Enkele algemene vragen Milieucontrole Zeeuws-Vlaanderen roept veel vragen op Meer inzicht VRIJDAG 7 MEI 1993 Tot slot volgen nog enkele algemene vragen, die niet specifiek aan een van de inleiders gesteld zijn. Op het ogenblik wordt bij ons het Natuurbeleidsplan (NBP) gepresen teerd. Onze grond ligt naast natuur- ontwikke/ingsgrondmet de boodschap erbij: a/s je schade hebt, dan kun je daarvoor een vergoeding krijgen, te vergelijken met de werk wijze van het Jachtfonds. Nu heb ik er al eens mee te maken gehad; het Jachtfonds begint met een eigen ri sico van 10%. Kan dit nu zo maar: zonder dat je ergens om vraagt krijg je alvast 10% eigen risico. Als grondgebruiker zult u in eerste instantie uw Jachthouder moeten melden dat u schade hebt of zult verwachten. Uw Jachthouder zal dan contact moeten zoeken met de Jachthouder of eigenaar van het naastliggende terrein. Als hun akti- viteiten niets opleveren, dan kunt u de wildschadecommissie (WICO) inschakelen die een advies geven of u voor een vergoeding uit het Jacht fonds in aanmerking komt. Het kan best zijn dat u ook een deel van de schade moet dragen. Indien u meent dat u niets te verwijten valt dan kunt u de burgerlijke rechter in schakelen. De burgerlijke rechter zal echter niet snel van de onafhankelij ke WICO afwijken. Ben je verplicht om bij de meitelling op te geven hoeveel tractoren je hebt? Volgens de Landbouwwet is degene aan wie een biljet is uitgereikt, ver plicht de daarin gestelde vragen dui delijk, zonder voorbehoud en naar waarheid te beantwoorden. Het niet-juist invullen is strafbaar. Kan de overheid aansprakelijk zijn voor de schade a/s bestrijdingsmid delen tijdelijk niet toegelaten zijn, zoals bijvoorbeeld Fusi/ade (grasmiddel). Is hier iets aan te doen Als een middel tijdelijk niet gebruikt mag worden en later weer wordt in gevoerd, zoals bij Fusilade en u lijdt schade, kunt u de overheid aanspra kelijk stellen. Wel moet u aantonen dat de overheid iets te verwijten is, beter gezegd, schuld heeft én dat u schade lijdt. Het is de vraag of de overheid iets te verwijten valt. Ons inziens maakt u weinig kans. Voorts waren er alternatieve middelen voorhanden. De drainage-buizen van een perceel akkerbouwgrond liggen in het voor- Niet alle vragen zullen beant woord zijn; waarschijnlijk is uw situatie nèt even anders. Toch hoopt de Sociaal Economische Voorlichtingsdienst van de ZLM dat de themamiddagen en dit uitneembaar blad u meer inzicht hebben gegeven in uw rechten. En heeft u vragen, schroom dan niet, maar neem contact op met de SEV-er in uw gebied. jaar en zomer heel vaak onder wa ter. Ook wordt de sloot slecht schoongemaakt, zodat het water niet wegkan. Ik heb al verschillende keren met het Waterschap gebeld, maar deze doen niets. Hoe kan ik het Waterschap er toe brengen hun verplichtingen na te komen? Wanneer bellen met het Water schap niets oplevert, kunt u het eens proberen bij de dijkgraaf. U kunt echter ook een brief naar het dagelijks bestuur van het Water schap sturen, waarin u uw klachten bekend maakt. In deze brief moet u om schriftelijk antwoord vragen, vóór een bepaalde datum. Tevens moet u vragen waar u in beroep kunt gaan, wanneer u het niet eens bent met hun antwoord. Galant is een bestrijdingsmiddel te gen gras wat is toegelaten. Over en kele maanden komt er een uitbreiding om het middel bij andere gewassen toe te passen. Dan moet er weer een ander nummer op die verpakking en dan moeten wij weer nieuwe verpakkingen halen. Wan neer men dat niet doet, is men dan in overtreding? Twee keer per jaar wordt het "bestrijdingsmiddelen bulletin" uit gegeven door het Bureau Bestrij dingsmiddelen van het Ministerie LNO te Wageningen. U kunt hierop een gratis abonnement aanvragen op tel. 08370-75478. In dit bulletin staan de toegelaten middelen en nummers beschreven en hiervoor kunt u voorkomen dat u beboet Het SEV-team van de ZLM wordt omdat u niet toegelaten mid delen bezit. Fruit: ecologisch met groene sticker tegenover bijvoorbeeld Duitsland die ook een groene sticker voert met middelen die hier worden verboden of andersom. Hoe zit dat? Voor het telen van ecologisch en bio logisch dynamisch fruit is in 1992 een Europese richtlijn opgesteld waar alle Europese landen zich aan moeten houden. Geïntegreerd ge teeld fruit (M.B.T.) is geregeld in een nationale richtlijn. Europees zijn er ook richtlijnen, opgesteld door het I.O.B.C. maar dit is meer een kader, waarin de Europese landen hun na tionale richtlijnen in moeten passen. Het is daarbij mogelijk dat door de verschillende wetgeving in de Euro pese landen middelen in bepaalde landen verboden worden en in an dere worden toegelaten. Dit is on vermijdelijk. De controle op de mest-uitrijbepalingen is primair een taak van de politie Vanwege de milieucontroles door politie en AID in Zeeuws-Vlaanderen zijn er bij de ZLM veel vragen van boeren en tuinders binnengekomen. Naar aanleiding hiervan is er overleg gevoerd tussen ZLM en AID, waarbij onder andere gesproken is over wel ke instanties controleren en welke bevoegdheden zij hebben. Bij de controle op de naleving van milieu wetten heeft de boer in de regel te maken met de AID, de politie, de ge meente, het waterschap (zuivering schap) of de provincie. Met welke instanties kan een boer te maken krijgen als hij controle krijgt met betrekking tot de naleving van de milieuwetgeving. Dan zal het in de regel gaan om de AID, de poli tie, de gemeente, het waterschap (zuiveringsschap), of de provincie. Alle ambtenaren, die op uw bedrijf komen, moeten zich kunnen legiti meren. De ambtenaar kan desge vraagd volstaan met de mededeling wie hij is. Vindt de boer dit niet vol doende, dan kan hij vragen om een legitimatie, die de ambtenaar vervol gens dient te tonen. Er zijn ambtenaren aangewezen, die zijn belast met het toezicht op de milieuwetten en er zijn ambtenaren, die belast zijn met de opsporing van overtredingen van deze wetten. De minister, maar ook het College van GS en dat van B en W kan toezicht houdende ambtenaren aanwijzen. Zoals het woord al zegt: zij zijn be last met het toezicht. Zij kunnen niet verbaliseren. Dit laatste is voor behouden aan de opsporingsambte naar. De ambtenaren, die met opsporing zijn belast zijn bijvoor beeld de ambtenaren van de politie en van de AID; ambtenaren van pro vincie of gemeenten kunnen echter ook deze bevoegdheid hebben. Opsporingsbevoegde ambtenaren hebben tevens toezichthoudende bevoegdheid. Bevoegdheden De bevoegdheden van de toezicht houdende ambtenaren komen kort gezegd op het volgende neer: inzage in en afschrift nemen van schriftelijke stukken aanhouden en onderzoeken van vervoermiddelen betreden van plaatsen (behalve woningen) het zich doen vergezellen van door hen aangewezen personen onderzoeken en monsters ne men van goederen Van deze bevoegdheden mogen ze slechts gebruik maken voorzover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is. De boer is verplicht desgevraagd aan deze ambtenaren alle medewerking te verlenen en inlichtingen te verstrek ken, die ze redelijkerwijs nodig heb ben. Voor de toegang tot de woning ligt dit in die zin anders, dat de boer pas verplicht is de ambtenaar in de woning binnen te laten, als deze een last tot binnentreden bij zich heeft, afgegeven door de Officier van Justitie. De opsporingsambtenaar heeft de zelfde bevoegdheden als een toe zichthoudende ambtenaar plus nog een aantal andere: inbeslagname van daarvoor vat bare voorwerpen toegang tot alle plaatsen, die naar zijn redelijk oordeel nodig is, dus ook de woning het (laten) openen van de ver pakking v.an goederen Opsporingsbevoegdheden mogen alleen worden uitgeoefend wanneer er een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit bestaat. De boer is verplicht om mee te werken. Gaat het om de opsporing van een strafbaar feit, dan moet de ambtenaar dat aan de boer meedelen en ook dat hij niet verplicht is om te antwoorden. An ders zou hij verplicht worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Een opsporingsbevoegde ambte naar kan als toezichthouder een aantal zaken controleren op uw be drijf. Als hij gedurende de controle een strafbaar feit vermoedt, dan verandert het karakter van het on derzoek. Op dat moment kan hij pas gebruik maken van zijn bevoegdhe den als opsporingsambtenaar. Wie controleert wat? Wetten dienen te worden nageleefd. In de wetgeving is bepaald welke in- stantie(s) belast is (zijn) met de con trole. De ambtenaren van de politie hebben een algemene controle- en opsporingsbevoegdheid. De ^be voegdheid van de politie strekt zich uit over alle wetten in Nederland. De AID heeft een bijzondere contröle- en opsporingsbevoegdheid. Deze geldt voor alle wetten, die onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van LNV. Ook is de AID belast met de controle op de veror deningen van Produkt- en Bedrijfs- schappen, zoals het Landbouwschap. De gemeente is belast met de controle op de ver gunningen, die zij uitgeeft, zoals bouw- en hinderwetvergunning (nu Wet Milieubeheer). Voor de provin cie geldt hetzelfde voor de door haar verstrekte vergunningen. Het waterschap zijn bevoegdheid strekt zich onder meer uit over de kwaliteit van het oppervlaktewater. In het verlengde van de wettelijke bevoegdheden zijn er op een aantal punten tussen verschillende contro lerende instanties werkafspraken gemaakt. Wat betreft de bestrijdingsmiddelen controleert de AID o.a.: voldoet de bestrijdingsmiddelen- kast aan de eisen van de wet; staan er middelen in de kast, die niet meer toegelaten zijn en niet meer gebruikt mogen worden of materiaal, dat er niet in mag staan; de aanwezigheid van een spoel- installatie op de spuitkar. De gemeente controleert in het ka der van de Wet Milieubeheer of de kast aan eventuele extra eisen vol doet, die in de vergunning staan. Het waterschap houdt in het oog of er niet op een ongeoorloofde manier bestrijdingsmiddelen in het opper vlaktewater terechtkomen. Gaat het om provinciaal of Rijkswateren, dan betreft dit een verantwoordelijkheid van provincie resp. het Rijk. Overtre dingen van voldoende gewicht, worden gerapporteerd aan de Offi cier van Justitie, die dan bepaalt of hij gaat vervolgen. Wat de mestregelgeving betreft controleert de AID o.a.: de mestboekhouding de mestaflevering De controle op de uitrijbepalingen is primair de taak van de politie. Dit wil echter niet zeggen, dat de AID zich hiermee in het geheel niet meer mee bemoeit. Het waterschap komt in beeld als via het uitrijden of an derszins meststoffen in het opper vlaktewater terecht komen, drs. T. Elzinga

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 18