dat het kwali- teitsstempel bindend is. De veiling kan door zijn dienstverlening toch rendabel blijven draaien. Warm weer, droog weer, stuifweer noem maar op. De laatste week geen ander weer dan dit, ook in de BARONIE. Of dit nu goed of slecht weer is voor de tuinders zal nog moeten blijken. Voor een aantal pro dukten zoals spinazie en asperges, is het so wie so slecht weer. Spina zie draait massaal door en voor de asperge wordt zo ongeveer de mini mumprijs betaald. De produkten groeien dat het een lieve lust is, maar het is voor de te lers eerder een last. Het werk in de aspergeteelt is niet bij te houden. Steekt men normaal in deze tijd nog maar 1 maal per dag, nu is dat 2 en zelfs 3 maal per dag. Naast het ste ken is er natuurlijk ook nog het sor teren en verpakken. Voor deze telers zijn het letterlijk hoogtijdagen. Een bijkomende faktor is dan ook nog het vroegtijdig klaar zijn met asper gesteken. Op een gegeven moment is de plant uitgeput. Langer doorste ken zou kunnen betekenen dat de produktie het volgend jaar sterk te rugloopt. Chinese kool van onder de folie van daan is ook al aangevoerd op de RBT-veiling. Kolen van gemiddeld al zo'n kilo per stuk. Dit is erg zwaar voor deze tijd. De aanvoer van dit produkt zal de volgende week wel goed op gang komen. Als het weer tenminste wil meewerken. Als het zo droog en schraal blijft, zal vooral op de lichtere gronden flink bere gend moeten worden. En daar zit het dilemma. Men weet dat bij bere genen op zo'n groot gewas de kans op rot worden erg groot is. Niet be regenen kan betekenen dat de groei stil komt te staan met alle gevolgen vandien. Niet gemakkelijk voor een teler om hierin een wijs besluit te nemen. De overige vollegrondsgroenten staan er over het algemeen goed bij. Hier en daar wordt er nog winter bloemkool geoogst en de oogst van spitskool is ook al begonnen. Het gaat momenteel erg hard. Als het nu ook nog eens durft te regenen, rijst alles de pan uit met als waar schijnlijk gevolg steeds lager wor dende prijzen. Misschien moeten we hopen dat het warm, droog en schraal blijft. Het Landbouwschap heeft een werkgroep ingesteld die met de overheid gaat overleggen over de toekomstige regels voor het gebruik van groeibelichting in tuinbouwkas sen. De Raad van State heeft het gebruik van groeilampen in niet vol ledig afgeschermde kassen onlangs aangemerkt als een niet- geoorloofde aantasting van de duis ternis en het donkere landschap. Voor de glastuinbouw brengt deze uitspraak grote praktische proble men met zich mee. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) wil het gebruik van groei belichting in de toekomst regelen in een Algemene Maatregel van Bestuur Hinderwet bedekte teelten. Het Landbouwschap wil bereiken dat deze algemene regels, die op zijn vroegst eind 1994 in werking kunnen treden, voor de bedrijven werkbaar en uitvoerbaar zijn. Ver plichte bovenschermen en het laten meewegen van het zogenaamde achtergrondlichtniveau worden op voorhand afgewezen. Vooruitlopend op de algemene re gels moet er volgens het Land bouwschap voor het gebruik van groeibelichting een overgangsrege ling komen. Verder wil het schap bekijken of de uitspraak van de Raad van State niet in strijd is met het Europese recht. Eventueel moet hierover een procedure worden aan gespannen bij het Europese hof. Een niet-geoorloofde aantasting van de duisternis, a/dus de Raad van State In de loop van 1994 zullen ook alge mene regels van kracht worden voor lozingen van glastuinbouwbe drijven op sloten en watergangen. Niettemin zullen de waterkwaliteits beheerders voor die tijd nog zoveel mogelijk individuele lozingsvergun ningen moeten afgeven. Het Land bouwschap wil dat zowel de vergunningvoorwaarden als de alge mene regels zoveel mogelijk aanslui ten bij de aanbevelingen die de Commissie Uitvoering Wet Veront reiniging Oppervlaktewateren (Cuwvo) inmiddels heeft gedaan. In uitzonderingsgevallen moet ook in de toekomst individuele vergun ningsverlening mogelijk blijven. De milieumaatregelen in de bloem bollenteelt hebben ingrijpende ge volgen voor de sector. Het assortiment bloembollen zal kleiner worden en de opbrengst lager. Ver der moet de teler meer gaan in vesteren. Dit zei secretaris C. Kuyvenhoven van het Produktschap voor Siergewassen op 28 april bij de opening van het Proefbedrijf De Zuid in Hillegom. Volgens Kuyvenhoven leidt verande ring van vruchtwisselingsschema's tot verplaatsing van een deel van de bollenteelt naar andere gebieden. Resultaat van alle inspanningen van telers zal een sterke teruggang zijn in het gebruik van gewasbescher mingsmiddelen. De bollensector staat voor een enorme opgave om de milieuproble men onder de knie te krijgen, zo zei Kuyvenhoven. Zo moet naast bestrijdingsmiddelen ook het ge bruik van kunstmest omlaag. Verder moet het spoelwater van bollen schoner worden. De berg verpak kingsafval moet slinken en orga nisch afval een tweede leven krijgen. De bloembollensector is het eens met deze doelstellingen, aldus Kuy venhoven. Maar ook zonder over- heidsplan doet de sector al veel voor het milieu. Zo steekt hij zes miljoen gulden in onderzoek naar re sistente bloembollenrassen. Van het geld voor praktijkonderzoek gaat tweederde deel naar milieupro jecten. Dankzij de onderzoeksinstellingen zijn een aantal milieumaatregelen op de bedrijven al wijd verbreid. Om schadelijke organismen in de bodem de pas af te snijden, wordt grond- omzetting, inundatie en meer vruchtwisseling toegepast. Verder nemen honderden telers deel aan studiegroepen die allerlei scho nere methoden beproeven. Zo pro beren ze het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen te vermin deren en de afvalberg te verkleinen. Nederlandse snijbloemen en bloem bollen krijgen van Belgen een dikke voldoende. Zij worden even goed gewaardeerd als de produkten uit eigen land. Dit blijkt uit een onder zoek van het ministerie van Land bouw en het Produktschap voor Siergewassen. De Belgische consument is goed te spreken over de kwaliteit en het aanbod van Nederlandse bloemen en bloembollen. Alleen de verkrijg baarheid en de prijs van deze pro dukten laten te wensen over, aldus het onderzoek. Bloemen in het algemeen hebben een positief imago in België. Ze brengen sfeer en warmte in de huis kamer. Boeketten die cadeau wor den gedaan, koopt de Belgische consument het liefst bij de bloemist. Groenverkleurde witlof op de schappen van de groenteman of de supermarkt zal hopelijk binnen af zienbare tijd tot het verleden beho ren. Dat is het resultaat van onderzoek bij het DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek ATO- DLO. Onderzoekers van dit instituut hebben een systeem ontwikkeld om witlof na de oogst een biofysische behandeling te geven, waardoor de ze groente na blootstelling aan licht niet meer groen verkleurt. De be handelde kroppen blijven gewoon veel langer mooi wit. Brussels lof, een geliefde groente op de binnen- en buitenlandse markt, heeft de nare eigenschap om groen te worden nadat het produkt korte tijd, een paar dagen bijvoorbeeld, in het licht gelegen heeft. In het afzet kanaal tussen teler en consument worden allerlei maatregelen geno men om te voorkomen dat de lof wordt blootgesteld aan zonlicht of kunstlicht. Bewaring in het donker en transport in verpakkingsmateri aal dat weinig of geen licht doorlaat zijn voorbeelden van zulke maatre gelen. Als de witlof echter bij de groenteman of in de supermarkt is aangekomen, wordt het produkt bij kunstlicht of natuurlijk licht voor de consument tentoongesteld. En dan is het kwaad gauw geschied. Vooral consumenten op export markten klagen over groenverkleur de witlofkroppen; vandaar dat ATO-DLO vanuit verschillende sec toren van handel en export verzocht werd dit probleem in onderzoek te nemen. Houdbaarheidsverienging Het onderzoek heeft tot nu toe op laboratoriumschaal plaatsgevonden. En hoewel het ontwikkelde systeem nog verder uitgewerkt moet worden voordat het in de prakrijk kan wor den toegepast, zijn de onderzoekers bij ATO-DLO optimistisch over de re sultaten die uiteindelijk in de praktijk behaald zullen worden. Die resultaten betreffen dus in de eerste plaats het achterwege-blijven van de groenverkleuring na blootstelling aan licht. Daarnaast hebben de onderzoekers aanwijzin gen dat behandelde lof langer ver koopbaar is omdat de krop mooi gesloten blijft; onbehandelde, groenverkleurde kroppen gaan open doordat het blad gaat krullen. Als de verlengde houdbaarheid van witlof in het vervolg van het onder zoek bevestigd wordt, dan betekent dit dat behandelde witlof niet meer in het donker bewaard hoeft te wor den om mooi wit te blijven; de bio fysische behandeling van het produkt na de oogst zorgt voor een langdurig effect. Bovendien zou de ze Nederlandse groente dan naar nog verdergelegen nieuwe afzet markten geëxporteerd kunnen worden. Er is veel belangstelling bij de Ne derlandse handel en exporteurs voor toepassing van dit systeem. De ver wachting is dat het vervolgonder zoek om het systeem voor de praktijk gereed te maken nog onge veer één jaar zal vergen. Driekwart van het areaal appels en peren worden volgens de MBT- richtlijnen (milieubewuste teelt) ge teeld, zo blijkt uit de definitieve cij fers over dit seizoen. In totaal gaat het om 11.000 ha appels en 5.000 ha peren. Hobaho b.v. veilingbedrijf te Lisse (klokveiling en bemiddelingsbureau van bloembollen, knollen en vaste planten) roept een innovatieprijs voor het bloembollen- en bolbloe- menvak in het leven, de Hobaho In novatie Trofee. De prijs bestaat uit een geldbedrag van f 25.000,—. De innovatieprijs is bestemd voor dat bedrijf dat volgens de nog nader te formeren, deskundige jury de beste bijdrage heeft geleverd aan het nog succesvoller en slagvaardi ger opereren van het bloembollen en/of bolbloemenvak. Dit kan be reikt zijn door een nieuwe techniek, een nieuwe marktbewerking of door nieuwe produkten. Het belang voor het bloembollen- en/of bolbloemen vak moet dus al bewezen zijn en het innovatieve aspect dient voor deze eerste, maar wel jaarlijks terugke rende prijs van na 1988 te zijn. Als voorbeelden van innovatieve aspecten kunnen genoemd worden: hyacinten met bolbodem als snij bloemen, de introductie van de spleetkronige narcis, het openbre ken van de Japanse markt voor de bloembollenexport, het inunderen van bollenland, de introductie van de L.A.-hybride bij lelies, nieuwe ma chines, energieprojecten, nieuwe verpakkingsmethoden, nieuwe mi lieuvriendelijke teelttechnieken, etc. De jury zal uit de aanmeldingen vier bedrijven voor de Hobaho Innovatie Trofee 1993 nomineren. Uit deze vier bedrijven zal de winnaar in maart 1994 bekend gemaakt worden. Aanmeldingen van bedrijven (door bedrijven zelf of door derden) kun nen geschieden vanaf 1 september 1993 tot 1 februari 1994 aan Hoba ho vxL, Postbus 6, 2160 AA Lisse, t.a.v. A.A. van Zeist.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 19