Meer belangstelling voor uien Bloemen en planten Champignons Slechte start vruchtgroenten CHZ nieuws Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Zaden en granen Vlas Peulvruchten Prijsbericht CHZ Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Fruitveiling CHZ Sinds de tweede helft van vorige week is er in het buitenland duidelijk meer belangstelling voor Nederland se uien. Vandaar dat de beursnote ringen een stijgende tendens vertonen. De handel klaagde deze week ech ter nogal over het feit dat de telers niet onmiddellijk willen leveren. Er is nogal wat vraag uit Duitsland. In te genstelling tot andere jaren kan Po len daar niet veel leveren. Vanwege droogte had men zelf een veel klei nere oogst. In de afgelopen weken was er vanuit Polen zelfs vraag naar Nederlandse uien. De indruk bestaat dat de Polen deze nodig hebben om hun traditionele relaties te kunnen bedienen. Vol gens het Produktschap voor Groen ten en Fruit zijn er van juli t/m februari al 4.000 ton Nederlandse (industrie-)uien naar Polen geëxpor teerd. Volgens het Produktschap voor Groenten en Fruit is een deel daarvan geschild en vervolgens weer terugverkocht aan Nederland. Van uit landen uit het Zuidelijk Halfrond worden vooralsnog geen grote hoe veelheden nieuwe uien in Europa verwacht. Aardappelen De aardappelhandel sluit niet uit dat het aanbod van vroege aardappelen dit jaar geringer zou worden dan in voorgaande jaren. De veel geringere uitvoer van pootaardappelen naar landen in - en rond de Middellandse Zee zal waarschijnlijk weerslag krij gen. Trouwens, ook in Nederland, België en Noord Frankrijk ziet het er naar uit dat telers van vroege con sumptieaardappelen voor de frites- industrie behoedzaam zullen zijn. Verleden jaar waren hun financiële resultaten immers zeer teleurstel lend. De industrie maakt v >h daar over niet druk. Er is voldoende kwaliteit beschikbaar; desnoods om tot in augustus op oude aardappe len te draaien. Pootaarda ppelen Binnenkort zal blijken of de nog al tijd relatief hoge prijsnoteringen van Veilinggegevens week 22/02-26/02 (wk 08) prijs in centen per stuk Bron: VBN Alstroemeria Troschrysant Cymbidium Freesia Gerbera Iris Lilium Narcissus Rosa Tulipa Begonia Dracena Ficus Primula Rhododendron Yucca Snijbl. totaal Kamerpl. totaal Prijs wk 08 1992 52 79 214 31 60 22 97 19 59 28 381 559 68 330 44 217 Prijs wk 08 1993 35 69 150 31 37 21 107 11 44 30 245 401 412 61 280 850 36 230 Prijs wk 07 1993 47 71 167 35 49 21 111 11 59 31 255 414 488 62 248 756 42 234 Veilinggegevens week 22/02-26/02 (wk 08) prijs in centen per kg Bron: PGF Door- Prijs Prijs Prijs Prijs snede wk 08 wk 08 wk 08 wk 07 1991 1992 1993 1993 Klasse I 1 60 331 435 324 307 Klasse II 3 100 187 188 149 152 Klasse li 3 80 190 194 153 155 Bintje pootaardappelen gehand haafd blijven. De indruk bestaat dat nogal wat telers vanwege de hoge prijs willen overschakelen op ande re, moderne rassen zoals Agraia, Bildtstar, Disco, Turbo of Van Gogh. Zoals we vorige week al schreven, blijft de pootaardappelexport tot dusverre ongeveer 200.000 ton achter bij die van verleden jaar. In de meeste landen zijn de zaken ge daan. Alle hoop is gevestigd op lan den in Oost Europa en van het Gemene Best van Onafhankelijke Staten (GOS). Maar het ziet er naar uit dat deze landen veel minder Ne derlands pootgoed zullen kopen dan vorig jaar. Toen ging er ruim 150.000 ton naar die landen, waar van 88.000 ton naar het GOS. Pro bleem is dat de Nederlandse overheid (nog) geen kredietvoorzie ningen verstrekt voor levering aan GOS-landen. Graszaadmarkt stagneert Volgens het Produktschap voor Landbouwzaaizaden staat de afzet en de prijsvorming van graszaden onder grote druk van de enorme voorraden. Bovendien kiest de afne mer, gedwongen door de economi sche situatie, steeds vaker voor goedkopere alternatieven. Volgens een enquête van het Pro duktschap wordt dit jaar in Neder land 26.000 ha graszaad geteeld. Dat is ongeveer evenveel als verle den jaar. Vijftig procent van het Ne derlandse areaal bestaat uit Engels Raaigras. In de EG stond vorig jaar 158.000 ha graszaad. Dat was 6.000 ha minder dan in 1991. Graanmarkt onduidelijk De Graanbeurs van Groningen had deze week een aanvoer van 2.800 ton tarwe. Er kwamen zaken tot stand tegen onveranderde prijzen, maar niet alles werd verkocht. Op de 600 ton die in Groningen werd aangeboden reageerde de beurs flauw. Grove gerst kreeg een pre mie. In haver kwam het niet tot zaken. Op de internationale graanmarkt was er voor EG-tarwe en gerst meer belangstelling. Er werd 300.000 ton gerst verkocht aan Rusland terwijl bij tarwe de nieuwe oogst al trek komt. Diverse voorraadhouders van karwij willen ruimen. Potentiële ko pers toonden deze week nog maar weinig belangstelling. Begin deze week zijn er al (kleine) komkommers doorgedraaid. Het to- matenseizoen is eveneens met een zeer matige prijsvorming van start gegaan. De telers van volle- grondsprodukten mogen niet kla gen. Witte kool wordt goed betaald. De aanvoer van komkommers is al groot. Verleden week kwamen er tegen de 18 miljoen stuks voor de klok. Bij RBT-Breda was de aanvoer begin deze week zelfs 75% groter aanvoer dan verleden jaar. Radijs was er ook te veel. Op Groentevei ling Westland draaide er radijs door. De tomatentelers ondervinden tot dusverre grote hinder van EG-import uit Marokko en aanvoer uit Spanje. In hoeverre de sneeuw die in beide landen is gevallen invloed krijgt, was medio deze week nog niet duidelijk. De telers van paprika's en courget tes moeten met een wat lagere prijs genoegen nemen dan verleden jaar rond deze tijd. Toch is de prijs nog redelijk. Bladgroenten deden het beter. Van wege een (tijdelijk) klein aanbod was sla zelfs duur. Spinazie en an dijvie gaven eveneens mooie prijzen terwijl prei mede dankzij optimaal weer eveneens goed werd betaald. Blok 2 bracht het tot ruim f 1,60 per kg. Breekpeen zwaarder dan 400 gram bracht het tot 75 cent per kg. Voor levering tegen mei kon zelfs een nog hogere prijs worden gemaakt. En dan te bedenken dat er afgelopen herfst, vanwege het toen zeer lage prijsniveau, winterpeen is ondergeploegd. Er is veel belang stelling voor Nederlandse breekpeen in België, Frankrijk en Duitsland. Daarnaast zijn ook diverse Oost Europese landen in de markt. Tsjechië, Slowakije, Hongarije en met name ook Polen zijn dit ook voor witte kool. De indruk bestaat dat deze landen nu pas echt laten blijken dat hun kooloogst 1992 als gevolg van droogte te klein is geble ven. Ze kochten volop, waardoor de prijs omhoog sprong tot boven 70 cent per kg. De prijs van rode kool steeg tot ruim 30 cent. Daarbij speelde het koude weer een grote rol. Polen schijnt een deel van de in Nederland gekochte kool door te verkopen aan Rusland. Snijbloemen iets beter In de laatste dagen van vorige week hebben de bloemen en planten veel moeten prijs geven. Deze week zet te duidelijk hoger in: middenprijs Alstroemeria 40 cent, Standaardan jer 35, Trosanjers 20, Freesia enkel 35, Freesia dubbel 45, Gerbera en kel 43, Roos grootbloemig 64, Tros- roos 52, Tulp bijna 35, Nederlandse narcissen met blad ruim 20 (Engel se 7). De middenprijs van de chry santen bedroeg 60 cent. Dat is weinig, maar de chrysanten zijn nogal licht van gewicht. De prijsont wikkeling van kamerplanten verliep nogal wisselend, maar per saldo niet slecht. In de week van Carnaval was de aanvoer een stuk kleiner dan nor maal. Veel telers veilen in deze pe riode minder omdat volgens hen rond de Carnaval de prijzen minder zijn. Dit gezegde klopt dit jaar in ieder geval niet. Vooral het hoofd ras, de Elstar, vertoont stijgende prijzen. In ruim een week tijd is de middenprijs met 10 15 cent geste gen. zde aanvoer van Cox neemt af en ook hier zagen we een lichte stijging van de prijzen. De aanvoer van Golden en Jonagold neemt langzaam toe. De Golden blijft qua prijs vrij constant. Toch verloopt de verkoop in het binnen land vrij moeizaam. De vraag naar Jonagold neemt toe en vooral de export naar de Scandinavische lan den verloopt goed. Door de geste gen vraag kan ook de prijs van de Jonagold licht stijgen. De afgelopen week was er voor het eerst sinds weken een prijsdaling voor de MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 8,00- 9,50 1,67-1,76 week 8 57-61 gr. 10,00-10,75 1,75-1,76 64-67 gr. 11,30-11,40 1,77-1,70 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g ProVeBa (23/02) wit 9,62 (ld) 9,89 (dd) 9,94 (dd) ProVeBa (23/02) bruin 7,09 (ld) 8,90 (ld) 9,68-9,80 10,33 (ld) 10,59-10,59 ProVeBa (25/02) wit 9,03 (dd) 9,75-9,86 10,10 (dd) ProVeBa (25/02) bruin 5,91 (ld) 7,12 (ld) 8,50 (ld) 9,15 (ld) 10,26-10,25 10,48 (ld) Evadag wit 7,10 8,90 9,60 9,75 9,90 bruin 7,10 8,50 9,15 10,25 10,50 Ven wit" 4,90 6,15 7,70 8,00 7,75 8,20 8,85 bruin 4,85 6,05 7,30 7,80 7,90 8,75 9,00 Roveco-notering is gelijk aan Ven ex btw. bintje/100 kg Veld Klei Voer- ex. btw 100 kq Telersprijzen gewas 0 mm aardappelen vlgz. AVZ Em meioord 25/02 3,50-4,00 1,25-1,75 4,00-7,00 Zeewolde 26/02 3,50-4,00 4,50-6,50 Goes 02/03 3,25- 3,75 3,75-4,25 5,00-7,00 Dronten 03/03 3,75-4,25 6,00-8,00 Middenmeer 03/03 3,50-3,75 1,00-1,75 Leeuwarden 26/02 3,50- 4,00 1,25-1,75 4,00-7,00 Bildstar 40-65 mm 13,00-15,00 Irene 40-65 mm 33,00-35,00 Groothandelsprijzen Klei Klei Zand Zand Rotterdam 23/02 40-50 mm 50 mm 40-50 mm 50 mm Bintje 3,75-4,25 5,50-6,50 7,50-8,50 7,50-8,50 Pootgoednoteringen 03/03 28/35 35/45 Noordelijke A: 132 59 Delta A: 108 57 Middenmeer 58 Per 100 kg, ex btw. Vor.week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 50mm+ maart 93 6,80 6,80 6,80 50mm+ april '93 7,60 7,50 7,50 50mm+ mei '93 8,20 8,40 £,20 50mm+ juni '93 9,20 9,50 9,50 50mm+ april '94 22,30 22,70 22,60 per 100 kg. Goes Groningen Rotterdam (gr.h) GRANEN di. 02/03 di. 02/03 ma. 01/03 Tarwe (basis 16%) 37,00 39,60 39,40 Brouwgerst 44,50 45,00 Wintergerst 37,00 Zomergerst 37,25 Haver 44,00 Voergerst 33,25 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 235-240* 275,00 Karwijzaad 142,50* 127,50 147,50 Prima doorsnede Goes, di. op auto geleverd: ongerepeld tot 0,30; afw. partijen Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 62,00-66,00 74,00 Kapucijners 68,00-71,50 82,50 Bruine bonen 88,00 98,00 industrie-appels. De prijs bleef rond de 26,5 cent hangen. Ook de aanvoer van peren was vrij klein. Bij de Conference was er vooral vraag naar de I 65/75 en hierdoor steeg de prijs met 7 cent. Prijs voorverkoop 23-2: I 55/65 142, I 65/75 144, II 45/55 96. De komende maand zal de aanvoer van Conference toenemen, maar omdat de Doyenné geruimd is, hoeft dit geen gevolgen voor de prijs te heb ben. Ook de kleine voorraad in En geland kan een positieve invloed op onze prijzen hebben. A. Sinke Dinsdag 2 maart 1993: Witlof: aanvoer: 54.000 kg. Eenma lig fust: krt. grf. I 277-341; lang I 281-302; klvp. 4 I 309-321; klvp. 5 I 309-312; kip. 6 I 308-310; klvp. 2 Veilinggegevens kg wk 22/02-26/02 (week 08) Prijzen in centen per kg Veilinggegevens kg wk 22/02-26/02 (week 08) Prijzen in centen per eenheid Veilinggegevens kg wk 22/02-26/02 (week 08) Prijzen in centen per kg Bron: PGF Sorte prijs prijs prijs prijs Bron: PGF Sorte een prijs prijs prijs prijs Bron: PGF Sorte Een prijs prijs prijs prijs ring wk 08 wk 08 wk 08 wk 07 ring heid wk 08 wk 08 wk 08wk 07 ring heid wk 08 wk 08 wk 08 wk 07 1991 1992 1993 1993 1991 1992 1993 1993 1991 1992 1993 1993 Boskoop, blond 75/85 242 268 43 48 Andijvie kg 595 278 438 394 Aubergines 225-300 kg 480 471 453 648 Boskoop, rood 75/85 269 310 67 69 Boerenkool kg 222 54 236 201 Courgettes 275-350 st 117 148 136 159 Cox O.P. 70/75 250 298 68 67 Kool, Rode 12-15 kg 76 34 34 41 Komkommers 310-410 st 91 86 86 157 Elstar 75/80 164 268 72 65 Kool, D.w. 12-15 kg 72 29 59 59 Komkommers 410-510 st 100 113 131 208 Gloster 70/80 89 159 39 37 Kroten A kg 41 24 27 25 Paprika, groen 75-85 st 662 694 604 595 Golden Delicious 70/80 114 209 55 54 Waspeen B50-150 kg 86 43 75 75 Radijs midden bos 78 48 58 67 Jonagold 80/85 136 232 61 59 Breekpeen 50-200 kg 61 23 53 58 Sla, glas 190-200 st 75 42 81 69 Conference 55/65 169 184 126 124 Bospeen bos 436 357 - - Sla, glas 230-240 st 79 55 96 82 Doy de Cornice 65/75 209 242 187 176 Prei blok 2 kg 347 132 162 125 Tomaten, rond 47-57 kg 417 428 445 615 St. Remy 70/80 68 253 28 29 Rabarber kg 266 231 89 128 Tomaten, kers 24-30 250 g 230 266 170 216 G. Wildeman 70/80 188 347 177 156 Spruiten Witlof A 23-31 ll-kort kg kg 241 175 150 77 153 184 144 156 I 288-292; klvp. 3 I 303-319. Meerm. fust: krt. grf. I 312-352; krt. fijn I 309-335; ex. krt. I 308-350; kort II 282-313; lang II 242-271; ex krt. II 242-285. Onregelm. II 200-225. Uien: aanvoer: 33.000 kg. Bonk 12-28; grof (rd 56) 8-19; middel (rd 53) 5-17; geschoond 76-90. Aardappelen: aanvoer: 40.000 kg. Bintje bonk 11-28; Bintje groot 5-8; Bintje kriel 50; Eigenhei mer groot 70-72; Bildstar 15-18; Ire ne 24-28. Dinsdag 2 maart 1993: Blok appelen: Cox o.p.: Barendrecht aanvoer: 71 ton. 85/90 I-2 62; 80/85 1-1 82 I-2 80 I-3 56; 75/80 1-1 85 I-2 81 I-3 69; 70/75 1-1 81 I-2 72 I-3 71; 65/70 1-1 70 I-2 67 I-3 63; 60/65 I-2 58 I-3 52. Kapelle aanvoer: 59 ton. 85/90 1-1 59 I-2 60; 80/85 I-2 71; 75/80 1-1 86 I-2 82; 70/75 1-1 83 I-2 74; 65/70 1-1 73 I-2 68; 60/65 1-1 62 I-2 58. Elstar: Baren drecht aanvoer: 88 ton. 85/90 I-2 58; 80/85 1-1 72 I-2 70 I-3 58; 70/80 1-1 80 I-2 75 I-3 61; 65/70 1-1 70 I-2 65 I-3 53. Kapelle aanvoer: 117 ton. 90/95 I-2 46; 85/90 I-2 55; 80/85 I-2 69; 70/80 1-1 80 I-2 74 I-3 67; 65/70 I-2 68 I-3 53; 60/65 I-2 39. Jonagold: Baren drecht aanvoer: 65 ton. 90/op 1-1 49 I-2 46 I-3 44; 80/90 1-1 62 I-2 53 I-3 47; 70/80 1-1 74 I-2 58 I-3 59. Kapelle aanvoer: 47 ton. 90/op I-2 VERVOLG OP PAGINA 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 22