iClaU Als u bezoek krijgt van een opsporingsambtenaar VRIJDAG 7 MEI 1993 17 Als laatste inleider sprak mr. D.J. Olie, advocaat bij advocatenkantoor Olie en de Jonge te Goes, die zich in de praktijk in het bijzonder toelegt op strafzaken. Hij ging in op uw rechten wanneer u bezoek krijgt van een opsporingsambtenaar en waar u op moet letten als u moet vóórkomen. Als ik het erf opkom, zie ik een lege auto staan, de auto van de AID. De AID-er loopt al in mijn schuur. Kan ik hem om een legitimatie vragen? Kan ik hem verzoeken mijn bedrijf te verlaten? Opsporingsambtenaren zijn ver plicht tijdens de uitoefening van hun dienst een legitimatiebewijs bij zich te dragen. De ambtsinstruktie voor de politie regelt de verplichting om in beginsel van het legitimatiebewijs gebruik te maken tijdens het optre den. Daarbij wordt er een onder scheid gemaakt tussen het geval van optreden in uniform en dat van optreden in burgerkleding. Een AID- ambtenaar is in ieder geval niet aan zijn kleding als zodanig herkenbaar. Hem kan in ieder geval legitimatie gevraagd worden. Naar mijn mening mag een AID- ambtenaar niet zomaar, zonder we tenschap van de eigenaar, een on derzoek in een schuur instellen. Ik meen dat hij zich eerst behoorlijk dient aan te kondigen en te legitime ren. In deze vraagstelling zal een AID-ambtenaar eenvoudig kunnen zeggen dat hij op zoek was naar de eigenaar/beheerder van het bedrijf. U kunt hem uiteraard vragen het be drijf te verlaten, doch hij zal dat niet op eerste verzoek doen. Hij heeft in het kader van diverse bijzondere wetten bevoegdheden om onder zoek te doen. Ik heb een boete gekregen voor het uitrijden van mest, wat volgens de overheid niet conform de regels is gebeurd. Op de berichtgeving van de boete staat aangegeven dat het bedrag verhoogd kan worden wan neer ik de zaak laat voorkomen. Kan de boete zomaar verhoogd worden? Wat kan ik nu het beste doen? Moet ik me bij laten staan door een ad vocaat? Er bestaan zeer gedifferentieerde ta- rieflijsten voor overtredingen van onder andere de mestwetgeving. Dat zijn niet-gepubliceerde, interne tarieflijsten op basis waarvan trans- akties worden vastgesteld. Het is vast beleid (ook bij andere richtlij nen) dat de eis ter zitting bij niet vol doen van de transaktie wordt verhoogd, doorgaans met 20%. De boete kan en wordt derhalve ver hoogd wanneer u de zaak laat voor komen. Het is echter uiteindelijk de rechter en niet de officier van Justi tie die de straf oplegt. Een goed ver haal leidt er wel eens toe dat de rechter afwijkt van de richtlijn en eis van de officier van Justitie. Ook voor de bestrijdingsmiddelenwet bestaat zo'n richtlijn. Wanneer u een transaktie-aanbod hebt gekregen kunt u, alvorens te betalen, het proces-verbaal opvragen bij het par ket van de officier van Justitie on der vermelding van parketnummer en overige gegevens. U doet er goed aan in die brief even uitstel van betaling te vragen. U bent niet ver plicht u door een advocaat bij te la ten staan, doch het verdient aanbeveling om beoordeling van het dossier aan een gespecialiseerd raadsman over te laten. Kan ik een AID-er die controleert op de meststoffenwet (hoeveelheid die ren) weigeren mijn boekhouding in te zien? Opsporingsambtenaren hebben op basis van de Wet Economische De licten een aantal bijzondere be voegdheden, naast de in het Wetboek van Strafvordering ge noemde. Het gaat daarbij meestal om ruimere bevoegdheden op het gebied van inbeslagneming van goederen en het betreden van plaat sen. Artikel 19 van de Wet Econo mische Delicten geeft Opsporingsambtenaren van de AID houden scherp in de gaten of de boeren zich wel aan alle regels houden opsporingsambtenaren de bevoegd heid te allen tijde inzage te vorderen van alle bescheiden waarvan naar hun redelijk oordeel inzage voor de vervulling van hun taak, met betrek king tot deze wet, nodig is. "Naar het redelijk oordeel" moet hierbij ruim worden opgevat. U kunt een AID-er derhalve niet weigeren inza ge te nemen in uw boekhouding. Ik heb een boete gehad voor het uit rijden van mest. Mijn buurman heeft ook bezoek gehad van een AID-er terzake van hetzelfde feit, maar heeft nooit meer iets gehoord. Ik vind dat onrechtvaardig. Is hier iets aan te doen? De vraagsteller klaagt over een on gelijke behandeling. Zaken zijn on derling moeilijk te vergelijken. Ik kan slechts enkele beginselen noemen die als uitgangspunt moet gelden. Opportuniteitsbeginsel: De officier van Justitie is vrij om een zaak al dan niet te vervolgen, doch zal niet willekeurig te werk mogen gaan. Zowel hij als de rechter zullen het beginsel van rechtsgelijkheid moeten toepassen. Indien geen ver schillen door u waargenomen wor den tussen uw zaak en die van de buurman zijn er diverse mogelijkhe den. U kunt proberen via een brief aan de officier van Justitie hem op andere gedachten te brengen. In dien de officier van Justitie geen opheldering verschaft kunt u uw verhaal op de zitting van de econo mische politierechter doen en aldaar de rechter vragen de vermeende rechtsongelijkheid weg te nemen. Voorkomen moet worden dat het verweer de inhoud krijgt van: "Voor mij reed ook een auto door rood licht, waarom werd die niet gepakt". Kunnen ze van de fiscus mijn tele foon aftappen? Een zogenaamde "telefoontap" kan slechts worden gelegd als de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, binnen het kader van een gerechtelijk voor onderzoek daarvoor toestemming geeft. Hij geeft dan aan opsporings ambtenaren opdracht om gesprek ken af te luisteren of op te nemen ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat dat de verdachte er aan deelneemt. De voorwaarden zijn echter: 1. er moet een gerechtelijk vooron derzoek, dat is een onderzoek onder verantwoordelijkheid van een rechter, worden geopend; 2. het onderzoek moet het afluiste ren dringend vorderen; D. J. Olie 3. het moet een misdrijf betreffen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (vier jaar of meer ge vangenisstraf); 4. het moet gaan om misdrijven die gelet op de aard of de frequentie ervan, danwel door het georgani seerd verband waarin ze worden gepleegd, de rechtsorde ernstig schaden. De fiscus (FIOD) kan derhalve uw telefoon afluisteren indien aan bo vengenoemde voorwaarden is vol daan, maar dan moet de verdenking wel zeer ernstig zijn en moet het feit bijvoorbeeld het misdrijf van vals heid in geschrifte betreffen. Voor het opsporen van overtredingen is de telefoontap derhalve niet mogelijk. Ik werk in maatschap met mijn zoon. Ik heb nu een schikkings voorstel gehad inzake overtreding van de bestrijdingsmiddelenwet. Echter mijn zoon heeft het feit ge pleegd. Ik heb niets gedaan. Is hier iets aan te doen? De officier van Justitie zal zoveel mogelijk proberen de werkelijke da der te dagvaarden. Hij heeft echter de keuze tussen: de rechtspersoon/maatschap; de opdrachtgever en/of feitelijk leidinggever; zowel de rechtspersoon als de opdrachtgever/feitelijk lei dinggever. Een privépersoon dagvaarden die het strafbare feit niet heeft ge pleegd en ook niet als opdrachtge ver danwel feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt is derhalve on juist. Wanneer zulks wel gebeurt zult u naar de zitting moeten gaan en de rechter vragen u vrij te spre ken. Echter, daarmee is de zaak niet afgedaan, want de officier van Justitie kan vervolgens de goede (rechts)persoon dagvaarden. Mijn naam is niet juist gespeld. Moet ik het schikkingsvoorstel toch betalen? Een onjuiste spelling van naam leidt vrijwel nooit tot nietigheid of vrijspraak. Als criterium kan worden aangehouden dat er met een on juiste spelling van de naam slechts iets te doen is wanneer er verwar ring kan bestaan, bijvoorbeeld in dien er op hetzelfde adres nog iemand woont met de in de dag vaarding genoemde personalia. Ik heb een benzinetank in de grond die niet gekeurd is. Volgens de mi lieuvervolgers mag dat niet, maar ik ga er vanuit: "Wat niet weet, wat niet deert". Ik koop bij de coöperatie brandstof van een handelaar. Loop ik dan risico dat daar via controle nagegaan wordt aan wie benzine werd geleverd? In deze casus loopt u een moeilijk in te schatten risico. U loopt echter wel degelijk een risico. Wanneer er bij de handelaar een onderzoek wordt gedaan kan dat leiden naar de afnemers waar vervolgens de opslagmogelijkheden worden beke ken en getoetst aan de daarvoor ge schreven regels. A/s ik een bord op de grens van mijn bedrijf plaats, waarop ik aangeef dat alle risico's die op kunnen treden op mijn bedrijf voor de bezoekers zijn, hetzij van persoonlijke, hetzij van technische aard, ben ik zelf dan ge vrijwaard voor de gevolgen? (Wan neer ik milieuvervolgers verwacht, neem ik nogal eens maatregelen, zoals kraaiepoten op het erf leggen - lekke band; zoals valkuil creëren - gebroken been, enz.). Wij worden tot het uiterste getergd door de milieuvervolgers. In deze casus pleegt u diverse ern stige strafbare feiten die staan om schreven in het hoofdstuk "misdrijven tegen het openbaar ge zag". Indien er werkelijk iets gebeurt op uw erf bent u voor de gevolgen daarvan aansprakelijk zowel civiel- als strafrechtelijk. U zou kunnen worden vervolgd terzake vernieling, mishandeling en bijvoorbeeld het toebrengen van letsel door schuld. Door wie wordt de AID gecon troleerd? De AID van het Ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij werkt onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende vakminister, de minister van Landbouw, Natuur beheer en Visserij. Controle op het werk van de AID wordt dan ook door hem uitgevoerd, met name daar waar het gaat om de toezicht houdende en controletaken van de AID. In hun opsporingstaak worden de ambtenaren van de AID gecon troleerd, zowel door de minister van LNV als door de minister van Justi tie. Externe controle wordt uiteraard uitgevoerd door de rechter die op basis van het werk van de AID recht doet spreken. Wanneer er waarschuwingsborden in de schuur aanwezig zijn met op schrift "Gevaarlijk terrein, verboden voor onbevoegden", is dan de AID- er in overtreding wanneer hij in de schuur rond loopt, a/s ik bemerk dat er iemand op het erf is, a/s ik werk zaamheden op het land uitvoer? Kunnen deze borden ook op het erf geplaatst worden zodat ze vanaf de openbare weg te lezen zijn? Een bord "verboden voor onbe voegden" zal een AID-ambtenaar er niet van weerhouden zijn bevoegd heden conform de daarvoor gestel de regels uit te voeren. Een AID-ambtenaar die werkt binnen het kader van de door de wet gestelde bevoegdheden, is niet on bevoegd bezig en zal zich derhalve niet aan het door u geplaatste bord storen. Heeft de A./.D. het recht om op mijn erf en in mijn schuur overal te kij ken? En in mijn woonhuis? Zoals ik bij een eerdere beantwoor ding van een vraag al opmerkte hebben opsporingsambtenaren van de AID op basis van de Wet Econo mische Delicten een aantal bijzon dere bevoegdheden, naast de in het Wetboek van Strafvordering ge noemde. Opsporingsambtenaren van de AID hebben op basis van ar tikel 20 van de Wet Economische Delicten te allen tijde toegang tot al le plaatsen waarvan naar hun rede lijk oordeel de betreding voor de vervulling van hun taak nodig is. Zo nodig schakelen zij daarbij de sterke arm in. Met betrekking tot de wo ningen gelden de strengere eisen van het Wetboek van Strafvorde ring. Er moet, indien binnengetreden wordt tegen de wil van de bewoner, een schriftelijke last tot binnentre den zijn. Bovendien moet er binnen twee maal vierentwintig uur een proces verbaal van binnentreden tegen de wil van de bewoner worden op gemaakt. Kan een aangetekende brief door de "ontvangende partij" zomaar gewei gerd worden? Hoe kun je dit voorkomen? Een aangetekende brief kan door de "ontvangende partij" altijd worden geweigerd doch de consequenties van een weigering zijn dan geheel voor die ontvanger.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 17