Kunststofriet onbrandbaar en niet van echt te onderscheiden Een prettig bericht Ékim SïïUMjE Importbehoefte Rusland 20 miljoen ton granen Beregeningsverbod geldt nu ook voor sportvelden blpputh nieuui/ Veiligheid op de werkvloer Samenwerking voor export stapelbare pluimveemest Minder granen EG VRIJDAG 7 MEI 1993 MlPllVA/Q Sinds kort is er kunststofriet op de markt. Het wordt verkocht en gelegd door Rietdekkersbedrijf J. Hekstra in het Friese Damwoude. Het kunststofriet lijkt als twee druppels water op echt riet, is onbrandbaar, kleurecht en zeer duurzaam. Produ cent van het nieuwe produkt is het bedrijf polytech Kunststoffen in het Drentse Valthermond. Hekstra ziet een zonnige toekomst voor het produkt weggelegd. Het patentriet, zoals Hekstra het heeft genoemd, is zeer geschikt voor vil la's in woonwijken, woningen in bossen en voor bepaalde types boerderijen zoals stolpboerderijen. De Friese rietdekker is overigens van mening dat de vraag naar echt riet altijd zal blijven bestaan. Natuur- riet heeft als dakbedekking boven kunstriet enige voordelen en boven dien zijn er mensen die nu eenmaal voor een natuurprodukt kiezen. In een aantal situaties wordt kunstriet ook te duur. Een dak bedekken met de patentriet van Hekstra gaat snel ler dan met echt riet en het is per m2 ongeveer even duur. De verzeke ringsmaatschappijen accepteren het nieuwe riet als niet brandgevaarlijk hetgeen een lagere verzekeringspre mie tegen brand betekent. Op grote landbouwschuren ligt de toepassing niet direkt zo voor de hand omdat de kunststofriet op een harde ondergrond van dakbeschot of platen van minimaal 7 mm dik moeten kunnen worden vast geniet of geschroefd. Op deze schuren ontbreekt dikwijls het beschot en het aanbrengen van zo'n houten on dergrond is wel een extra investe ring. Kunststofriet ventileert niet. Boeren moeten daar eventueel reke ning mee houden door kunstmatig te gaan ventileren. Op grote landbouwschuren ligt het toepassen van kunststofriet niet direct voor de hand. Goede isolatie De rietjes die onderling enigszins van kleur afwijken om het echt te doen lijken, worden in verschillende lengtes tot matjes van ca. 50 cm breed gevlochten. Het maken van randen en bogen op het dak is een fluitje van een cent. De matjes wor den net als dakpannen steeds deels over elkaar gelegd en vastgeniet. Er gaan 14 matjes op een vierkante meter. Zo ontstaat een kunststof- rietlaagje van 4 cm dik. De isolatie- waarde van kunstriet is gelijk aan dakpannen en beter dan van riet. Op natuurriet gaat mos groeien en dat is niet het geval op patentriet. Een handige doe-het-zelver moet kunstriet aan kunnen brengen. De prijs van patentriet is onaange- bracht f 84,— per m2 en gelegd ca. f 115,— per m2 (excl. BTW). Deze prijs is ongeveer de rietdekkersprijs. J. Wierenga Rusland moet ongeveer 20 miljoen ton granen importeren. Dit blijkt uit een raming van vice minister president Alexander Sawerjucha. Hij schat de oogst op 106 tot 108 miljoen ton, bij een behoefte van 126 tot 128 miljoen ton. In de kol chozen en sowchozen ligt nog on geveer 4 miljoen ton granen oogst 1992 opgeslagen. Recordexport EG De graanexport uit de Gemeen schap bedroeg, volgens voorlopige gegevens, volgens "Coceral" onge veer 33 miljoen ton. De grootste af nemer was Rusland met 6 tot 7 miljoen ton. Het betekent dat de EG een aandeel had van ongeveer 30% aan de Russische graanimport die ongeveer 18 miljoen ton heeft be dragen, in 1992/93. Van de totale graanexport was 10 miljoen ton af komstig uit de interventievoorraden. Niettemin is aan te nemen dat aan het einde van het landbouwjaar 1992/93 de interventievoorraden 30 tot 32 miljoen ton zullen bedra gen. De aanvankelijke raming van een totale graanoogst 1992/93 van 167 miljoen ton werd te laag vast gesteld. Behalve voor grasland gelden nu ook beperkingen voor de berege ning van sport- en recreatieterreinen in Brabant. Tot 1 juni mag helemaal niet met grondwater worden bere gend. In de maanden juni en juli al leen voor 11.00 uur 's morgens en na 17.00 uur 's middags. Dit zijn de zelfde beperkingen die vorig jaar al golden voor landbouwers die gras land met grondwater beregenen. Bij het ontwerpen van de hele regel geving is veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor controle op het naleven van deze voorschriften. Vorige zomer is veel ervaring opge daan met de handhaving. Deze zijn verwerkt in de afspraken die nu zijn gemaakt tussen provincie, politie en enkele waterschappen. In de hele provincie zullen gerichte controle- rondes plaatsvinden om de naleving van het beregeningsverbod te con troleren. Deze controles vinden ook plaats vanuit de lucht met behulp van helicopters en ulv's van de politie. Het beperken van het grondwater gebruik voor beregening vormt een onderdeel van een reeks van maat regelen om de verdergaande verdro ging tegen te gaan. De waterleidingbedrijven worden bij voorbeeld verplicht bij de bereiding van drinkwater meer oppervlakte water te gebruiken. Bij de industrie is op grote schaal het gebruik van grondwater voor koeldoeleinden af gebouwd. Bij bemalingen voor bouwputten wordt steeds vaker de eis gesteld dat het onttrokken water weer teruggebracht moet worden in de bodem. Alleen door dit samenhangende pakket van maatregelen is het mo gelijk de verdroging een halt toe te roepen, aldus de provincia In de Nederlandse wetgeving wordt de werkgever opgedragen te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsom standigheden voor zijn personeel. Ook draagt de wet de werkgever op zijn personeel goed in te lichten over de mogelijke risico's die verbonden zijn aan het werk. Dat geldt niet al leen voor personeel in vaste dienst, maar ook voor tijdelijk ingehuurde krachten (bijvoorbeeld loonwerkers of bedrijfsverzorgers). Wanneer een werknemer op de werkvloer een on geluk krijgt, wordt daarvoor in de eerste plaats de werkgever aanspra kelijk gesteld. Alleen wanneer de werknemer een ongeval opzettelijk of door bewuste roekeloosheid heeft veroorzaakt, is dat niet het ge val. Daarbij moet de werkgever wel bewijzen dat hij voldoende maatre gelen heeft genomen om een onge val op de werkvloer te voorkomen. Een paar jaar geleden was dat nog anders. Toen moest de werknemer aantonen dat zijn baas tekort was geschoten. Daarom adviseert STI- GAS in alle gevallen het volgende: Zorg als werkgever altijd voor gezonde en veilige arbeidsom standigheden. Informeer uw per soneel over de risico's die verbonden zijn aan het werk, en over maatregelen die al zijn ge nomen en die het personeel nog dient te nemen om die risico's te voorkomen. Zorg als werkgever ervoor dat de noodzakelijke veiligheidsmaatre gelen ook daadwerkelijk door het personeel worden na gevolgd. Indien u als werkgever bepaalde werkzaamheden door een ander bedrijf te laat verrichten, maak dan vooraf met die andere werk gever concrete afspraken over de voorlichting over de risico's en de te nemen veiligheidsmaat regelen, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen en dragen van persoonlijke bescher mingsmiddelen. Werkt u bij een bedrijf dat de no dige veiligheidseisen niet in acht neemt, bepraat dat dan met uw werkgever. STIGAS draagt zorg voor een goede bedrijfsgezondheidszorg in de agra rische sectoren. Bij STIGAS kunt u terecht voor werkplekonderzoek met als doel te komen tot een aantal adviezen voor verbetering van de werkplek, advisering bij ziektever zuimbeleid, arbeidsgezondheidskun- dig onderzoek, aanstellingsonderzoek en medewer kers van STIGAS verzorgen voor lichtingssessies. Alle medewerkers van STIGAS zijn gebonden aan het beroepsgeheim en medisch onaf hankelijk. Voor meer informatie: STI GAS, telefoon: 070 3526636. Een maand geleden kreeg de re- daktie een aardige reactie op het Hippisch Nieuws van 5 maart jl. van de heer J. de Bruyne uit Oostburg. A/s paardenliefhebber in het bijzonder van trekpaarden, leest hij graag de rubriek Hip pisch Nieuws. Zijn bijzondere aandacht werd getrokken door de goedgekeurde zwarte trek- paardhengst. Zo bijzonder vond hij dat overigens ook weer niet, omdat zwart een van de basis- kleuren is. Omdat hij nog oude afleveringen (jaarboeken) van het trekpaardstamboek had, ging hij daar in neuzen en vond vanaf 1944 vijf goedgekeurde K. Hengsten en wel de door mij ge noemde Jan van Rondeputten geboren 1948 en verder Infernal van Coegors geboren 1949, Cantor van 't Hoogland geboren 1948 en Jovial van de Ossche geboren 1957 en Nico van Jonk hof geboren 1951. Alle hengsten zijn terug te voeren tot de toen tertijd zeer bekende fokhengst Nico van Melo (zwartschimmel). Het is verheugend dat de heer De Bruyne ons het resultaat van zijn speurwerk heeft medege deeld. Henk ten Agter heeft ook al eens zoiets gedaan en zijn be vindingen gepubliceerd in de paardenkrant, maar dit artikel houden de lezers nog te goed als er meerdere zwarte hengsten dan de nu genoemden in ver meld staan. Misschien werkt de ze uitwijding ook aanstekelijk op andere lezers die nog over die mooie oude jaarboeken be schikken. Nieuw hippisch tijdschrift Het gaat goed met het Friese Paardenstamboek F.P.S.Phryso is nu uitgegroeid van een klein verenigingsorgaan tot een hip pisch tijdschrift van allure op A4-formaat en in een fleurig blauw jasje gestoken. Het kan nu de vergelijking met andere stamboeken met glans doorstaan. Het is rijk geïl lustreerd met interessante artike len uit heden en verleden. Sterk komt hierbij naar voren dat het Friese paard toch overwegend aangespannen gebruikt wordt. Opvallend is de internationale gerichtheid van het FPS. Zo is er ook een Duitse editie van Phry so. In niet minder dan 18 landen wonen leden van het FPS. Som migen zijn rechtstreeks lid, meestal in landen waar maar weinig Friese fokkers wonen zo- a/s in Japan en Hongkong. In an dere landen waar meer fokkers wonen zijn het de fokverenigin- gen die de band met het FPS on derhouden, zoals in Frankrijk, Noord-Amerika en Duitsland. Maar juist in Duitsland zit een groot knelpunt want hier zijn fokverenigingen die het FPS niet erkennen omdat zij het zelf wil len doen. En er zelf naar streven als moederstamboek op te tre den in het kader van de nieuwe EG-richtlijnen. Een gevaarlijke si tuatie. Vooral ook omdat er over die nieuwe richtlijnen nog niet al les even duidelijk is. Weer een nieuw stamboek Onlangs is de vereniging Neder landse Mini-Paarden Registratie Stamboek (N.M.P.R.S.) opgericht. Het doel is het bevorderen van de fokkerij van miniatuurpony's in Nederland door het bijhouden van een stamboek en door het toepassen van een stelsel van beoordelingen, predikatenver/e- ning etc. Dit stamboek heeft contact opgenomen met de Bri tish Miniature Registry dat de re gistratie van minipaardjes in Engeland al vijf jaar bijhoudt. Er is met deze Engelse vereniging een samenwerkingsverband aangegaan waardoor in de toe komst Europese registratie mo gelijk wordt. De pony's worden ingedeeld in 3 klassen: 1. tot 65 cm; 2. van 65-75 cm en 3. .75-86 cm. Voor stokmaten van boven de 86 cm valt het dier in de British oversi zed Miniature Horse Registry. De stokmaten hiervan zijn 86-95 cm en 96-106 cm. En daarmee komt men wel erg op het terrein van het Shet/andstamboek. Als we nog even doorgaan met het oprichten van dergelijke nieuwe stamboeken dan kan straks elk paard of pony geregistreerd wor den bij één of ander stamboek en heeft men zelfs de keuze uit meerdere. De mestafzetcoöperatie Mestac b.a. en Agriland s.a. uit Grez Doi- seau (België) zijn in een vergevor derd stadium van overleg over de deelname van Mestac in Agrilooy b.v. te Oirschot. Beide partijen ver wachten op korte termijn over eenstemming te bereiken over de overdracht van 50% van de aande len van Mestac. Agrilooy is de grootste exporteur van stapelbare pluimveemest vanuit Nederland naar Wallonië en Frank rijk. Op 18 februari is door de Stich ting Landelijke Mestbank aan Agrilooy als eerste het vignet "Er kend Exporteur" toegekend. Agriland heeft in Wallonië en Frank rijk eigen vestigingen en een ver koop en distributie-apparaat opgebouwd. Mestac heeft gepland in 1993 via Agrilooy ca. 100.000 ton stapelbare pluimveemest te ex porteren, wat overeenkomt met de export van twee miljoen kg fosfaat. Inmiddels zijn Mestac en Agrilooy ook samenwerkingsovereen komsten aangegaan met mesthan del Jacobs-Welten te Someren en Van Kemenade en Zn. te Best. Door deze samenwerking streven alle be drijven ernaar hun marktpositie structureel te versterken en de pluimveehouders een blijvende en verantwoorde mestafzet voor sta pelbare pluimveemest in het export kanaal te bieden. Volgens ramingen van Coceral zal in 1993/1994 de produktie van granen in de EG 155 tot 160 miljoen ton bedragen. Het ingezaaide areaal is volgens voorlopige gegevens met zeven pro cent verminderd in vergelijking met vorig seizoen. Door de braaklegging is het EG-graanareaal vanaf 1989/90 met 13 procent gedaald, oftewel van 37,5 tot 32,7 miljoen ha.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 14