Algemene ledenvergadering OZH Agrarisch Walcheren houdt op 3 april open dag Studie-ochtend Agrarische Commissie over "Gatt en EG" ALGEMEEN Land- en tuinbouwblad AGRARISCH •S1L2_.. VRIJDAG 26 MAART 1993 AAN DE DEELNEMERS VAN DE ONDERLINGE ZUIDELIJKE HAGELVERZEKERING u.a. Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergade ring, die gehouden zal worden op DONDERDAG 8 APRIL 1993 om 14.00 uur in hotel-restaurant "Het Pannenhuis", Antwerpsestraatweg 100 te Hoogerheida De agenda voor deze vergadering treft u onderstaand aan. Hoogachtend, A.B. Snoek, voorzitter A. de Feijter, secretaris AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Opening. Notulen van de algemene ledenvergadering, gehouden op 20 maart 1992. Mededelingen inzake: a. gemeenschappelijke taxaties; b. de samenwerking in AgriVer-verband; c. de reassurantie 1993. Ingekomen stukken. Rekening en balans over het jaar 1992 met verslag van accoc controle en van de financiële commissie. Bestemming resultaat 1992. Aanvulling van de financiële commissie. De commissie wordt thans gevormd door mevrouw R. Crezee-Dam te Lage Zwaluwe, de heer J.H.M. Akkermans te St. Annaland en de heer H.J. Boogert te Kruiningen. Mevrouw Crezee is aftredend en niet herkiesbaar. Ter vergadering zal een nieuwe kandidaat worden voorgedragen. Begroting voor het jaar 1993. Jaarverslag. Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend de heren A. de Feijter te Zaamslag en C. van Liere te Ovezande. Aanwijzing afgevaardigde Algemene Vergadering AgriVer w.a. Vaststelling lijst van schatters. Rondvraag. Sluiting. Landbouwvereniging "Landbouwbelang" Wolphaartsdijk Algemene ledenvergadering op maandag 5 april 1993 (deze verga dering vervangt de vervallen verga dering van donderdag 11 maart jl.) om 20.00 uur in hotel "Royal" te Wolphaartsdijk. De inleiding wordt verzorgd door drs. T. Elzinga, beleidsmedewerker van de ZLM. Hij vertelt over het ver anderend grondgebruik in de ko mende jaren. Ook wordt de fusie van de afdeling besproken. U en uw huisgenoten zijn van harte welkom. AFDELING NUENEN- VALKENSWAARD VAN DE ZLM Jaarvergadering op dinsdag 6 april 1993 om 20.00 uur in herberg "De Kruik" (naast de kerk), Hoekstraat 52 te Nederwetten. Na de vergade ring is er de mogelijkheid om te beu gelen en te barbecuen. Opgave vóór 1 april a.s. bij C. van Steenbergen, tel. 04950-31370. Leden en hun gezinsleden zijn van harte welkom. PJZ-afdeling Langstraat 26 maart Filmavond. Er wordt een zeer goede recente film gedraaid. Plaats: Apollo Theater, Peperstraat 25, Kaatsheuvel. Kosten: leden f 5,00; niet-leden f 10,00. Aan vang: 21.00 uur. PJZ-afdeling Oost Zeeuws- Vlaanderen 26 maart. Schaatsen in Wilrijk (Ant werpen). Vertrek: 18.30 uur vanaf het plein in Zaamslag. Informatie bij: Leendert (tel. 01150-12842). Kosten: leden f 7,50; niet-leden f 10,00. PJZ-afdeling Tholen/St. Philipsland 12 april (2e Paasdag). Vissen. Ver trek om 9.00 uur vanuit St. Anna land. Opgave bij Paul (tel. 01666-2637). Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredaktie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredaktie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Sandy Dammann, red. assistente, tel. 01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 115,50 per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-68000 Telefax 01155-65419 Op zaterdag 3 april a.s. wordt door de regionale afdelingen van de land bouworganisaties ZLM en CBTB en de Zeeuwse Groententelers Organi satie (ZGO) op Walcheren een open dag georganiseerd. Met deze open dag wordt aangesloten bij de lande lijke themadag "Kom in de kas". Doel van deze dag, die om de twee jaar wordt georganiseerd, is om bur gers kennis te laten maken met het hedendaagse gebeuren op de land en tuinbouwbedrijven. De land- en tuinbouwsektor bestaat uit een grote verscheidenheid aan bedrijven. Door middel van de keuze van de bedrijven is getracht om de bezoeker een zo breed mogelijk overzicht te bieden. Op de deelne mende glastuinbouwbedrijven kan de bezoeker kennis maken met teelten als o.a. perkplanten, free- sia's, orchideeën, komkommers en tomaten. Daarnaast kan er ook een bezoekje worden gebracht aan een agrarisch loonwerkbedrijf en een veehouderijbedrijf. Op het veehou derijbedrijf worden ook zuivelpro- dukten gemaakt. De deelnemende bedrijven zijn her kenbaar aan een fel gekleurde lucht ballon van ongeveer 1 meter doorsnede die tot op een hoogte van 20 meter wordt opgelaten. Tus sen 10.00 en 16.00 uur worden de bedrijven opengesteld voor het publiek. Het landelijk gekozen thema voor deze Open Dag is "rozengeur en to matensap". Op de bedrijven zal de bezoeker geïnformeerd worden op welke wijze de ondernemer bezig is met het optimaliseren van de kwali teit van de geteelde produkten. De deelnemende bedrijven zijn opgeno men in een folder welke verkrijgbaar is bij de deelnemende bedrijven. Voor meer informatie kan kontakt worden opgenomen met W. Mari- nissen, Nieuwehovenseweg 1, 4333 AP Middelburg, tel. 01180-28223. Deelnemers: fam. J. Koole, Golsteinseweg 6, Middelburg, boomkwekerij; fam. J. Kwekke- boom, Prooyenseweg 26, Sint Lau rens, kaasmakerij en kaasverkoop; fam. F. Besuyen, Vioskeweg 3, Vee- re, teelt van freesia's; fam. A. in 't Anker, Veerseweg 85, Veere, teelt van komkommers; fam. J.J. Breel, Bieweg 8, Veere, veehouderij; kwe kerij Blommendale, Wilgenhoekweg 39, Serooskerke, kalanchoë; L.P. Brasser, van 't Hoffweg 7, Middel burg, loonwerkbedrijf; Simonse- Maljaars, Geschiereweg 11, Aagte- kerke, teelt van rozen; J. Geschiere, Krommehoekseweg 2, Meliskerke, veehouderij; M.A.J. Wekking, Strandweg 1a, Koudekerke, teelt van orchideeën; H. Kesteloo, J. v. Beirenweg 25, Vlissingen, snijbonen en perkplanten; A.J. de Visser, J. v. Beierenweg 46, Vlissingen, snijbo nen, perkplanten en witlof; G. van Soelen, Vrijburgstraat 42, Vlissin gen, freesia en delphinium. PRESENTATIE SEV-JOURNAAL AFDELINGEN DUSSEN/HANK EN EETHEN Maandag 29 maart 1993 in dorps huis "De Oude School", Gansoyen 10 te Drongelen. Aanvang 20.15 uur. Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen Stationslaan 4 4761 BG Zevenbergen Postbus 17 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes Klein Frankrijk 1 tel. 01100-15710 Zaamslag Axelsestraat 4 tel. 01153- 2010 Bergen op Zoom Dahliastraat 94 tel. 01640-43350 Middelburg Stationsstraat 15 tel. 01180-11451 Oostburg Nieuwstraat 19 tel. 01170-54285 Zierikzee Haringvlietplein 3 tel. 01110-16051 Renesse De Zoom 16 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. van Nispen, te lefoon 01100-47747. Bezoekers van de heren Zuidweg en De Fey- ter alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer T. Schrale, tele foon 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106-3842 (privé) T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.15 en 9.00 uur tele- fonsich bereikbaar onder de hierboven genoemde doorkies- nummers. Kantoor Zevenbergen (tel. 01680-27921) is bereikbaar van 8.15 tot 12.00 uur. De Agrarische Commissie van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen Noord-Brabant organiseert op dinsdag 27 april 1993 een stu diedag in cultureel centrum "Zide- winde", Julianalaan 1 te Sprang-Capelle. Gatt en EG. Vrouwen wat doen we ermee? Er wordt veel gesproken en geschreven over de Gatt- onderhandelingen en de rol van de EG hierin. Maar wat betekent het precies en wat hebben wij er als agrarische en niet-agrarische vrou wen mee te maken? Een antwoord en een uiteenzetting hoort u op de studiedag. Nadat een diaserie over dit onderwerp is vertoond zal iemand van "Inzet" (vereniging voor Noord-Zuid campagne) verder hierop ingaan. Als tweede spreker is uitgenodigd de heer H.C. van der Maas, voorzitter van de ZLM. Het middagprogramma bestaat uit bezoek aan de "Poppenstee" en aan de Bartholomeuskerk te Waspik. Ontvangst met koffie om 9.30 uur. Om 10.00 uur opening door de voorzitster mevrouw T. Brandenhorst-Lucas. Sluiting om 16.00 uur. Voor opgave: mevr. T. Brandenhorst, Eethen 04165-1319; mevr. G.H. Verhagen-Fleischaker, Veldhoven 040-533262; mevr. C. Knook- Maris, Willemstad 01687-2660; mevr. Burgers-de Keizer, Werken dam 01835-1202. AJK-Schouwen-Duiveland 30 maart, avond met als onderwerp "het betalen bij de bank". Aan de orde komt in ieder geval telebankie ren en het betalen d.m.v. een disket te. Plaats: kantine van de Rabobank te Zierikzee. Je kunt naar binnen via de zij-ingang aan de Visstraat (groe ne deur). Aanvang: 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 2