hippisch nïeuiü/ Overleg Landbouwschap Brabant en G.S. over uitwerking streekplan Beurs Tuin en Vee slaat aan Liesbeth van de Velde topper Gabor ontpopt zich tot prima promotor paardesport Dressuur indoor kampioenschappen Zeeland De beurs Tuin en Vee in Goes was een leuk uitje voor de voorjaarsva kantie vierende schoolkinderen. In de vergadering van de Gewestelij ke Raad van het Landbouwschap voor Noord-Brabant van 25 februari 1993 kwamen drie belangrijke punten aan de orde. Streekplan Noord-Brabant Op 24 februari heeft bestuurlijk overleg tussen het College van Ge deputeerde Staten en de Gewestelij ke Raad van het Landbouwschap voor Noord-Brabant plaatsgevonden over de Handleiding bestem mingsplan buitengebied. De Verkla ring tussen het College van G.S. en de Gewestelijke Raad d.d. 14 juli 1992 bij het Streekplan Noord- Brabant blijft voor beide partijen uit gangspunt. De Handleiding en de Verklaring zullen met elkaar in over eenstemming moeten zijn. De conti nuïteit en bedrijfsontwikkeling van de agrarische bedrijven in de groene hoofdstructuur met een genuan ceerd vestigingsbeleid en aanlegver- gunningenstelsel vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Partijen zitten op een dusdanige lijn dat de onderlinge verschillen van in zicht overbrugbaar lijken. Hierover zal pas concreet uitsluitsel worden gegeven na het bestuurlijk overleg met andere partijen, waarna G.S. een concreet standpunt zal innemen. Ontwikkelingsperspectief West- Brabant De Projectgroep West-Brabant heeft recentelijk een rapport uitgebracht over de toekomstige ruimtelijke ont wikkelingen van West-Brabant, het zogenaamde "Ruimtelijk ontwikke lingsperspectief West-Brabant". Van landbouwzijde wordt een voorkeur uitgesproken voor een scenario waarbij de Bredase as en de Oost- West as worden ontwikkeld en waarbij gelijktijdig de Zoomse as als transportas wordt meegenomen. Selectieve ontwikkelingsmogelijk heden zoals agribusiness activitei ten, glastuinbouw projectvestiging en hoogwaardige industrie op be paalde knooppunten langs deze Zoomse transportas moeten moge lijk zijn. Voorts zou er in het kader van de herstructurering van de akkerbouw in het kleigebied meer aandacht moeten zijn voor de mogelijkheden in de dierlijke produktie. Voor het overgangsgebied en het zuidelijk zandgebied is de landbouw onder belicht. In dit gebied is een concen tratie van boomteelt, vollegrondstuinbouw en mengvor men van deze bedrijven met glastuinbouw aanwezig. Voor de toekomst zou ruimte moeten zijn voor verdere ontwikkeling van deze gemengde tuinbouw en boomteelt. De conserverende denklijn voor dit gebied moet dan ook worden aan gepast. Structuurschema Groene Ruimte Het Landbouwschap Den Haag heeft een zeer uitvoerige reactie in gezonden in het kader van de in spraak over het structuurschema Groene Ruimte. Aansluitend op deze landelijke reactie, dié volledig wordt ondersteund, heeft de Gewestelijke Raad in een eigen reactie speciaal aandacht besteed aan de noodzaak van het handhaven van de landin richtingsprojecten Wintelre-Oerle, Nuenen en Helmond-Stiphout. De beurs Tuin en Vee, die vorige week gedurende drie dagen in de Zeelandhallen in Goes werd gehou den, heeft "zeer veel' bezoekers ge trokken. Hoeveel wil het Twentse organisatiebureau niet zeggen. "Het waren er in elk geval ruim twee keer zo veel als vorig jaar," aldus een woordvoerster. De combinatie tuin en vee blijkt goed aan te slaan bij het publiek. hen gedeelte van de hal is ingericht door groenvoorzienings- en mecha- nisatiebedrijven. In een ander deel kan de levende have worden be wonderd. De Zeeuwse Rundvee Stichting had gezorgd voor een aan trekkelijke presentatie van mest- en melkvee. Daarnaast waren er scha pen en ander kleinvee. Het organisa tiebureau en de ZRS willen van de beurs een periodiek evenement maken. In twee magistrale proeven pakte de in een uitstekende vorm verke rende 16-jarige amazone uit Yerse- ke, Liesbeth van de Velde, met haar donkerbruine ruin Alonso (v. Alfre do) op de dressuur indoor kampi oenschappen Zeeland de provinciale titel klasse zwaar. Met een totaal van 384 punten na de eerste proef liet ze haar clubgenote de 19-jarige Elles Kole uit Kruinin- gen met haar 10-jarige vos ruin Bo nanza op de tweede stek achter met 373 punten. De tweede proef bracht nog meer verschil. Liesbeth van de Velde scoorde een totaal van 764 punten en Elles Kole 746 punten, respektie- velijk dus kampioene en reserve kampioene. Voor beiden was het fel begeerde ticket binnen voor de na tionale titelstrijd op 12 en 13 maart in het federatiecentrum in Uddel. De rubriek klasse M-paarden kende ook een zinderende spanning, met vier combinaties in de finale voor het overrijden. Lianne Wielemaker pakte de titel met 477 punten, Noud Loos werd reserve-kampioen met een to taal van 469 punten. Drie combinaties plaatsten zich voor de tweede proef in de Z-klasse po ny's. De 16-jarige Leonie Huibregt- se, die pas vanaf verleden zomer in de Z-klasse rijdt, won met over macht. Reserve-kampioene werd Wendy Moelker. De finale van de M- klasse pony's, waarin drie deelne mers kwamen, kende nog wel een verrassing. Mariska de Kroo moest de eer laten aan Debbie Rijn, die met 484 punten kampioene werd. Mariska de Kroo mag uiteraard als reserve-kampioene naar de nationa le titelstrijd in Uddel op 12 en 13 maart. Het was een bijzonder goed kam pioenschap georganiseerd door de Schouwse ruiters in het Hippisch centrum te Bruinisse. In de morgen uren was het een gewoon indoor dressuur concours, daarna volgden de kampioensrubrieken. De wedstrijden kenmerkten zich door een zeer goede planning, met vooral bij de kampioensrubrieken spannen de wedstrijden. Jan M. Murre Kampioensrubrieken: Z-klasse paarden: 1. Liesbeth van de Velde Alonso Zuid-Beveland; 2. Elles Ko le Bonanza Zuid-Beveland; 3. Kees Steendijk Boy Zuid-Beveland. M-klasse paarden: 1. Lianne Wielemaker Elstar Scheldestad; 2. Noud Loos Fleur Paarde bloem; 3. Suzan Malcorps Giovanni Zwinruiters. Z-klasse pony's: Leonie Hui- bregtse Boy Vroonruiters; 2. Wendy Moelker Frederick Paardebloem; 3. Linda Heynsdijk Gondi Paardebloem. M-klasse pony's: 1. Debbie Rijn Flaming Star Vlaandertseruiters; 2. Mariska de Kroo Roxanne Scheldestad; 3. Eva Koedoot Rocket Oranjeruiters. Uitslagen gewone wedtrijden: Z-klasse paarden: 1. Piet Westveer Power Zuid- Beveland; 2. Tannie van Belzen Baum- gold Gouwe Reyers; 3. ex. Wilma van de Velde Zorose Sasruiters en Kees Steen- dijk Unicef Zuid-Beveland. Klasse M1 paarden: 1. Tjarda van de Wal Bastiaan Sasruiters; 2. Arianne Hanse Gentleman Schouwse ruiters. Klasse M1 pony's: 1. Liesbeth de Jong Sovereign Carney Sas ruiters; 2. Franca Reynierse Rapid Star Scheldestad; 3. Rianne Wondergem Do- ra Gouwe Reyers. Ditmaal hebben wij veel prettig nieuws. In de eerste plaats heeft het vernieuwde hoofdbestuur van het K.W.RN, de vaart er goed in. Geïnstalleerd op 30 de cember 1992 werd op 14 januari 1993 een dagelijks bestuur ge kozen met een vice-voorzitter en een penningmeester. Geen voor zitter nog omdat de zittingsduur van dit hoofdbestuur beperkt is tot de algemene ledenvergade ring in mei 1994 in verband met de nieuwe verenigingsstructuur. Tot lid van het DB is verkozen o.a. P.J. van Nieuwenhuizen te Nieuw en St. Joosland, die wel een vol bord krijgt, maar die ook enige ervaring heeft in het oplos sen van organisatorische zaken. Zo worden reeds diverse com missies aan het werk gezet o.a. een structuurcommissie die de democratisering van de vereni ging gestalte moet geven. De lucht is opgeklaard en gehoopt wordt dat een aantal vastgelo pen zaken weer vlot getrokken kunnen worden. Paardefan In de carrouselzaak van de Bra banthallen verzamelde zich op uitnodiging van het ministerie van Landbouw, vrijdagavond tij dens de K.W.P.N.- hengstenkeuring, een select ge zelschap, bestaande uit kopstuk ken van de nationale en internationale paardenwereld. De bijeenkomst van het ministerie was bedoeld om ook vanuit de overheid de betrokkenheid te la ten zien met de Nederlandse paardenfokkerij. Staatssecretaris Gabor trad als gastheer op. Hij ontpopte zich tot een prima pro motor van de paardensport. Voor hem gaan paardenhouderij en natuurbehoud stevig hand in hand. En ondanks de zwakke economische periode heeft hij het volle vertrouwen in de toe komst met de paarden. Met name benadrukte hij de be tekenis van de export van paar den. Zo zijn in 1991 553 paarden voor fokkerijdoeleinden en 5.350 paarden voor sport- en recreatie doeleinden naar landen buiten Europa verkocht. Met deze ex port was een totaal bedrag ge moeid van circa 50 miljoen gulden. Hij benadrukte hierbij de noodzaak van een meer structu rele aanpak bij de export van paarden. Voorts prees hij de K.W.P.N. in het bijzonder voor de geavanceerde methodes van paarden testen, waarbij hij bena drukte dat het röntgenonderzoek internationaal het K.W.P.N. op de voorgrond heeft geplaatst. De heer Gabor besloot zijn speech met de overhandiging van een ere-medaille van het ministerie van Landbouw aan de vice- voorzitter van het K.W.P.N., dhr. G.J. van Muyen die zich duidelijk verrast toonde. De bijeenkomst werd besloten met een diner in een zeer prettige sfeer. Een gast uit België merkte op: "Wanneer krijgen wij in België zo'n staats secretaris?" Hengstenkeuringen goed verlopen De hengstenkeuringen behoren weer tot het verleden en zijn al len goed verlopen. Wel was het de laatste dag bij de Shetlanders erg laat afgelopen (20.00 uur). Opvallend was hier het feit dat de algemeen kampioen een hengst uit de kleine maat werd. Voor de grote maat is men wat huiverig in verband met de nieu we internationale eisen ten aan zien van de stokmaat. De maximum stokmaat is altijd 1,07 meter geweest op het moment van de stamboekopname en die kan bij uitgroei nog wel eens een paar centimeter hoger worden. Daarom is nu bepaald dat op 2-jarige leeftijd de maximale stokmaat 1,02 moet zijn en pas op 5-jarige leeftijd 1,07 mag zijn. Bij de trekpaardenkeuringen viel de schijnwerper van de pers op het feit dat een zwarte hengst goedgekeurd werd. Sommige verslaggevers voegden eraan toe dat nog nooit een zwarte hengst goedgekeurd was. Toch kunnen wij ons nog goed de zwarte bles met witte achtervoeten van de hengstenvereniging "Samen sterk" te Dinteloord in de vijfti ger jaren herinneren. Het betreft hier Jan van Rondeputten. Ge fokt op het toenmalig bekende fokbedrijf van M. van Fraayenho- ve Jzn. te Axel. Op de Hackneykeuringen was een zeer fraai Zeeuws succes te melden en wel "Benthof's Amir" van J.C. van der Endt uit Kruiningen, die voor velen onbe kend was. Hij begon de keuring als veulenboeker, werd vlot inge schreven in het stamboek, bij de premiekeuring bekroond met een eerste premie en bij de kampi oenskeuring in de kleine maat eindigde hij als kampioen. Hij liet extra gangen zien en heeft een goed type en is sterk en degelijk gebouwd. Hij wordt gezien als een vernieuwer van de Hackney-pony's. Bij de marathonkeuringen van het K.W.P.N. was een nieuw ele ment namelijk het vrijspringen toegevoegd, dat geheel aan de verwachtingen voldaan heeft. Afgewacht moet nog worden of de indrukken hierbij opgedaan ook door het verrichtingsonder- zoek bevestigd worden. Bij de goedgekeurde was ook één Zeeuws fokprodukt van M.C. van Doorn-Dieleman uit Axel. Een halfbroer van deze hengst uit de merrie Coreina werd verleden jaar in het stamboek ingeschre ven onder de naam Henderson. Misschien is er hieraan nog één toegevoegd. Bij de her- en na keuring, woensdag j.l. zoals dat vorig jaar met Henderson al het geval was. Opvallend was tenslotte de groei van de keuring van de IJslanders. Hengstenshows Deze worden gehouden op 18 maart in manege "De Een dracht" te Vrouwenpolder en op 23 maart in manege Riemens te Nieuwvliet. Zij zullen wat in het teken komen te staan van de toenemende techniek. Als zoda nig is de promotie tot sperma- winstation (S.W.S.) van bedrijf "De Buck" een felicitatie waard. Technisch is gebleken dat zijn station tot de beste van Neder land behoort en hij daardoor ook sperma van stal "Zangersheide" beschikbaar krijgt. Terug nu van weggeweest komt Ursus beschikbaar als S.W.S.- hengst. Hij heeft inmiddels een mooie dressuurindex opge bouwd. Verder komen op de shows weer diverse nieuwe ge zichten en als novum een mini- Shetlander. Tenslotte willen wij nog even vermelden dat de Frie se merrie Udona van K. Cop- poolse te Serooskerke (W) preferent verklaard is, dankzij 4 nakeuringen, allen stermerries.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 15