Rabo-topman: ondernemerschap telt mee bij kredietverlening Wolf en Wolf schrapt garantieprijs 32bi A - C LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT Varekamp: overheid vraagt veel, maar geeft weinig POOTGOED "ABNORMAAL VROEG" GEZET Deze week 10 11 Grondprijsdaling niet funest voor financiering "Geen geld" niet gerechtvaardigd Pag. 3 Reacties op waterhuishoudingsplan Pag. 4 Veranderingen AAW Vragen 'MacSharry' Pag. 5 "Ammoniakbeleid middel, geen doel" Pag. 6 Borgstelling zelf aanvragen Pag. 7 ZMO-voorzitter in Altena-Biesbosch Melding AM-rassen vervalt Pag. 8 Maand veehouderij Zeeuws succes op Paasveekeuring Pag. 9 Maand akkerbouw Pag. Handleiding bestemmingsplannen Pag. Tuinbouwklanken Telers met de rug tegen de muur zlm-krant VRIJDAG 26 MAART 1993 81e JAARGANG No. 4161 Manifestatie 17-18-19 juni De Rabobank let ook op de kwalitei ten van de ondernemer bij het ge ven van krediet. "Er is sprake van een omslag bij de financiers. We plaatsen de schijnwerper in toene mende mate op het ondernemer schap", aldus Rabo-topman W. Meijer op de Algemene Vergadering van het KNLC. "Maar bij het afwe gen van risico's horen ook nog steeds zekerheden". De financieel slechte situatie in de land- en tuinbouw heeft zijn weerslag op de financieringsmoge lijkheden. ZLM-voorzitter Huib van der Maas constateerde dat door de huidige situatie in de pure akker bouwgebieden de grondprijzen kel deren. Op de Algemene Vergadering van het KNLC vroeg hij gastspreker W. Meijer, lid van de Raad van Be heer van de Rabobank Nederland, in hoeverre dat van invloed is op de kredietverlening door de bank. "Of let de bank alleen op het onderne merschap?" Meijer gaf aan dat bij de kredietver lening voor de bank de zekerheid al tijd voorop stond en het ondernemerschap van minder be lang was. "Nu zie je echter bij de fi nanciers ook een omslag. Ze plaatsen de schijnwerper ook op de kwaliteiten van de ondernemer. Bij de financiering van ondernemingen staat een bedrijfsgerichte individue le aanpak voorop. Ondernemer schap is een belangrijk criterium. De ondernemer is toch degene die er voor moet zorgen dat het bedrijf toekomstmogelijkheden heeft. En dat dus aan de rente- en aflossings verplichtingen kan worden voldaan". Zekerheid Volgens Meijer houden de banken met meerdere criteria rekening. Bij het afwegen van de risico's worden ook zekerheden meegenomen. Meijer probeerde de zorg bij Van der Maas weg te nemen: "Grond blijft in Nederland een schaars produkt. Daarom zal het altijd zijn waarde be houden. Het blijft dan ook een ze kerheid waarop de Rabobank risico's durft te nemen en ook neemt". De banken nemen in de afweging ook achterliggende factoren mee. Momenteel zit de landbouw in de problemen en is er sprake van een herstructurering. "We weten dat we in de landbouw met een economi sche cyclus hebben te maken en dat we daarbij in een dal kunnen ko men zoals nu het geval is. Als bank zijnde houd je daar rekening mee", aldgs Meijer. Hij hield de aanwezige toehoorders voor dat zeker ook naar specifieke individuele factoren wordt gekeken. "In een aantal individuele gevallen kijken we naar bepaalde construc ties waarmee we de ondernemer kunnen helpen naar betere tijden". KNLC-voorzitter Varekamp vroeg op de Algemene Vergadering aan zo wel de overheid als de banken om zich op korte termijn maximaal op te rekken. Om zo zoveel mogelijk be drijven overlevingsadem te geven. Geert Pinxterhuis "Juist nu de agrarische sector ge weldige inspanningen aan de dag moet leggen door de veranderingen in het landbouwbeleid en het natuur- en milieubeleid werpt de overheid onze sector zowel in finan ciële zin als qua ondersteunend en omgevend beleid op zich zelf te rug". De betoogde Marius Vare kamp, voorzitter van het KNLC, op de Algemene Vergadering van zijn organisatie, die op 22 maart jl. in Den Haag werd gehouden. Het Axelse pootgoedbedrijf/aardappelhandel Fehax teelt jaarlijks ca. 100 ha Bintje pootaardappelen op ge huurd land. Op dit moment zitten die allemaal al in de grond. "Dat is abnormaal vroeg. Meestal zijn we pas rond half april klaar" zegt medewerker W. van Damme. "Vroeg planten betekent meer kilo's bij de oogst. Vooral bij een vroege rooidatum kom je niet aan de kilo's a/s je laat geplant hebt. Een vroege p/ant- tijd vergroot wel het risiko van vorstschade; als de planten afvriezen lig je zo weer een paar weken achter. Vorige week woensdag was loonbedrijf Verhulst voor Fehax aan het poten op een vrij zwaar perceel bij Axel. Dat bleek bij nader inzien toch nog te nat, zodat men moest stoppen. "We zijn toen naar een perceel lichte grond gegaan. Afgelopen maandag hebben we het be wuste perceel ingeplant, toen ging het perfect", aldus van Damme. Varekamp betreurde het diep dat het ministerie van landbouw alle ge rechtvaardigde eisen van de land bouw wegwuift onder het motto "geen geld"; zeker als het om eisen gaat, die gedeeltelijk door Brussel kunnen worden meegefinancierd, zoals de vestigingsregeling. Hij be grijpt niet dat in een samenleving waarin per week ongeveer f 1,5 mil jard aan sociale zekerheid wordt rondgepompt enkele honderden mil joenen op jaarbasis voor een goede ondersteuning van de agrarische sector niet kunnen. De consument moet volgens Vare kamp in grote mate de rekening be talen voor het tegengaan van verpaupering en leegloop van het platteland, bijvoorbeeld door een extra percentage van de btw op voedselproduktie. Hoewel in een normale economie prijzen kostendekkend en kosten prijsdekkend moeten zijn, verwacht Varekamp dat wereldmarktprijzen in de landbouw toonaangevend zullen worden. Compensatie via toeslagen is dan de weg om structuur- en one venredige concurrentieverschillen weg te werken. Landbouwschap De KNLC-voorzitter, die binnenkort aan de beurt is om het voorzitter schap van het Landbouwschap over te nemen, ging ook in op de onvre de over de belangenbehartiging van boeren en tuinders. Hij zei dat het niet goed is overmatig bezig te zijn met de discussie over de structuur van de belangenbehartiging. "Het creëren van een nieuwe vijand lost geen problemen op". Dit laat onver let de vraag of de huidige structuur van de belangenbehartiging wel zo efficiënt en effectief is, aldus Vare kamp. Hij liet zich zeer positief uit over de samenwerking van de cen trale landbouworganisaties in het Agricentrum in Den Haag, ook al was het einddoel door het KNLC verder gesteld. "Maar het KNLC zal moeten erkennen en respecteren dat andere partijen daar andere ge dachten over hebben. Dit geldt ook voor de samenwerking in het Land bouwschap". Aardappelhandel Wolf en Wolf BV heeft haar telers laten weten dat de garantieprijs uit de contracten voor de pootaardappeloogst van 1993 wordt geschrapt. De telers hebben de keus uit ontbinding van het con tract of genoegen nemen met een nul-garantie. De beslissing heeft veel onrust gezaaid onder de telers, vooral door het moment waarop de mededeling is gekomen, namelijk pal voor het pootseizoen. De telers staan als het ware met de rug tegen de muur. Wolf en Wolf schrijft haar telers dat, als de gegarandeerde minimumprijs het komend seizoen niet gehaald wordt het verlies de financiële draagkracht van het bedrijf verre te boven zou gaan. Het bedrijf zit mo menteel met een participatievoor- raad van 1992, die slechts voor de helft is verkocht. Als de markt niet spoedig aantrekt zal het enorme overschot bij de Stopa en in het voer terecht komen. Dit levert een bijna niet te dragen verlies op. Gelet op de onzekere situatie voor het lo pend jaar heeft Wolf en Wolf beslo ten de garanties voor dit seizoen te schrappen. Mocht de markt het ko mend seizoen onverhoopt aantrek ken, dan blijft de garantieprijs staan, maar anders moeten de telers ge noegen nemen met wat het poot- goed werkelijk opbrengt. Wolf en Wolf heeft ook in zuidwest- Nederland enkele honderden hecta res gecontracteerd. Meijer Desgevraagd deelt aardappelhandel Meijer in Kruiningen mee dat zij de afgesproken garantieprijs voor de teelt van monopolierassen hand haaft. Deze prijs garandeert dat de telers in elk geval uit de kosten ko men. Meijer heeft veel telefoontjes ontvangen van Wolf en Wolf-telers, die graag willen overstappen naar een ander, vrij ras. J. Muysers van Meijer: "Wij kunnen daar helaas niet op in gaan. Wij hebben voor 1993 alles rond. Het afsluiten van extra contracten zou ten koste gaan van onze vaste telers en dat willen wij niet". Volgens Muysers is de kans op een noodsituatie, zoals nu bij Wolf en Wolf, bij Meijer minder groot. "Wij mikken met ons rassenassortiment vooral op de Westeuropese markt. Op die markt ligt het prijsniveau gunstiger dan bijvoorbeeld in het Verre Oosten. Risico's zijn er altijd, maar dat is voor ons geen reden om prijsgaranties te schrappen". Cebeco-Zuidwest - evenals Wolf en Wolf behorend tot de Cebeco-groep - werkt niet met prijsgaranties. Alle aardappelen worden via het pool- systeem afgezet.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1