BOEREN IN BRABANT Sieutelrol voor landbouw Boerderijen-inventarisatie Noord-Brabant Landbouw in Brabant Bedrijfsbeëindiging Duitse boeren i nieuws van de provincie Dit is de eerste aflevering van een nieuwe rubriek van de pro vincie Noord-Brabant in uw land en tuinbouwblad. Met deze ru briek willerr wij u regelmatig op de hoogte brengen van ontwik kelingen in het provinciaal beleid, voor zover dat voor u van belang is. De landbouw is voor Brabant een belangrijke economische sector; een sector ook die als geen andere invloed heeft op de kwaliteit van het buitengebied. De laatste tijd is steeds duidelij ker geworden hoe waardevol het is, voor de landbouw èn de pro vincie, dat wij van eikaars doen en laten op de hoogte zijn. Na tuurlijk, de provincie voert regel matig overleg met de standsorganisaties en het land bouwschap. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. Daarnaast hechten wij er aan, u naar beste vermogen rechtstreeks te in formeren. De land- en tuinbouw maakt moeilijke tijden door. Daarover bestaat geen twijfel. Er is een omslag in het EG-beleid, de GATT-onderhandelingen zijn nog steeds niet afgerond en er wor den eisen aan de land- en tuin bouw gesteld door het milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid zoals dat door de overheid in verschil lende nota's en plannen is neer gelegd. Dit alles heeft een grote invloed op de agrarische onder nemers. Velen moeten tegen die achtergrond besluiten nemen over de toekomst van het eigen bedrijf. Nieuwe investeringen, onzekere inkomsten en vooruit zichten. Misschien speelt de moeilijke vraag over de voortzet ting van het bedrijf, blijf ik boer of niet. Of is er de kwestie van de opvolging. Dat zijn vragen waarop iedere ondernemer zélf, geholpen door de SEV en de standsorganisaties een ant woord moet vinden. Daarom ook is bij de tijd blijven belangrijk. De provincie Noord-Brabant voert een actief beleid ten aan zien van het milieu, de ruimtelijke ordening èn de land- en tuin bouw. Dat is nodig. De kwaliteit In het streekplan voor Noord- Brabant is opgenomen een Groene Hoofdstructuur (GHS) van bestaan de en nieuwe natuurterreinen als mede verbindingszönes daartussen. In die GHS ligt 60.000 ha land bouwgrond. Voor 30.000 ha zal overheidsgeld worden ingezet voor aankoop en beheersovereen komsten; voor de tweede 30.000 ha zal volstaan (moeten) worden met bescherming via het gemeente lijk bestemmingsplan. Rond de vaststelling van het streekplan is veel te doen geweest, met name over die planologische basisbe scherming. Ook thans is die kwestie nog niet opgelost: de Handleiding, waarin de nadere verduidelijking zal komen, is er nog niet. Volledig los van de discussie over de planologische basisbescherming voor de totale 60.000 ha landbouw grond staat de aanwijzing van de "eerste 30.000 ha" aankoop- en beheers(overeenkomsten)gebied. Die moet "ergens" binnen de 60.000 ha GHS gesitueerd/be grensd worden. Bij die begrenzing - vinden de landbouworganisaties - moet rekening worden gehouden met de landbouwbelangen. In be ginsel dienen de gebouwen en huis kavels buiten de begrenzing te blijven. Voorzover ze daar toch bin nen vallen zullen ze geheel moeten worden aangekocht. Naar onze me ning moet je daarom weten waar de bedrijven liggen (gebouwen, huiska vels). Als het er op aan komt, zullen ook type en globale omvang van de bedrijven van betekenis kunnen zijn (voor de gemiddelde aankoopkosten per ha). Veilige opslag Aanvankelijk bestond het voorne men om de inventarisatie te laten uitvoeren door de provincie. In bij eenkomsten met afdelingsbesturen bleek daar zeer grote weerstand te gen te bestaan. Men was - terecht - zeer beducht voor misbruik van per soonlijke gegevens. Men bleek wel bereid tot medewerking, indien de gegevens veilig worden opgeslagen; dus in de kelders van Spoorlaan 350 in Tilburg, zodat ze niet mis bruikt kunnen worden voor eventu ele andere beperkende maatregelen van de kant van de overheid. De uitvoering van de inventarisatie en de verwerking daarna zullen als volgt verlopen. Eén of meerdere le den van het afdelingsbestuur zullen voor hun gebied op een kaart iedere boerderij - waarvan de gebouwen, de huiskavel of een deel daarvan en/of voor een bedrijf belangrijke veldkavel(s) (in beginsel groter dan 5 ha) binnen de globale grens van de GHS liggen - met een nummer aangeven. Tevens zullen zij de be doelde huis- en veldkavels aandui den. Deze kaarten gaan naar "Spoorlaan 350". Daar wordt er een vervolgkaart van gemaakt, waarop de boerderijen met een teken (zonder nummer) en de grenzen van de gezamenlijke huiskavels/veldkavels (grenzen tus sen huiskavel van twee naast elkaar gelegen bedrijven worden dus niet aangegeven) zijn weergegeven. Die vervolgkaarten gaan naar de opstel lers van de plannen voor de begren zing van de eerste 30.000 ha. In beginsel zullen deze huiska- vels/huiskavelzönes buiten de be grenzing van de aankoopgebieden worden gehouden. In sommige si tuaties zal dat niet mogelijk zijn. In die gevallen kunnen de te verwach ten kosten van aankoop van de be- In 1992 is in de Bondsrepubliek West het aantal landbouwbedrijven met 16.800 of 2,8% ten opzichte van 1991 gedaald. In 1991 bedroeg de daling nog 31.000 of 4,9%. Het aantal land bouwbedrijven per eind 1992 be droeg rond 591.000. Sinds 1981 is het aantal landbouwbedrijven in de Bondsrepubliek West met ongeveer een kwart gedaald. VRIJDAG 5 MAART 1993 ■■■■tIM 9 van de bedrijven binnen de voorge nomen begrenzing, echt nodig wordt geacht. In dat geval zal op ba sis van de formulieren nadere infor matie worden verschaft, bij voorkeur op basis van gebiedsni- veau. De individuele gegevens ko men de deur van Spoorlaan 350 niet uit. Start inventarisatie Onlangs is aan de afdelingsbesturen concreet gevraagd om de inventari satie uit te voeren. Aan dat werk zit niets geheimzinnigs. Uw buren we ten veel meer van uw bedrijf dan aan de afdelingsbesturen wordt ge vraagd op papier te zetten. Door mee te werken aan de inventarisa ties zijn de afdelingsbesturen niet bezig grenzen te trekken. Het ligt dus helemaal niet aan hen of uw be drijf wel of niet binnen de grens zal vallen. Wij hopen dat dat duidelijk is geworden uit de beschrijving van de opzet van de inventarisatie. Indien u van mening bent dat uw bedrijfssituatie door het afdelings bestuur niet in beeld mag worden gebracht, dient u dat aan dat bestuur kenbaar te maken. Uw or ganisatie hoopt echter dat u daar geen gebruik van zult maken; zij vindt de verkrijging van de gege vens nodig en acht de beveiliging van persoonlijke gegevens ruim schoots voldoende verzekerd. Nade re informatie kunt u verkrijgen bij het sekretariaat van de ZLM, drs. T. Elzinga, tel. 01100-47716. Ir. L. Vollebregt, voorzitter commissie grondgebruik Landbouwschap Noord-Brabant Nellie Jacobs-Aarts van water, lucht en bodem staat onder druk, ook de land- en tuin bouw is daarvan het slachtoffer, ledereen die zijn ogen de kóst geeft ziet dat het gezicht van Brabant verandert. Nieuwe wij ken, nieuwe wegen, industrieter reinen èn de zorg voor landbouw en natuur vragen ons zorgvuldig gebruik van de ruimte. De land en tuinbouw, op zijn beurt, vraagt mogelijkheden om zich te kunnen aanpassen aan de eisen van een moderne, toekomstge richte bedrijfsvoering. Hierin schuilt een dilemma. Het gaat om afwegingen, het zoeken naar een goede oplossing onder moeilijke omstandigheden. Het antwoord op die vragen zal niet altijd datgene zijn wat u het liefst is. Het moet wèl een antwoord zijn waarmee de land- en tuin bouw kan leven en overleven. De Brabantse boeren hebben zich opgewerkt tot toonaangevende agrarische ondernemers in Ne derland. Het is die daadkracht en inzet die ons vertrouwen geven in de toekomst van de landbouw in Brabant. Daarom wil het pro vinciebestuur van Noord- Brabant in gesprek blijven met de Brabantse boeren, daarom verschijnt deze rubriek. Nellie Jacobs-Aarts, gedeputeer de voor land- en tuinbouw M |Q| IV A/O Boeren en tuinders worden over spoeld met regels voor ruimtelijke ordening, milieu, water en natuur. Regelmatig lopen ze tegen onduide lijkheden en tegenstrijdigheden aan. Door samen met agrariërs een perspectievennota op te stellen, wil de provincie voorkomen dat land en tuinbouw onder de lappendeken van regels verstikt. De afgelopen tien jaar zijn er gren zen gesteld aan de landbouwpro- duktie. De zorg om ruimte, natuur, water en milieu is vastgelegd in be leidsplannen, zoals in Brabant 'Wer ken aan Water', 'Milieu in Bruikleen', het Streekplan en het provinciaal Natuurbeleidsplan. Steeds duidelijker wordt dat de con crete resultaten op de bedrijven zelf moeten worden geboekt. Het is daarom belangrijk dat het beleid wordt afgestemd op beslissingen op de bedrijven zelf. Standsorganisa ties en landbouwvoorlichting heb ben hierbij een belangrijke taak en dit geldt nadrukkelijk ook voor de provincie. Nu het in de agrarische sector op daden aankomt, wil het provinciaal bestuur zoveel mogelijk medewerking verlenen. Op de agra rische bedrijven zelf blijken beleids uitspraken nog te vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Ook tegen strijdigheden tussen de doelen en regels van verschillende overheden komen voor. Zo kan het moeizaam verkrijgen van de nodige vergunnin gen de bouw van milieuvriendelijker stallen belemmeren. Perspectievennota Met de perspectievennota wil de provincie Noord-Brabant de noodza kelijke herstructurering van de land en tuinbouw ondersteunen. Door de duidelijkheid te vergroten wil de pro vincie een bijdrage leveren aan een duurzame, veilige en concurrerende landbouw. Aan de landbouw is bij het opstellen van de perspectievennota een sleu telrol toebedacht. Land- en tuinbou wers vormen de basis voor de vijf werkgroepen die de bouwstenen voor de nota gaan leveren. De vijf sectorwerkgroepen zijn: rundvee houderij; intensieve veehouderij; ak kerbouw; glastuinbouw en champignonteelt; vollegrondstuin- bouw, fruitteelt en boomteelt. Het is de bedoeling de werkgroepen eind maart, begin april te installeren. Iedere groep zal bestaan uit zes tot acht mensen. Gezocht is naar boe ren en tuinders die het beleid offen sief benaderen en tegen knelpunten aanlopen. Ook zijn enkele agrari sche vrouwen en jongeren en biolo gische landbouwers in de werkgroepen opgenomen. De werkgroepen zullen dit jaar in ventariseren wat de sector doet op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water en natuur. Bekeken wordt ook wat de sector nog meer zou kunnen en moeten doen. Verder zullen de werkgroepen de knelpun ten tussen landbouwpraktijk en be leid aangeven. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot aanbevelingen naar zowel boeren en tuinders als naar de provinciale overheid om actie te ondernemen. Door het oplossen van de knelpunten wil de provincie het draagvlak voor het beleid ver groten. Provinciale Staten (PS) van Noord- Brabant zullen het onderzoek op de voet volgen. Het is de bedoeling de eerste bevindingen eind 1993 naar buiten te brengen. Het werken aan de perspectievennota zien de pro vinciale bestuurders tegelijk als een proces om de relatie te verstevigen tussen agrariërs en provincia De Kievit, een boerderij op het landgoed de Utrecht in de Brabantse Kempen. treffende bedrijven van betekenis zijn om zich nader te beraden of die bedrijven al dan niet binnen de be grenzing zouden moeten vallen. Als dan is het wenselijk om te beschikken over een globaal inzicht in type en omvang van de bedrijven. Om die reden zullen de afdelings besturen per bedrijf op nummer (door een formulier in te vullen) glo bale informatie geven over de om vang van de hoofdtak en van een eventueel aanwezige tweede be drijfstak. Die formulieren gaan rechtstreeks naar de kelder van Spoorlaan 350 en komen alleen te voorschijn in de gevallen, waarin het globale inzicht in type en omvang

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 9