Aardappelinvoer groter dan -uitvoer Bloemen en planten Champignons Bloemenprijzen redelijk Eieren Aardappelen Uien Aardappeitermijnmarkt Zaden en granen Vlas Peulvruchten Fruitveiling CHZ Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten In de periode juli 1992 tot en met ja nuari 1993 was de import van con sumptieaardappelen groter dan de export. Zowel de export van con sumptieaardappelen als die van pootgoed blijft sterk achter bij die van voorgaande jaren. In de afgelo pen vijf jaar was de exporthoeveel- heid op dit tijdstip nog niet zo laag. Per 31 januari was van oogst 1992 447.000 ton consumptieaardappe len uitgevoerd tegen 554.000 ton op 31 januari 1992. De invoer (pe riode juli 1992 t/m januari 1993) be droeg 473.000 ton tegen 377.500 in dezelfde periode in 1991/1992. Een zeer groot deel van de ingevoer de consumptieaardappelen, zo'n 300.000 ton, kwam uit België. De invoer van zetmeelaardappelen be droeg per 31 januari 1993 524.500 ton tegen 358.500 ton vorig jaar op dit tijdstip. Ook de export van pootaardappelen valt tot dusverre zwaar tegen: 256.000 ton per 31 januari tegen 446.000 ton op hetzelfde tijdstip in 1992. Naar EG-landen ging 147.000 ton tegen 226.000 ton vo rig jaar. Alle EG-landen namen min der af. Enkele cijfers: Italië 46.000 ton, vorig jaar 74.000; Portugal 30.000, v.j. 47.000; Frankrijk 15.000, v.j. 23.000, Spanje 14.000, v.j. 25.000. De overige Europese landen kochten tot dusverre 24.000 ton tegen 29.000 ton verleden jaar. Naar Noord- en Zuid-Amerika ging 17.000 ton, 1000 ton minder dan verleden jaar. Azië nam 33.000 ton; vorig jaar 44.000. Meer namen al leen Saoudi Arabië (1.900 ton) en Syrië. De afzet van Nederlands aardappel- pootgoed naar (Noord) Afrika waar de vroege aardappelen inmiddels al staan te groeien viel het meest te gen. Per 31 januari bedroeg deze 35.500 ton tegen 128.000 ton op hetzelfde tijdstip in 1992. Algerije kocht maar 979 ton tegen 60.000 ton vorig jaar. Egypte kocht 13.000 ton, vorig jaar 28.000; Tu nesië 1.600 ton (v.j. 9.200), Marok ko 8.900 (v.j. 11.750), Libië 8.800 (v.j. 13.500). Vrij bijzonder is dat er dit jaar in Ne- Veilinggegevens week 15/02-19/02 (wk 07) prijs in centen per stuk Bron: VBN Prijs Prijs Prijs wk 07 wk 07 wk 06 1992 1993 1993 Alstroemeria 55 47 55 Troschrysant 89 71 74 Cymbidium 264 167 253 Freesia 37 35 39 Gerbera 88 49 59 Iris 20 21 26 Lilium 108 111 136 Narcissus 18 11 13 Rosa 68 59 88 Tulipa 31 31 33 Begonia - 255 267 Dracena 402 414 408 Ficus 595 488 445 Primula 83 62 73 Rhododendron 376 248 286 Yucca - 756 739 Snijbl. totaal - 42 52 Kamerpl. totaal - 234 246 Veilinggegevens week 15/02-19/02 (wk 07) prijs in centen per kg Bron: PGF Door- Prijs Prijs Prijs Prijs snede wk 07 wk 07 wk 07 wk 06 1991 1992 1993 1993 Klasse I 1 60 360 429 307 343 Klasse II 3 100 177 182 152 153 Klasse II 3 80 183 181 155 157 derland ook vrij grote handelshoe- veelheden pootardappelen uit andere EG-landen worden inge voerd. Naar verluidt kwam er waar schijnlijk al ongeveer 10.000 ton uit Frankrijk ons land binnen. Daarbij ging het vooral om Bintje. Voor dit ras gelden in ons land nog relatief hoge prijzen. Dat komt omdat er van dit ras enkele duizenden hecta ren zijn afgekeurd. Uienvoorraad nog groot Per 1 februari bedroeg de export- voorraad uien in ons land nog 222.000 ton. De beursprijs was toen 5 cent. Op 1 februari vorig jaar lag er 208.000 ton (beursprijs 12 cent). In 1991 lag er 206.000 ton en was de beursprijs 21 cent. In de eerste week van februari werd 8.600 ton uien geëxporteerd. Met uitzondering van de weken van kerstmis en oud- en nieuwjaar was er sinds eind september geen week met een zo geringe uienexport. Om alle Nederlandse uien vóór 1 juli weg te krijgen zou vanaf nu 11 a 12.000 ton per week geëxporteerd moeten worden. Volgens het Produktschap voor Groenten en Fruit zal de Australi sche uienproduktie dit seizoen on geveer 20% kleiner uitvallen dan vorig jaar. In 1992 bedroeg de totale produktie 230.000 ton. In het voor Australië belangrijke uienteeltgebied Tasmanië verwacht men een oogst met veel 'fijne' uien. Flet eerste schip met Australische uien wordt rond 5 maart in Europa verwacht. Dit is twee weken eerder dan vorig jaar. Duitsland en Engeland zijn in Europa meestal de voornaamste ko pers van Australische uien. Argenti nië liet eerder al weten een kleinere oogst en export van uien te ver wachten. Graanmarkt flauw De Groninger Graanbeurs had deze week een aanbod van 4.000 ton tarwe. Kopers boden hooguit dezelf de prijs als vorige week f 39,60). Er kwamen maar weinig zaken tot stand. Voor gerst was de stemming eveneens flauw. Zomergerst die ge schikt is voor bierbrouwerij deed een aanzienlijke lagere premie dan de laatste weken het geval was. Voor het geringe aanbod haver was de stemming in Groningen vriende lijk. Karwij moest weg voor iets la gere prijzen. Partijen met nogal wat vuil zijn moeilijk te verkopen. Aan de veilingprijzen was tot halver wege deze week nog niets te mer ken van weerstand van Duitse kopers als gevolg van waarschuwin gen in hun land voor milieu onvriendelijke Nederlandse bloemen. Na de 'Valentijnweek' zijn de prijzen wel lager geworden. Maar toch in mindere mate dan waarvoor sommi gen bang waren. Ondanks het car naval was het prijspeil van de meeste soorten ook begin deze week nog redelijk. Voornaamste oorzaak was de beperkte aanvoer. De markt kon het aanbod aan. Uit zondering vormden de anjers en met name de trosanjers. Aan hun la ge prijs is te zien dat er veel import is. Alstroemeria's trokken begin de ze week iets aan, maar de prijs bleef te laag. Rozen werden een Stuk goedkoper. Bijzondere variëteiten van goede kwaliteit brachten echter nog dik geld op. De telers van narcissen kregen ook iets meer lucht; een middenprijs van ongeveer 16 cent en voor niet alle daagse soorten prijzen tot ver boven de 20 cent. Er komen nog volop En gelse narcissen op Nederlandse vei lingen. Daarvoor betaalde men deze week andermaal niet veel meer dan vijf-zes cent. Zacht weer in Enge land heeft er voor gezorgd dat de narcissen daar drie tot zes weken eerder dan gewoonlijk oogstbaar zijn. In Cornwall is al 70% gepluikt. In de Engelse winkels kost een bos je van tien narcissen ongeveer 80 cent. Men is bang dat er voor de En gelse moederdag (21 maart) niet voldoende narcissen uit eigen land zullen zijn. Door de koude weersom standigheden in Schotland hopen de Schotse telers van het tekort op de markt te kunnen profiteren. De tulpenbroeiers mogen tot dus verre niet klagen. Dertig cent ge middeld is niet gek. Bijzondere soorten doen veel meer. Excellente parkiettulpen brachten het deze week tot ruim 50 cent. In 1992 heeft de verkoop van tulpen op de bloemenveilingen voor het eerst in de geschiedenis de 1 miljard stuks overschreden. In 1991 kwamen er 840 miljoen voor de klok. Dit jaar wordt de 1 miljard waarschijnlijk niet gehaald. Rozen werden er vorig jaar 2,1 miljard stuks geveild, chry santen 1,2 miljard. Anjer en freesia kwamen elk niet verder dan een half miljard verkochte exemplaren. Te weinig champignons via veiling Naar het oordeel van Jaap van der Veen, de voorzitter van het Produkt schap voor Groenten en Fruit, ziet de toekomst van de champignon sector er redelijk uit. Maar dan moet er wel het een en ander gebeuren. Pro- duktvernieuwing en kwaliteitsverbe tering bijvoorbeeld. Verder wordt het aanbod te weinig geconcen treerd. Slechts 40% van de cham pignons belandt op de veiling. Jan Pijnenborg, voorzitter van de Coöperatieve Nederlandse Cham- pignonkwekersvereniging (CNC) is er van overtuigd dat Nederland als champignonland veel meer zou kun nen voorstellen als de kwekers sa menwerkten om het spel van vraag en aanbod beter te doen verlopen. Tijdens de algemene vergadering van de CNC zei hij: "Als wij een sa menwerking in de afzet kenden, was de prijs van de champignons nooit zo ver weggezakt, als nu her haaldelijk gebeurt. Dan was er al lang een doordraaisysteem ge weest, dus een minimumprijsstel sel. De slechte klokprijzen krijgen nu hun weerslag in lagere contractprij zen," aldus Pijnenborg die pleitte voor een op modernere leest ge schoeide afzetorganisatie. Daarvoor is men bezig om de Champignon- beurs Holland om te bouwen tot het Champignonbemiddelingsbureau Holland voor alle veilingen. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 7,80- 9,00 1,63-1,67 week 7 57-61 gr. 9,30- 9,80 1,63-1,61 64-67 gr. 10,25-10,40 1,59-1,55 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g ProVeBa (18/02) wit 8.83 (ld) 8,93-9,18 9,51 ProVeBa (18/02) bruin 5,93 (ld) 6,99-7,02 7,92 (ld) 8,63 (ld) 9,23-9,26 9,81 (ld) ProVeBa (23/02) wit 9,62 (ld) 9,89 (dd) 9,94 (dd) ProVeBa (23/02) bruin 7,09 (ld) 8,90 (ld) 9,68-9,80 10,33 (ld) 10,59-10,59 Evadag wit 7,00 8,10 8,80 9,00 9,35 bruin 7,00 7,95 8,60 9,20 9,75 Ven wit 4,90 6,15 7,70 8,00 7,75 8,20 8,85 bruin 4,85 6,05 7,30 7,80 7,90 8,75 9,00 Roveco-notering is gelijk aan Ven ex btw. bintje/100 kg Veld Klei Voer- ex. btw 100 kq Telersprijzen gewas 0 mm aardappelen vlgz. AVZ Emmeloord 18/02 3,25-3,75 1,00-1,50 4,00-6,50 Zeewolde 19/02 3,50 4,00-7,00 Goes 23/02 3,25- 3,75 3,75-4,25 4,00-6,00 Dronten 24/02 3,50-4,00 6,00-8,00 Middenmeer 24/02* 3,25-3,75 1,25-1,75 Leeuwarden 19/02 3,25- 3,75 1,00-1,50 4,00-6,50 Bildstar 40-65 mm 14,00-15,00 Irene 40-65 mm 33,00-35,00 Groothandelsprijzen Klei Klei Zand Zand Rotterdam 23/02 40-50 mm 50 mm 40-50 mm 50 mm Bintje 3,50-4,00 7,25-8,25 2,50-3,50 5,50-6,00 Pootgoednoteringen 24/02 28/35 35/45 Noordelijke A: 136 62 Delta A: 110 60 Middenmeer 60 Per 100 kg, ex btw. Vor.week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 50mm+ maart '93 6,80 6,80 6,80 50mm+ april '93 7,60 7,60 7,40 50mm+ mei '93 8,20 8,20 8,30 50mm+ juni '94 9,20 9,50 9,20 50mm+ april '94 21,00 21,60 22,30 per 100 kg. Goes Groningen Rotterdam (gr.h) GRANEN di. 23/02 di. 23/02 ma. 22/02 Tarwe (basis 16%) 37,00 39,60 39,25 Brouwgerst 44,50 45,00 Wintergerst 37,00 Zomergerst 37,75 37,00 Haver 46,00 44,00 Voergerst 33,25 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 230-235* 275,00 Karwijzaad 142,50* 127,50 145,00 Koolzaad, dubbel nul 37,00 Prima doorsnede Goes, di. op auto geleverd: ongerepeld tot 0,30; afw. partijen Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 61,50-65,00 74,00 Kapucijners 69,00-72,50 85,00 Bruine bonen 90,00 100,00 Dinsdag 23 februari 1993: Blok appelen: Cox o.p.: Barendrecht aanvoer: 106 ton. 85/90 I-2 61 I-3 46; 80/85 1-1 81 I-2 78 I-3 64; 75/80 1-1 77 I-2 75 I-3 58; 70/75 1-1 66 I-2 64 I-3 49; 65/70 1-1 53 I-2 57 I-3 53; 60/65 I-2 51 I-3 61. Kapelle aan voer: 98 ton. 85/90 1-1 45 I-2 49 I-3 50; 80/85 1-1 79 I-2 74 I-3 67; 75/80 1-1 82 I-2 78 I-3 65; 70/75 1-1 74 I-2 66 I-3 58; 65/70 1-1 64 I-2 57 I-3 55; 60/65 1-1 51 I-2 49 I-3 44. Elstar: Barendrecht aanvoer: 57 ton. 85/90 I-2 50 I-3 46; 80/85 I-2 61; 70/80 I-2 70 I-3 64; 65/70 I-2 56 I-3 63. Kapelle aanvoer: 63 ton. 90/95 I-2 40; 85/90 1-1 51 I-2 48; 80/85 1-1 71 I-2 63; 70/80 1-1 74 I-2 68 I-3 49; 65/70 1-1 65 I-2 59 I-3 59; 60/65 I-2 38. Jonagold: Baren drecht aanvoer: 50 ton. 90/op 1-1 45 I-2 42 I-3 36; 80/90 1-1 59 I-2 48 I-3 43; 70/80 1-1 73 I-2 55 I-3 42. Kapelle aanvoer: 27 ton. 90/op I-2 43 I-3 42; 80/90 I-2 47 I-3 44; 70/80 I-2 51 I-3 45; 65/70 I-2 41 I-3 39. Golden delicious: Baren drecht aanvoer: 32 ton. 80/90 I-2 59 I-3 51; 70/80 I-2 51 I-3 42; 60/70 I-2 35. Kapelle aanvoer: 55 ton. 90/op 1-2 45; 80/90 I-2 56 I-3 46; 70/80 I-2 56 I-3 50; 65/70 I-2 42 I-3 38. Rode goudreinette: Ba rendrecht aanvoer: 15 ton. 95/105 Veilinggegevens kg wk 15/02-19/02 (week 07) Prijzen in centen per kg Veilinggegevens kg wk 15/02-19/02 (week 07) Prijzen in centen per eenheid Veilinggegevens kg wk 15/02-19/02 (week 07) Prijzen in centen per kg Bron: PGF Sorte prijs prijs prijs prijs Bron: PGF Sorte een prijs prijs prijs prijs Bron: PGF Sorte Een prijs prijs prijs prijs ring wk 07 wk 07 wk 07 wk 06 ring heid wk 07 wk 07 wk 07wk 06 ring heid wk 07 wk 07 wk 07 wk 06 1991 1992 1993 1993 1991 1992 1993 1993 1991 1992 1993 1993 Boskoop, blond 75/85 252 307 69 62 Andijvie kg 563 337 394 363 Aubergines 225-300 kg 519 521 648 687 Boskoop, rood 75/85 235 272 48 50 Boerenkool kg 336 93 201 141 Courgettes 275-350 st 195 151 159 - Cox O.P. 70/75 233 330 67 64 Kool, Rode 12-15 kg 78 47 41 28 Komkommers 310-410 st 66 110 157 187 Elstar 75/80 151 275 65 60 Kool, D.w. 12-15 kg 78 47 59 48 Komkommers 410-510 st 89 165 208 238 Gloster 70/80 89 162 37 38 Kroten A kg 45 22 25 28 Radijs midden bos 69 66 67 85 Golden Delicious 70/80 127 208 54 56 Waspeen B50-150 kg 81 43 75 77 Sla, glas 190-200 st 87 50 69 56 Jonagold 80/85 123 222 59 59 Breekpeen 50-200 kg 56 25 58 54 Sla, glas 230-240 st 94 59 82 65 Conference 55/65 174 174 124 125 Bospeen bos 329 383 - 257 Tomaten, rond 47-57 kg 538 534 615 Doy de Comice 65/75 200 212 176 179 Prei blok 2 kg 757 131 125 95 Tomaten, kers 24-30 250 g 324 244 216 243 St. Remy 70/80 72 215 29 26 Spruiten A 23-31 kg 274 148 144 101 G. Wildeman 70/80 185 323 156 153 Witlof ll-kort kg 188 88 156 144 I-2 49; 85/95 I-2 58; 75/85 I-2 72 I-3 69; 65/75 I-2 45. Kavel appelen: Jonagold: Kapelle aanvoer: 25 ton. 90/op kl. I 41-46; 80/90 kl. I 41-59; 70/80 kl. I 43-57; 65/70 kl. I 34-42. Red Elstar: Kapelle aanvoer: 13 ton. 85/90 kl. I 45; 80/85 kl. I 60-62; 70/80 kl. I 64-67; 65/70 kl. I 49-57; 60/65 kl. I 32. Cox o.p.: Kapelle aanvoer: 12 ton. 80/85 kl. I 74 kl. II 37-40; 75/80 kl. I 74 kl. II 46; 70/75 kl. I 64-67 kl. II 41; 65/70 kl. I 41-56 kl. II 43; 60/65 kl. I 45-46. Elstar: Kapelle aanvoer: 26 ton. 90/95 kl. I 37; 85/90 kl. I 47-51; 80/85 kl. I 60-61; 70/80 kl. I 41-67; 65/70 kl. I 54-57. Golden delicious: Kapelle aanvoer: 12 ton. 80/90 kl. I 51-59 kl. II 38-40; 70/80 kl. I 45-58 kl. II 36-41; 65/70 kl. II 26. Blok peren: Conference: Barendrecht aanvoer: 53 ton. 75/85 I-2 123 I-3 118; 65/75 I-2 137 I-3 132; 55/65 I-2 129 I-3 118. Kapelle aanvoer: 35 ton. 65/75 I-3 134; 55/65 I-3 128. Doyenne du comice: Barendrecht aanvoer: 10 ton. 85/95 I-2 166 I-3 142; 75/85 I-2 211 I-3 159; 65/75 I-2 171 I-3 161; 55/65 I-2 91. Kavel peren: Conference: Kapelle aanvoer: 24 ton. 65/75 kl. I 103-111 kl. II 89-110; 55/65 kl. I 93-94 kl. II 82-96 45/55 kl. II 66-80. Doyenne du co mice: Kapelle aanvoer: 10 ton 85/95 kl. I 145-149 kl. II 83-128 75/85 kl. I 184-199 kl. II 95-159 65/75 kl. I 184-201 kl. II 49-134; 55/65 kl. I 58 kl. II 43-59. St. Re- my: Kapelle aanvoer: 14 ton. 80/90 kl. I 19-22; 70/80 kl. I 26-29; 60/70 kl. I 27-30.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 14