Strokorst nog steeds in onderzoek KNLC kommentaar Van het KNLC Wie gaat er met de winst vandoor? REÜNIE IN HET AOC ZEELAND Strenge controle gemeenten op afdekplicht Jaarmarkt St. Jansteen ■find» VRIJDAG 26 FEBRUARI 1993 1L5 De mogelijkheid van een strokorst als afdekmiddel van mestsilo's is nog in onderzoek. De Commissie Grondgebruik van het KNLC vindt dat gemeenten moeten wachten op de uitkomst van het onderzoek en niet nu al streng moeten optreden tegen niet afgedekte mestsilo's. Er zit een groot verschil in de mate van controle, afhankelijk van de ge meente en milieu-ambtenaren. "Daarom moeten we de gemeenten individueel benaderen met het ver zoek enige soepelheid te betrach ten", aldus de Commissie. Ondertussen kunnen de veehouders zich voorlopig indekken door met le veranciers van afdekkingen een contract met een ontbindende voor waarde af te sluiten. Krijgt de stro korst de goedkeuring, dan kan het contract worden opgezegd. AFDELING WALCHEREN NOORD-WEST VAN DE ZLM Jaarvergadering/gezinsavond op dinsdag 9 maart 1993 om 19.30 uur in het verenigingsgebouw "Amicitia" te Aagtekerka Inleiding door de heren C.J. Bierens, J. de Regt en RW.M. Roks over het onder werp "Ruilverkaveling en landinrich ting op Walcheren". AFDELING WALCHEREN NOORD-WEST VAN DE ZLM Bowlingavond met steengrillen op donderdag 18 maart 1993 om 19.00 uur in De Roompot te Kam perland. Vertrek per bus om 18.15 uur vanaf de Rabobank Aagtekerke. Opgave vóór 10 maart a.s. bij A. Houmes, tel. 01188-1968 of J. Mal- jaars, tel. 01188-1689. Eigen bijdra ge f 25,— per persoon. LANDBOUWVERENIGING "LANDBOUWBELANG" WOLPHAARTSDIJK Algemene ledenvergadering op don derdag 11 maart om 19.30 uur in hotel "Royal" te Wolphaartsdijk. De fusie van de afdeling wordt bespro ken, en drs. T. Elzinga, adjunct secretaris van de ZLM, bespreekt het onderwerp "Veranderend grondgebruik in de komende jaren". U en uw huisgenoten zijn van harte welkom. Uienstudieclub Dinsdagavond 2 maart om 19.30 uur vergadert de Uienstudieclub Zuid- Beveland in Hotel Royal te Wol phaartsdijk. Onder meer komen aan de orde de opzet van de teeltbege leiding 1993, de geleide bestrijding van bladvlekkenziekte bij zaaiuien en de resultaten van rassenproeven. Groentetelers bijeen in AOC De jaarvergadering van de Zeeuwse Groentetelers Organisatie wordt ge houden op donderdag 4 maart a.s. in het nieuwe A.O.C. te Goes. Direk- teur H. Laros zal de opleidingsmoge lijkheden op tuinbouwgebied toelichten. Ook de vestiging van glastuinbouw in Zeeland komt aan de orde. De vergadering begint om 20.00 uur. Op 18 maart a.s. komt de commis sie van deskundigen met haar rap port over de strokorst als afdekmiddel voor mestsilo's. Op verzoek van de overheid beoordeelt de commissie de emissiemetingen en kosten van de strokorst in verge lijking met bouwtechnische afdek materialen. De commissie gebruikt hiervoor on der andere resultaten van onderzoek bij minisilo's en vooral bij praktijksi lo's. Bij de minisilo's haalde de stro korst de vereiste 75 procent reductie ruimschoots, bij praktijksi lo's net niet. Het is overigens niet bekend of bouwtechnische afdek materialen in de praktijk de waarde van 75 procent reductie wel halen, omdat daar nog geen onderzoek naar verricht is. (De 75 procent- grens is dus bepaald aan de hand van onderzoek bij minisilo's). Dwangsom Een aantal gemeenten, met name in Brabant, maar ook in onder andere Utrecht, controleert de laatste we ken strenger op de afdekplicht van de mestsilo's. Hiervoor zetten enke le gemeenten zelfs helikopters in. Veehouders die de silo nog niet heb ben afgedekt krijgen een dwang som opgelegd wanneer ze niet voor een bepaalde datum de mestsilo hebben afgedekt. De Commissie Grondgebruik van het KNLC keurt dit af en vindt het ook niet gepast, gezien de situatie. De Commissie constateerde dat het niet mogelijk is om de gemeenten te vragen naar een uniform (gedoog-) beleid ten aanzien van de afdek plicht. "Er zit een groot verschil in de opstelling van de diverse ge meenten. Daarom moeten we de in dividuele gemeenten benaderen met de vraag in ieder geval het on derzoek af te wachten en zo lang enige soepelheid te betrachten". Een aantal leveranciers van afdek kingen biedt de mogelijkheid om een contract te tekenen voor leve ring van een afkapping met daarin een ontbindende voórwaarde. De ontbindende voorwaarde houdt in dat de veehouder het contract kan opzeggen als de strokorst wordt er kend als afdekmiddel. "Omdat een Op 4 maart vindt op beide markten in St. Jansteen voor de 109ste keer de jaarmarkt plaats. De aanvang is om 10.30 uur en al om 9.30 uur kunnen de dieren aangevoerd wor den. Deze markt is opengesteld voor paarden, melkvee, jongvee, vet vee, schapen, geiten en bokken. Een jury 10 personen) zal deze dieren op hun waarde beoordelen. Aansluitend aan de keuringen wor den de kampioensbekers uitgereikt door iemand van het college van B en W uit Hulst. Daarnaast zijn er nog geldprijzen. Tegelijk wordt er een mechanisatieshow gehouden. Ook de middenstand is van de partij met verschillende stands. In de namiddag vindt om 16.00 uur een kleinveetentoonstelling plaats in het verenigingsgebouw "De Waran de". Hier kunnen de kinderen hun lievelingsdier door vakbekwame mensen laten beoordelen. Dit jaar is het verboden om pluimvee mee te brengen in verband met pseudo vo gelpest. Tevens hebben de kinderen een te kening gemaakt met als opdracht, teken maar eens een keer de jaar markt. Deze tekeningen worden dan tentoongesteld tijdens deze klein veetentoonstelling in hetzelfde ge bouw. Hiervoor stelt de organisatie enkele prijzen beschikbaar. leveringscontract meestal voldoen de is om de dwangsom af te wen den, is dit een goed idee", vindt de Commissie Grondgebruik. Veehou ders die geen risico willen lopen, kunnen daarom maar beter zo'n contract met een leverancier aangaan. Gezonken De Commissie heeft geen erg posi tieve verwachting van de uitkomst van het onderzoek, gezien de reac ties bij het ministerie van VROM. Toch kan het nog alle kanten op gaan. Als de strokorst wordt gele galiseerd, is het nog maar de vraag hoeveel veehouders er gebruik van gaan maken. "De indruk bestaat dat lang niet iedereen voor de stro korst zal kiezen. De strokorst heeft namelijk niet alleen voordelen. Zo moet bijvoorbeeld het regenwater dat in de silo terecht komt ook wor den geïnjecteerd, wat een extra kostenpost betekent", aldus de Commissie. Een belangrijk voordeel van de er kenning van de strokorst als afdek middel is dat de veehouder zelf kan bepalen welke afdekking hij kiest. Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor de strokorst: een aanzienlijke emissiereductie, geen stankontwik keling, geen ophoping van gevaarlij ke gassen, geschikt voor oude silo's en het is eenvoudig om vast te*stel- len hoe vol de silo zit, dit in tegen stelling tot de silo's met bouwtechnische afdekmiddelen. Op het Proefstation voor de Rund veehouderij in Lelystad loopt het on derzoek naar de emissiereductie bij strokorstafdekkingen nog steeds. Vorige week bleken bij enkele silo's de korst plotseling gezonken te zijn. Dit hoeft echter geen negatieve ge volgen te hebben voor de resultaten van het onderzoek, omdat er vol gens het Proefstation sprake van bij zondere omstandigheden was bij de silo's met de gezonken strokorsten. Geert Pinxterhuis Enkele weken geleden ver scheen in de landelijke dagbla den een advertentie van de Rabobank met de kop 'Land bouwhervorming voedt bedrijfs winsten'. Deze advertentie was niet bedoeld voor de land- en tuinbouw, maar voor beleggers. De boodschap voor de beleggers is duidelijk. De lagere grondstof- prijzen, een gevolg van de land bouwhervormingen, kunnen voor verschillende bedrijven in de voedings- en genotmiddelen sector een positief effect op de winst hebben. Met name bedrij ven die merkartikelen verkopen zoals Wessanen, Gro/sch en Hei- neken zullen volgens de adver tentie het meest van de lagere grondstofprijzen profiteren. Om de redenering van de tekst schrijver van de advertentie nog even verder te volgen: "nu beta len bedrijven in de EG een kunst matig hoge prijs, in de toekomst zullen deze prijzen dalen. Het voordeel van de lagere prijs zal terecht komen bij de consument, de supermarkt en bij de produ cent". Maar het zal duidelijk zijn dat onder producent hier niet de boer wordt verstaan, maar de verwerkende industrie. Werkelijkheid Bij eerste lezing komt een derge lijke advertentie naar de agrari sche sector uitdagend over; maar het is wel de werkelijkheid. De landbouwhervormingen bete kenen prijsverlagingen, waarvoor de boer onvoldoende gecompen seerd wordt. De brood-met-kaas- eter en de bierdrinker zullen vol gens mij heel weinig van de da ling van de grondstoffenprijs merken! Het voordeel van de producentenprijsverlaging dreigt onderweg grotendeels verloren te gaan en terecht te komen bij diegenen die waarde toevoegen. Het uitgangspunt van de MacSharry-hervormingen was dat directe inkomstentoeslagen de prijsdalingen van de verschil lende agrarische produkten vol ledig zouden compenseren. Achtergrond bij deze gedachte is geweest dat besparingen op het huidige systeem en de belasting betaler de middelen voor dit be leid zullen opbrengen. Deze belastingbetaler zou in de ge dachte van MacSharry meer dan gecompenseerd worden door de lagere consumentenprijzen. Of dit werkelijk gebeurt valt te be twijfelen. Dat lagere agrarische productprijzen voordelen voor (detail)handel en industrie ople veren is voor iedereen duidelijk. Achteruitgang De agrarische producent behoort echter wel meer dan nu gecom penseerd te worden voor de ach teruitgang in inkomsten. Via de coöperaties kan dit niet gebeu ren omdat die maar een deel van de keten van producent naar consument in handen hebben. Het EG-budget voor compensa ties moet daarom voldoende op gehoogd worden om de beleidsveranderingen te kunnen financieren. Waar die geldmidde len vandaan moeten komen is duidelijk: uit belastingen op de toegevoegde waarde tussen ver werker en consument. Dam Jaarsma, algemeen secretaris KNLC De reünistendag was een hoogtepunt tijdens de feestweek die het Agrarisch Opleidingscentrum Zeeland vorige week organiseerde ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw in Goes. Tevens werd herdacht dat precies 100 jaar geleden het rijkslandbouwonderwijs in Goes van start ging. De aanwezige oud-leerlingen kregen allen het speciaal samengestelde gedenkboek uitgereikt. Het eerste exemplaar werd door direkteur H. Laros (rechts) overhandigd aan de heer A.J.G. Doe/eman, voorzit ter van het AOC. Deze reikte op zijn beurt het boek uit aan de oud-direkteur van de MAS in Goes, de heer Markusse. (Foto: Anton Dingemanse).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 5