Verkoop kaarten MacSharry-aanvragen gaat van start Wet breekt wet Eensgezind en constructief O VerfIaki M ur Als gevolg van te late bezorging door de PTT kwamen de praktijkbij- dragen uit de Lang straat en Midden- en Oost-Brabant vorige week te laat op de re dactie We plaatsen ze daarom deze week. Schaal 1:250.000 Provincie Zeeland Overzicht topografische bladen schaal 1 10.000 VRIJDAG 26 FEBRUARI 1993 Elke landbouwer die in aanmerking wil komen voor subsidie voor de stierenregeling, de zoogkoeienrege ling en de akkerbouwregelingen zal in de periode 1 maart tot en met 15 mei een aanvraag in moeten dienen voor de zogenaamde "aanvraag op pervlakten". U hebt hiervoor reeds een aanvraagformulier met informa tie van het ministerie van LNV toe gezonden gekregen. Een akkerbouwer met meer dan 0,30 ha granen, eiwithoudende ge wassen of oliehoudende zaden, komt in principe in aanmerking voor deze subsidie. Een veehouder met een oppervlakte voedergewassen moet eveneens in dezelfde periode deze "aanvraag oppervlakten" indienen. Tevens zal op een ander tijdstip een aparte aanvraag voor de stieren- en/of zoogkoeienpremie ingediend kun nen worden. Een akkerbouwer/veehouder kan op een aanvraagformulier zowel de ak kerbouwgewassen als het voeder areaal opgegeven. Om de "aanvraag oppervlakten" in te kunnen dienen dient u te beschik ken over een topografische kaart van minimaal 1:10.000 waarop de percelen van uw gehele bedrijf zijn terug te vinden. De DBH's hebben de verkoop van In MIDDEN- EN OOST-BRABANT is het rustig op het moment. Stilte voor de storm misschien. De afgelo pen weken hebben we in de kranten of op de televisie gezien hoe krom de verhoudingen in de wereld zijn. Ja zelfs zo letterlijk dat de EG een slippertje over een bananeschil maakte. Dachten we hier dat er een GATT- akkoord klaar lag, beginnen we on derling weer te strijden over invoer rechten en ook Amerika doet heftig mee Maar ja nieuwe meester, nieu we wetten. Toch wel vreemde praktijken en voor ons moeilijk te accepteren. Eerst loop je te hoop tegen een ak koord, wat dan ineens zomaar tijde lijk veranderd kan worden zonder dat men er iets aan kan doen. Het lijkt het hinderwetverhaal wel. Wet breekt wet, dus een noodwet om situaties te verhelpen, waardoor er echter weer nieuwe probleemge vallen te voorschijn komen. Als we dan de media mogen geloven dan worden de protestacties wel grim miger, maar wel met minder resul taat omdat de bureaucratie voor de ministeries toch wel erger is dan men zelf voor mogelijk hield. Gelukkig gaat het hier met de land bouweconomie nog een klein beetje in vergelijking met de grote industrie in de lichtstad. Het lampje geeft steeds minder licht af. Dit zal onge twijfeld zijn effect gaan hebben op de landbouw. In regio's waar de economie minder draait, wordt het bestedingspatroon van de consu ment anders. De luxe artikelen en het duurdere etenswaar worden in tijden van recessie minder gekocht. Hierdoor valt voor ons als landbouw een grote winstmarge weg omdat we de afgelopen jaren juist meer produkten maakten uit onze bulk- produkten. Enerzijds grote investe ringen maar daar stond een hoge winstmarge tegenover. Door een hardere concurrentie en economi sche recessies gaat dit snel achter uit. Dus laten we hier met z'n allen hopen dat het met de storm mee zal vallen. deze kaarten tijdelijk overgenomen van de Topografische Dienst in Em- men. Om u zoveel mogelijk reistijd en wachttijd op de DBH-kantoren te besparen starten de DBH's binnen kort met het houden van zitdagen. Op het hierbij afgedrukte zitdag schema kunt u zien waar en wan neer deze bij u in de buurt worden gehouden. Om tijdens deze zitda gen vlot te kunnen werken en mo gelijke fouten te voorkomen kunt u nu reeds op het kaartje uitzoeken welke kaartnummers voor uw be drijf van toepassing zijn. Bekijkt u dit goed, want eenmaal verstrekte kaarten kunnen niet worden om geruild. Voor de kaarten moet f 16,— per stuk contant worden betaald. De aanschaf is éénmalig, omdat u bij de indiening van de aanvraag kunt volstaan met kopieën. Het origineel is dus ook voor volgende jaren te gebruiken. De kaarten zullen niet worden toe gezonden. Zitdagen verkoop topografische kaarten District I, ten noorden van de Westerschelde Datum Tijd Zittingsplaats Aanvragers met gronden in regio Maandag 8 maart 09.00 - 12.30 uur Landbouwcentrum Westsingel 58, Goes gemeente Borsele Maandag 8 maart 13.00 - 16.00 uur Landbouwcentrum Westsingel 58, Goes gemeente Borsele Dinsdag 9 maart 09.00 - 12.30 uur Café Tolrust Stoofstraat 27, Poortvliet Tholen en St. Philipsland Dinsdag 9 maart 13.00 - 16.00 uur Café Tolrust Stoofstraat 27, Poortvliet Tholen en St. Philipsland Woensdag 10 maart 13.00 - 16.00 uur Drentehuis Westkruisstraat 2a, Geersdijk Noord-Beveland Donderdag 11 maart 09.00 - 12.30 uur Dorpshuis Pauwstraat 24a, Noordgouwe Schouwen-Duiveland Donderdag 11 maart 13.00 - 16.00 uur Dorpshuis Pauwstraat 24a, Noordgouwe Schouwen-Duiveland Vrijdag 12 maart 09.00 - 12.30 uur Landbouwcentrum Westsingel 58, Goes gemeenten Goes en Kapelle Vrijdag 12 maart 13.00 - 16.00 uur Landbouwcentrum gemeente Reimerswaal Westsingel 58, Goes Maandag 15 maart 09.00 - 12.30 uur Verenigingsgebouw Ons Huis Walcheren Burg. Adelaarstr. 26, Meliskerke Maandag 15 maart 13.00 - 16.00 uur Verenigingsgebouw Ons Huis Burg. Adelaarstr. 26, Meliskerke Walcheren District II, Zeeuws-Vlaanderen Datum Tijd Donderdag 4 maart 09.00 - 12.00 uur Donderdag 4 maart 13.30 - 16.00 uur Dinsdag 9 maart 09.00 - 12.00 uur Dinsdag 9 maart 13.30 - 16.00 uur Donderdag 11 maart 09.00 - 12.00 uur Donderdag 11 maart 13.30 - 16.00 uur Vrijdag 12 maart 09.00 - 12.00 uur Vrijdag 12 maart 13.30 - 16.00 uur Zittingsplaats DBH-kantoor 17 Oktoberplein 6, IJzendijke DBH-kantoor 17 Oktoberplein 6, IJzendijke Hotel-Café De Linde Hulsterweg 47, Kloosterzande Café Cambrinus Markt 12, Axel Hotel-Café 's Lands Welvaren Kaai 4, Aardenburg DBH-kantoor 17 Oktoberplein 6, IJzendijke Café De Kroon Wilhelminaweg 2, St. Jansteen DBH-kantoor 17 Oktoberplein 6, IJzendijke Aanvragers met gronden rond de woonkernen IJzendijke, Biervliet, Hoofdplaat Schoondijke, Oostburg, Breskens Kloosterzande, Graauw, Vogelwaarde, Hengstdijk Axel, Zuiddorpe, Koewacht, Zaamslag, Westdorpe Aardenburg, Sluis, Eede, St. Kruis Hoek, Philippine St. Jansteen, Hulst, Clinge, Heikant Cadzand, Groede, Nieuwvliet Ook in de LANGSTRAAT komt het voorjaar elke dag dichterbij. In onze tuin begint het weer aardig uit te botten. De sneeuwvlokjes en cro- cusjes staan al bijna een maand te bloeien en als we soms een koud voorjaar krijgen, moet er een record bloeitijd in zitten. Onze weilanden liggen er mooi bij voor de tijd van het jaar. Wel zie je plaatselijk erg veel molshopen. Aan de bestrijding van deze nijvere wroeters doe je niet gauw te veel. De zogenaamde temperatuursom is in onze regio al boven de 180 gra den en dat is overal aan te zien. De laatste week was er grote bedrijvig heid door het uitrijden van mest. Sommigen vinden het wat vroeg, maar als het land goed berijdbaar is, moet je toch maar niet op beter wachten is mijn mening. Alle weer heeft zijn tegenweer en na deze dro ge tijd komt weer een natta Stal mest en drijfmest hebben nogal wat regen nodig om goed tot werking te komen. Mest is onmisbaar voor de groei van onze gewassen, ondanks misbaar van velen. We zullen hartgrondig néé moeten blijven zeggen tegen een aanscherping van mestnormen die een regelrechte bedreiging vor men voor een normale Nederlandse bedrijfsvoering. Drie grootvee- eenheden per hectare, dus 120 kilo gram fosfaat, zullen we met onze dure grond en kapitaalsintensieve bedrijven toch wel nodig hebben, denk ik. Tegelijk moeten we als één man achter ons eigen oplos singsplan "Mineraal Centraal" gaan staan. Alleen een eensgezinde en constructieve opstelling kan een halt toe roepen aan onredelijke eisen van onze samenleving. We hebben tijd en adem nodig zou voorzitter Van der Maas zeggen. De grote boerendemonstratie in Markelo onderstreept de noodzaak voor het tijdig aanpassen van hin derwetvergunningen. Gelukkig heb ben we hier in de Langstraat nogal aandacht aan besteed. En wat denkt u van het melkquo tum? Zullen we één procentje on- derschrijding halen? De laatste tijd is er een geweldige inhaalrace op gang gekomen om het toegekende quotum zeker vol te melken en als het kan een beetje te overschrijden. Drie maal daags melken en andere hulpmiddelen worden driftig toege past. Maar toch... met een variatie op een oud spreekwoord "Wie het onderste uit de melktank wil heb ben, krijgt het deksel op de neus".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 6