PRESENTATIE SEVJOURNAAL Land- en tuinbouwblad Zuidelijke Landbouw JI VRIJDAG 26 FEBRUARI 1993 Kring Altena/Biesbosch van de ZLM Informatie-avond "Kavelruil; moge lijkheid tot verbetering van be drijfsstructuur" op dinsdag 2 maart 1993 om 20.00 uur in café "De Koppelpaarden", Oude Kerkstraat 1 te Dussen. De sprekers zijn dhr. A. Boer, adjunct-secretaris van de Ge westelijke Raad Noord-Brabant en W. de Graaf, coördinator van de Stichting Stimulerende Kavelruil. Deze avond wordt verzorgd woor de begeleidingsgroep West-Brabant waarin de standsorganisaties CBTB, NCB en de ZLM vertegenwoordigd zijn. AFDELING BREDA-ROOSENDAAL Dinsdag 2 maart 1993 in het Ge meenschapshuis te Liesbosch. Aan vang 19.00 uur. AFDELING ZEKLUZA Donderdag 4 maart 1993 in hotel "J. v.d. Hooft", Markt te Zevenber gen. Aanvang 19.30 uur. AFDELINGEN DREISCHOR, "CORRIDOR" EN ZIERIKZEE Donderdag 11 maart 1993 in hotel "V.d. Weijden" te Noordgouwe. Aanvang 20.00 uur. AFDELING BIESBOSCH/WERKENDAM Donderdag 11 maart 1993 in restaurant "De Brabantse Bies- bosch" te Werkendam. Aanvang 19.30 uur. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredaktie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredaktie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Sandy Dammann, red. assistente, tel. 01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. Technische verzorging, J,,--f ,|l, .u,lj.U,.«1 advertentie-exploratie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 5419 AFDELING BURGH-HAAMSTEDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 1 maart 1993 om 19.30 uur in Hotel Haamstede te Haamstede. De spre ker is notaris R. Zonnevijlle en hij bespreekt het onderwerp "hoe be hartigt een notaris de belangen van een agrariër?" AFDELING VALKENISSE-WEST VAN DE ZLM Jaarvergadering/gezinsavond op vrijdag 5 maart 1993 om 19.30 uur in hotel "Coranjo", Willibrordusplein 18 te Zoutelande. De spreker is dhr. R.F.M. Blessing van de veldpolitie te Meliskerke en hij bespreekt aan de hand van dia's het werk van de veldpolitie. Leden en gezinsleden zijn van harte welkom. AFDELING SOUBURG EN OMSTREKEN VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 4 maart 1993 om 20.00 uur in café-petit restaurant "La Gare", Ka naalstraat 82 te Oost Souburg. Op deze vergadering wordt de fusie van de afdelingen besproken. Vooraf aan de vergadering is er om 18.00 uur een gezamenlijke koffietafel met de dames. De kosten bedragen f 17,50 p.p. Opgave vóór 27 fe bruari bij J. de Visser Jac. zn. tel. 01184-61549 of bij A.M. Ovaa tel. 01184-61611. Leden en huisgenoten zijn van harte welkom. AFDELING THOLEN VAN DE ZLM Algemene jaarvergadering op maan dag 1 maart 1993 om 19.30 uur in "De Meulvliet" te Tholen. De inlei ding wordt verzorgd door de heren De Korte en ing. Dees en zij bespre ken de onderwerpen: waterschaps wetten nieuwe stijl, peilbeheer en zoetwaterprojekt. AFDELING OOSTKAPELLE VAN DE ZLM Jaarvergadering op woensdag 3 maart 1993 om 19.30 uur in hotel "Zeelandia", Dorpsstraat te Oostka- pelle. De inleiding wordt verzorgd door dhr. J. v.d. Velde, landbouw kundig ingenieur en tevens exploi tant van het congrescentrum "Green White" te Oostkapelle en hij bespreekt het onderwerp "Milieu- aspekten door de tijden heen". U en uw huisgenoten zijn van harte welkom. AFDELING ST. MAARTENSDIJK VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 4 maart 1993 om 19.30 uur in café "P.J. v. Houdt" te St. Maar tensdijk. De spreker is mr. G.W. Smallegange en hij bespreekt het onderwerp "De boeren uit het Oosten". AFDELING NOORDWESTHOEK VAN DE ZLM EN AFDELING WILLEMSTAD VAN DE MBVP Op vrijdag 12 maart 1993 om 19.45 uur in het gebouw "Irene" in Wil lemstad, voeren eigen leden het blijspel "Hasj van de Hoeve" van Arie Hofstede op. Daarna is er een verloting en zal "D. Action" de mu ziek verzorgen. De entree bedraagt f 7,50 en voor kinderen f 5,—, in clusief een lot. AFDELING OUWERKERK VAN DE ZLM Gezinsavond op vrijdag 5 maart 1993 om 19.30 uur in het "Dorps huis" te Ouwerkerk. Er is een koud buffet en een optreden van dhr. Ley- dekkers met liedjes en verhalen over Schouwen-Duiveland. Opgave vóór 23 februari a.s. bij de secretaris. Vierig 150 jaar ZLM in Zeeuws-Vlaanderen Op zaterdag 5 juni 1993 vindt in De Braakman de viering plaats van 150-jarig bestaan van de ZLM in Zeeuws-Vlaanderen. Alle ZLM-leden uit Zeeuws-Vlaanderen zijn van har te welkom. Houdt alvast deze da tum vrij, nader bericht volgt nog. AFDELING BREDA-ROOSENDAAL VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op dinsdag 2 maart 1993 om 19.00 uur in het Gemeenschapshuis te Liesbosch. Dhr. A. Lindenbergh van de SEV zal een aantal actuele pun ten op sociaal-economisch gebied behandelen. Verder zorgt een be kende Westbrabander voor een ko mische noot en is er een gezamenlijke maaltijd. Opgave voor de maaltijd vóór 24 februari a.s. bij J. Goetstouwers tel. 01654-1817, C. Bartels tel. 01659-2591 of bij J. van Tilburg tel. 01650-36054. AFDELING MIDDELBURG E.O. VAN DE ZLM Jaarvergadering/familie-avond op dinsdag 2 maart 1993 om 19.30 uur in hotel-café-restaurant "Het Wapen van Middelburg", Potten- markt 12 te Middelburg. Er wordt een toelichting op het ontwerpplan Ruilverkaveling Walcheren gegeven door ir. P.W.M. Roks en ing. J. de .Regt van de Landinrichtingsdienst. Verder wordt er een dia-serie ver toond en wordt informatie gegeven over de opschaling ZLM-kringen en afdelingen i.v.m. de fusie. AFDELING ZIERIKZEE VAN DE ZLM Algemene vergadering/gezinsavond op maandag 1 maart 1993 om 20.00 uur in "Huis van Nassau" te Zierikzee. De spreekster is Wilma v.d. Weele en zij vertelt over haar reis naar Brazilië. AFDELING GRIJPSKERKE VAN DE ZLM Een gezellige afdelingsavond op woensdag 3 maart 1993 om 18.45 uur in "De Gouwe Geit" te Grijps- kerke. Deze avond wordt in verband met het 60-jarig bestaan georgani seerd. Tevens wordt u op deze avond ingelicht over de op handen zijnde fusie tussen de afdelingen van de ZLM op Walcheren. Eigen bijdrage voor deze avond is f 15,— p.p. Opgave vóór 28 februari a.s. bij de sekretaris tel. 01180-23410. AFDELING POORTVLIET VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 4 maart 1993 om 19.00 uur in café "Tolrust" te Poortvliet. De inleiding wordt verzorgd door de he ren J.D. de Korte en ing. J.A. Dees en zij bespreken het onderwerp "De invoering van de nieuwe water schapswet". AFDELING S HEER ARENDSKERKE VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op vrij dag 5 maart 1993 om 18.30 uur in Motel Goes te Goes. Na het officiële gedeelte van de vergadering is er een diner. Daarna zal directeur C.J. Nouse van Europatuin te Goes dia's laten zien van mooie tuinen, bloe men en planten. Opgave vóór woensdag 3 maart a.s. bij A. Corstanje, tel. 01100-27562. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. AFDELING ST. ANNALAND VAN DE ZLM Algemene jaarvergadering op don derdag 4 maart 1993 om 19.30 uur in hotel "De Gouden Leeuw", Voor straat 50 te St. Annaland. Bespre king over de mogelijke samenvoeging van de afdelingen van de ZLM. Adjunct-secretaris van de ZLM, drs. T. Elzinga bespreekt de juridische aspecten rond de con tractteelt van land- en tuinbouwpro- dukten. Elly Brooijmans doet daarna verslag van haar reis door Thailand. Leden en gezinsleden zijn van harte welkom. V":': Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen Stationslaan 4 4761 BG Zevenbergen Postbus 17 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes Zaamslag Bergen op Zoom Middelburg Oostburg Zierikzee Renesse Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4 Dahliastraat 94 Stationsstraat 15 Nieuwstraat 19 Haringvlietplein 3 De Zoom 16 tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 0 Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. van Nispen, te lefoon 01100-47747. Bezoekers van de heren Zuidweg en De Fey- ter alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer T. Schrale, tele foon 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106-3842 (privé) T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.15 en 9.00 uur tele- fonsich bereikbaar onder de hierboven genoemde doorkies- nummers. Kantoor Zevenbergen (tel. 01680-27921) is bereikbaar van 8.15 tot 12.00 uur. AFDELING ZEKLUZA VAN DE ZLM Jaarvergadering op donderdag 4 maart 1993 om 19.30 uur in hotel "J. v.d. Hooft", Markt' te Zevenber gen. Inleiding door de heer A. Lin denbergh van de SEV met de presentatie van het SEV-journaal. De partners, huisgenoten en speci aal de jongeren zijn van harte welkom. AFDELING VEERE E.O. VAN DE ZLM Jaarvergadering/gezinsavond op vrijdag 5 maart 1993 om 19.45 uur in het verenigingsgebouw, Schotse- hoek 8 te Gapinge. De inleiding wordt verzorgd door dhr. P. Priester, werkzaam op het rijksarchief te Middelburg. Hij vertelt over de ont wikkeling van de Zeeuwse land bouw in de afgelopen 150 jaar. AFDELING BIESBOSCH WERKENDAM VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 11 maart 1993 om 19.30 uur in restaurant "De Brabantse Biesbosch" te Werkendam. De ont wikkelingen in en rondom de Bies bosch worden besproken. Verder bespreekt mevrouw G. Middelkoop- v.d. Ploeg, medewerkster van de SEV, het onderwerp "Het geactuali seerde SEV-journaal". AFDELINGEN DREISCHOR. "DE CORRIDOR" EN ZIERIKZEE VAN DE ZLM Algemene vergadering/gezinsavond op donderdag 11 maart 1993 om 20.00 uur in hotel "Van de Weij den" te Noordgouwe. De heren De Bakker en Mieras van de SEV bespreken het SEV-journaal. AFDELING OUDELANDE VAN DE ZLM Gezinsavond op vrijdag 5 maart 1993 om 17.30 uur in het dorpshuis te Driewegen. Om 18.30 uur een gezamenlijke koffietafel en om 19.45 uur wordt het blijspel "Het minnespel der maagden" door de toneelvereniging S.V.D. opgevoerd. Ter afsluiting enkele uurtjes dans en muziek o.l.v. dhr. J. Boonman. De kosten bedragen f 17,50 p.p. Opga ve vóór 1 maart bij dhr. R.L. Boo gaard, tel. 01193-9244 of bij dhr. A. de Jonge tel. 01195-5487. VERVOLG OP PAGINA 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 2