R.A.W. Fijnaart bracht bezoek aan veiling Breda en de Amercentrale ZAJK zoekt mensen voor werkgroep "graan voor mest Nieuw in Oostenrijk! ALGEMEEN Vrijdag 22 januari jl. heeft een 12-tal personen een dagexcursie gemaakt naar de R.B.T. te Breda en de Amer centrale te Geertruidenberg. On danks het natte weer was het een geslaagde en leerzame dag. We werden met koffie ontvangen in een vergaderzaal door mevrouw R. Kleemans die ons uitgebreid vertel de over de veiling en ons daarna rondleidde. R.B.T. staat voor Rooms Katholieke Baronische Tuinbouwvereniging. Deze naam dateert van 80 jaar gele den bij de oprichting. Momenteel geldt het R.K. niet meer en is de R.B.T. een moderne coöperatieve vereniging die 1650 leden telt die grotendeels het hele beleid bepalen. Als lid kun je maar bij 1 vereniging aansluiten en je wordt niet zomaar lid. Eerst ben je gastlid en betaal je zodoende meer procenten veiling provisie, en pas na een paar jaar word je lid en betaal je minder. Er komt heel wat bij kijken op zo'n veiling en het is dan ook een heel karwei om een ieder tevreden en niet berooid (na een doordraaipartij volgt uitbetaling uit een doordraai- potje van het desbetreffende pro- dukt) naar huis te laten gaan. Al snel wordt duidelijk dat het ook in de tuinbouw hard aanpoten is. Oogst, thuis sorteren en inpakken in de landelijke verpakking, naar de veiling met veilingbrief, langs de keurmeester die de kwaliteit met de daarbij behorende klasse en kaartjes bepaalt, goederen naar de koelcel brengen, en na een blokveiling (ge- soortige produkten worden bij el kaar geveild) maar afwachten wat de opbrengst is. Tijdens de rondleiding maakt de vei- lingklok ons duidelijk dat snel en adequaat reageren een must is. De kopers zien de goederen niet eens, zij kopen voor hun klanten vanaf een lijst en staan dan ook per tele foon in verbinding met hun klanten. Een geheel computergestuurd pro ces, de klok draait, een koper drukt, zijn nummer, de hoeveelheid en het nummer van zijn kopende klant en het nummer van het afhaaladres verschijnen meteen op de klok. De koper dient binnen 1 week te beta len en de tuinder krijgt na 2 weken de gemiddelde opbrengst van de blokveiling minus de kosten. De vei ling en het op afstand kopen op een andere veiling (Tele-veilen) brengt een enorme administratieve rompsslomp met zich mee; er wer ken dan ook heel wat mensen. Een wandeling over het terrein, de opslagloodsen en koelcellen leert ons dat het een drukte van belang is en nu is het niet eens piektijd. Feil loos lijkt iedereen zijn weg te weten naar het stukje "parkeerterrein" waar de gekochte goederen voor vervoer gereed staan. Bij de "door- draailoods" is het voor de leek moeilijk te begrijpen dat die produk ten die er nu nog redelijk uitzien, straks na behandeling in de biogas installatie (milieumaatregel) alleen PJZ afd. Schouwen-Duiveland 14 maart: Squashen van 13.30-16.30 uur op de banen van Port Greve. Kosten (incl. 1 con sumptie): leden f 16,50; niet-leden f 21,50. Opgave bij Marco Capelle, tel. 01117-1206. CPJ-KPJ-PJZ afdelingen 20 maart: Juweel met de prijsuitrei king toneelcompetitie Delta- Jongeren en de voorronde landelijke cabaret competitie Plaats: Dorps huis, Voorstraat 20 te Wissenkerka Aanvang: 19.30 uur. Voor meer in formatie kun je terecht bij je plaat selijke afdeling. Redaktie Henk Tegels nog maar geschikt zijn om als mest over het land uit te rijden, 's Zomers is deze installatie in gebruik en dan gebruikt men het gas als energie bron. Alles is op het enorme veiling terrein aanwezig, zo ook een hal waar het fust (kratten bijv.) worden gereinigd, een hal vol met verpak kingsmateriaal waar een ieder kan kopen, een bank en niet te vergeten een enorm gezellige en goede be drijfskantine/restaurant, waar wij na afloop van onze rondleiding ons middagmaal genuttigd hebben. Amercentrale Daarna togen we naar Geertruiden berg voor een bezoek aan de Amer centrale ook wel "De dynamo van het zuiden". De heer S. Zijlmans ontving ons in een speciaal voor be zoekers ingerichte ruimte. Ook hier eerst een uitleg aan de hand van spreadsheets over het wel en wee van onze stroomvoorziening. De N.V. Elektriciteits- Produktiemaatschappij Zuid- Nederland (EPZ) is de grootste pro ducent van elektriciteit en warmte in Nederland. De centrales van EPZ staan op de lokaties Limburg (Maas centrale en Clauscentrale), Brabant (Amercentrale en Dongecentrale) en Zeeland (Borssele). Van de EPZ koopt de PNEM elektriciteit en transporteert en levert deze aan de gebruikers (hetzelfde geldt voor warmte). Elektriciteit: het is er gewoon, men rekent erop altijd! Dit klinkt heel eenvoudig maar als je bedenkt dat opgewekte stroom niet opgeslagen kan worden dan is het heel inge nieus om te weten dat de centrale op het moment dat u het licht aan doet weet dat zij meer vermogen moet leveren. Tijdens een rondleiding over het ter rein en door de diverse hallen ko men wij te weten dat de Amercentrale daar waar de elektrici teit naar buiten gaat, apparaten heeft geïnstalleerd die meten wat het vermogen moet zijn en dit aan past via de generator die stroom op wekt. In de Amercentrale gaat stroom opwekken via het in draaiing brengen van een dynamo (net als bij een fiets). Alleen de dynamo is gro ter en wordt generator genoemd. De kracht om de generator te laten draaien komt via turbines (dus turbi negenerator). De turbine wordt door stoom in be weging gebracht die opgewekt wordt met behulp van ketels gestookt op steenkool. De steen kool wordt via de eigen haven aan gevoerd. Er is natuurlijk een grote kolenvoorraad nodig anders zou de elektriciteitsvoorziening stagneren bij vorst bijvoorbeeld. Het water waar de stoom van gemaakt wordt komt uit de Amer en wordt na ge zuiverd te zijn weer terug gesluisd. Dit is in het kort de wijze waarop elektriciteit wordt opgewekt. De warmte die daarbij vrijkomt wordt ook gebruikt om huizen of kassen in de omgeving mee te verwarmen. In warmte-afgifte voor dergelijke pro- jekten zit wel toekomst. Wat vooral opviel tijdens de hele ex cursie hier was dat men erg milieu bewust denkt: de restanten van de steenkool, de as wordt verwerkt in de wegenbouw, de rookgassen worden door een speciale installatie gezuiverd van zwaveldioxide Daar bij ontstaat gips wat gebruikt wordt voor gipsplaten. Toch gaat er nog steeds veel energie verloren, denk bijvoorbeeld aan de warmte die tij dens het proces wordt opgewekt die nog maar voor een klein gedeel te wordt gebruikt. En ook het water dat toch warmer weer terug komt in de Amer. Energie om energie op te wekken, het rendement is ongeveer 40%!! Maar in de loop der tijden is dit al een verbetering van 10 naar 40%. De Amercentrale is een enorm be drijf op een heel groot terrein, bij voorbeeld de haven is 16 ha. De ko- lengrijpers hebben een inhoud van 20 m3, waarmee ze in 1 keer 17 ton kolen oppakken (voldoende om een woonkamer 6 jaar te verwar men). De kraan kan 750 ton kolen per uur lossen. We zien allemaal wel eens vanaf de weg de centrale lig gen. Wist u dat de schoorstenen wel 110, 150 en 175 meter hoog zijn?? Er hangt een klok aan de ge vel met een diameter van 10 meter, de grote wijzer is 6.40 meter. Om met de tijd mee te gaan verspringt de punt van de grote wijzer elke mi nuut een halve meter. Nooit bij stil gestaan dat het opwekken van de elektriciteit die ervoor zorgt dat al uw apparaten werken zo'n klus was en dat het zo'n relatief intensief pro ces is in het groot. Na de rondleiding waarbij we alle maal voorzien waren van een kopte lefoon (vanwege het oorverdovende lawaai in de hallen) kregen we nog gelegenheid tot het stellen van vra gen en het maken van opmerkingen die vakkundig beantwoord werden De Amercentrale in Geertruidenberg. door de heer Zijlmans die zo'n 270 rondleidingen per jaar verzorgt. Hier na keerden we huiswaarts een beet je onder de indruk van de enorme omvang van de gebouwen en het ingewikkelde systeem van de elek triciteitsopwekking. Sandra Kok ff Zoals al eerder bekend is gemaakt in de ZLM-krant en op andere plaatsen heeft het ZAJK-bestuur besloten om een werkgroep Graan voor Mest op te richten. De verwachting van het dagelijks bestuur is dat graan voor mest in de toekomst een be langrijke rol kan gaan spelen. Voor de akkerbouwers kan dit een goede mogelijkheid zijn om het bedrijfsren- dement te vergroten. Inmiddels is er een beroepskracht voor een aantal uren aangenomen. Deze zal als be langrijkste taak krijgen, het begelei den van de werkgroep Graan voor Mest. Voor het opstarten van deze werk groep worden een aantal mensen gezocht die in deze werkgroep plaats willen nemen. De voorwaar den die aan de deelnemers van de werkgroep gesteld worden, zijn dat ze akkerbouwer moeten zijn en eventueel interesse hebben in het in de praktijk toe gaan passen van graan voor mest op hun eigen be drijf. Omdat het ZAJK verwacht dat de intéresse voor de werkgroep groot kan zijn, is het zaak dat de be langstellenden voor de werkgroep zich snel opgeven. Er is besloten dat het aantal deelne mers, in eerste instantie beperkt moet blijven. Het is gewenst dat er per AJK één deelnemer in de werk groep plaats neemt. Heb je interes se om aan deze werkgroep deel te nemen, neem dan contact op met Michel van Oorschot, tel. 01662-2388 of Peter Hanse, tel. 01119-2319. De eerstp vergadering van de werkgroep is op dinsdag 16 maart om 20.00 uur in de Vroone te Kapella Veehouderij werkgroep Het ZAJK wil meer aandacht gaan geven aan de belangen van veehou ders. In Zeeland is er met name veel akkerbouw, zodat daar altijd veel aandacht voor is. Om er voor te zor gen dat de veehouderij niet verge ten wordt, is er een werkgroep veehouderij opgericht. Het is de bedoeling dat deze werk groep zich bezig gaat houden met beleid en regelgeving. Zo kunnen er dan standpunten vanuit Zeeland worden ingebracht in de NAJK- vergadering. Ook zal deze werk groep aktiviteiten gaan organiseren op veehouderij gebied. Daarbij kan gedacht worden aan veekeuringen en opfokwedstrijden. Als je belangstelling hebt voor deze werkgroep, dan kun je terecht bij Rens Davidse, tel. 01182-1269. De eerst volgende vergadering van de ze werkgroep is op woensdag 17 maart. Nieuw!! Salzburgeriand-winterreis, Oostenrijk, 19-26 maart, 8-daagse busreis/overnachtingen: 1 in Duits land, 5 in Stuhlfelden, 1 in Duits land. Het dorpje Stuhlfelden ligt in de streek Pinzgau, waar landbouw (vooral veeteelt) nog steeds een be langrijk middel van bestaan is. De eigenaar van het hotel in Stuhlfel den combineert de werkzaamheden in het hotel met een agrarisch be drijf, waar u ook een kijkje neemt tij dens deze reis. Van west naar oost loopt de bergketen "Hohe Tauern" door Pinzgau, met als hoogste berg de GroSglockner (3.798 m). Een prachtig gebied, met veel natuur schoon én zeer interessante steden zoals Innsbruck en Salzburg. Programma o.a. 2e dag: bezichtiging agrarisch bedrijf; arresledetocht op Thurnpas; 3e dag: tocht naar Ka- prun, per bergtrein naar 3.000 m; vrije tijd om te wandelen of langlau fen; 4e dag: mooie tocht naar Salz burg, door de vorsten-aartsbisschoppen tot het "Duitse Rome" gemaakt; tijdens de rondwandeling in het oude stads centrum kunt u de vele prachtige kerken en paleizen nog bewonde ren; bezichtiging van het geboorte huis van Mozart; vrije tijd; 5e dag: bij Saalbach-Hinterglemm per kabel baan omhoog; bezoek agrarisch be drijf; Pinzgauer Feestavond met diner en muziek; 6e dag: tocht naar Innsbruck; rondleiding ijsstadion; bezichtiging Olympische spring- schans; 8e dag: mogelijkheid om te zwemmen in een Kurbad. Meldt u heden nog aan! Nieuw!! Aken en Keulen, B.R. Duits land, 14-16 april, 3-daagse bus reis/overnachtingen: 1 in Aken, 1 in Keulen. Programma aa. 1e dag: rond rit door Aken; vrije tijd in de gezelli ge stad Aken; 2e dag: tocht naar Keulen met onderweg bezoek aan agrarisch bedrijf; bezichtiging van de wereldberoemde Dom van Keu len; mogelijkheid tot bezoek "Par fumhuis 4711", het pand waar de eerste Eau de Cologne werd gefabri ceerd en waar nu reukwaters en zeepprodukten verkocht worden; vrije tijd; 3e dag: rondrit door Keu len; bezoek agrarisch bedrijf "Pric- kingshof" met aa. 5.000 dieren en een rododendron- en rozenpark. Heerlijke korte reis. Madeira, Portugal, 14-21 april, 8-daagse vliegreis/7 overnachtingen in Funchal. Midden in de Oceaan ligt het schitterende eiland Madeira, bekend om zijn bloemenpracht. Pro gramma o.a. 2e dag: tocht langs de kust naar de noordelijkste punt van het eiland. Porto do Moniz; bezoek aan het staatsbloementeeltbedrijf met anthurium, orchideeën en stre- litsa's; 3e dag: wandeling door Bo tanische tuin; tocht naar het dorp Camacha, bekend om zijn wilgen- teenvlechtwerk; 4e dag: boottocht naar Kaap Giraö; 5e dag: folklore di ner; 6e dag: tocht langs prachtige kustgebieden naar Ponta de S. Lau- renco; bezichtiging van de kleurige A-huisjes van Santana; 7e dag: be zoek overdekte markt van Funchal. Zonnig Madeira. In prijs verlaagd: Parijs, 19-23 april, 5-daagse busreis. April in Parijs! Voor nadere informatie of uw aan melding kunt u bellen naar het Se cretariaat van Agrarische Studiereizen, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, tel. 085-512087.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 19