In West-Europa naar schatting 10% minder aardappels gepoot Deze week Juridisch eigenaar moet aanvraag indienen LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT P^s^büot^ iAwddei Landbouwschap en Natuur en Milieu om de tafel Manifestatie 17-18 -19 juni Vier pagina's over "recht rond regels" Pag. 3 Kamerleden stellen agrarische vrouwen niet gerust Pag. 5 Van het KNLC Pag. 6 De taken van de SEV Pag. 7 Fosfaatreductie 25% in project Brabant Pag. 9 Belgische fruitteler wil af van forfaitair belastingstelsel In Schijf is droogte funest Pag. 11 Herinneringen aan meidagen 1940 Pag. 13 Onkruidstrijkers tegen aardappelopslag Bestrijding Y-virus pootaardappelen Pag. 14 Hippisch nieuws Pag. 15 t/m 18 Recht rond regels Pag. 19 Tuinbouwklanken Pag. 20 Lintjes voor plattelandsvrouwen MacSharrycompensatie bij economisch eigendom: We komen deze week terug op de twee themadagen "Recht rond regels" die de SEV eerder dit jaar heeft gehouden. De boeren worden keer op keer geconfronteerd met regels, maar naast verplichtingen heeft u ook rechten. Dit komt duidelijk naar voren in de beantwoording van de vele in gestuurde vragen, waarvan u de weergave vindt op pagina 15, 16, 17 en 18. Deze pagi na's zitten in het midden van de krant, u kunt het verslag dus eenvoudig uitnemen en bewaren. zlm- VRIJDAG 7 MEI 1993 81e JAARGANG No. 4167 België In buurland België liggen de omzet ten van gecertificeerd pootgoed 15% lager. Aan de hand hiervan kan men veronderstellen dat ook het consumptieareaal 15% minder is. "Daar heb ik mijn twijfels over", zegt de heer Cornelis. Hij is verkoop leider bij Binst Breading Selection te Grimbergen, de grootste aardap- Wim Tavenier uit Serooskerke (W.) kan in de tweede helft van juli zijn eerste zwarte bessen oogsten. In de herfst van 1991 heeft hij 2'A ha van dit gewas ingeplant. Het is de bedoeling de bessen handmatig te plukken en via de veiling af te zetten voor verse consumptie. Voor de pluk wil de teler scholieren in schakelen. Omdat de teler zo weinig mogelijk bodemherbicide heeft gebruikt. Staat er wat onkruid in de rij, dat hij hier samen met een stagiaire (I.) aan het wegschoffelen is (foto: Anton Dingemanse). Aanvankelijk zag het er naar uit dat het aardappelareaal voor 1993 met zo'n 20% zou dalen. Aanhoudende goede weersomstandigheden en een forse daling van de pootgoed- prijzen hebben veel telers alsnog doen besluiten aardappelen uit te planten. Niettemin verwachten in gewijden een daling van 10%. De inkrimping is bij de vroege rassen het grootst. De stemming voor oogst 1993 is gematigd. "Alleen een droge zomer of tegenvallende opbrengsten kunnen voor de teler financieel uitkomst bieden", is een veelgemaakte opmerking. "Bij de Aardappel BV blijft het are aal gelijk", laat directeur Bierens weten. "Dit heeft meer te maken met een toename van het ledental. Op de kleigronden ligt dit jaar in Ne derland zo'n 5% minder. In Midden- en Oost-Brabant is 20% minder pootgoed de grond ingegaan". De oppervlakte bintjes is bij de Aardap pel BV geslonken. Momenteel bestaat de helft uit AM-resistente rassen die de leden telen op pool- kontraktbasis. Dat het areaal in Midden- en Oost- Brabant fors is gedaald beaamt loonwerker Moonen uit Goirle. "De afgelopen 2 jaar is het areaal in de streek verdubbeld. Om deze reden heb ik flink geïnvesteerd in de aard- appellijn. Twee maanden geleden zag het er naar uit dat ik 60% min der werk zou krijgen bij de aard appelen. Vooral de daling van de pootgoedprijs is er de oorzaak van dat deze daling beperkt is tot 40%". Volgens Moonen blijft de daling bij collega-loonwerkers beperkt van 15 tot 20%. "Vooral gelegenheidste lers als varkens- en rundveehouders zijn er mee gestopt. Zij zaaien nu weer snijmais". Belangrijk gespreksthema was het Meerjarenplan Gewasbescherming. Het Landbouwschap had met veel interesse kennis genomen van de plannen van Natuur en Milieu om gewasbeschermingsmiddelen alleen nog op recept te verstrekken. Het Landbouwschap benadrukte dat ook de Bestuursafspraak Meerjaren plan Gewasbescherming aspecten van receptuur bevat, om onge wenste bijwerkingen van middelen te voorkomen. Het schap heeft begrip voor de vrees van de stichting dat de nieu we EG-richtlijn voor bestrijdingsmid delen (vanaf 1 juni operationeel) de Meerjarenafspraak kan verzwakken. Maar de verschillende landen kun nen de richtlijn naar eigen criteria in vullen. Het Landbouwschap zal dan ook vasthouden aan de doelstellin gen van het Meerjarenplan Gewas bescherming en de uitvoering daarvan in de bestuursafspraak. In de discussie over agrificatie wa ren de partijen het erover eens dat de landbouw zich op de markt moet oriënteren alvorens met nieuwe non-food landbouw te beginnen. De stichting is geen voorstander van bio brandstoffen, die volgens haar het milieu nog meer aantasten dan de reguliere brandstoffen. pelexporteur van België. "Men zegt dat er grote hoeveelheden afge keurd pootgoed zijn uitgeplant. Dit maakt het moeilijk om een reëel overzicht te krijgen. Afgekeurd uit gangsmateriaal is overigens ook in Nederland gepoot. Wij doen aan de ze praktijken niet mee. Het schaadt de aardappelteelt". Wel deelt Cornelis mee dat het are aal vroege aardappelen aanmerkelijk lager is. "Deze teelt heeft de laatste jaren weinig opgebracht. Ik denk dat de vroege met 20% zijn inge krompen. Verschillende boeren ge bruiken eigen uitgesorteerd plantmateriaal zodat ook dit cijfer een vertekend beeld kan geven". Hoofd inkoop van McCain te Lewe- dorp, de heer B. de Kok, houdt de gemiddelde daling van West-Europa op 10%. "Al is het natte vinger werk", zegt hij. "In Engeland blijft het areaal tussen de 150.000 en 160.000 ha. De aardappelteelt is daar gebudgetteerd. In Frankrijk zal de inkrimping tussen de 5 en 10% liggen. Voor Duitsland zal dit per centage iets hoger liggen. Het zijn in die landen ook de vroege rassen die plaats maken voor de late hoofdoogst". "Het is de flinke daling van de poot goedprijs die op het laatst telers als nog heeft doen besluiten aardappelen uit te planten", vervolgt De Kok. "Anders had de daling op 15 en misschien wel 20% uit gekomen". Over het areaal pootaardappelen is pas na 15 mei meer met zekerheid te zeggen. "Dan sluit de aangiftepe riode", zegt NAK-directeur Bultje. J.v.T. Het Landbouwschap en de Stich ting Natuur en Milieu hebben maan dag 3 mei een bestuurlijk overleg met elkaar gehad. Gespreksthema's waren het Meerjarenplan Gewasbe scherming en agrificatie. Ook over biologische landbouw, mest en am moniak en het belang van adviesra den zijn standpunten uitgewisseld. Beide organisaties zijn het erover eens dat meer geld nodig is om de voornemens uit het Structuursche ma Groene Ruimte (een optimale combinatie tussen natuur en land bouw) te kunnen realiseren. De Stichting Natuur en Milieu wil dat geld vinden in de aardgasbaten en in de opbrengst uit de verkoop van PTT-aandelen. De partijen spraken af, zonodig gezamenlijk, een beroep te doen op de overheid voor een so lide financiering van het structuur schema. Het aanvragen van MacSharrycom pensatie voor grond, die econo misch eigendom is, moet plaatsvinden door de juridisch eige naar, dus niet door de teler. Dat heeft minister Bukman meegedeeld in het gesprek dat hij deze week voerde met het dagelijks bestuur van het Landbouwschap. Geruime tijd bestond grote onduide lijkheid over de vraag of men bij economisch eigendom, waarbij (nog) geen juridische levering heeft plaatsgevonden, in aanmerking kan komen voor compensatie. Deze kwestie is vroegtijdig door de ZLM op landelijk niveau aangekaart. Ein delijk is er nu een antwoord van de minister. De regeling die nu uit de bus is ge komen is niet de oplossing die de ZLM graag had gezien. Het was vol gens de ZLM beter geweest econo misch eigendom aan juridisch eigendom gelijk te stellen. Dat zou allerlei praktische problemen, die nu ongetwijfeld zullen ontstaan, heb ben voorkomen. De oplossing, die de minister voorstaat, maakt de re geling nog ingewikkelder dan hij al is. In het gesprek van de minister met het Landbouwschap is overeengeko men dat in de evaluatie bezien zal worden of de regeling voldoende oplossing biedt voor de gesignaleer de problemen. Is dat niet het geval, dan moet de beschikking voor 1994 gewijzigd worden. Wat betreft MacSharrycompensatie bij grondruil heeft de minister geen oplossing aangegeven. Dat bete kent dat bij gebrek aan een goedge keurd pachtcontract geen compensatie mogelijk is. 15 mei nadert Intussen resten nog maar enkele da gen om de aanvraag om compensa tie bij de DBH in te dienen. De sluitingsdatum is 15 mei a.s. Aan vragen die gedurende 20 dagen na 15 mei binnenkomen worden nog wel behandeld, maar in dat geval wordt er voor elke dag te laat een korting van 1% toegepast. Het speciale telefoonnummer van de SEV van de ZLM voor vragen over de MacSharryformulieren (01100-47734) blijft tenminste tot 15 mei a.s. in gebruik. Er is de laat ste dagen zeer druk gebruik ge maakt van dit telefoonnummer.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1