r* Zeeuwse Commissaris der Koningin opent ZLM Manifestatie 1993 Tijd voor MacSharry-aanvraag dringt 32fc, - C LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT Aanvragen bouwvergunning varkensstallen WP afgewezen TULPEN UIT ZEELAND Manifestatie 17 -18 -19 juni Veel aandacht voor frWerken aan morgen WP zal zeker bezwaarschrift indienen Een plaatje uit de bollenstreek? Nee, dit is ons bloedeigen Zeeland. De bollenteelt doet het in dit gewest met zijn vele zonuren prima. Het oranje zonnetje heeft ook dit tulpen veld in de buurt van Lewedorp op Zuid-Beveland in volle bloei gezet. De bloemen geven het platteland extra kleur. Het perceel is in gebruik bij bollenteler Kees van Liere uit Ove- zande over wiens bedrijf wij vorige week in de ZLM-krant berichtten. Foto Anton Din- gemanse Pag. 5 Moeilijk jaar Cebeco Pag. 6 Over geld en goed Pag. 7 AOC Zeeland haalt opleiding binnen Teunisbloemen op braakgrond Pag. 8 en 9 Nieuws over de ZLM Manifestatie Pag. 10, 11 en 14 Uit de praktijk Pag. 15 Varkenshouderij in de ban van onzekerheden Pag. 17 "Den Zeeuwschen Landbouw" Tentoonstelling over stakingen 1943 Pag. 18 en 19 De maand Pag. 20 Meer aandacht voor gierstmelde Soja nieuw gewas Pag. 21 Politieke bijeenkomst agrarische vrouwen MacSharry-lijn zlm-krant ;WDDEi VRIJDAG 30 APRIL 1993 81e JAARGANG No. 4166 4 Op enkele details na is alles gereed voor de ZLM Manifestatie, die op 17, 18 en 19 juni in de veiling CHZ te Kapelle plaatsvindt. Zowel voor het binnen- als buitengebeuren staat het programma vast. De offi ciële opening van de Manifestatie zal worden verricht op donderdag 17 juni a.s. om 13.00 uur door de Commissaris van de Koningin in Zeeland, drs. W.T. van Gelder. De ZLM Manifestatie bestaat tradi tiegetrouw uit een tentoonstelling van bedrijven en instellingen in de agrarische sector en een uitgebreide presentatie van levende have met keuringen, shows en demonstraties van melk- en vleesvee, paarden, schapen en geiten. Vrijdag 18 juni is uitgeroepen tot dag van de levende have. De keuringen en shows van het vee worden verzorgd door de Zeeuwse Rundvee Stichting. Op zaterdag 19 juni staat het paard centraal op de Manifestatie. Op het terrein van de veiling wordt die dag de Zeeuwse Dag van het Paard ge houden. Het evenement bestaat uit wedstrijden, defilé's en parades en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een paarden- en ponyfestijn voor het hele gezin, dat elk jaar vele dui zenden toeschouwers weet te boeien. Werken aan morgen Het motto van de ZLM Manifestatie is: werken aan morgen. Veel deelne mers hebben het motto aangegre pen om te laten zien hoe zij inspelen op nieuwe mogelijkheden en nieu we eisen, die aan de land- en tuin bouw worden gesteld. Dit vertaalt zich in ruime aandacht voor bijvoor beeld nieuwe milieuvriendelijke ras sen, biotechnologie, groen-labelstallen, aangepast vee voer, mestverwerking, nieuwe me- chanisatielijnen exl. Zowel de deelnemende bedrijven en coöpera ties als vaktechnische organisaties, het Innovatiecentrum Zeeland, de provincie Zeeland en het ministerie van Landbouw haken in op werken aan morgen. Als centrale verwijs- en adviesinstantie fungeert op de Manifestatie de Stichting Stimule ring Plantaardige Produktie. Stands In de veilinghal zullen ca. 80 stands worden ingericht. De ZLM heeft 3.500 m2 standruimte verhuurd, alsmede een beperkte oppervlakte op het buitenterrein. De deelname is groter dan op de vorige Manifesta tie, die in 1988 op het werkeiland Neeltje Jans in de monding van de Oosterschelde werd gehouden. Op pag. 9 het volledige programma van de Manifestatie. De gemeente Goes verleent geen bouwvergunning aan De Wilhelmi- napolder voor de bouw van stallen voor vleesvarkens. De bouwaanvra- gen zijn op planologische gronden afgewezen. Ze passen niet in het bestemmingsplan, luidt de simpele verklaring van de gemeente. De WP zal zeker een bezwaarschrift tegen de afwijzing indienen, aldus direc teur S. Duvekot. Bij de gemeente Goes zijn door Ko ninklijke Maatschap de Wilhelmina- polder te Wilhelminadorp en een landbouwer te Wolphaartsdijk aan vragen ingediend voor het bouwen van stallen voor in totaal ca. 16.000 vleesvarkens. De gevraagde bouw vergunningen zijn geweigerd omdat ze in strijd zijn met het bestem mingsplan buitengebied. Er mogen alleen schuren gebouwd worden die aansluiten bij de huidige bedrijfsvoe ring, en dat is volgens de gemeente niet het geval met vleesvarkens op het akkerbouwbedrijf. Een andere eis is dat alleen gebouwd mag wor den op de huiskavel, dat wil zeggen op een stuk grond van maximaal 1 ha groot bij de bestaande bedrijfs gebouwen. In de aanvragen is spra ke van bouwlocaties midden in de polder. Tot slot heeft ook de welstandcommissie van Goes de bouwaanvragen afgewezen. WP-directeur S. Duvekot had maan dag jl. de beschikking met de afwij zing van de bouwaanvragen nog niet binnen. Volgens de gemeente zou die in de loop van deze week toegestuurd worden. "Eerst maar eens afwachten wat er in de be schikking staat en ons dan bera den", is het motto van Duvekot. Dat de WP bezwaar gaat aantekenen is al wel zeker. Het bedrijf voelt zich gesterkt door het feit dat de aanvra gen milieutechnisch aan alle eisen voldoen. De vele ingediende bezwaren tegen de hinderwetaanvraag (vol gens de gemeente zijn 'een stuk of duizend bezwaren ingediend), zijn dus ongegrond. Zonder bouwver gunning heeft een hinderwetver gunning echter geen enkele betekenis. Onbegrijpelijk De ZLM vindt de opstelling van de gemeente Goes onbegrijpelijk. Vol gens de ZLM wordt de komst van de varkensstallen "op gevoelsmati ge gronden" tegengehouden. Voor zitter H.C. van der Maas heeft aangekondigd de provincie Zeeland om opheldering te vragen. Zie ook pagina 7. Terwijl de dag van 15 mei nadert is er nog altijd een flink percentage boeren, dat tot nu toe verzuimd heeft de zogenaamde "aanvraag oppervlakten" in het kader van de MacSharry-regeling in te dienen. De praktijk leert dat er nogal eens fou ten worden gemaakt bij het invul len. Dit kan leiden tot vertraging in de behandeling van de aanvraag door de DBH. Bij overschrijding van de termijn bestaat de kans dat men de compensatie misloopt. Daarom is het zaak nu snel aktie te on dernemen. Het indienen van de aanvragen is in het hele land moeizaam op gang ge komen. Begin deze maand was lan delijk nog maar tien procent binnen. In Zeeland is de medewerking van de boeren tot nu toe prima. Al 70% van de formulieren was begin deze week bij de DBH's in Goes en IJzen- dijke binnengekomen en afgehan deld. Zeeland loopt daarmee voorop. Overigens zou hieruit afge leid kunnen worden dat de Zeeuwse boeren de compensatie het hardst nodig denken te hebben. De zitdagen en de vele publiciteit in de landbouwbladen hebben goed gewerkt. "De boeren hebben goed hun best gedaan. We hebben rela tief weinig verkeerd ingevulde for mulieren ontvangen. Op de zitdagen hebben we al zoveel mogelijk kun nen corrigeren", aldus ing. Loos van de directie LNO in Goes. Hij neemt de boeren die er niet helemaal uit kwamen overigens niets kwalijk. Het was de eerste keer en het be treft een tamelijk ingewikkelde re gelgeving. In West-Brabant is het aantal inge diende aanvragen beduidend lager dan in Zeeland. De DBH in Roosen daal deelde deze week mee slechts 900 van de 2.500 formulieren te hebben ontvangen. Uit vragen van diverse boeren blijkt dat men slecht op de hoogte is van de gang van za ken. Ook weten sommigen niet waar de topografische kaart voor De SEV van de ZLM heeft een speciaal telefoonnummer ge opend voor vragen over de MacSharry-aangifte. Het num mer is: 01100-47734, bereik baar op werkdagen tussen 8.15 en 16.45 uur. Het num mer blijft tot 15 mei, de slui tingsdag voor het indienen van aanvragen. dient en wat ze er mee aan moeten. De DBH in Deurne (Oost-Brabant) had deze week de helft van de aan vragen in huis. De indruk bestaat dat in dit gebied een aantal boeren met'betrekkelijk weinig hectares de MacSharryregeling laten voor wat hij is. Ze vinden dat ze te veel moei te moeten doen om een paar hon derd gulden compensatie in de wacht te kunnen slepen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1