ZLM wil uitspraak van boeren en tuinders over Landbouwschap >zti fl-c Brede steun gezocht voor akkerbouwplan Korteweg Wantrouwen tegen Landbouwschap blijft Deze week LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT Zorg over inkomens 8.000 Brieven en 3 bijeenkomsten Gesprek in Goes brengt geen toenadering mm Pag. 3 Nieuws uit het hoofdbestuur Pag. 4 Aansprakelijkheid bij caravanstalling Pag. 6 Harde klap voor varkenshouderij Pag. 7 Hoe overleven we het Landbouwschap? Pag. 9 Boerderijen-inventarisatie Noord-Brabant Pag. 10 11 en 13 Uit de praktijk Pag. 15 Overleg over streekplan Brabant Pag. 16 Maand veehouderij Droge mest heeft toekomst Pag. 17 Graszaadmarkt stagneert Bloemzaadstudieclub 10 jaar Pag. 18 Deelnemers 'graan voor mest' gezocht Pag. 20 Maart, tuinentijd Culinaire hoogstandjes met suikermaïs VRIJDAG 5 MAART 1993 81e JAARGANG No. 4158 Het hoofdbestuur van de ZLM heeft zich maandag jl. uitgesproken voor een goed voorbereide enquête on der alle boeren en tuinders over het Landbouwschap. De enquête moet een antwoord geven op de vraag of er nog wel voldoende draagvlak is voor het Landbouwschap. De ZLM zal proberen via het KNLC steun te vinden voor haar voorstel. Het besluit van het hoofdbestuur is ingegeven door de al langer be staande onvrede over het functione ren van het Landbouwschap. De belangrijkste bezwaren van de ZLM zijn: - het Landbouwschap is een pu bliek Rechtelijke Bedrijfs Organi satie (PBO), wat inhoudt dat de werknemers en werkgevers veroordeeld zijn gezamenlijk tot beleids- en besluitvorming te ko men. Deze structuur heeft een aantal jaren bevredigend ge werkt, maar is nu achterhaald en leidt tot compromissen vooraf waarin de boeren en tuinders zich steeds minder herkennen; - doordat de centrale landbouwor ganisaties en het Landbouw schap twee gescheiden circuits zijn, wordt er inefficiënt gewerkt en veel dubbel werk gedaan. De ZLM is van mening de beleidsbe- langenbehartiging voor boeren en tuinders thuishoort bij de centrale Het bestuur van het Landbouw schap heeft woensdag de alarmbel geluid over de dramatische ver slechtering van de inkomens- en de concurrentiepositie in en van de Ne derlandse land- en tuinbouw. Door de harde gulden en de devaluaties van een aantal Europese munten zijn de agrarische inkomens het af gelopen half jaar met 20 procent achteruit gegaan. Het bestuur ver weet minister Bukman dat hij veel te weinig heeft gedaan om deze ont wikkeling te keren. Om het effect van de devaluaties voor de zogenaamde marktorde- ningsprodukten ongedaan te maken heeft het Landbouwschap de be windsman al om een compensatie bedrag van 150 miljoen gulden gevraagd. landbouworganisaties en niet bij het Landbouwschap. Het schap kan eventueel wel zijn publiekrechtelijke taken behouden (verordeningen etc.), maar deze zouden evengoed door de Produktschappen kunnen worden overgenomen. Niet nieuw Het standpunt van de ZLM is niet nieuw. Ook naar aanleiding van het rapport-Rijnconsult over taak en plaats van het Landbouwschap (1991) heeft de ZLM uitgesproken dat de belangenbehartiging van de boeren en tuinders op een andere, modernere leest geschoeid moet worden. Zoals bekend hebben de conclusies van Rijnconsult niet tot fundamentele wijzigingen in de structuur van het Landbouwschap geleid. Voorzitter H.C. van der Maas zei in de hoofdbestuursvergadering dat het tijd wordt dat er duidelijkheid komt over de positie van het Land bouwschap, hoe de uitslag van de enquête ook uitvalt. Hij verwees daarbij naar de akties van akkerbou wers gericht op het opschorten van het betalen van de Landbouw schapsheffing. "Als we niets doen, blijft de onrust nog jaren voortdu ren. Daar is niemand mee gediend." De initiatiefnemers van het plan "Genoeg is beter" (plan-Korteweg) zetten een volgende stap op weg naar een Europese organisatie van akkerbouwers. Een dezer dagen gaan vanuit West-Brabant ongeveer 8.000 brieven de deur uit naar ak kerbouwers in heel Nederland. In deze brief wordt informatie over het plan gegeven en door middel van een antwoordkaart kunnen akker bouwers hun steun laten blijken. Daarnaast worden deze maand nog drie voorlichtingsvergaderingen ge organiseerd. Deze bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 11 maart in Goes (Prins van Oranje, aanvang 20.00 uur), op donderdag 18 maart in Ma- rum (Friesland) en op dinsdag 23 maart in Dronten. Jaap Korteweg, akkerbouwer uit Langeweg (West- Brabant) zal op deze avonden zijn plan toelichten. De mailing aan akkerbouwers en de voorlichtingsbijeenkomsten zijn fi nancieel mogelijk gemaakt door sponsors. Bijdragen zijn ontvangen van agrarische handelsbedrijven, af delingen van standsorganisaties en particuliere akkerbouwers. De werk groep "Genoeg is beter" stelt ak kerbouwers in de gelegenheid adhesie te betuigen aan het plan en een financiële bijdrage te storten. Zij heeft intussen een bankrekening nummer in Zevenbergen geopend. Het plan-Korteweg is zoals bekend gericht op het terugdringen van de bestaande overschotten. Het bestaat uit twee delen. Het eerste is de vorming van een Europese ak- kerbouworganisatie, die een eendui dig beleid voor de akkerbouw uitstippelt en desnoods via een pro- duktiestop evenwicht kan afdwin gen op de markt van vraag en aanbod. Het tweede deel van het plan omvat het opzetten van een gemeen schappelijk beleid gebaseerd op produktiebeperking. De akkerbou wer ontvangt een redelijke vergoe ding voor zijn kosten en arbeid, tarwe behoudt de spilfunctie, er wordt niet meer geproduceerd dan de markt vraagt, de buitengrens van de EG wordt afgesloten en export subsidies en invoerheffingen wor den afgeschaft. VERVOLG OP PAGINA 3 Acht boeren in gesprek met Land bouwschapssecretaris ir. G. Kok. Het gesprek stond onder leiding van J. Kodde, fungerend voorzitter van het Zeeuwse Landbouwschap en werd ook bijgewoond door Van der Maas (ZLM) en Ysebaert (NCB). (Fo to Anton Dingemanse). HHÜ! Het wantrouwen tegen het Land bouwschap zit diep. Dat bleek nog eens overduidelijk tijdens het ge sprek tussen een groep akkerbou wers en de secretaris van het Landbouwschap ir. G. Kok, dat woensdagavond in Goes op initia tief van het schap plaatsvond. De confrontatie Kik-Kok bracht geen enkele toenadering, eerder een ver dere verwijdering. Kok praatte als Brugman, maar slaagde er niet het vertrouwen van de groep Kik terug te winnen. Mees Hage, een van de aanwezige akker bouwers, zei het zo: "Als je vroeger op school twee keer bleef zitten, moest je er af. Het Landbouwschap heeft sinds de akkerbouwakties in 1990 twee jaar de kans gehad het beter te doen, maar u heeft totaal niets bereikt. Daarom moet u weg. Laat de landbouworganisaties het beter doen." Kok verdedigde met verve de positie van.de voedingsbonden in het Land bouwschap. "Als u de bonden bui ten de deur zet, is er geen Landbouwschap meer en dat bete kent een verzwakking van uw eigen belangenbehartiging." Ook het plei dooi van de groep-Kik voor een sec torale belangenbehartiging wees Kok van de hand. "Als iedere sector met haar eigen verlanglijstje aan komt, heeft de politiek maar te kie zen. Nu treden we als één blok op." Achter in de rij De Lai.~.JOuwschapsfunctionaris wilde er niet aan dat de akkerbouw in de belangenbehartiging achterin de rij staat. De akkerbouwers ver weten het Landbouwschap op hun beurt de problematiek van de akker bouw te weinig voor het voetlicht te brengen bij de politiek en de samen leving. De spilfunctie van het graan bijvoorbeeld wordt door het Land bouwschap onvoldoende onder kend en uitgedragen. "Men weet totaal niet wat er speelt. Het is uw taak om onze problemen duidelijk over te brengen, maar daar merken we niets van. Intussen gaan onze bedrijven naar de knoppen." Ook klonken er zware verwijten over het aan de hand lopen met de overheid inzake milieubeleid, MacSharry en GATT. Heffing naar inkomen Woordvoerder Kik deelde aan het begin van het gesprek mee dat zijn groep heeft besloten dat een deel van de Landbouwschapsheffing moet worden gereserveerd voor ak kerbouwplannen, die perspectief bieden (De Veer, Korteweg). Vooral het plan Korteweg voor een Europe se akkerbouworganisatie kan op fi nanciële ondersteuning rekenen. Daarnaast wil de groep dat het Landbouwschap een heffing-naar- inkomen gaan instellen (bij negatief inkomen dus geen heffing). Ook moet er een betere communicatie naar de achterban en een meer de mocratische werkwijze worden in gevoerd. Volgens het Landbouwschap heb ben tot 1 maart jl. 238 boeren de heffing teruggestuurd. Het zijn er 139 uit Zeeland en 99 uit Brabant. Kik: "Ik weet zeker dat 100.000 boeren in heel Nederland het in hun hart met ons eens zijn. Dit vuurtje is het begin van een grote brand."

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1