Droge mest heeft toekomst Tijd voor graslandverzorging doorzicht VRIJDAG 5 MAART 1993 Adrie en Heleen van Lith in Geldrop hebben een legpluimveehouderijbe- drijf. In 1988 bouwden zij als eersten in Nederland een stal voor 30.000 kippen met een systeem waarbij de mest boven de batterijen wordt gedroogd. Dit systeem zorgt voor betere werkomstandigheden voor de pluimveehouder, een beter klimaat voor de dieren, een betere kwaliteit mest en minder ammoniak in de stallucht. Het droogsysteem is in Duitsland ontwikkeld door de firma Kühlman onder de naam Farmer Automatic. De mest valt niet meer zoals bij het drijfmestsysteem in een put achter de batterijen, maar op een polypro- pyleenband onder de kooien. Deze band brengt de mest naar het einde van de batterij. Een speciale constructie klemt de mest tussen twee banden vast en transporteert deze tot boven de batterijen en ver deelt daar de mest weer op een band. De batterij in de betreffende stal van Adrie van Lith heeft 4 etages met kooien van elk maximaal 5 kippen en onder elke reeks kooien loopt een mestband. Boven de batterij lig gen dus de 4 banden van de 4 eta ges plus een 5e retourband voor de centrale afvoer naar buiten de stal. Deze 5 banden zitten in een koker van ca. 50 cm hoogte. De totale batterijhoogte inclusief de droog- tunnel is 270 cm. Een ventilator zuigt voorverwarmde stallucht door de koker en droogt daardoor de mest. De ventilator voert de lucht in het midden van de stal naar buiten af. De extra investe ring in het mestdroogsysteem be droeg in 1988 f 2,00 per hen. Resultaten van het droogsysteem In 48 uur tijd gaat met dit systeem het drogestofgehalte van de kippen mest omhoog van 22% naar 70%. Daarnaast is de ammoniak- uitstoot bij dit systeem circa 80% lager dan bij het drijfmestsysteem onder de batterij. "Het hoge droge- stof-percentage zorgt voor de lage NH3-concentraties omdat mest met meer dan 70% droge stof niet meer gaat broeien. Bij broei ontstaat am moniak", aldus Adrie van Lith. Mestafzet De pluimveesector heeft te maken met het mestprobleem. De mest wetgeving is beknellend en dat wordt nog erger als de toegestane hoeveelheden fosfaat per ha verder worden aangescherpt en wanneer er bovendien uitrijverboden gelden op zand-, dal- en lössgronden van september tot en met januari. Het aanbod neemt bovendien toe omdat rundveehouders niet alle mest meer kwijt kunnen op het eigen bedrijf. Verder komt het groente-, fruit- en tuincompost (GFT-compost) op de markt. De Nederlandse akkerbou wers zullen door dit grote aanbod steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de dierlijke mest, zoals DOORZICHT OP INZICHT In een artikelenreeks, die door samenwerking van NCB, ZLM, CBTB en het Consufentschap Landbouw in Noord-Brabant tot stand komt, wordt de stra tegie van de landbouwontwik kelingsnota "Doorzicht op Inzicht" uitgedragen. De artikelen hebben een voor beeldfunctie. Het betreft on derwerpen op bedrijven die bewust een keuze maken voor de toekomst en die op een po sitieve wijze inspelen op de mogelijkheden in hun situatie. Voor reacties: Landbouwcentrum, mevr. M. Commandeur, tel. (013)645511. de gehalten aan stikstof, fosfaat en kali, het ontbreken van onkruidza den, ziektekiemen en andere veront reinigingen. Pluimveemest kan met relatief lage kosten zodanig worden nagedroogd dat een stapelbaar produkt ont staat, dat zich uitstekend leent voor export! Daardoor komt in Nederland ruimte voor andere (drijfmest)soor- ten. Pluimveemest kan daardoor ge zien worden als een sleutel voor het oplossen van het mestoverschot in Nederland. Het gespecialiseerde leghennen- bedrijf Adrie van Lith houdt 85.000 leg hennen. 30.000 kippen zijn gehuis vest in de stal met het mestdroogsysteem. De overige 55.000 kippen zijn gehuisvest in stallen met een drijfmestsysteem. Het verschil in stalklimaat is goed merkbaar. Het bedrijf geeft werk aan twee vol waardige arbeidskrachten. In grote lijnen kan het werk in twee delen worden verdeeld, 's Morgens wor den vanaf half acht de eieren ge raapt. Afhankelijk van de leeftijd zijn dat zo'n 65.000 eieren per dag. Alle eieren komen via een eierafvoer systeem bij de automatische in- pakmachine. Op volle capaciteit legt deze machine 20.000 eieren per uur in de trays. De eieren worden drie keer per week afgezet bij Roveco in Boxtel. Gedurende de namiddag vindt on derhoud plaats aan de stallen en in stallaties. De hele dag door vindt controle plaats van de dieren, op windeieren en op de toevoer van water en voer. De kippen blijven op het bedrijf tot ze ongeveer 80 we ken oud zijn. Hij werkt met één leef tijdsysteem. Alle kippen komen tegelijk op het bedrijf en gaan alle maal tegelijk weg. Wanneer de oude hennen zijn geruimd gaat de aan dacht uit naar het grondig schoon maken van de stallen. Dat is onder meer belangrijk in het kader van de NCD-problematiek (pseudovo- gelpest). Gespecialiseerd bedrijf vanaf 1967 De vader van Lith schakelde in 1967 om van het traditionele Brabantse gemengde bedrijf over op het uit sluitend houden van legkippen, Adrie is er mee opgegroeid. Hij volg de de Mavo in Geldrop, de MAS in Mierlo Hout en de opleiding Middel baar Kader Pluimveehouderij in Horst. In 1982 overleed vader van Lith. Moeder zette het bedrijf voort maar Adrie gaf de aanzet tot de in grijpende investering in het systeem van mestdroging boven de batterij. Een paar jaar geleden nam hij het bedrijf van moeder over. Adrie is 31 jaar. Vooral de milieu investeringen, zoals overschothef fing, bestemmingsheffing en afzet kosten zijn voor het bedrijf een hele zorg. Cor Rops Adri en Heleen van Lith. Zij bouwden a/s eersten in Nederland een stal met een systeem waarbij de mest boven de batterijen wordt ge droogd Het is al weer maart, daarom staat graslandverzorging nu weer voorop. Dit om te zorgen voor een goede graslandopbrengst en een goede kwaliteit ruwvoer. Eén ding moet u echter niet uit het oog verliezen na melijk de resultaten van 1992. Ana lyse van resultaten uit het vorige jaar kan voorkomen dat u dit jaar dezelfde fouten weer kunt maken. Het jaar '92 is weer achter de rug en de boekhouding is weer naar de accountant gestuurd, om de econo mische resultaten op een rijtje te la ten zetten. Zelf heeft u waarschijnlijk al wel een beeld van hoe de resultaten zullen uitvallen, maar wat is het uiteindelijke resul taat: valt het mee of valt het tegen. Een goede analyse van de behaalde resultaten gekoppeld aan de techni sche resultaten geeft echter een duidelijk inzicht in de sterke en zwakke punten van de bedrijfs voering. Inzicht in deze sterke en zwakke punten leidt ook tot nadenken. Hoe kan ik de zwakke punten verbeteren en hoe kunnen de sterke punten eventueel nog verder verbeterd wor den? Via de DLV bedrijfsanalyse krijgt u dus een beter inzicht in de behaalde resultaten zowel technisch als economisch. Aan deze analyse worden praktische adviezen gekop peld specifiek voor uw bedrijf om Dagen weiden per perceel Aren/koe bij verschillende beweidingssystemen Bew. syst. Dgn. weid. Kg ds bijvoed. Kg melk per koe 5.000 6.000 7.000 8.000 0 2 - 1.81 1.98 2.15 2.32 0 3 - 2.73 2.98 3.23 3.48 0 4 - 3.65 3.99 4.32 4.65 0 3 2 2.22 2.48 2.73 2.98 0 4 2 2.98 3.32 3.65 3.99 B 2 2 1.36 1.52 1.67 1.82 B 3 2 2.05 2.28 2.51 2.74 B 4 2 2.73 3.05 3.36 3.67 B 2 4 1.05 1.21 1.36 1.50 B 3 4 1.58 1.81 2.05 2.29 B 4 4 2.11 2.42 2.74 3.06 samen tot verbetering van de resul taten te komen. Graslandgebruik Graslandverzorging en planning is één van de punten die ook in de analyse meegenomen worden. Het begint natuurlijk allemaal bij een goede bemesting van het gewas. Echter wordt de beweiding met daarbij de optimale perceelsgrootte vaak vergeten als uitgangspunt voor een goede graslandopbrengst. Door de perceelsgrootte goed af te stem men op het beweidingssysteem voorkomt u opbrengstderving door een te lange beweidingsduur. Bij gaande tabel geeft een indruk van de oppervlakte per koe bij de ver schillende beweidingssystemen (zie tabel). Naast een passende perceelsgroot te- om opbrengstderving te voorko men is de verzorging van het grasland ook van groot belang. Mo menteel zie je op veel plaatsen dat de mollen weer actief bezig zijn met het "vernielen" van de grasmat. Bestrijdt deze diertjes tijdig. Niet al leen gezien het feit dat molshopen er voor zorgen dat er zand in het ruwvoer komt, maar ook omdat molshopen een ideaal kiembed bie den aan onkruidzaden. Met behulp van klemmen is het goed mogelijk mollen te bestrijden. Probeer daar om zoveel mogelijk de hoofdgangen van het gangenstelsel op te sporen en plaats daar de klemmen. Dit zijn meestal de gangen die naar pér- ceelsranden of sloten lopen. Een gezamenlijke aanpak met uw Toelichting bij tabel Voorbeeld: Stel een veehouder heeft 50 melkkoeien, 6.000 kg melk/koe. Veebezetting is 4.0 mk/ha grasland. Keuze beweidingssysteem is dan: Beperkt weiden 3 kg ds snijmais bijvoeding. Hij wil een 3-daagse beweidingsduur per perceel. Uitwerking: We nemen B3 2 2.28 aren/koe plus B3-4 1.81 aren/koe 4.09 aren/koe. Bij B3 3 systeem is er 4.09:2 2.05 aren/koe nodig. - De gewenste perceelsgrootte wordt dan 50 mk x 2.05 aren/koe, 100 aren (1 ha). - In vele gevallen kunnen de aren rechtstreeks uit de tabel worden afgelezen. buren vergroot de kans op een blij vend resultaat. Mollen trekken zich niets aan van de grenzen tussen uw percelen en die van uw buren. Nu het gras weer enigszins gaat groeien is het naast mollenbestrij ding ook tijd om de percelen te con troleren op kale plekken of plekken waar het gras het niet doet. Dit kan veroorzaakt worden door emelten of rouwvlieglarven. Rouwvlieglarven zitten voornamelijk onder de bossen van het vorige jaar of onder mestflatten. Emelten vindt u verspreid over het hele perceel. De rouwvlieglarve is van de emelt te onderscheiden door hun duidelijke zwarte kop en ze zijn kleiner dan emelten. Bestrijding van emelten is nodig bij meer dan 100 emelten/m2. De bestrijding kan met Chloorpyri- fos (Dursban) of etrimfos (Ekamet) 1,5 liter. Treft u rouwvlieglarven aan in een perceel dan moet u het perceel sle pen voordat u gaat spuiten met 0,3 liter permethrin of detamethrin. Lees wel goed dé gebruiksaanwijzing en houdt de wachttermijn (5 dgn bij permethrin en 14 dgn bij deltame- thrin) in acht. Christa Fransen DLV team Rundveehouderij Breda 076-203190

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 16