Land- en tuinbouwblad PRESENTATIE SEV-JOURNAAL DLV Boxtel verhuist CLO-themamiddag over ammoniakemissie Verzekeringen ZLM Aly Wisse voorzitter begeleidings commissie DLV pluimveehouderij Kring Altena-Biesbosch van de ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 17 maart 1993 om 20.00 uur in partycentrum "De Rietpluim" te Dussen. De inleiding wordt verzorgd door dhr. J. van Leeuwen, voorzitter GMvL en voor zitter van de toekomstige ZMO. Hij bespreekt de volgende onderwer pen: "Persoonlijke introductie" en "Algemene (politieke) ontwikkelin gen t.a.v. de landbouw". Leden en belangstellende gezinsleden zijn van harte welkom. AFDELING NOORDWESTHOEK VAN DE ZLM EN AFDELING WILLEMSTAD VAN DE MBVP Op vrijdag 12 maart 1993 om 19.45 uur in het gebouw "Irene" in Wil lemstad, voeren eigen leden het blijspel "Hasj van de Hoeve" van Arie Hofstede op. Daarna is er een verloting en zal "D. Action" de mu ziek verzorgen. De entree bedraagt f 7,50 en voor kinderen f 5,—, in clusief een lot. AFDELINGEN DREISCHOR, "DE CORRIDOR" EN ZIERIKZEE VAN DE ZLM Algemene vergadering/gezinsavond op donderdag 11 maart 1993 om 20.00 uur in hotel "Van de Weij- den" te Noordgouwe De heren De Bakker en Mieras van de SEV bespreken het SEV-journaal. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij waarin opgenomen ZLM-verzekeringsnieuws (zie bijvoegsel) Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredaktie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredaktie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Sandy Dammann, red. assistente, tel. 01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 5419 AFDELING BIESBOSCH WERKENDAM VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 11 maart 1993 om 19.30 uur in restaurant "De Brabantse Biesbosch" te Werkendam. De ont wikkelingen in en rondom de Bies bosch worden besproken. Verder bespreekt mevrouw G. Middelkoop- v.d. Ploeg, medewerkster van de SEV, het onderwerp "Het geactuali seerde SEV-journaal". AFDELING WALCHEREN NOORDWEST VAN DE ZLM Jaarvergadering/gezinsavond op dinsdag 9 maart 1993 om 19.30 uur in het verenigingsgebouw "Amicitia" te Aagtekerke. Inleiding door de heren C.J. Bierens, J. de Regt en P.W.M. Roks over het onder werp "Ruilverkaveling en landinrich ting op Walcheren". AFDELING WALCHEREN NOORD-WEST VAN DE ZLM Bowlingavond met steengrillen op donderdag 18 maart 1993 om 19.00 uur in De Roompot te Kam perland. Vertrek per bus om 18.15 uur vanaf de Rabobank Aagtekerke. Opgave vóór 10 maart a.s. bij A. Houmes, tel. 01188-1968 of J. Mal- jaars, tel. 01188-1689. Eigen bijdra ge f 25,— per persoon. LANDBOUWVERENIGING "LANDBOUWBELANG" WOLPHAARTSDIJK Algemene ledenvergadering op don derdag 11 maart om 19.30 uur in hotel "Royal" te Wolphaartsdijk. De fusie van de afdeling wordt bespro ken, en drs. T. Elzinga, adjunct secretaris van de ZLM, bespreekt het onderwerp "Veranderend grondgebruik in de komende jaren". U en uw huisgenoten zijn van harte welkom. AFDELINGEN WEMELDINGE, YERSEKE EN KRUININGEN VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 11 maart 1993 om 20.00 uur in het Dorpshuis, Dorpsplein 1 te Wemeldinga De inleiding wordt verzorgd door drs. E.Th.A. Maer- man, direkteur Veiling CHZ. Hij bespreekt het onderwerp "Afzet - toekomstperspectief'Echtgenoten en andere huisgenoten zijn ook van harte welkom. AFDELING KORTGENE VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op dinsdag 16 maart 1993 om 17.00 uur in het eetcafé '"t Kompas" te Kortgene. Bespreking voorstel sa menvoegen Noordbevelandse afde lingen en het besluit tot eventuele opheffing van afdeling Kortgene. Na de vergadering is er een mossel maaltijd. Opgave vóór 12 maart a.s. bij J.J. van Maldegem, tel. 01108-2125. Bijdrage f 10,— per persoon. U en uw partner zijn van harte welkom. AFDELING NOORDWESTHOEK VAN DE ZLM Op dinsdag 16 maart 1993 om 20.00 uur in de Graanbeurs te Fijn aart organiseert het R.A.W. een avond waarbij de districtsbureau houder is uitgenodigd. Hij vertelt over zijn werk en hij zal dieper in gaan op de MacSharry- problematiek. Leden zijn van harte welkom. AFDELINGEN DREISCHOR, "CORRIDOR" EN ZIERIKZEE Donderdag 11 maart 1993 in hotel "V. d. Weijden" te Noordgouwe. Aanvang 20.00 uur. AFDELING BIESBOSCH/WERKENDAM Donderdag 11 maart 1993 in restaurant "De Brabantse Bies bosch" te Werkendam. Aanvang 19.30 uur. AFDELING DREISCHOR VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op dinsdag 16 maart 1993 om 20.00 uur in het Dorpshuis te Dreischor. De spreker is dhr. R. Luteijn, werk zaam bij het projekt van Cebeco in het voormalige Rusland. Hij vertelt over de aardappelteelt aan de hand van dia's. Studiedag agrarische commissie van de NBvP Deze studiedag getiteld "Het Wa terschap en wij" wordt georgani seerd op dinsdag 16 maart 1993 om 9.30 uur in het dorpshuis "'T Zuudende" te Kerkwerve. Mevrouw A.R de Haan verzorgt 's morgens een inleiding over het Waterschap en na de lunch is er een rondrit per bus door het westelijke deel van Schouwen-Duiveland. Opgave vóór 6 maart bij J.C. van Nieuwenhuijze- Zandee, tel. 01100-14306. Alle be langstellenden zijn van harte welkom. NOP afdeling Zeeland Algemene ledenvergadering op dinsdag 16 maart 1993 om 20.00 uur in "De Caisson", Smokkelhoek- weg 12 te Kapelle. De inleiding wordt verzorgd door dhr. H. Huls bergen, secretaris van de afdeling pluimvee van het Landbouwschap. Hij zal ingaan op de algemene hef fing van het Landbouwschap en op de verdeling van de opcenten welke geheven worden voor pluimvee. Te vens zal hij aangeven hoeveel er vol gend jaar meer opgebracht moet worden in verband met allerlei za ken zoals de NCD en het in stand houden van toetsbedrijf leghennen. U en uw partner zijn van harte welkom. Op 15 maart a.s. verhuist de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) in Box tel naar een nieuw kantoorpand. Deze verhuizing betreft alle DLV- teams (rundvee, varkens, pluimvee, boomteelt en paddestoelenteelt) die vanuit Boxtel werkzaam zijn. Op 12 en 15 maart is de DLV telefonisch moeilijk bereikbaar. Het nieuwe kantooradres wordt: Mijlstraat 20, Boxtel. De telefoon-, de fax- en de postbusnummers van de diverse teams blijven onge wijzigd. In plaats van de traditionele CLO- dag organiseert De Schothorst dit jaar een themamiddag op woens dag 24 maart a.s. in De Meerpaal in Dronten, aanvang 13.30 uur. Het thema is ammoniakemissie. Aan het begin van de middag zal voorzitter RW. Blokland de Schothorstprijs uit reiken voor de beste scriptie over een veevoedkundig onderwerp. Daarna houden enkele deskundige sprekers een inleiding over ammoni akemissie. Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen Stationslaan 4 4761 BG Zevenbergen Postbus 17 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes Zaamslag Bergen op Zoom Middelburg Oostburg Zierikzee Renesse Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4 Dahliastraat 94 Stationsstraat 1 5 Nieuwstraat 19 Haringvlietplein 3 De Zoom 16 tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 I Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 s Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. van Nispen, te lefoon 01100-47747. Bezoekers van de heren Zuidweg en De Fey- ter alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer T. Schrale, tele foon 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106-3842 (privé) T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.15 en 9.00 uur tele- fonsich bereikbaar onder de hierboven genoemde doorkies- nummers. Kantoor Zevenbergen (tel. 01680-27921) is bereikbaar van 8.15 tot 12.00 uur. Aly Wisse uit Colijnsplaat is de nieu we voorzitter van de begeleidings commissie van het DLV-team voor de pluimveehouderij te Boxtel. Zij volgt A. Bresser op die vanwege zijn leeftijd is afgetreden. Met de benoe ming van A. Haazen uit Rijsbergen is de begeleidingscommissie weer voltallig. De belangrijkste taak van de Bege leidingscommissie is die van klank bord voor het team en het doorgeven aan het team van signa len die er in de praktijk leven met betrekking tot de voorlichtingsbe hoefte Voor het goed functioneren van deze commissie is daarom re gelmatig contact met de achterban noodzakelijk. Dit kan gaan via de di verse organisaties (NOP, Standsor ganisaties) maar ook individuele wensen en opmerkingen zijn wel kom bij zowel de leden van de bege leidingscommissie teamleider. als bij de Aly Wisse.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 2