Graszaadmarkt stagneert Lezing bij 10-jarige studieclub over luis en trips in bloemzaden ■L Akker - en tuinbouw Veiling praat zomerbloemen telers op Thoien bij Resultaat bloemenveiling ruim één miljoen gulden Jaarvergadering Zaadteeltstudieclub Eiland Thoien VRIJDAG 5 MAART 1993 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË De zaadteeltstudieclub "Eiland Tho ien" bestaat alweer 10 jaar, aan welk feit aandacht is gegeven tij dens de jaarvergadering en in de vorm van uitgebreid jubileumnum mer. Door luis en trips aantastingen was er een actueel onderwerp te behandelen door de inleider, de heer dr. P. Harrewijn van IPO-DLO te Wa- geningen. Er bestaan ca. 700 soorten luizen en ca. 150 soorten trips, maar ge lukkig zijn deze niet allemaal scha delijk voor de landbouwer. Tussen trips en luis zijn veel verschillen in leefwijze, bestrijding, overwintering en voortplanting. Bijv. de trips over wintert als pop in de grond (sommi ge soorten kunnen tot 80 cm diepte gaan) en luis overwintert op bomen en struiken (bladluis bij voorkeur op kardinaalsmuts). Planten welke sterk geuren (venkel, dille, prei e.d.) trekken gemakkelijk luis en trips aan. Een luis zuigt sap op uit de plantencellen gedurende 24 uur per dag. Het meeste sap be vat veel suikers welke niet alle wor den benut in het lichaam, deze worden dan als honingdauw weer uitgescheiden. Een luis is op een plant weinig be weeglijk, een trips daarentegen prikt een blad op verscheidene plaatsen aan, waardoor dan de kenmerkende witte plekjes op het blad verschij nen. Hieraan is een tripsaantasting goed te constateren, het beestje zelf is maar 2 mm groot, dus moei lijk te ontdekken, temeer daar de larve ook nog lichtschuw is. Beide insecten reageren ook op kleuren. Vooral uit de pootgoedteelt zijn de gele vangbakken bekend welke een indicatie kunnen geven over de luisdruk, vooral met het oog op virusoverdracht. Trips reageert voornamelijk op blauwe kleuren. Het is te proberen een blauw ge verfd plankje met een kleefstof tus sen het gewas te plaatsen, om zodoende vroegtijdig op de hoogte te zijn van een aantasting in het ge was. Haast altijd begint zoiets aan de randen van de percelen. Bestrijding van vooral de trips is vaak moeilijk. Het beestje leeft graag in bloemknoppen; is dan ook dicht bij het stuifmeel waar hij graag van vreet, wat groei- of bloeivervor- ming geeft, of zelfs het stuifmeel onvruchtbaar maakt en dus geen zaadzetting oplevert. Door zijn ver borgen leefwijze valt hij niet op en is moeilijk weg te krijgen. Bij chemi sche bestrijding moet men het vaak (ook bij luis) hebben van de contact werking van het middel. Als ze moeilijk te raken zijn blijven er altijd over, en dan is er weer de angst voor resistentie. Onderzoek is gaande om i.p.v. doden van de insecten te werken met ge- dragsbeïnvloeders; komt een luis op een plant en is hij besmet met een virus, dan wordt de plant toch gein- fecteerd. Wordt er gespoten met een ge- dragsbeïnvloedend middel dan wordt de luis niet door het gewas gelokt, en kan zo geen ziekten over brengen. Meerdere malen kwam in het betoog van dr. Harrewijn de Gedroogd violenzaad. Bloemenveiling Holland heeft het jaar 1992 afgesloten met een posi tief financieel resultaat van ruim één miljoen gulden. De omzet bleef ste ken op net iets meer dan twee mil jard gulden, 3,2% minder dan in 1991. Bij de begroting was uitgegaan van een resultaat van 10 miljoen gulden. De omzet bleef 10% achter bij de begroting. De aanvoer van bloemen en planten steeg met 3% en bleef daarmee achter bij de geprognosti- seerde 6%. Maar vooral de prijsont wikkeling gooide roet in het eten. Werd op voorhand nog een lichte prijsstijging van 1% verwacht, ach teraf bleek de prijs met 6% gekel derd te zijn ten opzichte van 1991. De tegenvallende omzet zorgde er voor dat de baten - zoals provisieop brengst - achterbleven. Bovendien stegen de lasten met f 23 miljoen. De loonkosten namen toe met f 7 miljoen, terwijl hogere rente en af schrijving op investeringen een kostenstijging opleverden van f 16 miljoen. De algemene kosten bleven op het peil van 1991. De kostenstij ging kon nog beperkt worden door dat tijdig werd ingezien dat de omzet zou tegenvallen. Dit noopte de veiling om een 'strikt financieel beleid' te voeren. Door een bijstel ling van het investeringsniveau kwa men bijvoorbeeld rente en afschrijving f 3 miljoen lager uit dan verwacht. Aanspreekbaar vermogen versterkt Het jaar 1992 heeft duidelijk in het licht gestaan van de versterking van het aanspreekbaar vermogen. Het streven hierbij is om te komen tot 33% risicodragend vermogen. Een verhoging van de bijdrage aan de verplichte ledenlening, de invoering van een vrijwillige ledenlening, een achtergestelde lening bij de Natio nale Investeringsbank en het inhou den van winst uit 1991 leidden ertoe dat het aanspreekbaar vermo gen in 1992 is gegroeid van 26% naar 31%. controle om de hoek kijken. Wil je goed kunnen zoeken naar deze klei ne beestjes, dan is het bezit van een goede loep noodzakelijk; als tip gaf hij mee om die voor vaderdag te vragen. De zaadteler krijgt nog geen pas klaar antwoord voor de bestrijding van luis en trips, maar ook via deze vergadering zijn praktische zaken meegegeven met de onderzoeker. Nieuwe voorzitter Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd o.a. door dia's nog een terug blik op teeltjaar 1992 gegeven. Voorzitter, de heer L. Hage was niet meer herkiesbaar. Na 10 jaar voor zitterschap (vanaf de oprichting op 27-01-83) achtte hij de tijd geko men om anderen aan het woord te laten. De leden gaven unaniem hun steun aan de heer M. Gunter welke akkoord ging. Door de vice- voorzitter werd hij dank gezegd voor zijn inbreng, en deze vroeg of de vergadering ermee instemde om dhr. Hage te benoemen tot ere voorzitter, hetgeen gebeurde. Hage was blij verrast, en wenstte de stu dieclub een nog verdere groei toe. Voor informatie over de werkwijze van de studieclub kunt u contact zoeken met de secretaris. L. Bijnagte, secr. 01666-2181. Zo'n 45 aanvoerders van zomer bloemen waren aanwezig op de zo merbloemenbijeenkomst op Thoien, die was georganiseerd door Bloe menveiling Holland in samenwer king met Hobaho. De bijeenkomst had als thema 'Van uitgangsmateri aal tot afzet'. De aanwezige telers werden geïn formeerd over enkele algemene ont wikkelingen ten aanzien van zomerbloemen bij Bloemenveiling Holland en over de aanvoer van import-zomerbloemen. Ook assorti mentsontwikkelingen en het markt aandeel van de veiling kwamen aan de orde. Daarnaast werd stilgestaan bij de bemiddeling in uitgangsmate riaal voor vaste planten in het kader van het IBUS-project en bij de be middeling in zomerbloemen. Ter afsluiting van de succesvolle bij eenkomst werd ingegaan op het ge bruik van en de trends in zomerbloemen door bloemist T. Verzijl. Bloemist Ton Verzijl aan het werk. De afzet van graszaden staat onder grote druk van de enorme voorra den. Bovendien kiest de afnemer, gedwongen door de economische situatie, steeds vaker voor goedko pere alternatieven. Dit gaat ten koste van het marktsegment waarin Nederland opereert, namelijk de kwaliteitsrassen. Afzet kan in een dergelijke markt alleen geschieden indien concessies worden gedaan ten aanzien van de prijs. Het areaal is na een forse stijging in de tweede helft van de tachtiger ja ren gestabiliseerd. In 1992 werd in de EEG 158.332 ha graszaad ge teeld (1991: 164.348 ha). Dit beeld doet zich eveneens voor in Neder land. Nadat het areaal toenam van 18.703 ha in 1986 tot 27.162 ha in 1991 is het areaal in 1992 licht ge daald tot 26.057 ha. Volgens een enquête van het Produktschap voor Landbouwzaaizaden wordt in 1993 25.968 ha graszaad geteeld. Zo'n 40% van de graszaadteelt in de EEG bestaat uit Engels raaigras. In Nederland is dat zelfs 50%. De afzet is dit seizoen ongeveer even groot als vorig jaar. In de perio de juli 1992 tot en met eind januari 1993 is ca. 10.700 ton geëxpor teerd met een waarde van ruim 31 miljoen gulden. Het betreft de in de genoemde periode gerealiseerde ex port. De contracten worden veelal eerder afgesloten. De laatste maan den is een kentering waar te nemen waarbij de afzet aanzienlijk is ge daald. Engels raaigras is van de graszaden voor Nederland het be langrijkste exportprodukt. Het im portvolume is dit seizoen tot en met eind januari ongeveer 19% groter dan in dezelfde periode in het vorige seizoen. In totaal is in Nederland bij na 5.000 ton geïmporteerd met een waarde van 8,8 miljoen gulden. De stijging komt vooral voor rekening van Engels en Italiaans raaigras. Steunbedragen De Europese Commissie ziet in de stabiliteit op de zaaizaadmarkt aan leiding om de huidige steunbedra gen voor zaaizaad in de verkoopseizoenen 1994/95 en 1995/96 te handhaven. Dit maakt zij kenbaar in de prijsvoorstellen die onlangs zijn gepresenteerd. Een besluit kan nog even op zich laten wachten maar zal vermoedelijk con form het voorstel zijn. Volgens de Europese Commissie moet de teelt van zaaizaad voldoende aantrekke lijk blijven, zodat de Gemeenschap, althans voor een deel, zelf in de be hoeften van haar industrie kan voor zien. Doelstelling is dat de Europese zaaizaadtelers kunnen blijven con curreren met de import uit derde landen waar zaaizaad vaak goedko per kan worden geproduceerd. De hierna genoemde prijzen zijn ge middelde im- en exportprijzen. Het betreft een gemiddelde van alle par tijen: van kwekerszaad tot nog niet definitief gecertificeerde telerspartij en. Het Produktschap voor Land bouwzaaizaden beschikt over deze cijfers ia verband met de registratie van de in- en uitvoer. Het areaal Engels raaigras in de EEG was in 1992 weer groter dan in 1991. Na de inkrimping van 1990, waarbij het areaal daalde van 62.000 ha naar 49.000 ha, groeide de oppervlakte. In de EEG werd in 1992 65.436 ha Engels raaigras ge teeld, waarvan 70% bestond uit zeer standvastige, late of halflate rassen. Deze rassen komen in aan merking voor een hogere EEG- ondersteuning. Ook in Nederland valt het overgrote deel van de teelt in deze categorie. Het areaal in ons land is voor 1993 geraamd op 12.346 ha. Het goedgekeurde are aal in 1991 bedroeg 12.992 ha. De prijs van Engels raaigras was sta biel. Vanaf 1 juli 1992 is er bijna 4.300 ton geëxporteerd met een waarde van ruim 10 miljoen gulden. De afgelopen maanden is de be langstelling voor deze soort sterk gedaald. Nederland verwacht een kleine groei van het areaal veldbeemdgras. In 1992 is 3.491 ha veldbeemdgras goedgekeurd. Voor 1993 wordt de oppervlakte geschat op 3.796 ha. Het EEG-areaal is dalende. De top werd in 1989 bereikt met 14.209 ha. In 1992 was deze teelt met 7.289 ha bijna gehalveerd. Deze da ling heeft een gunstige uitwerking op de voorraden. De export van veldbeemdgras was in de periode juli 1992 tot en met eind januari 1993 iets groter dan in dezelfde pe riode een jaar eerder. De prijs is ech ter sterk rasafhankelijk. De betere rassen kunnen zich verheugen op een grote belangstelling vanuit Noord-Amerika. De prijzen van deze rassen zijn dan ook stabiel. Het areaal roodzwenkgras breidt nog steeds uit. In de EEG is in 1992 25.724 ha roodzwenkgras geteeld. Een jaar eerder was dat nog 22.273 ha. Bijna 18% van de teelt vond in 1992 in Nederland plaats oftewel 4.604 ha. De verwachting bestaat dat de teelt in 1993 zal uitbreiden naar 5.117 ha, waarvan 4.518 ha roodzwenkgras gewoon of met fijne uitlopers en 599 ha met rassen met forse uitlopers. De afzet van rood zwenkgras staat onder druk van de opgelopen voorraden die weer het gevolg zijn van de toegenomen pro- duktie. Ook hier kan de afzet alleen worden gehandhaafd door in te le veren op de prijs. Dit geldt vooral voor gewoon roodzwenkgras en het type fijne uitlopers. Het areaal Italiaans raaigras in Ne derland is de afgelopen jaren ge groeid van 1.123 ha in 1990 tot 1.522 ha in 1992. Voor 1993 wordt rekening gehouden met een kleine daling tot 1.344 ha. De export van Italiaans raaigras was in de periode juli 1992 tot en met eind januari 1993 aanzienlijk groter dan in de zelfde periode een jaar eerder. Dit seizoen werd er bijna 1.500 ton geëxporteerd met een waarde van ruim 3 miljoen gulden. Dit betekent dat gemiddeld ca. f 2,— werd be taald. Door deze toename in de ver kopen zijn de voorraden verder afgebouwd. Sinds kort zijn de mo gelijkheden om naar Italië te expor teren beperkt door de devaluering van de lire. Een belangrijke afzet markt komt hierdoor in het gedrang. Het areaal Westerwolds raaigras zal zich in Nederland vermoedelijk sta biliseren op ruim 1.300 ha. Ondanks de grote voorraden van Wester wolds raaigras heeft de prijs zich kunnen handhaven. De gemiddelde gerealiseerde prijs in de periode juli 1992 tot en met eind januari 1993 bedraagt ca. f 2,40. Het volume was in deze periode iets kleiner dan een jaar eerder. Om dezelfde reden als bij Italiaans raaigras is de export recent aanzienlijk gedaald. Hierdoor zijn de prijzen gezakt tot beneden de f 2,-.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 17