Rechten bij algemene regelgeving I16 Pachtwet, superheffing, onteigening, etc. VRIJDAG 7 MEI 1993 De tweede spreker was mr.drs. P.A. de Hoog, advocaat in grond- en me dische zaken met een eigen, zelfstandig kantoor en adviseur van de Bond van Landpachters en Eigen-grondgebruikers. Hij ging in op uw rechten bij algemene regel geving (pachtwet, superheffing, onteigening, etc.). Een boer heeft grond deels in eigen dom en deels in pacht. Hij verkoopt het eigendom en de pachtgrond gaat naar de rechtmatige eigenaar, die eveneens boer is. Hoe gaat het met het bietenquotum? Mag het ge hele quotum op het eigendomsdeel verkocht worden of is er ook een evenredig deel van het quotum voor het pachtdeel? Hoe is dit wettelijk geregeld? Wie beslist hierin? De nieuwe gebruiker van de pacht grond kan zijn recht doen gelden op het suikerbietenquotum. Aan de hand van D BH-gegevens van het laatste teeltjaar kan de polsuikerre- ferentie over de teeltjaren van de pachter naar de eigenaar worden overgeschreven naar rato van het overgedragen areaal akkerbouw grond. Wanneer de pachter weigert de DBH-gegevens te overleggen, kan de suikerfabrikant op verzoek van de volgende teler/eigenaar ba sisreferentie tot maximaal 2500 kg per ha akkerbouwgrond overboeken naar de volgende teler en deze ba sisreferentie bij de vorige teler/pach ter afboeken. Hiervoor zal de eigenaar/volgende teler wel de pachtovereenkomst aan de suikerfa brikant moeten overleggen, waaruit blijkt dat betreffende grond "bouw land" is. De gemeente wil woningen bouwen richting mijn boerderij. Tot welke af stand kunnen zij van de erfafschei- ding deze woningen bouwen. P.S.: De gebouwen liggen op 7 me ter van de erfafscheiding met de ge meentegrond, nu volkstuinen. Allereerst zult u het bestem mingsplan moeten bekijken of daar afstanden zijn genoemd. Dit kunt u bij de gemeente inzien. De afstand daarin genoemd moeten in acht worden genomen. Daarnaast stelt het Burgerlijk Wetboek regels. Zon der toestemming is het niet moge lijk om binnen twee meter van de erfafscheiding vensters of andere muuropeningen dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voorzover ze uitzicht op uw erf ge ven. Het is verstandig om reeds bij het vernieuwen van een bestem mingsplan uw bezwaar kenbaar te maken. Dan had dit wellicht geleid tot aanpassing ervan en had men niet zo dicht tegen uw boerderij mo gen bouwen. Mijn verpachter heeft zijn grond ver kocht aan een projectontwikkelaar. De bestemming is nog agrarisch. De verpachter heeft mij de grond niet te koop aangeboden. Wat kan ik doen, nu mijn voorkeursrecht van koop gepasseerd is? Artikel 56h van de Pachtwet be paalt, dat de verpachter aan de pachter een bedrag ter grootte van de jaarlijkse pachtprijs met een mi nimum van f 250,— is verschuldigd wanneer hij het voorkeursrecht van de pachter schendt. De pachter heeft daarnaast het recht een volle dige schadevergoeding te vorderen. Of er schade voor de pachter zal op treden, hangt af van de individuele situatie. In dit geval blijft de vra gensteller pachter, namelijk van de projectontwikkelaar. Het is in derge lijke situaties overigens altijd raad zaam advies te vragen aan een deskundige De gemeente heeft besloten een fietspad aan te leggen, maar hier voor hebben zij een stuk van mijn tuin nodig. Kunnen zij dit afdwin gen? En wat is een redelijke ver goeding? Wanneer u geen grond wilt afstaan voor de aanleg van het fietspad, kan De zaal luistert aandachtig naar de inleiding van de heer De Hoog tijdens de Recht rond regels bijeen komst in Goes de gemeente in het uiterste geval tot onteigening overgaan. De ver goeding dient in te houden een vol ledige schadeloosstelling. Deze ligt in elk afzonderlijk geval anders. U dient zich voor de berekening ervan te wenden tot een gespecialiseerd advocaat of onteigeningsadviseur. De bestemming van een perceel grond is veranderd in een woning- bouwbestemming. De verpachter wil aan de gemeente verkopen. Hoe moet ik als pachter handelen? Op grond van artikel 56f van de Pachtwet bestaat er in dit geval geen voorkeursrecht. De verkoop kan derhalve niet worden tegenge houden. Mocht er in verband met de voorgenomen woningbouw een ontbinding van de pachtovereen komst plaatsvinden, dan heeft u als pachter recht op schadeloosstelling. Ook in dit geval dient u zich voor de berekening ervan te wenden tot een gespecialiseerd advocaat of ontei geningsadviseur. Wij willen een man-vrouw maatschap oprichten. Domeinen wil echter geen toestemming geven de grond in gebruik en genot in te bren gen. Wat nu? Zonder toestemming mag het ge bruik en genot van de grond niet in de maatschap ingebracht worden. In dit geval kan de weigering van Domeinen worden gepasseerd door het instellen van een vordering bij de pachtkamer van het kantonge recht tot het aanmerken van uw echtgenote als medepachtster. Wijst de pachtkamer de vordering toe, dan bent u beide pachter en heet u beide uit hoofde daarvan recht op het gebruik en genot. Als de gemeente grond van mij wil onteigenen, kan ik dan bij verkoop a/s voorwaarde stellen dat er nooit een bepaalde bestemming op komt woonwagenkamp) In de onteigeningsprocedure wor den twee fasen onderscheiden: de minnelijke en de gerechtelijke De gemeente zal eerst moeten trachten langs minnelijke weg de grond van u te verwerven. Bent u bereid op deze wijze aan de gemeente te verkopen, P.A. de Hoog dan kunt u bedingen dat de betref fende grond niet als woonwagen kamp zal worden gebruikt. Weigert de gemeente het beding te aanvaar den, dan zal uiteindelijk onteigend moeten worden. Uitgaande van de bestemming woningbouw zal de gemeente daarvoor een goedge keurd onteigeningsplan moeten hebben. Tegen het plan kunnen door belanghebbenden bezwaren worden ingediend. Vindt de onteigening eenmaal plaats, dan staat het doel waarvoor onteigend wordt niet meer ter dis cussie. Ik ben Domeinpachter. In 1994 loopt hun pacht af, ik hoop dan 65 te worden. Mijn zoon (1976) staat genoteerd als opvolger. Hij twijfelt of hij opvolger wil worden en wil eerst de H.T.S. volgen tot 1997. Do meinen vraagt landbouwkundige opleidingen. Is verlenging van pacht mogelijk en op welke manier? (Mijn vrouw is van 1935 en heeft enkele cursussen gevolgd). Ervan uitgaande, dat de pacht door Domeinen wordt opgezegd, dient in ieder geval verlenging van de pacht gevraagd te worden en inde plaatsstelling gevorderd te worden. Het is raadzaam de indeplaatsstel ling nog voor dat er sprake is van een pachtopzegging te regelen. Aan de voorgestelde pachter wordt als eis gesteld, dat hij of zij voldoende waarborgen biedt voor een behoor lijke bedrijfsvoering. Dat betekent een behoorlijke landbouwkundige scholing, die zowel theoretisch als praktisch kan zijn. Afhankelijk van de aard van de cursussen die uw echtgenote heeft gevolgd en haar praktische ervaring op uw bedrijf, zou zij in aanmerking kunnen komen voor de indeplaatsstelling. Zij zal in dat geval wel aannemelijk dienen te maken dat zij in staat is het bedrijf alleen te exploiteren, in die zin dat zij het ondernemings- en bouwplan al leen voor haar rekening neemt. Of uw zoon tezijnertijd in aanmerking komt als opvolger, is de vraag. Ken nelijk ontbreekt het hem zowel aan theoretische landbouwkundige scholing als aan praktische ervaring. Is dat eveneens het geval op het moment dat zijn opvolging aktueel wordt, dan bestaat alle kans dat een vordering tot indeplaatsstelling wordt afgewezen. Wij hebben een perceel bouwland in pacht en willen dat beplanten met vruchtbomen, doch de eigenaar geeft geen toestemming tot inplan ten. Wij willen toch inplanten. Wat zijn de gevolgen zonder toestem ming? Weet u een oplossing? U bent slechts bevoegd de bestem ming, inrichting of gedaante van het gepachte te veranderen na schrifte lijke toestemming van de verpach ter. Zou u ondanks de weigering van de toestemming toch tot het inplan ten van bomen overgaan, dan loopt u kans dat de verpachter een vorde ring tot ontbinding van de pachtover eenkomst instelt. In dit geval dient u zich tot de grondkamer te wenden met het verzoek u een machtiging te geven het gepachte met vrucht bomen te beplanten. U moet er re kening mee houden, dat het gevolg van de machtiging kan zijn een her ziening van de pachtprijs, nu het ge pachte niet langer bouwland is, doch fruitteeltgrond. Heeft een pachter het recht, een ge deelte van zijn gepachte oppervlak te te laten ontbinden om bijvoorbeeld economische redenen? (Dit kunnen dijken of onbeteelde stukken grond zijn). Ook de pachter heeft het recht de pachtovereenkomst geheel of voor een gedeelte op te zeggen, in die zin dat hij de pachtkamer kan verzoe ken de pachtovereenkomst slechts gedeeltelijk te verlengen. De pacht kamer beslist op het verzoek naar billijkheid. Ik ben pachtster van een stuk vrij land. Mijn zoon die mij kan opvol gen, is getrouwd. Kan zijn vrouw ook verpachtster worden? (Zij heeft geen agrarische achtergrond). Uw zoon behoort tot de groep per sonen die in de plaats gesteld kan worden. Voor uw schoondochter geldt hetzelfde. Voor de voorwaar den op grond waarvan de inde plaatsstelling kan worden toegewezen verwijs ik naar het ant woord op één van de vorige vragen. Ik ben pachter van Domeinen van een hoeve en land. Stel dat ik kom te overlijden, wordt mijn vrouw dan de nieuwe pachter? Of moet zij eerst medepachter zijn geweest? In geval van overlijden van een pachter worden zijn gezamenlijke erfgenamen pachter, dus in geval van een gezin met kinderen de echt genote en de kinderen. De geza menlijke erfgenamen kunnen binnen zes maanden na het overlijden van de pachter voor de pachtkamer vor deren, dat één of meer van hen de pacht mogen voortzetten en de an deren uit de pacht worden ontsla gen, dan wel dat de pachtovereenkomst wordt ontbon den. Een soortgelijke vordering komt de verpachter toe. Dat uw echtgenote medepachtster was, is derhalve geen voorwaarde. Ik ben 58 jaar, mijn pachtcontract loopt tot aan 1995. Mijn aanstaande schoonzoon heeft interesse in het bedrijf. Wanneer moet ik mijn schoonzoon er bij betrekken om hem later de pacht te laten overnemen? U bent in 1995 60 jaar. Dat bete kent dat wanneer de verpachter dat wil u nog een verlenging van de pacht met ten hoogste 5 jaar kunt krijgen. Op het moment dat de pacht afloopt, in 2000 dus, dient de indeplaatsstelling van uw zoon defi nitief afgewikkeld te zijn. Dat bete kent dat wanneer de verpachter niet aan de indeplaatsstelling wil mee werken, u uiterlijk omstreeks 1997 een vordering bij de pachtkamer zult moeten instellen. Over de voorwaarden voor inde plaatsstelling verwijs ik naar het antwoord op één van de vorige vra gen. Het is niet noodzakelijk dat uw zoon feitelijk bij uw bedrijf betrok ken is geweest, al zal dat wel een gunstige omstandigheid zijn. Hoe langer de betrokkenheid is geweest, des te gunstiger kan dit zijn in de in- deplaatsstellingsprocedure. Het ver dient derhalve aanbeveling uw schoonzoon zo spoedig mogelijk in het geheel te betrekken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 16