Voor de vrouw "Het Waterschap en wij" Delta-jongeren 'Spirit in akkerbouw is kwijt' Sla de handen ineen, boeren helpen elkaar onder redaktie van de Perskommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Noord-Brabant. Adres: C.J. de Jonge-Stols Brouwerijweg 2, 4424 CH Wemeldinge GATT en EG ZIE VOOR AGENDABERICHTEN PAGINA 2 VRIJDAG 26 MAART 1993 Op dinsdag 16 maart hield de Agra rische Commissie van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Zeeland haar jaarlijkse studie dag in het dorpshuis 't Zuudende" te Kerkwerve. Mevrouw M.G.J. Mol-v.d. Velde kon een honderdtal mensen wel1 kom heten, waaronder enkele verte genwoordigers van de Agrarische Commissie Utrecht. Mevrouw Mol wees op het belang van het waterschap en de nauwe verbondenheid met de agrarische sector. Herinneringen uit haar jeugd waren: mannen de Polder, die in de zomer hele dagen sloten uitbagger den en met de zeis maaiden en in de winter wanneer het glad was zand strooiden, en dat allemaal met de hand. Het stoomgemaal zorgde voor een goede bemaling en bij storm werd er dijkwacht gelopen. Vooral na de watersnoodramp in 1953 is er zowel bij de landbouw als het waterschap veel veranderd: minder personeel, mechanisatie, goede wegen, zuiveringsinstallaties en vrouwen in het bestuur. Videofilm Mevrouw A.P. de Haan, dijkgraaf van het Waterschap Schouwen- Zie voor aankondiging studie ochtend Agrarische Commis sie Noord-Brabant over "GATT en EG" op pag. 2. Duiveland, begon haar speech met het vertonen van de video-film: "Het Waterschap Schouwen- Duiveland van allen- voor allen", die gemaakt is n.a.v. het 700-jarig bestaan van het waterschap. Reeds in 1292 ontstond er een vorm van polderbeheer, die zich bezig hield met dijkzorg en verdeling van gel den. Tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw waren er op Schouwen-Duiveland 30 polder besturen. Na de watersnoodramp werd het initiatief genomen om te komen tot 1 waterschap, wat per 1 januari 1959 een feit was. In de film kwam de geschiedenis, de taken en de werken van het water schap en de omvang van het werk gebied aan de orde. Ook zagen we de vergadering van het waterschap. Behalve de dijkgraaf bestaat deze uit 6 gezworenen en 40 leden van de Algemene vergadering. Er zijn 60 mensen in vaste dienst en de tech nische en administratieve dienst zijn ondergebracht in de Landskamer te Zierikzee. Mevrouw de Haan vertelde dat zij per 1 januari 1990 dijkgraaf is, voor die tijd was ze wethouder in Flevo land. In Nederland zijn 130 mannelij ke dijkgraven en er zijn slechts 5 vrouwen voorzitter van een wa terschap. De nieuwe waterschapswet Hierover heeft men meer dan 25 jaar gediscussieerd en is sinds 1 ja nuari 1992 in werking. De oude wet was van 1900. Tot 1995 hebben de provincies de tijd om hun reglemen ten aan te passen. Op 2 maart 1994 zullen de eerste waterschapsverkie zingen plaats vinden. De grootste verandering is, dat er een bredere bestuurssamenstelling zal zijn (min der mensen uit de landbouw). De categoriën, die in het nieuwe bestuur zitting zullen hebben zijn: vertegenwoordigers van gebouwd, ongebouwd, pachters, ingezetenen en vertegenwoordigers van bedrijfs- gebouwd. Men kan in het bestuur zeggenschap hebben als men be langen heeft in de regio en betaalt. Het bestuur kan 5 taken hebben: zorg voor waterkering, waterkwali teit, waterkwantiteit en zorg voor wegen en vaarwegen. Integraal wa terbeheer, waarbij de kwaliteit op pervlaktewater, grondwater, bodem en oevers met elkaar bekeken wor den, zodat elk van deze optimaal tot zijn recht kan komen. Het water schap Schouwen-Duiveland heeft vier projecten integraal waterbe heer, zoals de Flaauwersinlaag en de Kop van Schouwen. Mevrouw de Haan riep de agrari sche vrouwen op interesse te tonen voor de verkiezingen. Twee en een half jaar geleden is een aktieplan uitgebracht: "Waterschapsbestuur in de toekomst, ook voor vrouwen". De agrarische commissie wil hierop inhaken door dit najaar regiobijeen komsten te organiseren over deze materie. Mevrouw Mol vergeleek het water schap met de ZLM door te stellen, dat beide mannenbesturen zijn met wat vrouwen. Ze vestigde de aan dacht op het nieuwe thema van de Agrarische Commissie: "Agrarische vrouwen en hun werk". Vln.r de dames A. de Haan, M. Mo! en C. van Dalen Middagprogramma Hiervoor stond een busrit over het eiland gepland, waarbij de heren Scheele en Hanse ons uitleg gaven over de diverse werken van het wa terschap. De tocht voerde ons vanaf Kerkwerve via Brouwershaven, Den Osse, Renesse, Haamstede, Plom- petoren, Schelphoek, Flaauwersin laag terug naar Kerkwerve. Het gaf ons een goede indruk van de inrich ting van de verschillende polders en het belang van de dijken voor het eiland. Deze dijken brengen een aantal be perkingen met zich mee ten aanzien van doorgravingen i.v.m. de veilig heid tegen het water. Door goede samenwerking met andere instan ties worden ook oplossingen ge zocht voor doorgraving van de buitendijk, zoals o.a. in Brouwersha ven waar een jachthaven is aange legd net achter de buitendijk. Niet alleen de dijken bieden bescherming tegen het water, ook de duinen. De ze middag zagen we door de sterke wind het zand "lopen". Hier wordt op een natuurlijke manier gebruik van gemaakt door het aanbrengen van rijsschermen, zodat het zand naar de zwakke plekken in de dui nen wordt gebracht. Niet alleen de bescherming tegen het water, maar ook het vasthouden ervan is een punt van aandacht voor het waterschap. Op de kop van Schouwen probeert men door het plaatsen van stuwen de verdroging tegen te gaan. Bij de Wevers- en Flaauwersinlaag is een projekt gestart voor het doorspoelen van kwelwater zodat een goede waterkwaliteit ontstaat, die van belang is voor een gezonde flora en fauna. De recreatie neemt een belangrijke plaats in op het eiland. De campings moeten op het riool zijn aangesloten voor het afval water. Wanneer in onrendabele bui tengebieden geen riool aanwezig is moet naar een andere oplossing worden gezocht, zoals tank e.d., die dan weer op speciaal daarvoor aan gewezen rioleringsputten geleegd kunnen worden. Ook de rond de vuilstort aanwezige sloot is direkt aangesloten op de zuiveringsin stallatie. Het waterschap moet voor het zui veringsslib een oplossing zoeken, daar het tegenwoordig niet meer aan de normen voldoet om het als organische mest aan te wenden. Het wegenbeheer is ook een taak van het waterschap. Per 1 januari 1992 zijn een aantal wegen in be heer en onderhoud bij het wa terschap. Aan het eind van de dag konden wij terug zien op een zeer leerzame bij eenkomst over het waterschap. Ook de sociale contacten, die op het platteland zeer van belang zijn, wer den verstevigd. M.K. van Gorsel-de Oude J. Brooijmans-Rozendaal Redaktie Henk Tegels Vanuit diverse organisaties is men aan de slag gegaan om het mest overschot te verkleinen. De akker bouw als directe gebruiker van mineralen (stikstof, fosfaat en kali) is een aantrekkelijk afzetkanaal voor dierlijke mest. Via allerlei wegen komt mest door het gehele land op de akkerbouwbedrijven. De veehou der betaalt, en gaat in de toekomst nog meer betalen om zijn mest kwijt te raken. De akkerbouwer be taalt om de mest te ontvangen. Het EG-beleid heeft ervoor gezorgd dat de graanprijs spectaculair is ge daald. Het zoeken naar alternatieven (wat nog niet erg succesvol is) en de vlucht in vrije produkten en an dere takken, b.v. aardappelen en groenteteelt, is het gevolg. Het in zakken van deze markten is het re sultaat. Twee schijnbaar afzonderlijke pro blemen met een identiek resultaat: Inkomensachteruitgang voor de on dernemer. Toch zijn er nog meer raakvlakken. Zoals al genoemd het gebruik van dierlijke mest in de ak kerbouwsector. Maar ook de vee houderij gebruikt grondstoffen afkomstig uit andere sectoren o.a. krachtvoer; graan of graanver- vangers. Het ZAJK heeft nu het plan deze za ken bij elkaar te brengen. Onder zocht wordt welke mogelijkheden er zijn voor een "deal" tussen veehou ders en akkerbouwers waar beiden voordeel uit kunnen putten. Een di rect financieel voordeel. De veehou der raakt zijn mest goedkoper kwijt en de akkerbouwer krijgt een hoge re prijs voor zijn granen (tarwe, mais, etc.). Oproep Het ZAJK zoekt nog steeds mensen die mee willen helpen deze moge lijkheden te onderzoeken en zitting te nemen in een werkgroep. Aarzel niet en geef je op mee te doen aan dit project. Verbeter de inkomens in de landbouw!! Aanmelden op het ZAJK-kantoor tel. 01100-47729. Jonge akkerbouwers kampen met grote problemen. Aardappelen en uien die veel meer kosten dan dat ze opleveren. Bedrijfsovername wordt uitgesteld, sommigen zoeken werk buitenshuis. Tijd om een vuist te maken. Volgens Rens Davidse wordt er te veel geouwehoerd. 'Voor mij is er geen keuze. Ik ga ge woon door tot het geld op is en ik niet meer kan krijgen. Ik ben er niet meer bij als ik buiten m'n bedrijf moet gaan werken. Ook al is het part-time. Ik weet dan niet meer wat de nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik ga zolang mogelijk door. Stranden we, dan stranden we', zegt Rens David se. Met zijn vader heeft hij in maat- Rens Davidse: geouwehoerd" Mieras "Er wordt teveel (foto Willem schap een akkerbouwbedrijf in het Zeeuwse Nieuw en Sint Joosland. Vader Davidse werkt nog steeds, ondanks zijn zeventig jaar. Het moet, het is financieel noodzakelijk. Rens (29) zou het bedrijf wel willen overnemen, maar heeft op dit mo ment niet het geld daarvoor. Ze be kijken nu de mogelijkheid om de maatschap om te zetten in een commanditaire vennootschap. 'Voorlopig stellen we bedrijfsover name uit. Het is nu heel moeilijk om een eigen vermogen op te bouwen. De financiële klappen zijn te groot als ik het bedrijf op dit moment zou overnemen'. Minder contracten 'Vorig jaar had ik nog wat contrac ten met vaste afnemers, zoals een frietfabrikant. Dit jaar heb ik die veel minder. Aardappelen doen nu zo'n 4 cent per kilo, uien plusminus 10 cent. Maar de produktiekosten ligen op zo'n 15 cent'. Hoe lang houdt Rens dit vol? 'Ik weet het niet. Het frustreert enorm. Ik investeer alleen in het hoognodi ge. Meestal is dat een kleine vervan gingsinvestering. De rest stel ik uit. Ik zeg nog niet dat ik achterop raak, maar aan milieu-investeringen kom ik niet toe. En of ik nou 250 of 350 kg kunstmest per ha strooi is mij niet zo'n zorg. Het milieu is daarmee nog niet meteen verpest, zoals som migen beweren. Ik zou een Vicon- trol kunnen aanschaffen, een prachtig apparaat. De handel ver dient er goed aan. Mijn vraag is: welke opbrengsten staan daar te genover? Die hele mineralenbeheer- sing is een mooie zaak, maar je kunt niet van achter een bureau een pro gramma voor je gewas sa menstellen'. Afgestompt 'Vorig jaar ben ik begonnen met zwarte bessen, om te proberen. Op zijn vroegst levert dat over een paar jaar wat op. ledereen doet wat an ders om zijn inkomsten te verhogen. Langs de kust van Walchren zie je dat bijna alle boeren een mini- camping erbij hebben. Daar kun je niet van leven, maar het levert wel inkomsten op. Ik kan dat niet doen, daarvoor zit ik te ver buiten het toe ristisch gebied'. Rens ziet om zich heen hoezeer af gestompt de akkerbouwers raken. 'De spirit is kwijt. Aan de basis merk ik dat. In Groningen zeiden ze een tijd geleden over te schakelen op meer groenteteelt. Maar daar hoef je nu ook niet meer mee te be ginnen. Je ziet dat ze in het Noor den moe gestreden zijn. Ook hier is de actiebereidheid niet hoog, al zijn we nog niet lang geleden met trek kers naar Den Haag getrokken'. Geouwehoer Er is een aantal plannen die oplos singen aandraagt voor de proble men binnen de akkerbouw. De ideeën van Jaap Korteweg spreken Rens het meest aan. Korteweg wil door ingrijpen van de overheid de spilfunctie van graan weer laten herstellen. 'Zijn plan om tot de oprichting van een Europese akker bouwbond te komen vind ik een goede zaak', aldus Rens. 'Plannen blijven hangen bij Landbouwschap en standsorganisaties als het echt om de knikkers gaat. Daar wordt te veel geouwehoerd. Binnen het Landbouwschap zijn de tuinbouw en de intensieve veehouderij de speerpunten van het landbouw beleid'. Dick van Putten

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 13