32f>i A -C Zitdagen voor afhalen kaarten bij aanvraag MacSharry-subsidie Polderpeil afstemmen op natuurfunctie LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT Belangenbehartiging hoort niet bij Landbouwschap thuis JEUGDIGE kiJi\ rP HET ACC ZEELAND Ministerie verstuurt 4500 formulieren Ir. Luteijn in Yerseke: W. Meijer gastpreker op vergadering KNLC nP70 VA/PQL' ÜUlG VVtïGlv Pag. 3 Van Leeuwen: hand in eigen boezem Pag. 4 Leg uw afspraken schriftelijk vast - Pag. 5 Van het KNLC Pag. 6 Verkoop MacSharrykaarten Pag. 7 Luteijn: zoeken naar nieuwe financieringsvormen. Borsele tegen bloemdijken Pag. 8 Grijs circuit afgekeurde poters Maand akkerbouw Pag. 9 Het Landbouwschap aan het woord over de akkerbouw Pag. 11 Tuinbouwklanken Pag. 12 De macht van de boodschappentas Waterbeheersplan Zeeland gepresenteerd VRIJDAG 26 FEBRUARI 1993 81e JAARGANG No. 4157 Alle bijna 4.500 landbouwers in Zeeland krijgen een dezer dagen een aanvraagformulier in de bus waarmee zij subsidie kunnen aan vragen voor de teelt van MacShar- rygewassen. De aanvraag moet vergezeld gaan van een of meer to pografische kaarten waarop de "MacSharrypercelen" worden aan gegeven. De DBH's in Zeeland (Goes en IJzendijke) organiseren in de maand maart zitdagen waarop de kaarten tegen betaling kunnen worden afgehaald. Zowel akkerbouwers als stieren- en zoogkoeienhouders moeten de aan vraag indienen in de periode van 1 maart tot en met 15 mei. De topo grafische kaarten die bij de aan vraag moeten worden gevoegd, worden door de DBH's ter beschik king gesteld. De kaarten kosten f 16,— per stuk. De kaarten worden niet toegezonden, maar moeten worden afgehaald. Om lange wachttijden te voorkomen organise ren de DBH's zitdagen. Kaartnummers Om de werkwijze op de zitdagen te bespoedigen is in deze ZLM-krant op pag. 6 een kaart van Zeeland op genomen, waarop de kaartnummers per regio zijn afgedrukt. Aan de hand van deze kaart kan men na gaan welke kaartnummers men no- Hoofdbestuur ZLM bespreekt enquête over Landbouwschap Op maandag 1 maart a.s. komt het hoofdbestuur van de ZLM in verga dering bijeen in het Landbouwhuis te Goes. Het zal o.a. spreken over het functioneren van het Land bouwschap naar aanleiding van de in de praktijk levende bezwaren. Het dagelijks bestuur stelt voor via het KNLC een enquête naar het draag vlak van het Landbouwschap te or ganiseren. Ook de prijsvoorstellen van de Europese Commissie voor 1993/1994 staan op de agenda. Het bestuur bespreekt voorts de aktuele zaken in de sectoren akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en grond gebruik. dig heeft. Het schema met plaatsen en tijden van de zitdagen voor het aanschaffen van de kaarten vindt u eveneens op pag. 6. De aanschaf van de topografische kaarten is eenmalig. Het is raad zaam een aantal kopieën te maken. Deze kunnen bij de aanvraag wor den gevoegd en ook volgende jaren weer worden gebruikt. Na uitreiking van de topografische kaarten zullen de DBH's opnieuw zitdagen organiseren voor het indie nen van de aanvragen. Dit dient ui terlijk 15 mei a.s. gebeurd te zijn. De plaatsen en tijden zullen tijdig in de ZLM-krant worden gepubliceerd. Overigens krijgen alle boeren de no dige informatie van het ministerie van landbouw ook nog toegestuurd. Het aangeven van de braak te leg gen percelen is inmiddels achter de rug. Deze formulieren moesten ui terlijk op 15 januari j.l. ingediend zijn, eveneens vergezeld van een of meer kaarten. In Zeeland zijn ca. 350 aan vragen voor braaksubsidies in gediend. Ir. D. Luteijn, bestuurder van de RABO-bank en Cebeco- Handelsraad, vindt dat de belangen behartiging van de boeren en tuin ders niet bij het Landbouwschap, maar bij één centrale landbouwor ganisatie thuishoort. Hij zei dit op een vergadering van 150 boeren uit Zuid-Beveland, die vorige week don derdag in Yerseke werd georgani seerd door zes plaatselijke RABO-banken. Volgens ir. Luteijn moet de positie van het Landbouwschap op termijn worden teruggebracht tot die zaken die publiekrechtelijk geregeld moe- Het AOC Zee/and e.o. in Goes heeft een geslaagde feestweek achter de rug. Veel mensen kwamen een kijkje nemen in het nieuwe schoolgebouw aan de Fruitlaan, waar het "centrum voor groen onderwijs" sinds oktober vorig jaar zetelt. Dat ook jeugdig publiek belangstelling toonde voor het agrarisch onderwijs is een goed voorteken. Op de foto een groep kinderen van de openbare basisschool Binnen de Veste uit Zierikzee bij de stand, die de ZLM ter gelegenheid van de openingsweek in het AOC had neergezet. (Foto: Anton Dingemanse). ten worden, zoals verordeningen op het gebied van kwaliteit, gezond heid, veiligheid enz. Maar bijvoor beeld het financieren van de collectieve voorlichting hoort daar niet bij. De echte belangenbeharti ging ziet hij als een taak van de landbouworganisaties, die dan wel als een eenheid moeten opereren. Luteijn zit hiermee op hetzelfde spoor als de ZLM. De RABO-bestuurder sprak zich na drukkelijk uit tegen sectororganisa ties. Hij vindt het geen goede zaak dat er bijvoorbeeld een aparte orga- riiasatie voor akkerbouwers komt, omdat dit de gezamenlijke kracht van de land- en tuinbouw kan on dermijnen. Bovendien is opsplitsing niet gewenst nu de scheiding tus sen de sectoren op bedrijfsniveau aan het vervagen is en er meer be drijven met een gemengd karakter zullen komen. Ook de voorzitter van de toekomsti ge landbouworganisatie ZMO (Gel derland, Utrecht, ZLM), J.G. van Leeuwen, ziet niets in sectorale be langenorganisaties. Hij zei dit jl. maandag op een spreekbeurt in Zie rikzee voor de ZLM-kring Schouwen-Duiveland. Van Leeuwen liet zich kritisch uit over het functio neren van het Landbouwschap, maar legde de schuld daarvan gro tendeels bij de verdeeld optredende landbouworganisaties. Het Land bouwschap kan zich alleen maar sterk maken doordat sturing vanuit de centrale landbouworganisaties ontbreekt, aldus Van Leeuwen. ZIE VERDER PAGINA 3 en 9. Op maandag 22 maart a.s. houdt het KNLC in het Congresgebouw te Den Haag zijn algemene vergade ring. Na de opening door voorzitter Marius Varekamp houdt lid en toe komstig voorzitter van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland Wim Meijer een inleiding over huidi ge en toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. De verga dering begint 's middags om 13.30 uur. De provincie Zeeland heeft op 18 februari j.l. het ontwerp- Waterhuishoudingsplan gepresen teerd. Tot 1 april a.s. kunnen schrif telijke reacties op het plan worden ingediend bij Provinciale Staten. Op 5 april a.s. is er een hoorzitting over het plan. Het waterhuishoudingsplan van Zeeland richt zich zowel op de hoe veelheid als de kwaliteit van het wa ter (integraal beheer). Een belangrijk uitgangspunt van het plan is dat onttrekking van grondwater alleen is toegestaan als dit geen schade oplevert aan de natuur. Voor de drinkwatervoorziening gelden overi gens soepeler regels. De maatregelen kosten veel geld. Zo zullen de waterschappen het ge- schot moeten verhogen. De provin cie .Zeeland gaat nu ook een grondwaterheffing instellen. Het plan is van groot belang voor de landbouw. Thema's als verzilting, verdroging, mogelijkheden van zoet- wateraanvoer, peilbeheer, komen uitvoerig aan de orde. Bij de presen tatie van het plan werd namens de Zeeuwse landbouw het woord ge voerd door de heer J. Ysebaert (NCB). Hij liet zich positief uit over het integrale waterbeheer dat de provincie voorstaat en verklaarde dat de landbouw haar steentje wil bijdragen aan een duurzame land bouw. Als voorbeeld noemde hij het stimuleringsbeleid in het waterwin gebied St. Jansteen, waar de boe ren terughoudend zijn in het gebruik van chemische middelen. Kritisch was Ysebaert over de sterke aandacht voor de natuur in het wa terplan van Zeeland. Het polderpeil moet meer afgestemd worden op de'natuurfunctie. De landbouw wil daar positief over meedenken, aldus Ysebaert, zoals dat ook het geval is bij de uitwerking van het Natuurbe leidsplan. Hij pleitte voor haalbare en betaalbare plannen. In gebieden waar landbouw bedreven wordt moet het landbouwkundig gebruik uitgangspunt zijn. "Van groot be lang achten wij de afspraak over de uitwerking van het Natuurbe leidsplan dat het peilbeheer in een bepaald gebied pas op de natuur functie afgestemd mag worden als alle landbouwgrond uit dat gebied verworven is. Door dit soort bepa lingen op te nemen kan op mede werking van de agrarische sector gerekend worden", aldus de heer Ysebaert.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1