Eerste sperziebonen op 12 maart gezaaid Een prachtig begin Zeer voorspoedig verloop zaaien en planten Nederlandse tuinbouw heeft kansen in Zuid-Afrika Minder vroege aardappels gezet Electronische kleurenfoto op pc Meer kansen voor afzet van bomen via veiling Traditioneel handwerk wordt goed beloond Produktiviteit snijrozen kan 20% hoger Wat een prachtig begin van het vol- legrondsseizoen. Beter dan dit weer hadden we niet kunnen treffen in de BARONIE. Iedere dag volop zon! De werkzaamheden in de vollegrond verlopen overal zeer voorspoedig. De meeste gewassen staan dan ook al volop te groeien. Overal ligt weer plasticfolie en agryl- doek op het land. Als dan de zon zo overvloedig schijnt zoals afgelopen weken, loopt de temperatuur onder de bedekking snel op. De eerste spinazie zal wel vroeg op de veiling verschijnen. Deze staat er overal prachtig bij. Ik heb wel de in druk dat er verschrikkelijk veel spi nazie is gezaaid. Maar in het begin van het seizoen kan de markt nogal wat aan. Een vroeg en droog voor jaar is natuurlijk geen garantie voor een goed jaar, maar een vlotte start is wel erg prettig voor de teler. Alles verloopt zoals je gepland had en el ke dag kan er lekker doorgewerkt worden. Dat is weieens anders ge weest. ledereen die je spreekt heeft goede zin en dat was wel nodig. Ook in de witlofteelt schijnt de zon weer een beetje. Ik zeg voorzichtig "een beetje". Het is nu te hopen dat het een langdurige zonneschijn mag worden. Ook voor hen breekt de tijd van zaaien weer aan. Op de teeltbij eenkomsten zal de rassenkeuze etc. wel uitvoerig besproken zijn. Op de landelijke witlofdag van 5 maart j.l. werd hieraan ook veel aandacht be steed. Een verkeerde keuze kan de trek van witlof sterk negatief beïn vloeden. Dan hebben we op zondag 4 april weer de manifestatie "Kom in de kas". Ook op deze dag is zonne schijn van harte welkom. Buiten een beetje fris en in de kas lekker warm. Dat doet de bezoeken weldadig aan. De telers die hun kasdeuren open zetten, hebben er in ieder geval zin in. Er is al heel wat voorjaarswerk ge beurd hier op THOLEN. De vroege en middenvroege aardappelen zit ten er allemaal in en dat ging voor de tijd van het jaar onder wel zeer goede omstandigheden. De struc tuur van de grond is over het alge meen bijzonder goed, en de grond was zeker de afgelopen week vol doende droog om zonder deze al te veel te beschadigen de werkzaam heden uit te kunnen voeren. Toch lijkt het zaak om ook nu te let ten op het voorkómen van onnodig veel berijden van de grond tijdens het klaarmaken en met zaaien en planten. De kopeinden hebben dik wijls veel te verduren. Men ziet dan ook steeds meer aardappelen poten en grondbewerken in één werkgang. Er wordt ook steeds meer met een lage luchtdruk in de banden gere den. Met de huidige banden kan soms wel tot een halve bar of min der gegaan worden. Het blijft echter zo dat de één hier meer aandacht aan besteedt dan de ander. Dit komt tijdens te natte of te droge perioden (die zich in ons kli maat meestal snel afwisselen) naar voren. Met een gewas als aardappe len kan dit heel wat kilo's schelen, want we weten nooit wat voor groeiseizoen ons te wachten staat. Hopelijk met wat droogte waarbij we met z'n allen wat minder produ ceren voor een betere prijs. Want zo rooskleurig ziet het er allemaal niet uit wanneer het ook dit jaar weer optimaal zou groeien. Vooral de gro te voorraad aardappelen zitten straks dan de nieuwe in de weg, en andersom. De eerste nieuwe bren gen meestal hun geld wel op, maar de primeurmarkt is gauw verzadigd wanneer er goedkopere naast lig gen. Het moet allemaal nog wel groeien en ondanks de voorspoedi ge start is hier nog veel in te voor zien. Zodat we er eigenlijk nog niks van kunnen zeggen. Anton (voorgrond) en Piet Boden. Na het zaaien op 18 maart waaide het op Tholen eigenlijk te hard om in één keer het plastic goed strak te leggen Een maand eerder dan gebruikelijk zijn bij de neefs Anton Boden uit Wouse Plantage en Piet Boden uit Bergen op Zoom vorige week de sperziebonen de grond ingegaan. "Wel wat vroeg maar zowel de tem peratuur als de structuur van de grond was goed", zeggen zij. "Het is en blijft op dit vroege tijdstip altijd een gok". Voor de extra vroege teelt van sper ziebonen huren de Bodens jaarlijks zo'n 12 hectare kleigrond te Rilland en Tholen. "De grondtemperatuur ligt daar ten opzichte van de zand grond 2 graden Celsius hoger", merkt Anton Boden op. "Een ander voordeel is dat wij op de klei minder last hebben van zaadonkruiden. Na het leggen van plastic is een on- kruidbestrijding niet meer mogelijk". Op Tholen heeft Anton de bonen voorzien van twee lagen plastic. "Ik heb overwogen om acryldoek te ne men, maar dat komt veel duurder uit". Thuis te Wouwse Plantage is op 12 maart al 2 ha sperziebonen op ruggen gezaaid. De bonen wor den in de zijkant van de rug gelegd. Het plastic komt op de bedden te liggen zodat bij nachtvorst de bonen door contactwerking niet kunnen bevriezen. Anton Boden verwacht dat onder normale omstandigheden de eerste bonen eind juni plukrijp zijn. "Om uit de kosten te komen moeten de bonen f 1,50 per kilo opbrengen. Meestal ontvangen wij tussen de f 2— en f 3,—. Bij een opbrengst van gemiddeld 7 ton per ha zit het goed. In 1992 plukten wij loten. Je moet niet vergeten dat er jaren tus sen zitten dat opnieuw gezaaid moet worden. Dit jaar zijn ze ex treem vroeg de grond ingegaan. Je moet iets durven wagen". J.v.T. Er zijn goede mogelijkheden voor samenwerking en handel tussen agrarisch Nederland en Zuid-Afrika. De twee landen kunnen eikaars pro- duktenpakket aanvullen en uit gangsmateriaal uitwisselen. Voorzitter J. van der Veen van de tuinbouwproduktschappen zei dit op de bestuursvergadering van het Produktschap voor Siergewassen van 2 maart. Volgens hem leidt de tegenstelling in seizoenen ertoe dat er in beide landen een markt is voor Verschillende regeninstallaties in WEST-BRABANT hebben al volop werk gehad. Vooral bij de kwekers van aardbeiplanten. Het is nu de tijd om uitgangsmateriaal in de grond te stoppen. Door de droogte van de laatste weken was de bouwvoor zo droog dat er een flinke hoeveelheid water aan te pas moest komen om de planten aan te kunnen laten slaan. Een laag plastic moet er voor zorgen dat het uitgangsmateriaal voorspoedig groeit om in de zomer weer te kunnen worden uitgeplant bij de aardbeitelers. Vanuit de kas zijn de eerste aardbei en weer op de veiling aangevoerd. Met een prijs van f 3,30 per 200 gram is de teler tevreden. Dit voor jaar heeft de kachel flink moeten branden om de aardbeien te laten groeien en verkleuren. In verhouding heeft de zon weinig geschenen. Naar verwachting zal het areaal kas- aardbeien dit seizoen uitbreiden. Vorig jaar zijn nogal wat nieuwe kassen gebouwd. Vollegrondsaard- beien kunnen er wat minder komen. Minder goede prijzen in het hoogsei zoen maken deze teelt niet zo inte ressant meer. Daarbij komt nog dat de factor arbeid steeds moeilijker is in te vullen. Met de afzet van witlof gaat het de goede kant op. Trekkers ontvangen nu meer dan het dubbele van de ja ren 1991 en 1992. Bij f 2,70 per ki lo is er weer winst te behalen. Enkele grote trekbedrijven zijn afge vallen zodat de dagelijkse aanvoer op de veiling wat beperkt is. Een an dere oorzaak die meespeelt is de minder goede kwaliteit van de pen nen. Om deze reden ligt de op brengst al 10% lager dan gemiddeld. Ook dit jaar zal weer een aantal trekkers afvallen. Niet zozeer uit financieel oogpunt. Het zijn voor namelijk trekkers die als neventak zo'n 10 jaar geleden begonnen zijn. De inventaris begint te verslijten zo dat een definitieve keuze gemaakt moet worden. Een onzekere toe komst zal verschillende kleine trek kers doen besluiten de tak witloftrekkerij maar te laten schieten. Het areaal vroege aardappelen in West-Brabant is fors ingekrompen. Niet bij de vollegrondstuinder die jaarlijks een perceeltje zet om op de veiling af te zetten. Het zijn voorna melijk de telers die een paar jaar achter elkaar een aantal hectares vroeger hebben geplant voor de ver se consumptie. De praktijk heeft ge leerd dat voor nieuwe teeltgebieden, die het op grote schaal aanpakken, geen ruimte meer is. Enkele tuinders blijven vasthouden aan specifieke oude rassen als Li- bertas en Woudster om aan huis te verkopen. Voor deze specifieke tafel aardappel bestaat bij de consument een kleine markt. Voor het zaaien van bloemzaden vonden de meesten het nog te vroeg. Wanneer het van de week voldoende droog blijft zal men ook hiermee beginnen. Voor sommige soorten is het zelfs aan te bevelen om vroeg te zaaien vanwege hun lange groei- en rijpingsperiode. Er kan en moet wel ondiep gezaaid worden want het fijne zaad moet niet te veel tegenstand ondervinden om boven te komen. Vroeg zaaien onder goede omstandigheden heeft ook in de bloemzaadteelt op enkele koude en zeer vorstgevoelige soor ten na, meer voordelen dan nadelen. Bloemenkopers op de veiling kun nen op afstand produkten beoorde len die nog bij bemiddelingsbureau of teler staan. Zij doen dit aan de hand van een electronische kleuren foto die zij via het telefoonnet op hun eigen personal computer kun nen oproepen. Bloemenveiling Hol land is de eerste veiling die deze aanbodsinformatie geeft. De "beeldbank" levert de kopers een belangrijke kosten- en tijdbesparing op. Als rozentelers bereid zijn om op nieuwe, klonale onderstamselecties over te schakelen, en hun teeltwijze aan deze nieuwe onderstammen aanpassen, kan de produktiviteit van snijrozen op onderstam met ze ker 20% verhoogd worden. Dat stelt de heer ing. DP. de Vries, me dewerker van CPRO-DLO, die op 24 maart aan de Landbouwuniversiteit Wageningen is gepromoveerd op zijn proefschrift met als titel "The vigour of glasshouse roses". Boomkwekers kunnen steeds vaker hun produkten via de bloemenveilin gen afzetten. Er is een duidelijke groeimarkt. Een kweker moet dan wel zijn produkten met een zekere regelmaat aanvoeren. Ook is het le veren van kwaliteit belangrijk, zo eikaars siergewassen. Verder is sa menwerking mogelijk bij teelttech- nisch onderzoek. Van der Veen benadrukte dat wel eerst de politieke tegenstellingen in Zuid-Afrika overbrugd moeten wor den. "Dat lijkt mij een dubbeltje op zijn kant. Maar als dit lukt en de economie weer op gang komt, zijn er zeker afzetmogelijkheden. Zuid- Afrika vormt ook een belangrijke toegangspoort tot andere Afrikaan se landen". Met volharden in handwerk is soms een goede boterham te verdienen. Knolselderij met blad erop heeft het gehele wintersei zoen al f 1,— tot f 1,30 per stuk opgebracht. Een bewerkelij ke methode, maar de kosten ko men er vlot uit. Na het rooien in het najaar moe ten de knollen in de kas weer uit geplant worden. Nauwkeurig rooien is noodzakelijk omdat er een kleine bladrand op moet blij ven staan. Enkele tuinders doen om deze reden de knollen met de hand uit de grond. Dat de consu ment knolselderij met blad koopt heeft meer met decoratie dan met voeding te maken. Zolang het aanbod op de veiling beperkt blijft wordt zo'n produkt als ex clusief gezien. Dan heeft de huisvrouw/man er wat extra voor over. Van spinazie is eigenlijk hetzelf de te zeggen. Vanuit de kas brengt deze groente f 3,— per kilo op. Per vierkante meter kan ongeveer 21/2. kilo gemaaid worden. Voordeel van dit gewas is dat het eigenlijk in een onren dabele tijd de grond in kan, begin januari. De tuinder moet wel be schikken over iemand die secuur met een zeis weet om te gaan. Juist hier ontbreekt het bij veel tuinders aan. Er zijn maar weinig mensen meer die dit oude am bacht in de vingers hebben. Maaien kan iedereen wel maar niet op de centimeter nauw keurig. Bij meerdere teelten is momen teel te zien dat oude vakkennis beloond wordt. Menig tuinder is afgestapt van teelten waar wat al te veel saai handwerk in zit. blijkt uit een onderzoek van het Pro duktschap voor Siergewassen. Het produktschap heeft een enquê te gehouden onder inkopers op bloemenveilingen. Maar liefst 68 procent van de ondervraagde vei lingbedrijven denkt in de toekomst meer boomkwekerijprodukten te verhandelen. Slechts 3 procent voorziet een dalende afzet. De stijgende lijn is al in de jaren tachtig ingezet. Zo groeide in 1992 de afzet van bomen via de klok met 7 procent en in 1991 met 12 pro cent. De belangrijkste boomkweke rijprodukten die via de veiling naar de afnemer gaan, zijn sierconiferen, vaste planten, sierheesters en eri- caceeën. De bedrijven die deze produkten in kopen, zijn voornamelijk potplanten exporteurs, snijbloemenexporteurs en tuincentra. De meeste van deze ondernemers handelen nog maar vrij kort in boomkwekerijprodukten: 62 procent van hen doet dit nog geen tien jaar. Redenen om hier in te stappen waren uitbreiding van het assortiment en de vraag van af nemers. De reguliere exporteurs van boomkwekerijprodukten kopen nau welijks in op de veiling. Opvallend is dat er relatief veel van af de veiling naar Duitsland geëx porteerd wordt: 57 procent, tegen 40 procent via de reguliere handel. Bij het Verenigd Koninkrijk en Frank rijk ligt dit anders. Bij de uitvoer naar deze landen is het aandeel van de reguliere exporteurs groter.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 11