Het veldwerk begint weer OL\ Grijs circuit afgekeurde poters verontrust aardappelvermeerderaars A l/l/Qrhni i\m i Telersvergadering NAK te Kruisland In de maand maart zal geleidelijk aan het werk op het veld weer begin nen. In dit artikel vindt u een aantal aan dachtspunten waar u deze maand rekening mee kunt houden. o 8 VRIJDAG 26 FEBRUARI 1993 N HMHHMHnMBWn WÊÊk WÊÊÊÊÊ 1 J1 wUUVV Blijft de voorkeurspositie van het Noorden bestaan? Deze vraag stond in Kruisland min of meer cen traal op de telersvergadering van de Stichting Keuringsdienst Rivieren- Delta Nederland van de NAK. Het nacontrolebeleid op bladrolvirus zit de Zuidelijke telers nog steeds niet lekker. Zowel telers als NAK- functionarissen spreken van een blamage voor de NAK-organisatie. Zoals het er nu voorstaat komt er in 1993 een uniforme regelgeving. Verontrust zijn de aardappelver meerderaars over een, naar het schijnt, grijs circuit van afgekeurde poters. "Tot nu toe is nakeuring op bladrol virus een vrije keuze van de regiona le keuringsdiensten", zegt de heer Van der Haar, hoofd aardappelen NAK-Ede. "Het is een verantwoor ding die ze zelf nemen. Wij advise ren de vaste commissie om een uniform beleid te voeren. Toetsen op Y-virus, dan ook op bladrol. Nie mand of iedereen. Afwijkingen doet de pootgoedsector geen goed. Dat het zo ver gekomen is, is een blama ge voor de NAK-organisatie". Voorzitter P. van Nieuwenhuyzen voegt daaraan toe dat Rivieren- Delta zal moeten knokken om lan delijk op één lijn te komen. "Een landelijk certificaat. Nu onze delta's op bladrol gecontroleerd zijn moe ten ze eigenlijk 10 cent meer op brengen". EG-normen Steeds meer landen gaan zich met aardappelvermeerdering bezighou den. Franse poters komen Neder land al binnen. Schotland en Engeland gaan zich ontwikkelen. Hoe is het met het keuringsbeleid binnen de EEG gesteld, vragen te lers zich af. "EEG-normen gaan uit van het minima", antwbordt direc teur J. Bultje. "Onze Nederlandse eisen zijn aanzienlijk scherper. Zon der deze opstelling hadden wij nooit onze huidige exportpositie en kwali teit gehaald". Uit de discussie valt op te maken dat een Nederlandse A niet te vergelijken is met een buiten landse A. Voldoet een poter aan de minimum EEG-norm dan is die ge lijkwaardig aan een Nederlandse C. Pootgoedtelers willen een uniformi teit binnen de Europese klasse indeling. Via achterdeur Geluiden dat afgekeurde poters via een achterdeur bij de consumptiete lers terechtkomen worden door de vergadering uiterst serieus geno men. "Materiaal dat is afgekeurd voldoet niet aan de minimum eis", stelt de heer Bultje. "Al naar gelang het percentage van besmetting kan een opbrengstderving voor een con sumptieteler fors oplopen. Een besparing van een paar honderd gulden kan uiteindelijk resulteren in een minderopbrengst van een paar duizend gulden per hectare. Aard appelen ontwikkelen zich niet ver der dan bloemkooltjes. In dit opzicht levert de aankoop van afgekeurd materiaal bij voorbaat verlies op. Aangesloten telers die zich met zulke praktijken bezighou den hangt royering of een forse boe te boven het hoofd. Niet-leden kunnen via de AID met de officier van justitie in aanraking komen". Pootgoedtelers vrezen dat uitplan- ten van niet volwaardig plantmateri- aal voor extra besmetting zal zorgen. Als zodanig moeten zij ver scherpt opletten en mogelijk meer kosten maken. Na afloop van de vergadering was te horen dat poot goedtelers geen pardon zullen heb ben met consumptietelers die hun, van twéé kanten, schade be rokkenen. Voor het nieuwe seizoen krijgen de pootgoedtelers al bij voorbaat een strak spuitadvies mee. "Vanaf op komst tot loofvernietiging wekelijks spuiten met de juiste middelen. Tij dens groeizame dagen om de vijf dagen". J.v.T. Zaaitijd Voor de meeste gewassen is er een duidelijke relatie tussen de zaaitijd en de opbrengst. Vroeg zaaien geeft in het algemeen meer groeidagen, waardoor de potentiële opbrengst toeneemt. Hebben we echter bij vroeg zaaien ongunstige groei- omstandigheden, dan kan een ver traagde opkomst en een dunne stand het gevolg zijn. De kans op aantastingen door bijvoorbeeld bo demschimmels en insekten neemt toe. Nachtvorst kan in het kiemsta- dium schade geven, waardoor een voorsprong in groei teniet gedaan wordt. Ook het vormen van schie ters kan een dermate grote vorm aannemen dat dit niet ten goede komt aan de kwaliteit van het pro- dukt. Het is duidelijk dat u een com promis moet zoeken tussen een maximum aantal groeidagen en het risico van ongunstige groeiomstan- digheden. Belangrijk is dat elk perceel een ver schillend gunstig moment heeft voor het zaaien. Dit moment kan elk voorjaar weer anders zijn. Het mo ment van zaaien is niet afhankelijk van de kalender of uw buurman. Grondbewerking De vochttoestand van de grond op het moment van bewerken is erg belangrijk. Voor het maken van een goed zaaibed moet de grond vol doende diep opgedroogd zijn. Dit voorkomt versmering in de onder grond en bevordert een goede ver kruimeling. Als de grond goed en vlak geploegd is, is één bewerking voldoende. Meerdere grondbewerkingen kosten extra tijd en brandstof, geven struc- tuurschade aan de bodem en kosten dus opbrengst. Gebruik geen aangedreven werktuigen als het niet nodig is. Maak de grond niet te fijn om verslemping te voorkomen. Een belangrijk punt bij de zaaibedberei- ding is de diepte van de grondbe werking. Gewassen als suikerbieten, uien en vlas moeten ondiep (2 2,5 cm) gezaaid wor den. Hoe vroeger gezaaid wordt, hoe ondieper het zaad moet liggen. Het zaad moet op een vaste onder grond liggen, zodat het kan beschik ken over voldoende vocht. Zaaien in losse grond zal een onregelmatige opkomst tot gevolg hebben. Bij een hoofdgrondbewerking in het voorjaar op lichte gronden is het verstandig een vorenpakker te ge bruiken, als u vrij snel daarna wilt zaaien. Het poriënvolume in de bouwvoor herstelt zich dan sneller en vocht uit de ondergrond kan sneller naar boven komen. Dit wordt ook wel de capillaire opstijging van bodemvocht genoemd. Vooral in een droge periode tijdens het zaaien is dit belangrijk voor een vlotte op komst. Een nadeel van het gebruik van luchtbanden als vorenpakker is dat de verdichting vooral boven in de bouwvoor plaatsvindt. Het doel is een snelle aansluiting met de on dergrond te krijgen Een vorenpak ker met grote stalen ringen voldoet beter aan deze doelstelling. Banden en bandenspanning Bij het maken van een ideaal zaai bed zouden we het liefst over het land zweven, zodat er geen sporen ontstaan. Helaas is dit nog geen werkelijkheid. Waar moet u op letten als u met uw trekker het veld ingaat! Rij niet méér over het land dan echt nodig is. Bodemdrukken groter dan 1 bar geven schadelijke verdichtingen. Wanneer uw trekkerbanden niet met een bandenspanning kun nen rijden die lager is dan 1 bar, dan is de eerste optie om kooi- wielen te gebruiken. Het monte ren van kooiwielen in het land is lastig, maar de verdichting en in- sporing van de grond blijven dan minimaal! Deze insporing is door een grondbewerkingswerktuig beter weg te werken dan de in sporing van dubbel-lucht banden. De tweede optie is het systeem van dubbel-lucht op rijenafstand. Twee smalle banden op afstand geven afzonderlijk een minder diepe verdichting in de bodem dan één brede band met dezelf de bandenspanning. Zit dubbel- lucht tegen elkaar aan dan is het één band! In dit geval zal de ban denspanning in beide banden flink omlaag moeten, om geen schadelijke verdichting in en on der de bouwvoor te krijgen. De meest luxe optie is de toe passing van brede lagedrukban- den. Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan deze banden, maar de bodemverdichting is met een realiseerbare ban denspanning van 0.4 - 0.5 bar zeer gering. Voor de grotere be drijven zijn deze banden snel rendabel. Voer veldwerkzaamheden uit on der droge omstandigheden. Hoe droger de grond is, hoe minder verdichting er optreedt. Het belangrijkste van dit verhaal is dat u de bandenspanning van de trekkerbanden bij veldwerkzaamhe den zo laag mogelijk houdt. Schade die is aangebracht op diepere lagen is moeilijk te herstellen. Dus het ge hele seizoen lang zal er aandacht moeten zijn voor het gebruik van de juiste banden en bandenspanning. Wintertarwe en zomertarwe Onkruidbestrijding Doordat veel wintertarwe-percelen laat gezaaid zijn en zomertarwe pas gezaaid is, zal de onkruidbestrijding nog aandacht vragen. Let goed op of er duist in de tarwe staat. Enkele duistplanten per m2 kunnen al voor een flinke schade zorgen. Is de duist in de wintertarwe nog klein dan kan met isoproturon-bevattende midde len (bijvoorbeeld Aareion, Tolkan S, Bifenix N e.a.) een bestrijding uitge voerd worden. Wanneer u ook klei ne breedbladige onkruiden wilt bestrijden is een combinatie van middelen mogelijk. In de nieuwe Handleiding Gewasbescherming van de DLV staan verschillende mo Bij een hoofdgrondbewerking in het voorjaar op lichte gronden is het verstandig een vorenpakker te gebruiken als u vrij snel daarna wilt zaaien. gelijkheden vermeld. Puma Super is een nieuw middel dat uitgestoelde duist, windhalm en wilde haver pri ma bestrijdt. Het middel heeft alleen een contact werking, dus niet geraakt is mis. Wanneer u kleefkruid verwacht kunt u beter wachten tot alle kleefkruid er is en dan Starane inzetten. Ally bestrijdt in alle stadia kamille. Het middel werkt al goed bij een tempe ratuur van 6 graden. Voor zomer- gerst is de dosering 10 gram lager dan bij wintertarwe. Ally niet toe passen in zomertarwe. Het is een krachtig middel bij een lage dose ring. Oppassen met drift en reinigen van de spuitmachine is noodza kelijk. Dekvruchtgeschiktheid en gras groenbemesting De rassen Ritmo, Vivant, Hereward, Taurus en Estica hebben een 8,5 voor dekvruchtgeschiktheid. De zo mertarwe rassen Minaret en Baldus hebben een 7 en het zomergerst-ras Prisma heeft een 7,5. De stand dichtheid van de tarwe mag niet te hoog zijn, anders stikt het gras on der de tarwa Wanneer u 'een gras- groenbemester wilt doorzaaien is het belangrijk het zaad iets in te werken. Wanneer u een bodemher bicide of groeistoffen heeft ingezet in het voorjaar, kan er geen gras in gezaaid worden. Stikstofbemesting Voor wintertarwe ligt de basis be mesting op 140 kg N minus de voorraad. Voor zomertarwe is dat 20 kg N minder. Wanneer u Baldus heeft gezaaid kan de basisgift gelijk zijn aan die van wintertarwe. Dit zomertarwe-ras kan meer stikstof verdragen. Het is belangrijk te we ten wat de bodemvoorraad van stikstof is om een juiste inschatting van de stikstofbemesting te maken. Heeft u geen analyse uit laten voe ren, dan kunt u met een stikstof venster van 50-100 m2, eventueel de eerste gift nog bijsturen. Aardappelen Binnenkort wordt op veel bedrijven het pootgoed gebracht. Controleer, vóórdat de vracht gelost wordt, of de partij voldoet aan de eisen. Con troleer een aantal zakken op de aan wezigheid van Phytophthora, Rhizoctonia, bacterieziekten en Fu- sarium. Ook het aantal knollen per baal is belangrijk, zodat u weet of u voldoende pootgoed heeft gekocht. Vindt u afwijkingen of twijfelt u aan de kwaliteit van de partij, laat de N.A.K. dan een APK-keuring (Aan vullende Partij Keuring) uitvoeren. Hiermee kunnen later teleurstellin gen worden voorkomen. Voorkiemen Voor de consumptie-teelt kan voor- kiemen voordeliger zijn wanneer bij voorbeeld een laat ras geteeld wordt. Bij het telen op zware grond kan zo 7-10 groeidagen gewonnen worden. Ook voor een ras met een laag onderwatergewicht (Agria) kan dit perspektief bieden. Een voldoen de hoog onderwatergewicht en een eerder oogstbaar produkt is veel waard. Enkele rassen die in aanmer king komen voor voorkiemen zijn: Agria, Amadeus, Asterix en Remarka. Wanneer u geen voorkiemsysteem heeft dan is opwarmen en afharden in netzakken van 50 kg ook een mo gelijkheid. Plaats de zakken nooit in een afgesloten ruimte waar kiem- remmingsmiddelen zijn gebruikt. Voor de pootgoedteelt heeft het voorkiemen extra voordelen, te weten: Snelle opkomst geeft meer weerstand tegen rhizoctonia. De opkomst zal regelmatiger zijn wat de selectie ten goede komt. Vroegere selectie mogelijk op se cundair viruszieke planten. Als de zieke planten eruit zijn voor dat de luizen komen zijn de besmettingsbronnen in het per ceel weggehaald. Ouderdomsresistentie van de planten is eerder in de tijd be reikt, waardoor de planten min der vatbaar zijn voor virusaantasting. Er kan wellicht minder gespoten worden tegen luizen. De gewenste sortering is eerder bereikt, waardoor eerder gerooid kan worden. Dit geeft ook min der kans op een late virusaan tasting. Uiteraard kost voorkiemen meer ar beid en vraagt speciale apparatuur. Het voorkiemsysteem van Joppe kan ook verkregen worden als zelf bouwpakket, waardoor kosten bespaard kunnen worden. Deze ma nier van voorkiemen vraagt al veel minder arbeid dan het systeem met de voorkiembakjes. Wil het rende ment van voorkiemen goed zijn dan is het wel noodzakelijk dat de poters uiterst voorzichtig geplant worden. Een snarenbed-pootmachine of een koningsplanter komen dan het eerst in aanmerking, ing. J.C. Harmsma, bedrijfsdeskundige team Akkerbouw Westmaas

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 8