Leg uw afspraken schriftelijk vast Ooipremie nu aanvragen De waarde van landbouwgrond Vervroegde afschrijving milieu-investeringen Sociaal onomisc Voorlichting Totaal f 2,8 miljoen voor project akkerbouw VRIJDAG 26 FEBRUARI 1993 4 I In het dagelijkse leven komen er nogal wat zaken op u af, waardoor u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Afspraken worden ge maakt, maar worden niet altijd (vol ledig) op papier vastgelegd. Dit kan handig zijn, maar in sommi ge situaties ook zeer vervelend. Is de tijd tussen de afspraak en het moment waarover de afspraak is gemaakt kort, dan is één en ander veelal nog wel te overzien. Anders wordt het wanneer het moment waarover de afspraak is gemaakt niet direkt in zicht is. Dit laatste komt veel voor, denkt u bijvoorbeeld maar aan ziekte en aan overlijden. Het "wanneer en hoe" is onbekend, maar als het zover is en er is sprake van onduidelijkheid, dan brengt dit nog eens extra problemen met zich mee, waar u op zo'n moment vast niet op zit te wachten. Maatschap Het is heel belangrijk dat aangegane maatschappen schriftelijk worden vastgelegd; hiermee wordt helder heid en duidelijkheid verkregen over de te nemen stappen in de toe komst, voor uzelf als maten, maar ook voor andere betrokkenen (echt genoten, kinderen): hoe zijn roerende en onroerende zaken ingebracht in de maatschap? hoe wordt de winst verdeeld? is er een voortzettingsbeding? tegen welke waarden kunnen de verschillende zaken overgeno men worden als er sprake is van overname? wat is de positie van echtgeno tes bij een eventueel overlijden van één der maten? enz.enz. U heeft dan veelal te maken met mensen uit uw naaste omgeving. Woont u samen, dan heeft u ook te maken met "naasten". Samenlevingscontract Voor ongehuwd samenwonenden is in de wet niets geregeld; voor de wet zijn zij niets van elkaar. Dit kan ongewenste gevolgen hebben als het gaat om zaken als erfrecht, con tracten, hypotheken en leveranties. In een samenlevingscontract kun nen de volgende zaken geregeld worden: van wie is wat (op wiens naam staan onroerende goederen zo als bijvoorbeeld de woning)? wat wordt onder "huishoudelijke kosten" verstaan (eenduidig)? door wie worden de huishoude lijke kosten gedragen? hoe worden zaken verdeeld bij het overlijden van één der partij en (verblijvingsbeding), bij het aangaan van een huwelijk of wanneer de relatie beëindigd wordt? enz.enz. Derden Als ondernemer én als privé- persoon heeft u ook te maken met derden. Bij afspraken die op redelijk korte termijn moeten worden nage komen kunnen er ook onverwachte dingen gebeuren, wat extra moei lijkheden met zich kan meebrengen. Schriftelijk vastleggen van overeen komsten, bijvoorbeeld leningen Aanvragen voor de ooipremie kunnen tot 19 maart worden ingediend. Tot en met 19 maart a.s. kunnen aanvragen worden ingediend voor de ooipremie (verkoopseizoen 1993). Alle producenten aan wie premierechten ooien zijn toebedeeld krijgen voor 26 februari automa tisch een aanvraagformulier toege zonden. Het maximum aantal ooien waar voor premie kan worden verkregen is ten hoogste gelijk aan het aantal waarvoor men premierechten toe bedeeld heeft gekregen. Bovendien geldt onder Nederlandse omstan digheden een maximum van 500 ooien per aanvrager. In bepaalde EG-landen komen zg. probleemge bieden voor. Schapen houders in deze gebieden kunnen voor maxi maal 1.000 ooien premie krijgen. Aanvragers die als producenten groepering willen aanvragen dienen bij de districtsbureauhouder een apart aanvraagformulier te halen. Dit aanvraagformulier dient door al le leden van de producentengroepe ring te worden ondertekend. Een producentengroepering is een groe pering, vereniging of samenwerking waarin producenten van schape vlees wederzijdse rechten en plich ten hebben. Producenten die op het aanvraag formulier aangeven melk van ooien of zuivelprodukten op basis van melk van ooien te verkopen ontvan gen 80% van de premie voor zware lammeren. Zij kunnen in aanmerking komen voor de volledige premie, in dien zij in de periode van 14 t/m 24 december 1992 een intentieverkla ring hebben ingediend. Hierin geven zij aan voornemens te zijn ten minste 40% van het aantal op het bedrijf geboren lammeren vet te mesten tot zware dieren. Voorts moeten zij voor aanvang van de mestperiode en in ieder geval vóór 14 november 1993 een specifieke aangifte indienen en tevens dienen zij te voldoen aan de overige voor waarden, die gelden voor het vet mesten van dieren. Tijdens de aanvraagperiode zijn alle formulieren die betrekking hebben op de uitvoeringsregeling EEG pre mie schapevleesproducenten ver krijgbaar bij de districtsbureauhouder. Ook voor na dere informatie kan men bij de dis trictsbureauhouder terecht. aan/bij derden, koop - verkoop van produkten, koopopties op grond (verpacht of onverpacht) maar ook bij bijvoorbeeld het inplanten van fruitopstanden op pachtgrond is ze ker aan te raden. Fruitopstand Is er sprake van het inplanten van fruitbomen op pachtgrond, dan kunt u met behulp van een aan hangsel aan het pachtcontract af spraken maken hieromtrent. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn o.a.: op welke wijze moet toestem ming gevraagd worden aan de verpachter voor het inplanten van de fruitbomen? wat gebeurt er met de opstand wanneer de pachtovereenkomst beëindigd wordt om welke reden dan ook? op welke wijze vindt eventuele waardering plaats van de opstand? Dergelijke afspraken kunnen ook ge maakt worden voor het aanbrengen van drainage. Bovenstaand is uitgegaan van af spraken met betrekking tot maat schappen, samenlevingscontracten en plantopstanden. Natuurlijk zijn er veel meer zaken waarover afspraken kunnen worden gemaakt, vult u zelf maar in. Zelfs al is er sprake van we derzijds vertrouwen, wat houdt u dan tegen om de gemaakte afspra ken op papier te zetten? Zorg voor helderheid en duidelijkheid, waar mee u en uw omgeving toch zeker nog een stuk van het bos kunnen zien! E.T. Pons De sinds 1 september 1991 van kracht zijnde Regeling Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen (VA-MIL) heeft tot doel investerin gen in bepaalde bedrijfsmiddelen, die het milieu ten goede komen, te stimuleren. De vervroegde afschrijving betekent een interessant liquiditeits- en rente voordeel: immers, de regeling maakt het mogelijk investeringen in be paalde bedrijfsmiddelen versneld ten laste van het resultaat te bren gen. De bedrijfsmiddelen die voor vervroegde afschrijving in aanmer king komen staan vermeld op de mi- lieulijst, welke periodiek door het ministerie van VROM wordt op gesteld. Recent is de milieulijst 1993 be schikbaar gekomen, welke flink is uitgebreid. De VA-MIL regeling geldt nu voor zo'n 300 verschillende bedrijfsmiddelen uit het hele milieu- veld, tot energiebesparing aan toe. In principe kan elke Nederlandse on dernemer van de VA-MIL-regeling gebruik maken. U dient hiervoor een meldingsfor mulier in te vullen hetwelk bij aan schaf van een bedrijfsmiddel binnen zes weken na het aangaan van de verplichting moet zijn binnengeko men bij het Bureau VA-MIL. Als het gaat om voortbrengingskosten moet uw melding binnen zes weken na het eind van elk kalenderkwar taal waarin de voortbrengings kosten zijn gemaakt binnen zijn. U dient niet te vergeten dat een deel van het formulier moet worden on dertekend door een accountant. De ze verklaart daarin dat onder meer gegevens over investeringsbedrag, datum van investeringsverplichting en periode waarin voortbrengings kosten zijn gemaakt, juist zijn inge vuld. Bovendien verklaart de accountant dat de investerings kosten uitsluitend betrekking heb ben op een bedrijfsmiddel, dat voorkomt op de Milieulijst 1993. Dit impliceert dat ondertekening door uzelf of door een (avond)boekhou- der niet het voor u beoogde resul taat zal hebben. Hebt u vragen of twijfelt u of een bedrijfsmiddel voorkomt op de Mi lieulijst 1993 neem dan snel kontakt op met uw accountantskantoor. De ze kan u verder informeren en be hulpzaam zijn bij invulling en aanvragen van het meldingsformu lier. Snel handelen is bovendien van belang omdat er voor de VA-MIL- regeling jaarlijks een maximumbe drag beschikbaar is. Dreigt over schrijding van dat bedrag, dan kan de minister van Financiën de rege ling beperken of buiten werking stellen. J.J.C. Zegers Accountantsunie ZLM Minister Bukman heeft besloten f 2,8 miljoen beschikbaar te stellen voor het project "Akkerbouw naar 2000". Uit onderzoek naar geïntegreerde akkerbouw op innovatiebedrijven blijkt dat een grote reductie van het gebruik van gewasbescher mingsmiddelen en meststoffen mo gelijk is zonder dat de financiële resultaten daar sterk onder te lijden hebben. Om die reden is vorig jaar in het kader van de herstructure ringsprojecten voor de akkerbouw f 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor een nieuw project. Dit project moest de verbreding van de geïnte greerde akkerbouw mogelijk maken door 350 bedrijven intensief te laten begeleiden. De belangstelling van akkerbouwers door dit project is boven verwach ting groot. Daarom is besloten het voor het project beschikbaar te stel len bedrag te verhogen naar f 2,8 miljoen. Gevolg is dat nu 500 akker bouwbedrijven aan het project "Ak kerbouw naar 2000" kunnen deelnemen. Er zijn twee begrippen die weieens door elkaar gebruikt worden: de waarde en de prijs van landbouw grond. De waarde is het bedrag dat het goed als bezit heeft, terwijl de prijs het bedrag is dat voor het goed wordt betaald. De prijs behoeft dus niet gelijk te zijn aan de waarde. Met name bij de overdracht van landbouwgrond spelen beide be grippen een rol. De waarde is daarbij ruwweg het gemiddelde van de be taalde prijzen. De prijs fluctueert sterker dan de waarde, al bewegen beide begrippen parallel aan elkaar. Bij de vrije waarde van landbouw gronden is dit duidelijk waarneem baar, nu de economische omstandigheden sterk de prijs en waarde ervan beïnvloeden. Minder goed is dit te herkennen bij de waar de in verpachte staat. Hierbij is de sterke daling van de vrije grondprijs nog niet zichtbaar geworden. Op zich is dit onbegrijpelijk omdat de omstandigheden die aanleiding zijn om de vrije prijs te laten dalen toch ook van toepassing zijn op de prijs in verpachte staat. Grondprijs te hoog Afgelopen week is op het in Yerseke gehouden seminar "Agrarische sec tor in beweging" nog eens gezegd dat de grondprijs in ons land te hoog is voor de bekende teelten. Met deze grondprijs kan niet uitslui tend de vrije prijs 'zijn bedoeld, maar ook de prijs in verpachte staat. In het verleden werd overigens ook nog een derde waardebegrip gehan teerd, te weten de agrarische waar de. Dit is de waarde waartegen nog net lonend kan worden geëxploi teerd. Op zich is ook dit begrip moeilijk in cijfers zichtbaar te ma ken. Want steeds zijn daarbij van belang de opbrengstprijzen van de te telen produkten die behaald kun nen worden. En dan hoeven we nog niet eens die van oogstjaar 1992 te hanteren. Maar ook zonder deze ex treme cijfers mogen we niet al te optimistisch de toekomstige op brengstprijzen inschatten. De kostprijs van de grond is daarom een belangrijk onderdeel in de totale kosten van het te telen produkt. De pachtprijs per ha is ongeveer te stel len op f 700,—. Bij een prijs van f 15.000,— per ha, een rente van 9% en overige grondlasten ad f 200,— komt de kostprijs per ha bij eigendom uit op f 1.550,— ofwel meer dan het dubbele t.o.v. de pachtsituatie. Wanneer ook bekend is dat bij de bepaling van de hoogte van de pachtprijs rekening wordt gehouden met een "lonende" ex ploitatie van de pachter, zouden vraagtekens gezet moeten worden bij een aankoopprijs van f 15.000,— en meer. In de betere jaren is dit mogelijk nog te verdedi gen, maar met de huidige omstan digheden en vooruitzichten zou deze prijs niet meer mogen worden geboden. Jonge boer Nu is dit van achter het bureau mak kelijk te schrijven. Toch doe ik dit nadrukkelijk wel, omdat de jonge boer de mogelijkheid moet krijgen het ouderlijk bedrijf ofwel de pacht grond over te nemen. Daarbij pas sen in feite geen prijzen meer van f 15.000,— en hoger, wel lager. De waarde van de grond is mogelijk nauwelijks hoger dan f 10.000,— per ha, de prijs moet daarbij in de buurt komen wat betekent dat ook de prijs in verpachte staat moet da len. Wie begint? zou ik u willen vra gen, want de markt reageert op gedane transacties. In navolging hiervan kan ook de grondkamerprijs naar beneden wor den bijgesteld. Bedenk dat met het verlagen van de prijs er beslist geen sprake is van enige schenking, nu van vrijgevigheid geen sprake is. Slechts een mogelijkheid van een "lonende" exploitatie wordt dich terbij gebracht. Als de prijs van kunstmest naar beneden gaat wordt dit ook niet als schenking ge zien, zo is een dringend noodzakelij ke verlaging van de grondkosten ook een zuiver bedrijfseconomische realiteit. B. Veerbeek

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 4