Landbouworganisaties moeten hand in eigen boezem steken "Integratie stimulans om ja te zeggen" Oud ZLM-bestuurder B.H. Maijers overleden Manifestatie in Kapelle gaat records breken Geïnteresseerd in Manifestatie? i 3 ZMO-voorzitter Van Leeuwen in Zierikzee: Eerste vrouw in hoofdbestuur ZLM VRIJDAG 26 FEBRUARI 1993 MmmM "Het niet betalen van de Land bouwschapsheffing is een goed sig naal, waar ik begrip voor heb. Maar toch vind ik dat u aan het verkeerde adres bent. U moet het dichter bij huis zoeken. Het zijn de landbouw organisaties zelf, die vanwege on derlinge verdeeldheid kansen laten liggen. Daardoor kan het Land bouwschap haar eigen weg gaan en zich sterk maken". De voorzitter van de Geldersche Mij van Landbouw en van het voorlopig bestuur van de gefuseerde "ZMO (Gelderland, Utrecht, ZLM), J.G. van Leeuwen, sprak maandagavond in Zierikzee voor de ZLM-kring Schouwen-Duiveland over belan genbehartiging. Hij stond voor een kritisch publiek. Juist in deze regio kwam enkele weken een aktie op gang, waarbij werd opgeroepen de Landbouwschapsheffing massaal terug te sturen naar het Prinsen- vinkpark in Den Haag. Van Leeuwen noemde de belangen behartiging in de land- en tuinbouw een "verouderde zaak en weinig slagvaardig". De ontwikkelingen in de agrarische wereld gaan zo snel dat het kwaad al geschied is voor de georganiseerde landbouw heeft kunnen reageren. "In de huidige structuur duurt het terugkoppelen naar de achterban en het op één lijn komen veel te lang. De lijnen moe ten korter. Als ZMO zetten we op dit punt een stap in de goede rich ting. Een stap, die naar mijn mening op termijn een vervolg moet krijgen". Begrip Sprekend over het Landbouwschap zei Van Leeuwen begrip te hebben voor de onvrede over het functione ren van dit instituut. Maar hij voeg de er aan toe dat de landbouworganisaties de hand in ei gen boezem moeten steken. "Het Landbouwschap wordt onvoldoen de aangestuurd door de organisa ties. Die moeten de strategie bepalen. Helaas is de onderlinge verdeeldheid nog te groot en dan zie je dat zo'n apparaat als het Land bouwschap haar eigen lijnen trekt. Het ontbreekt aan een goede sa menwerking van de organisaties". De ZMO-voorzitter pleitte sterk voor samenwerking van de sectoren bin nen één organisatie. Ook al moeten er wel eens compromissen worden gesloten, toch sta je als totaliteit sterker. Bovendien mogen we ook de kleine sectoren als fruitteelt, bol lenteelt en roodvleesmesterij niet la ten vallen. Akkerbouw Vanuit de zaal werd hem tegenge worpen, dat de belangenbehartiging van de akkerbouw in nationaal ver band veel te wensen overlaat. De sector gaat kapot, terwijl iedereen toekijkt, zo werd gezegd. We zijn voor braaklegging, maar niet voor braaklegging en prijsdaling tegelijk. De landbouworganisaties moeten zelf initiatieven nemen voor produk- tiebeperking en niet afwachten waar de politiek mee komt. Waarom komt er geen quoteringregeling voor de aardappelteelt bijvoorbeeld? Als we nog langer wachten, is ook deze teelt straks voor Nederland verloren. Van Leeuwen: "We zijn als georga niseerde landbouw jaren geleden al met plannen voor produktiebeper- king in Europees verband gekomen. Maar de politiek liet het afweten. Nu- staan we met onze handen om hoog. Voor de middellange termijn zal het van braaklegging moeten ko men. En met agrificatie hadden we gisteren al moeten beginnen". Een quoteringsregeling voor aardappels wees Van Leeuwen niet op voor hand van de hand, hoewel er voor Nederland gezien de grote export nadelen aan verbonden zijn. Intus sen heeft de ZLM deze kwestie lan delijk aangekaart en het verzoek ingediend de voor- en nadelen van een quoteringsregeling voor aard appelen op een rij te zetten. Gevraagd naar concrete ideeën zei Van Leeuwen zich nog het meest aangesproken te voelen door het plan-De Veer (hectaretoeslag voor Mieke van Nieuwenhuyze-Zandee werd vorige week woensdag geko zen als voorzitter van de ZLM-kring West Zuid-Beveland. Zij is daarmee de eerste vrouw in het hoofd bestuur van de ZLM. "Of ik er te genop zie? Het zal natuurlijk wel even wennen zijn. In de kring ben ik als vrouw volledig geaccepteerd. Waarom zou het in het hoofd bestuur niet lukken?" Mieke van Nieuwenhuyze is afkom stig uit het landbouwonderwijs. Ze heeft een tuinbouwopleiding gehad en gaf o.a. les aan de ZLM-scholen in Zierikzee en Haamstede. Ook in het kader van de huishoudelijke voorlichting ten plattelande in de zestiger jaren verzorgde zij cursus sen. Al heel veel jaren is zij betrok ken bij het werk van de Bond van Plattelandsvrouwen. "Sinds drie jaar ben ik lid van de Agrarische Commissie van de Plattelandsvrou wen en als zodanig ben ik ook advi seur van het kringbestuur. Op die manier heb ik me kunnen verdiepen in de landbouwpolitiek en allerlei za ken die op regionaal niveau spelen". Toen haar gevraagd werd de voorzit tershamer van S.J. Noteboom over te nemen, heeft ze lang geaarzeld, maar uiteindelijk toch toegestemd. Behalve interesse in de landbouw- De gaande en de komende voorzitter van de ZLM-kring West Zuid- Beveland. S.J. Noteboom (links) nam na 23 jaar bestuurswerk, waar van 6 jaar a/s voorzitter, afscheid. Mieke van Nieuwenhuyze volgde hem op (foto: Anton Dingemanse) bestuurlijke zaken, heeft ook haar deelname aan het integratiewerk binnen de ZLM haar gestimuleerd om ja te zeggen. "Ik heb die integra- tiedagen bijzonder interessant ge vonden en daar leren zien hoe belangrijk het is dat vrouwen aktief meedoen en niet aan de kant blijven Op zondag 21 februari a.s. is op 82-jarige leeftijd oud ZLM- bestuurder de heer B.H. Maijers overleden. De heer Maijers heeft tot zijn 70e jaar deel uitgemaakt van het hoofdbestuur van de ZLM. Reeds als jonge boer op een eigen bedrijf in Sprang Capelle zat hij in al lerlei organisaties. Zo was hij vanaf 1945 hoofdbestuurslid van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw. Hij fungeerde vele jaren als voorzitter van afdeling Sprang Capelle en van de kring Langstraat van de NBML en de ZLM. Na de fu sie van de NMBL met de Zeeuw- sche Landbouw Maatschappij werd hij lid van het hoofdbestuur van de huidige ZLM. Dit bleef hij tot 1980. Naast zijn bestuurswerk voor de ZLM heeft de heer Maijers nog tal van andere agrarische bestuurs functies vervuld. Hij is o.a. bestuurslid geweest van de OVM en van regionale waterschappen en coöperaties. Ook was hij voorzitter van de Streekverbetering Sprang Capelle. De naoorlogse ontwikkelin gen hebben Sprang Capelle ingrij pend veranderd. De heer Maijers heeft voor zijn gebied een centrale rol vervuld om de weg daarvoor vrij te maken. Met respect voor zijn gro te inzet zal hij worden herdacht. alle boeren en prijzen op wereld marktniveau). "Dat is een goede richting voor de middellange ter mijn, maar het geld voor de boeren moet wel uit Europese fondsen komen". Kringvoorzitter R Vis deelde mee dat de kring Schouwen-Duiveland in het kader van de fusie van de ZLM met Gelderland en Utrecht wil gaan fuseren met Tholen-St. Philipsland. Hoeveel afdelingen er over blijven, wordt aan de leden overgelaten. Op Schouwen wordt gedacht aan drie afdelingen, maar er zijn ook leden die naar één afdeling willen. staan. Hetzelfde geldt trouwens voor jongeren. De agrarische jonge ren zijn best aktief, maar niet zozeer in de standsorganisaties. Dat zou toch eigenlijk wel moeten". Akkerbouw Mieke van Nieuwenhuyze heeft in maatschap met haar man een ak kerbouwbedrijf van 70 ha in de buurt van Kloetinge. Haar maat schappelijke aktiviteiten maken het onmogelijk veel uren aan het bedrijf te besteden. Dat werk laat zij graag over aan haar man. Het echtpaar heeft twee studerende kinderen. "Geen opvolgers", zegt Mieke. "Ze hebben allebei een andere studie richting dan landbouw gekozen". Als kersverse voorzitter van de kring West Zuid-Beveland zal Mieke van Nieuwenhuyze nauw betrokken zijn bij de vorming van één ZMO-kring in Midden-Zeeland, samen met Oost Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Walcheren. De besprekingen hier over zijn al in een gevorderd sta dium. Het opschalen van de kringen vloeit voort uit de fusie die de ZLM per 1 januari 1994 aangaat met de Geldersche en het ULG. Mieke zal als bestuurslid van deze grote kring haar partijtje zeker meeblazen. De veilinghal van de CHZ in Kapelle biedt alle mogelijkheden voor een ruime en overzichtelijke indeling van de ZLM Mani festatie (foto: Anton Dingemanse) De belangstelling voor deelname aan de ZLM Manifestatie 1993 overtreft tot dusver de verwach tingen. In de grote veilinghal van Kapelle is nu al meer standruim te verhuurd dan op de vorige Manifestatie in 1988 op Neeltje Jans het geval was. Gezien de beschikbare ruimte van 11.000 m2 spreekt het voor zich dat er nog volop ruimte is voor nieuwe deelnemers. Zij kunnen zich via de bon onderaan deze pagina aanmelden. Met inschakeling van een daar toe deskundig bureau is inmid dels een begin gemaakt met de ruimtelijke indeling van de Mani festatie. Uiteraard zal hierover ook met de standhouders wor den overlegd. Het grote opper vlak dat beschikbaar is, maakt het mogelijk niet alleen de stands zo gunstig mogelijk te si tueren, maar ook ruimte te ma ken voor rustpunten. Daarbij wordt gedacht aan ruimtes met planten, dieren en zitbanken, waar de Manifestatiebezoekers even op adem kunnen komen. Uit de contacten met de stand houders is gebleken dat velen het motto "Werken aan mor gen" op een of andere wijze tot uitdrukking willen brengen. De Stichting Stimulering- Plantaardi ge Produkties zal fungeren als verwijsinstantie voor bezoekers, die zich over "morgen" nader willen oriënteren op de Mani festatie. Er is intussen een inven tarisatie opgemaakt van elementen die nadrukkelijk bij "Werken aan morgen" aanslui ten. Daarbij ligt uiteraard het ac cent op voorlichting. Programma Het programma voor de drie daagse Manifestatie is in grote lijnen klaar. Behalve binnen zal er ook buiten de veiling veel te doen zijn. Enkele onderdelen kunnen wij hier alvast noemen. Donderdag 17 juni 1993: Officiële opening, optreden mu ziekgezelschap en boerenkapel, défilé en show van oude trekkers. Vrijdag 18 juni 1993: Keuringen en demonstraties melk- en vleesvee, modeshow internationale klederdrachten, ringrijden, optreden border col lies, demonstratie radiografisch bestuurde vliegtuigen, optreden showkorps en country-avond. Zaterdag 19 juni 1993: Zeeuwse dag van het paard met keuringen, shows en wedstrij den, optreden showkorps, de monstratie radiografisch bestuurde boten, rodeoshow in de saloon, volksdansen, turnen, défilé oude traktoren. Het volledige programma met al le bijzonderheden zullen wij t.z.t. in de ZLM-krant publiceren. Ik ben geïnteresseerd in de mogelijkheden tot huur van standruimte op de ZLM Manifestatie van 17, 18 en 19 juni 1993 in de veiling CHZ te Kapelle. Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Contactpersoon: Telefoon: Deze bon opsturen naar: ZLM Manifestatie Antwoordnummer 60 4450 VB Goes (geen postzegel)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 3