"Onvrede afreageren op eigen organisatie is begrijpelijk" Nieuws uit het hoofdbestuur n nisatienieuws Blokkade export Oost-Europa ramp voor de akkerbouw LEI: meer borgstellingen nodig door milieuzorg Boereninkomen sterk gedaald ZLM wil erkenning Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu ËzmMiE ZLM-voorzitter H.C. van der Maas Ir. H. de Boon (Cebeco-Handelsraad): Nieuwe gezichten in hoofdbestuur ZLM Brede steun ZLM herdenkt B.H. Maijers rn n VRIJDAG 5 MAART 1993 "Ik vind het begrijpelijk dat akker bouwers hun woede en onbegrip af reageren op hun eigen organisatie. Het doet pijn, maar mag ons er niet van weerhouden de dingen bij de naam te noemen en te blijven vech ten voor het behoud van een gezon de akkerbouw in Nederland. Dat is zeker ook in het belang van de an dere sectoren van onze land- en tuinbouw." Dit betoogde ZLM-voorzitter H.C. van der Maas in de hoofdbestuurs- vergaderjng, die maandag jl. in Goes is gehouden. Hij hekelde het verslui erend woordgebruik in sommige kringen om daarmee te verdoezelen dat de akkerbouw en sommige tuin bouwsectoren in een regelrechte crisis verzeild zijn geraakt. "Men heeft het over een ingrijpend her structureringsproces maar de wer kelijkheid is dat honderden bedrijven naar de knoppen gaan. Vanuit het Landbouwschap worden de huidige problemen nog te veel afgedaan als incidenten. Het Landbouwschap blijft zeggen dat we door kwaliteit, goed ondernemerschap en een of fensief beleid er wel weer bovenop komen. Dat heb ik vijf jaar geleden ook beweerd en ik blijf het zeggen, maar toen waren de omstandighe den nog heel anders. Toen was er nog geen crisis, nu wel." Van der Maas zei dat het Land bouwschap moet oppassen dat het zich niet als een doel op zichzelf gaat beschouwen. "Elke organisa tievorm - ook de ZLM - is slechts een middel om de belangen van de boeren te dienen. Dat moeten we altijd voor ogen houden. Als onze le den het nut van ons functioneren niet meer inzien, moeten we daaruit onze conclusies trekken." Sectoraal De ZLM-voorzitter toonde begrip voor de toenemende behoefte aan een sectorale belangenbehartiging voor de akkerbouw op Europese schaal. "Dat onderdeel van het pian-Korteweg steun ik van harte. In Het aantal agrarische bedrijven dat borgstelling nodig heeft ligt in de ja ren '90 door verplichte milieu- en welzijnsinvesteringen ongeveer 150 per jaar hoger dan zonder die in vesteringen. Dat blijkt uit een studie van het LEI in opdracht van het mi nisterie van Landbouw. Geschat wordt dat ongeveer 70% van de land- en tuinbouwbedrijven in staat is de investeringen en de bedrijfsopvolging zonder borgstel ling te financieren. Ongeveer 20% van de bedrijven komt niet in aan merking voor borgstelling als gevolg van te geringe besparingen. De overige 10% van de bedrijven is al leen tot financiering van de investe ringen en de eventuele overname in staat wanneer borgstelling wordt verleend. Met name glastuinbouw bedrijven en bedrijven in de intensie ve veehouderij hebben borgstelling nodig. Hieruit volgt dat borgstelling ook in de toekomst van belang zal zijn bij de ontwikkeling en aanpas sing van de land- en tuinbouw. Geschat wordt dat in de periode 1991-2000 gemiddeld per jaar on geveer 850 land- en tuinbouwbe drijven borgstelling nodig zullen hebben. Het gemiddelde bedrag aan borgstelling wordt geschat op 320 duizend gulden. Het totale bedrag dat jaarlijks aan borgstelling verstrekt zal worden, wordt geschat op 270 miljoen gul den. Dat dit beduidend meer is dan in het verleden, wordt niet alleen veroorzaakt door de milieu- en wel zijnsinvesteringen, maar ook door de schaalvergroting van de bedrij ven. Met name in de glastuinbouw neemt het gemiddeld verleende be drag aan borgstelling toe. Het gemiddelde inkomen van alle Nederlandse boeren en tuinders is in 1992 met bijna 20% gedaald ten opzichte van 1991. De daling was vooral het gevolg van lagere op- brengstprijzen in de akkerbouw en de tuinbouw. Dit lijkt uit ramingen van het Landbouw-Economisch In stituut. Het totale produktievolume van de Nederlandse land- en tuinbouw is in 1992 met bijna 3% toegenomen. Deze groei kwam grotendeels voor rekening van de akkerbouw en de tuinbouw. De gemiddelde op- brengstprijs van alle agrarische pro- dukten is naar schatting met een procent of vier gedaald. In de akker bouw en in de tuinbouw gingen de prijzen in doorsnee sterk omlaag, namelijk met 10 a 15%. De betaalde kosten namen in 1992 met 3 a 4% toe, in totaal ruim 28 miljard gulden. Er werd onder andere meer veevoeder aangekocht en ook meer uitgegeven voor dien sten, onderhoud enz. De afschrijvin gen, betaalde loonkosten en betaalde rente vergden eveneens hogere bedragen. Daarentegen werd minder uitgegeven aan kunst mest en energie. Een en ander had tot gevolg dat het gezamenlijke inkomen van alle boe ren en tuinders verminderde van 8,9 miljard gulden in 1991 tot naar schatting 7,3 miljard gulden in 1992. Rekening houden met de in flatie enerzijds en met een beperkte vermindering van het aantal bedrij ven anderzijds, komt dit erop neer dat het reële bedrijfsinkomen van de gemiddelde agrariër met bijna 20% is gedaald. Nederland moeten we als sectoren gezamenlijk blijven optrekken, maar in Europa is een krachtenbundeling van akkerbouwers wel degelijk zin vol. Ik hoop dat men daarbij aanslui ting wil zoeken bij reeds bestaande structuren." Volgens Van der Maas moet de oplossing voor de crisis in de akker bouw worden gezocht in het struc tureel uit produktie nemen van grond en agrificatie. Aan het begin van de vergadering van het hoofdbestuur van de ZLM, die maandag jl. in het Landbouw- huis werd gehouden, heette voorzit ter H.C. van der Maas twee nieuwe leden welkom. Mevrouw M. van Nieuwenhuyze (kring West Zuid- Beveland) en de heer W. van der Zee (kring Axel) waren voor het eerst aanwezig. Zij nemen de plaats in van resp. de heer S. Noteboom en de heer M. Boogerd. "Het is voor het eerst in de geschie denis van de ZLM dat een vrouw een hoofdbestuurszetel bezet. We beleven dus een historisch mo ment," aldus Van der Maas in zijn welkomstwoord tot mevr. Van Nieu wenhuyze. Hij sprak de hoop uit dat de twee nieuwe leden een waarde volle inbreng zullen leveren in het hoofdbestuur. "De overheid moet snel de krediet- verzekeringsmogelijkheden voor ex port naar de GOS-staten herstellen. Doet ze dat niet, dan dreigt een ramp voor de Nederlandse akker bouw". Deze waarschuwing sprak ir. H. de Boon, lid van de hoofddirec tie van Cebeco-Handelsraad, uit tij dens een WLTO-bijeenkomst in Brielle. "Het ziet er naar uit dat akkerbou wers dit jaar slechts een derde van hun kostprijs kunnen terugverdie nen. De Stopa, het systeem van ga rantieprijzen dat door de telers zelf wordt onderhouden, dreigt totaal ontwricht te worden", aldus De Boon. Hij baseert zijn verwachting op de exportcijfers voor pootaardap- pelen tot en met januari 1993, die recentelijk bekend werden. Export sterk gedaald Tot februari 1993 is 43 procent min der pootgoed verkocht dan vorig jaar in diezelfde periode. Door het gewijzigde EG-landbouwbeleid met sterk dalende graanprijzen grepen veel akkerbouwers in de EG als al ternatief naar de teelt van aardap pels, waaronder ook voor eigen pootgoed. Door gewijzigde interna tionale politieke verhoudingen zijn buiten de EG exportmarkten in gestort, met name in Noord-Afrika. Naar Afrika is de export van Neder landse pootaardappelen met maar liefst 72 procent afgenomen. Exportkredietverzekering GOS moet weer open "In de afgelopen twee jaren konden dergelijke ontwikkelingen nog wor den opgevangen door uitvoer rich ting Oost-Europa en het GOS, met name naar Rusland. Doordat mo menteel exportkredietverzekeringen voor die landen niet mogelijk zijn, is deze weg afgesloten. Nederlandse exporteurs zien zich daardoor ver stoken van de mogelijkheid zich tij dig op die opkomende markten een plaats te verwerven. Daardoor dreigt een rampzalige si tuatie voor de Nederlandse akker bouwers. De teelt van pootaardappelen, die altijd werd be schouwd als de kurk waarop de Ne derlandse akkerbouw drijft, staat hierdoor onder zware druk. Han delshuizen hebben al aangekondigd het areaal van hun rassen volgend seizoen drastisch in te perken. We vragen de overheid dan ook met klem weer mogelijkheden voor ex portkredietverzekeringen voor het GOS te openen", aldus De Boon. VERVOLG VAN VOORPAGINA Perspectief Volgens de initiatiefnemers biedt dit plan perspectief voor een gezonde akkerbouw en maakt het een einde aan de situatie, waarin akkerbou wers structureel beneden de kost prijs moeten produceren, inmiddels heeft ook het ministerie van Landbouw belangstelling ge toond voor het plan. Woensdagoch tend hebben Korteweg en de zijnen het plan toegelicht aan een delega tie van het ministerie. Het betrof een informatief gesprek. Olievlassteun handhaven De ZLM wil dat het huidige steunre gime voor olievlas nog tenminste dit jaar blijft bestaan. Het voorstel van de Europese Commissie om olievlas onder het regime van de eiwithou- dende marktordeningsgewassen te brengen heeft grote verwarring ver oorzaakt en levert de telers veel pro blemen op. Naast een forse vermindering van de toeslag moet er meer grond braak worden gelegd. Intussen zijn er al contracten gete kend. Het hoofdbestuur van de ZLM vindt dat alle krachten moeten wor den ingespannen om de nieuwe steunregeling tenminste een jaar op te schuiven. AM-beleid nog niet rond Het nieuwe AM-beleid, waarover in de hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouwschap overeenstem ming was bereikt, is nog steeds niet rond. In de pootgoedcommissie van het Landbouwschap zijn kritische vragen gesteld over de regeling en ook de handel zou er niet gelukkig mee zijn. De ZLM- vertegenwoordiger in de hoofdafde ling akkerbouw, J. Geluk, zei in de hoofdbestuursvergadering geen me dewerking te zullen verlenen aan nieuwe wijzigingen van de regeling. Belangenbehartiging akkerbouw Het hoofdbestuur van de ZLM heeft verontrust gereageerd op berichten dat binnen het Landbouwschap stemmen opgaan om via opcenten op de landbouwschapsheffing extra geld voor de akkerbouw binnen te halen. Dit om de bekostiging van de secretariaatswerkzaamheden voor de akkerbouw op peil te houden. De akkerbouw heeft të weinig SBE's om het huidige peil te kunnen hand haven. Volgens het hoofdbestuur van de ZLM wordt hiermee afbreuk gedaan aan het principe van hori zontale belangenbehartiging. Ook wordt de deur open gezet naar sec torale belangenbehartiging. De ZLM is van mening dat de Stich ting Behoud Natuur en Leefmilieu als beheersinstantie voor natuurge bieden moet worden erkend en voor rijkssubsidie in aanmerking moet komen. Volgens de ZLM sluit de werkwijze van deze stichting goed aan bij die van de land- en tuinbouw. Bij de S.B.N.L. is bijvoorbeeld regulerende jacht onderdeel van het beheers- beleid. De landelijke stichting heeft in Zee land en West-Brabant enkele gebie den in beheer, o.a. de Wouwse Plantage en de spoorlijn Goes- Borsele. Het natuurbeheer van de S.B.N.L. past niet binnen de normen van de overheid en moet het daa- om zonder rijkssubsidie stellen. L.W. van Nieuwenhuijzen Bestuur Verzekeringen ZLM Het hoofdbestuur van de ZLM heeft de heer L.W. van Nieuwenhuyzen uit De Heen herbenoemd als voorzitter van Verzekeringen ZLM. Van Nieu wenhuyzen is statutair aftredend. Hij stelde zich herkiesbaar. De heren K. Dees en F. Maas worden voorge dragen voor herbenoeming bij de Al gemene Vergadering van de OVM van de ZLM. Benoemingen In het voorlopig bestuur van de Mestafzetorganisatie West- Nederland in oprichting zal namens de ZLM de heer J.L. van Gorsel te Oud-Vossemeer zitting nemen. Hij is voorzitter van de commissie grond gebruik van de ZLM. Als adviseur van de Mestbank Brabant-Limburg wordt namens de ZLM de heer D. Vogelaar uit Dintel- oord voorgedragen. Ter opvolging van R.J. Oggel in het bestuur van de Centrale Onderwijs Administratie (COA) wordt door het hoofdbestuur voorgedragen mevr. M van Gorsel te Oud-Vossemeer. In het bestuur van de school "Oost- dijke" te Oostburg is benoemd de heer J. Risseeuw uit Retranchement in plaats van de heer A. Courtin. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft maandag jl. aan het begin van zijn maandelijkse vergadering het op 21 februari jl. overleden oud bestuurslid B.H. Maijers uit Sprang Capelle herdacht. De heer Maijers was vanaf 1945 lid van het hoofdbestuur van de Noord brabantse Mij. van Landbouw en voorzitter van de afdeling Sprang- Capelle. Vanaf de fusie met de Zeeuwsche Landbouw Mij. was hij hoofdbestuurslid van de ZLM. Hij bleef dat tot zijn 70'ste jaar. "Wij gedenken Bernardus Maijers met respect en eerbied voor de gro te en royale inzet voor het landbouw belang, zowel plaatselijk en regionaal als in ZLM-verband," al dus voorzitter H.C. van der Maas. De vergadering nam enkele ogenblik ken stilte in acht ter nagedachtenis van de heer Maijers, die 82 jaar oud werd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 3