■G Blaasjesziekte harde klap voor Nederlandse varkenshouders Mestboekhouding is cruciaal Prijsdalingen in vele sectoren Consulentschap gaat uitleg geven over meerjarenplan Mi Exportverbod doet prijzen kelderen Geldersche Mij. verontwaardigd KNLC maakt balans op VRIJDAG 5 MAART 1993 P1IVA/Q De Europese Commissie heeft zo wel Nederland als Italië een verbod opgelegd voor in- en uitvoer van le vende varkens. Voorlopig geldt het verbod tot 1 april. Reden is dat in Italië schijnbaar seropositieve en besmette varkens met blaasjesziek te, uit Nederland afkomstig, zijn aangetroffen. Juist nu de export van biggen en levende varkens, na het exportverbod van eind 1992, op gang begon te komen wordt de var kenshouderij weer zwaar getroffen. De biggenprijs, die zich hersteld had tot f 85,— is onderuit gegaan. In tegenstelling tot het exportver bod van oktober 1992 treft de huidi ge grensblokkade de varkenshouderij veel harder. Toen was met certificaten handel naar Duitsland, Spanje en België moge lijk. Nu geldt het verbod voor alle landen. Mesters en handelaren in le vende varkens hopen dat de slacht- capaciteit voldoende is om alle varkens tijdig weg te krijgen. De prijs van de biggen is op een diepte punt beland, zowel mesters als han delaren zijn uiterst terughoudend. Mesters die hun hokken leeg heb ben wachten af. Handelaren doen op termijn geen zaken. Landbouwschap en ministerie van Landbouw zetten alles op alles om het verbod ongedaan te krijgen. Nog deze week is er een bespreking met de Veterinaire Commissie Inge wijden verwachten overigens wei nig van dit gesprek. Varkensvermeerderaar D. Hannewijk uit Heinskenszand, tevens hoofd bestuurslid van de ZLM, hoopt wel op ontheffingen. "De Europese Commissie heeft het exportverbod in overleg met de Veterinaire Com missie genomen. Wellicht dat straks met certificaten export op beschei den schaal weer mogelijk is. Het is nu van den zotte dat heel Nederland lijdt". Echt optimistisch is Hanne wijk niet. "Ook in Spanje en België zijn gevallen met blaasjesziekte ge constateerd. Dit maakt het moeilij ker om het standpunt van de Europese Commissie veranderd te krijgen". Prijsval Hannewijk heeft zelf een vermeer- deringsbedrijf met 350 fokzeugen. Grote zorg dat hij met plaatsgebrek te maken gaat krijgen heeft hij nog niet. "Ik heb bijna allemaal vaste klanten. Waar ik mij wel zorgen om maak is de prijsval. Binnen de kortste tijd zakken de biggenprijzen van f 85,— naar een dieptepunt van f 50,—. Plaatsgebrek zal veel bedrijven die met schema's werken parten gaan spelen. Vooral die be drijven waar alle biggen bestemd zijn voor export". De rechtsgeldigheid van de blaas- jesziekteconstatering in Italië wordt door velen in de varkenswereld in twijfel getrokken. Zij denken dat Ita lië zelf te kampen heeft met blaas jesziekte en alleen uit economische overwegingen deze stap heeft ge nomen. Op deze manier ontstaat een handelsoorlog. De heer Hanne wijk, lid van de veehouderijcommis sie van de ZLM, gaat zo ver niet. "Wij gaan er vanuit dat onderzoek in Italië eerlijk is gebeurd. Nadeel is dat bij een ziektevaststelling nu alle grenzen sluiten. Dit is een direct ge volg van "Open grenzen". Als de grenzen op 1 april opengaan zal het nog maanden duren voordat alles weer in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Een netto rendement kunnen wij dit jaar wel vergeten". Kwetsbaar Ook de prijzen van de mestvarkens staan nu zwaar onder druk. Na de eerste berichten ging er meteen een kwartje van de prijs af. Wederom is de kwetsbaarheid van de intensieve veehouderij aangetoond. Er is een gevaarlijk spel gaande, vertelt een handelaar. "Dat één land om een kleinigheid een ander land zijn gren zen kan laten sluiten, en zo zijn pro- duktie kan boycotten, gaat alle perken te buiten. Italië verkeert door deze opstelling in een monopoliepo sitie. Als de grens weer opengaat is de biggenprijs gedaald tot minder dan f 50,—. Het varkensvlees gaat dan ver onder de kostprijs weg. Voor Italië, maar ook voor Spanje, een winstgevende zaak. Ik vraag mij af of er werkelijk blaasjesziekte is geconstateerd. Wat staat ons in de weg om produkten uit Italië ver dacht te maken? Staat de Europese Commissie dan ook aan onze kant?" Zelfs een tuinder was dezelfde me ning toegedaan. "Met groenten ge beurt vaak hetzelfde. Goede produkten die naar Italië gaan ko men zogenaamd afgekeurd terug of worden fors op de prijs gekort. Men heeft daar de pik op Nederland". Voorlopig blijft het exportverbod tot donderdag 1 april gelden. Blaasjesziekte wordt veroorzaakt door een virus. Op de ledematen en in de bek van besmette varkens zijn blaasjes te zien. Deze ziekte heeft geen gevolgen voor de menselijke consumptie. J.v.T. De Geldersche Mij. van Land bouw is bijzonder verontwaar digd over de gang van zaken rond het sluiten van de Neder landse grens voor export van levende varkens. De Gelder sche vindt dat een dergelijke beslissing op veterinaire basis genomen moet worden. Een deugdelijk veterinair onderzoek is niet ingesteld. Zij heeft het KNLC gevraagd een protest brief te schrijven aan Brussel. Ook de informatievoorziening aan de varkenshouders laat veel te wensen over, aldus het hoofdbestuur van de Gelder- scha In de bestuursvergadering van het KNLC van 2 maart is weer uitvoerig gesproken over het mestbeleid. Qe discussie spitste zich toe op de in voering van het zogenaamd '95 scenario en het verplaatsings- besluit. Bij de uitvoering van het mestbeleid speelt de mineralen- boekhouding een zeer belangrijke rol. Het bestuur vindt het zeer be langrijk dat de overheid snel komt met de regelgeving op dit gebied. Het bestuur van het KNLC vindt dat er onverkort vast moet worden ge houden aan de korting met 25% van de mestreferentiehoeveelheden varkens en pluimvee per 1-1-1995. Het is wel belangrijk dat die 25% berekend wordt van de huidige for faitaire normen. Het mag niet ge beuren dat de forfaitaire normen bijgesteld worden naar de huidige inzichten en de 25% korting daar van wordt berekend. Mineralenboekhouding Cruciaal bij het hele mestbeleid is de mineralenboekhouding. Het plan is deze per 1 januari 1995 in te voe ren. Daartoe zou in 1994 aan alle veehouders een standaard minera lenboekhouding toegestuurd wor den om te oefenen. Pas als de mineralenboekhouding volledig in werking is kan er inzicht worden verkregen in de verliezen op be drijfsniveau. Er zijn dan geen nor men meer nodig en ook de verplaatsingswet is dan niet meer interessant. De vraag is dan voor elk bedrijf wat te doen met het over schot. Het bestuur merkte op dat het nog veel werk kost om dit alle maal per 1 januari 1995 geregeld te krijgen, temeer daar de overheid in het geheel geen haast maakt met de noodzakelijke regelgeving. Het KNLC-bestuur pleit er verder voor de koppeling tussen stikstof en fos faat los te laten.- Alleen dan kunnen de boeren verder werken aan ver mindering van het fosfaat in de mest. Afzetrechten Het bestuur van het KNLC wil in principe vasthouden aan de invoe ring van dit '95 scenario per 1 januari 1995. Bij het '95 scenario dient de veehouder vooraf aan te tonen hoe hij of zij de overschotmest kan af zetten. Hierbij gaat het bestuur er van uit dat er per 1 januari 1995 een evenwicht is tussen de produktie en afzet van mest. Het zou mogelijk kunnen zijn dat dit evenwicht door het ontbreken van voldoende afzetmogelijkheden in 1995 niet bereikt is. Dan zou er aan gedacht kunnen worden om het '95-scenario bij het begin van 1995 te berperken tot het zichtbaar ma ken van de gevolgen voor de indivi duele veehouder. De daadwerkelijke invoer met alle consequenties kan dan wat later plaatsvinden. De^ con sequenties zijn dat, wanneer Vooraf onvoldoende kan worden aange toond dat het mestoverschot kan worden afgezet er niet geprodu ceerd kan worden. Het is echter nog maar de vaag of een dergelijke ver plichting juridisch haalbaar is. Acceptabele verliezen Het KNLC-bestuur pleit ervoor om de huidige systematiek van fosfaat gebruiksnormen in de toekomst te vervangen door 'acceptabele verlies- normen van fosfaat en stikstof. Het is zeer belangrijk dat bij het bepalen van deze normen rekening gehou den wordt met bodemvruchtbaar heid, grondsoort, gewassen en intensiteit van grondgebuik. Wat betreft het ammoniakbeleid lijkt dat landelijk de doelstellingen wel gehaald worden, regionaal zijn en kele bijstellingen nodig. Voor het KNLC is verder een verplichte invoer van de Groene Label Stallen bespreekbaar. Hierbij werd wel op gemerkt dat het convenant alleen geldt voor nieuwbouw. Het KNLC vindt het verder zeer be langrijk dat de verplaatsingswet er komt. Deze mag echter maar zeer tijdelijk van kracht zijn, anders wordt de overgang van mestpro- duktierechten naar afzetrechten ge frustreerd. De verplaatsingswet is niet meer nodig als het '95 scenario in werking treedt. Het Landbouw- Comité denkt zelfs aan het noemen van een einddatum. Het bestuur stemt verder in met een korting op de verplaatste referentiehoeveelhe den. Hiermee kan het verplaatsen en het tot waarde brengen van mestproduktierechten ontmoedigd worden. Ingeborg Schuitemaker Het Landbouwschap moet in het overleg met de minister extra aan dacht vragen voor de roodv/eessector, aldus het KNLC. De hervormingen van het EG- landbouwbeleid en het daaruit voortvloeiende markt- en prijsbeleid leiden tot forse prijsdalingen bij vele marktordeningsprodukten. De prijs dalingen zijn soms zo fors dat het niet meer rendabel is om sommmi- ge produkten in Nederland te telen. De melkquota blijven een punt van zorg. Het KNLC is van mening dat de interventievoorraden en de marktsituatie geen enkele aanlei ding geven om de melkquota verder te korten. Een verdere korting zal bovendien de vleesvoorraden extra doen toenemen, met alle gevolgen voor de prijs en de kosten vandien. De roodvleessector zou hierdoor nog eens extra getroffen worden. En dit is een sector die al diep in de rode cijfers zit. Het bestuur van het Landbouwschap moet in het over leg met de minister van Landbouw extra aandacht vragen voor deze sector. Oliehoudende zaden Een ander probleemgeval zijn de oliehoudende zaden. Hiervoor geldt een andere betalingssysteem dan voor de overige (graan)gewassen. De wereldmarktprijs bepaalt name lijk de prijs van oliehoudende zaden. De hoogte van de compensatie hangt samen met de in het verkoop seizoen geconstateerde marktprijs. De Europese Commissie gaat nu echter niet uit van de wereldmarkt prijs maar van de berekende (hoge re) c.i.f.-prijs Rotterdam. Hierdoor valt de compensatie lager uit. Het KNLC vindt dat de Europese Com missie bij de vaststelling van de compensatie uit moet gaan van de reële wereldmarktprijs. De huidige voorstellen zijn 'gemeen'. Het KNLC kan zich ook niet vereni gen met het EG-beleid voor lijnzaad en oliezaad. De teeltplannen staan vast en het areaal braak is opgege ven. Het getuigt dus van onbehoor lijk bestuur om de compensatie voor olievlas nu drastisch f 600,—?) te verlagen en het areaal alsnog mee te nemen in de berekening van het aantal verlichte set-aside-hectares. Dit moet beslist worden gewijzigd. Lucerne De voorstellen voor de gedroogde groenvoedergewassen bevallen het KNLC ook niet. Ze zijn weliswaar gebaseerd op eerder genomen besluiten. Het KNLC wil echter dat er nagegaan wordt of deze steun niet volledig in stand kan worden gehouden voor akkerbouwmatig geteeld groenvoer (met name lucer ne). Ook in andere landen (Frankrijk) is dit een belangrijk gewas. De steun is tot nu toe in belangrijke ma te gebruikt voor gras, in veel geval len zelfs bermgras en reservaatsgras. In Nederland betreft dit 80.000 ton gedroogde lucerne en 200.000 ton gedroogd gras. Waarom kan de steun niet gekop peld worden aan een eiwitprodukt in plaats van aan een voergerst? Ingeborg Schuitemaker Het Consulentschap voor de land bouw voor Zeeland houdt dit jaar een voorlichtingsronde over het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG). Dit staat in het onlangs uit gebracht werkplan van het CL voor 1993. In het werkplan wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere activitei ten en speerpunten. Een van die speerpunten is 'voorlichting naar een gewasbescherming met toe komst'. Doel hiervan is niet alleen de praktijk kennis te laten nemen van het beleid, maar ook bewust wording en draagvlakverbreding. In het kader van duurzame landbouw zal het CL ook speciale aandacht geven aan de derde fase van het mestbeleid (1995-2000). Een van de doelstellingen is de praktijk te sti muleren vrijwillig deel te nemen aan mineralenboekhoudingen. Het CL zal uiteraard ook speciale voorlichting geven over de gevolgen voor de diverse sectoren van de MacSharry-besluiten en de afspra ken in het kader van de GATT. Ook de Herstructurering Akkerbouw vraagt op diverse fronten speciale aandacht. Onder meer is het CL ge trokken bij het indienen van nieuwe voorstellen, en volgt het de voort gang van bestaande projecten. De fruitteelt in Zeeland heeft goede ontwikkelingskansen, aldus het werkplan, al belemmert in sommige delen van de provincie een on gunstige verkaveling een rendabele bedrijfsvoering. Naar aanleiding van de landelijke nota 'effecten struc tuurverbetering fruitteelt' gaat het consulentschap een discussie aan met het Zeeuwse fruitteeltbe drijfsleven. Het CL wil bevorderen dat landinrichting in de fruitteeltge bieden op Zuid-Beveland tot uitvoe ring komt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 6