Uw rechten bij gemeentelijke vergunningen Keer op keer wordt u geconfronteerd met regels, naast verplichtingen heeft u echter ook rechten Hinderwet/milieuvergunning, bouwvergunning aangeven6 lwetteliikel bronnen Mevrouw mr. J.K. van Arenthals, werkzaam bij Legal and Business Consultants te Goes beet de spits af. Zij sprak duidelijk en helder over uw rechten bij een verzoek om een individuele vergunning bij de ge meente (hinderwet/milieuvergun ning, bouwvergunning). Waar moet ik aan voldoen a/s land bouwbedrijf om een tweede be drijfswoning te mogen bouwen in het buitengebied? Het is onmogelijk om een lijstje van specifieke eisen op te stellen. Er zijn algemene "criteria" waar een ge meente aandacht aan zal besteden bij het beoordelen van een bouw- aanvraag voor een twee be drijfswoning. Dit is bijvoorbeeld het noodzakelijkheidscriterium: be- drijfstechnisch gezien moet een tweede bedrijfswoning noodzakelijk zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan constant toezicht en verzorging van vee, permanente controle en evt. onderhoud van apparatuur (opslag gevoelige produkten, klimaatbe heersing), etc. Duidelijk is dat de be drijfsvoering in samenhang met de voorziening in arbeidsbehoefte in de specifieke situatie heel belangrijk is. Natuurlijk moet het bestem mingsplan ook mogelijkheden bie den voor de bouw van een tweede bedrijfswoning. Ik wil een schuur bouwen op mijn bedrijf. Waar kijkt de gemeente naar bij de beoordeling van mijn verzoek om een bouwvergunning? Uw verzoek vergunning) moet worden geweigerd indien uw bouw werk niet voldoet aan het Bouw besluit, de Bouwverordening, het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. Voor een beschermd monument gelden bijzondere eisen. In z'n algemeenheid is hier dus wei nig van te zeggen. Meestal struikelt de bouwaanvraag op het bestem mingsplan. Soms kan het bestem mingsplan aangepast worden (artikel 19-procedure). Zie verder het hierboven gegeven antwoord. Enkele jaren geleden heb ik een hin derwet, vanaf 1 maart jl "milieuver gunning", aangevraagd en verkregen. Bij een onlangs gehou den controle had ik een aantal die ren rondlopen op het bedrijf die niet vermeld stonden op de hinderwet vergunning. Volgens de gemeente moet ik nu een nieuwe hinderwet vergunning aanvragen. Ben ik hier toe verplicht? De inrichting van het bedrijf waar voor destijds een hinderwet is afge geven is veranderd zonder actualisering van de hinderwetver gunning. Er zal daarom een nieuwe vergunning aangevraagd moeten ke beargumentatie overleggen en Het Waterschap maakt de sloten schoon en moet daarbij altijd over mijn landen rijden. Moet ik dat ac cepteren en moet ik ook het sloot- vuil accepteren. Het is zo dat het Waterschap be voegd is om over u land te rijden bij het schonen van de sloot. Ook moet u het slootvuil accepteren wanneer het Waterschap bepaalt dat dit niet op de wegberm gelegd kan worden. Eén en ander is geregeld in de Ver ordening Waterkering en Waterbe heersing in Zeeland. worden, of wanneer het bedrijf in de huidige vorm onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal vallen, kan volstaan worden met een melding. Tast uw mogelijkhe den goed af voordat u geld en tijd in een nieuwe vergunning steekt. Is de milieuvergunning een landelij ke regeling of is dit per gemeente nog verschillend? De procedures rond de milieuver gunning zijn landelijk geregeld, ech ter de gemeente is bevoegd voorwaarden/regels aan de te ver strekken vergunning te verbinden en later toe te voegen. Deze voorwaar den moeten redelijk zijn en een doel dienen. U dient hierop kritisch te zijn. Is de gemeente bevoegd om van de ecologische richtlijn af fe wijken? De gemeente is in principe gebon den aan de richtlijn. Maar de richtlijn is geen wet. Wanneer de gemeente dit goed motiveert, mag zij van de regeling afwijken. In de praktijk blijkt wel dat de regels dan meestal stren ger worden uitgelegd. Overigens wordt de ecologische richtlijn om gezet in de Interimwet Ammoniak en Veehouderij (noodwet). Dan dient ook de gemeente zich aan de wet te houden. J.K. van Arenthals Bij het verlenen van een milieuver gunning voor de bouw van een stal moet ik een bodemonderzoek laten verrichten op mijn kosten. Kan dat nu zo maar? Bij de aanvraag om een milieuver gunning kan de gemeente een der gelijk onderzoek van u verlangen. Wel moet er een aanleiding toe zijn. Bijvoorbeeld wanneer er een ver moeden is dat er verontreiniging is, die door de bouw verspreid zal wor den. Een nul-situatie onderzoek kan Het forum tijdens de themadag "Recht rond regels" in Etten-Leur. Mevrouw van Arenthals (2e v.r.) beant woordt een vraag uit de zaal Kan het Waterschap bij het delven van de hoofdwatedoop langs mijn perceel het slib op mijn land dum pen i.p.v. afvoeren? In artikel 18 van de Verordening Wa terkering en Waterbeheersing in Zeeland is aa. geregeld dat het Wa terschap bevoegd is het slib op uw land te dumpen. Het delven gebeurt 1x per 8 jaar en u zult het dan moe ten accepteren. men bij de aanvraag niet van u verlangen. Dergelijke bodemonder zoek kan echter wel als voorschrift in de vergunning worden opgelegd. Tot slot kan in het kader van een bouwvergunning (bouwverorde ning/woningwet) een bodemonder zoek vereist zijn. Er bestaan nog zeer veel onduidelijkheden op dit gebied. Vooral omdat verschillende wetten een bodemonderzoek voor schrijven. Ga niet zo maar overal akkoord mee Wees vooral kritisch tav. de aard van het onderzoek. Naar welke stof fen kijkt men? Is er aanleiding om te veronderstellen dat de bodem ver vuild is? Ik heb een blusapparaat op mijn be drijf. Volgens de brandverzekeraar is dit voldoende, maar de gemeente zegt dat ik er drie moet hebben. Wie bepaalt dit? De brandverzekeraar beoordeelt het brandrisico op uw bedrijf aa. aan de hand van het aantal blusapparaten. Hiervoor schijnt in uw situatie één voldoende te zijn. De argumentatie van de gemeente om in eenzelfde situatie drie apparaten verplicht te stellen zal vast moeten liggen in bij voorbeeld APV (Algemeen Plaatse lijke/Politie Verordening). Advies: Laat in deze de gemeente schriftelij- Ik heb een bouwvergunning aange vraagd voor uitbreiding van mijn be drijf; ik heb daarom tegelijkertijd een wijziging aangevraagd in mijn hin derwetvergunning bij de gemeente. Deze wijziging in de hinderwetver gunning kon de gemeente niet aan brengen in verband met de afstand van de uitbreiding op mijn bedrijf (in Nederland) tot een landschapsele ment «2 ha) met natuurweten schappelijke waarde. Toevalligerwijs bevindt zich aan de andere kant van dat landschapselement in België op dezelfde afstand ook een bedrijf die een soortgelijke uitbreiding reali seerde, wat van die Belgische ge meente zondermeer toegestaan werd op praktisch hetzelfde ogen blik. Wat zijn nu mijn rechten? De gemeente moet aan de hand van de "richtlijn ammoniak en veehou derij" bepalen of er sprake is van een verzuringsgevoelig object. Drie aspecten spelen hierbij een rol: ter reintype, bodemtype en status. Wanneer in het bestemmingsplan het landschapselement als verzu ringsgevoelig object is aangemerkt, dan moet de gemeente afhankelijk van de afstand bepalen hoe groot de verzuring van uw bedrijf op het landschapselement is. Wanneer de verzuring te hoog is (>30 mol) kan de gemeente de uitbreiding niet toestaan. Het betreft hier nationale wetgeving waarbij u zich niet kunt beroepen op de Belgische wetge ving. Overigens laat het EG-recht toe dat de milieuregels van de indi viduele lidstaten strenger zijn dan het EG-milieurecht vereist.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 15