dodelijke liefde De macht van de boodschappentas 'Dodelijke Liefde' Zwijgen over bedrijfsovername geeft ruzie en kost geld Studiedag over waterschap Excursie Omroep Zeeland ■i12 Ibhhmhmi Wat is haptonomie? pv I to "Jul «mU* tri I ALGEMEEN AGRARISCH apjw en theaterwerkplaats act presenteren onder redaktie van de Perskommissie Adres: Bond van Plattelandsvrouwen C.J. de Jonge-Stols voor Zeeland en Noord-Brabant. Brouwerijweg 2, 4424 CH Wemeldini Adres: C.J. de Jonge-Stols Brouwerijweg 2, 4424 CH Wemeldinge WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊI^WM j VRIJDAG 26 FEBRUARI 1993 De macht van de boodschappentas ligt voor een groot deel bij de huis vrouw, vertelden ons mevrouw C. van Liere en mevrouw M. Dieleman bijgestaan door mevrouw V.d. Ho ven uit Voorschoten, leder produkt heeft een achtergrond. 1e. Wie produceert of maakt het artikel? Komt het uit eigen land of uit het buitenland of uit de 'Derde Wereld'? Soms is het ook een com binatie van deze factoren. Dan komt het uit het buitenland, maar wordt het in ons land bewerkt voor con sumptie en of wordt het hier ver pakt. Dan levert dat in beide landen werkgelegenheid op. Het produkt kan ook in eigen land groeien of ge produceerd worden. Dit levert ten allen tijde een voordeel op voor onze eigen economie. 2e. Wie koopt het en wat? Wij zijn in ons land echte koffiedrinkers. De bekende merken worden het meest gekocht. De koffiebessen komen van de grote plantages en worden machinaal geoogst: dus rijp en on rijp door elkaar. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit minder is, wat de smaak niet ten goede komt. De kof fiebessen voor de 'Max Havelaar' koffie komen van kleine plantages en worden met de hand geplukt. Omdat alleen de rijpe vruchten wor den gebruikt komt dit uiteraard in de smaak tot uiting. Het is echter wel iets duurder. 3e. Hebben we het echt nodig? B.v. aardbeien in december? De produk- tie is erg duur door een hoog ener gieverbruik. Of b.v. een blikje 'Spa-blauw'? Is dit echt nodig? Het water uit de kraan is toch prima en bovendien is blik een dure verpak kingsmethode. 4e. Zijn er vervangende artikelen? B.v. Nescafé versus versgezette kof fie. Kant en klaarmaaltijden versus vers gekookt voedsel. Dit laatste is zeker smakelijker en gezonder. Al leen kost het iets meer werk. Belangrijk voor ons Zeeuwen en Brabanders is de vergelijking rietsui ker - bietsuiker. Bietsuiker is een produkt van onze eigen bodem. Een gewas dat weinig bespuitingen no dig heeft en dat zuurstof afgeeft aan de omgeving. Tevens helpt het om het inkomen van de agrariër wat te verbeteren en het brengt werk mee voor de suikerfabriek. Het is dus een ecologisch goed produkt. Drie verpakkingen We moeten bewuster met onze, zelf meegebrachte boodschappentas omgaan. In het begin is dat wel even nadenken en bovendien moet het milieu zo min mogelijk belast worden. Soms zie je wel drie ver pakkingen zoals bij koekjes en rook worst. Vroeger was het gedeelte van het inkomen dat aan voedsel werd be steed het grootst. Nu is deze post de sluitpost geworden op de huis houdelijke begroting, mede door de hoge vaste lasten. We kunnen alle maal af en toe op deze sluitpost be zuinigen door welbewust te werk te gaan. We zullen beslist niets te kort komen en in veel gevallen gezonder eten van groente van het seizoen en uit eigen land. J. de Vries-Ligthart(afd. Middelburg) Het was gezellig in de 'Korenbeurs' op 26 oktober. Een volle zaal en dat geeft altijd een extra tintje aan de le denbijeenkomst. De heer K. Kempe vertelde ons op een ontspannen manier over zijn werk als fysiothera peut en daarnaast als haptonoom. Haptonomie, dit is voor de meesten van ons nog een onbekend terrein en ik denk dat het dat ook altijd wel een beetje zo zal blijven. Maar door de uitleg van de heer Kempe zijn we toch wat wijzer geworden. Hij gaf aan wanneer een haptonoom de juiste man is om iemand geestelijk uit de put te halen of te begeleiden in zijn werk. Het zal niet zo zijn, dat nu veel da mes zich geroepen voelen om naar de haptonoom te gaan: want dan was het slecht met onze gezond heid gesteld! A. de Haas-de Kok (afd. Noord-Beveland) "Het waterschap en wij" is de titel van de Studiedag die de Agrarische Commissie van de NBvP organi seert op 16 maart 1993 in het dorpshuis '"t Zuudende" te Kerk- werve. Deze studiedag, waarop alle belangstellenden welkom zijn, be gint om 9.30 uur. Mevrouw A.P. de Haan, dijkgraaf van het Waterschap Schouwen- Duiveland, zal in haar inleiding over "Het waterschap in verandering, nu en in de toekomst onmisbaar" on der meer aandacht besteden aan de nieuwe waterschapswet, vrouwen in waterschapsbesturen en integraal waterbeheer. Na de lunch is er een rondrit per bus door het westelijk Een tijdje geleden maakte onze af deling een excursie naar de studio van Omroep Zeeland in Oost- Souburg. We werden ontvangen door een vriendelijke gastvrouw, mevrouw Vester die ons koffie aanbood en ons vervolgens het een en ander vertelde over het werk bij deze om roep. Ook gaf zij bijzonderheden over het voormalig gemeentehuis, waarin de omroep is gehuisvest. Na de lezing volgde een rondleiding, waarbij we vrijwel ieder vertrek van het gebouw mochten bekijken. Als hoogtepunt van het bezoek konden we van 11.00 tot 12.00 uur een uit zending bijwonen in de studio. Tijdens de direct uitgezonden delen van het programma moest het uiter aard stil zijn. Maar wanneer muziek werd gedraaid of een bandopname van een interview werd afgespeeld deel van Schouwen-Duiveland. Tij dens deze excursie zal uitgelegd worden hoe het waterschap pro beert een evenwichtige belangenaf weging te maken tussen natuur, recreatie en landbouw. De kosten van de Studiedag inclusief koffie, lunch en excursie bedragen 22,50. Folders van de Studiedag zijn ver krijgbaar bij de agrarische commis sie en bij de contactleden van de agrarische commissie. Opgave vóór 6 maart bij het agrarisch commis sielid in uw Kring of bij J.C. van Nieuwenhuijze-Zandee, tel. 01100-14306. J.C. van Nieuwenhuijze-Zandee was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De dienstdoende pre sentator gaf antwoord en uitleg. Door handgebaren had hij contact met de regiekamer, die via een ruit zichtbaar was. Duidelijk was dat er hard en gedisci plineerd werd gewerkt. Spannend was de perfecte timing, waarbij mensen op het juiste ogenblik de studio binnenkwamen en op de se conde nauwkeurig het woord na men. Tussendoor werden dan nog berichten binnengebracht die in de uitzending moesten worden mee genomen. Sedertdien luisteren we met nog meer waardering naar Omroep Zeeland. C. Leentvaar-Verhoef (afd. Kattendijke-Wilhelminadorp) APJW en 'Act' presenteren Redaktie Henk Tegels Als onderdeel van 'Geen kunst aan' heeft het APJW theaterwerkplaats Act uit Arnhem gevraagd een soort toneelcursus te maken. Op een leu ke en spannende manier ontdek je al spelenderwijs welke mogelijkhe den het toneel allemaal biedt. Je speelt onder de deskundige begelei ding van Act het verhaal 'Dodelijke Liefde'. De begeleiders laten zien hoe je met enkele veranderingen de sfeer van het stuk kunt veranderen: van slapstick naar melodrama, van realisme naar een thriller. Voor to neelliefhebbers en beginnende re gisseurs is dit vast en zeker een boeiende ervaring die tal van ideeën oplevert. Je kunt Act ook vragen om daarna bij je eigen toneelgroep of afdeling langs te komen, want de agenda zit nog niet vol. Voor het geld hoef je het niet te la ten, het kost slechts f 50,— vooreen avond. Maar voor het zover is kunnen jullie eerst zelf aan den lijve ervaren wat Act te bieden heeft en wel op twee zaterdagmiddagen 6 maart en 24 april, vanaf 13.00 uur. De work shops worden gehouden op het cul tureel centrum Jacohiberg in Arnhem. Wij willen jullie verzoeken het bijgevoegde antwoordstrookje in te vullen en op te sturen vóór 13 februari. Als je het strookje niet te rugstuurt nemen we aan dat je niet komt. Op basis van de inzendingen zal het APJW bekijken of beide da gen doorgaan en op welke dag je wordt ingedeeld. Als je een vriend of vriendin mee wilt nemen dan kan dat, maar vermeldt dit op het strookje. Je krijgt achteraf bericht over de in deling en de routebeschrijving. Bedrijfsovername verloopt vaak in redelijke harmonie. Broers en zus sen weten dat ze een veer moeten laten, omdat het anders onmogelijk is voor de opvolger om het ouderlijk bedrijf voort te zetten. Maar niet alle broers en zussen vinden het redelijk om de landbouw te subsidiëren door af te zien van een stuk erfenis. Hier enkele ervaringen. "Ik had veel eerder met de vuist op tafel moeten slaan," dat conclu deert Geert terugkijkend op de el lende die de bedrijfsovername in zijn geval heeft veroorzaakt. Eigenlijk begon de fout al op de eerste dag dat Geert onder de koeien kroop. "We waren met z'n zessen thuis. Ik wilde graag boer worden, het werd vader allemaal veel te zwaar. Hij had een nieuwe stal gezet en het aantal koeien uitgebreid. Toen ik van de MAS kwam kon ik aan de slag. PJZ-afd. Noord-Beveland 26 februari Grootse avond. Aktivi- teit voor leden en donateurs. Tevens wordt op de avond een algemene le denvergadering gehouden. Vergade ring is van 19.30 - 20.30 uur. Daarna een Lopend Buffet in Con cordia te Wissenkerke. Kosten: le den f 15,00, donateurs f 20,00, niet-leden f 25,00. Opgave lopend buffet: vóór 15 februari bij Henny Markusse 01107-1269 of Govert Schroder 01102-43326. PJZ-afd. Langstraat 26 februari Jaarvergadering. Plaats: Zidewinde, Julianalaan 1 te Sprang- Capelle. Aanvang: 20.30 uur. PJZ-afd. Schouwen-Duiveland 27 februari dagje schaatsen in de Weena-hallen te Rotterdam. Na af- Geen idee wat m'n andere broers en zussen daarvan vonden. Daar werd niet over gepraat. Argeloos was ik. Ik dacht dat je het altijd zou redden als je maar hard werkte. Al snel kwam ik er achter, dat we wel een prachtige nieuwe stal hadden en meer koeien, maar dat de produktie veel te laag was." Verschrikkelijk Ook het verhaal van Herma die mis schien, in plaats van haar broer, het bedrijf overneemt. "Ik merk dat mijn ouders mijn interesse in het bedrijf meer serieus nemen nu Ronald zo onzeker is. Ik heb ook de MAS ge daan en daarna nog een jaar tuin- loop een bezoek aan een donker bruin café in Rotterdam. Vertrek 12.45 uur vanaf parkeerplaats hoek Laan van St. Hilaire Scheldestraat te Zierikzee. Kosten (bus entree): le den f 25,—, niet-leden f 35,—. Op gave vóór 22 februari bij Arianne Hanse, tel. 01119-1265 of Rita v.d. Velde, tel. 01113-1389. 14 maart Squashen van 13.30 - 16.30 uur op de banen van Port Greve. Kosten (incl. 1 consumptie): leden f 16,50, niet-leden f 21,50, opgave vóór 4 maart bij Marco Ca- pelle, tel. 01117-1206. PJZ-afd. Oost Zeeuws Vlaanderen 26 februari Ledenvergadering in de Graanbeurs, Noordstraat 7 te Axel. Aanvang: 20.00 uur. Commissie Algemeen Werk woensdag 3 maart PAB- vergadering. Plaats: de Vroone te Kapelle. Aanvang: 20.00 uur. bouwschool. Die landbouw dat wordt nooit wat, dacht ik. Zulke slechte vooruitzichten. Maar ik moet er niet aan denken dat ons be drijf verkocht wordt. Dat zou echt verschrikkelijk zijn... Dan zou ik als nog over nemen. Mijn broer vindt er niks aan om het bedrijf voort te zet ten zoals mijn vader het heeft opge bouwd. Hij denkt dat hij het zo moet houden tot hij 65 is. Ik zie dat na tuurlijk ook wel zo, maar ik zou bin nen het bedrijf dingen veranderen." Bovenstaande verhalen zijn uitge breid terug te vinden in een speciaal nummer van 'Binder' over bedrijfs overname. Dit Bindernummer is te bestellen door storting van f 5,- op giro 5445879, o.v.v. Binder - februari '93. AJK-vrouwen Oost-Zws. Vlaande ren 26 Februari: Excursie naar potplan- tenbedrijf Floréac. Vertrek: 13.30 uur vanaf de grote Markt te Hulst. Kosten: f 5,—. Opgave bij: Marleen Steyaert-de Rechter, tel. 01143-5534. Of op het ZAJK- kantoor, tel. 01100-47729. ZAJK-vergadering Maandag 1 maart: Plaats: de Vroo ne te Kapelle. Aanvang: 20.00 uur. Belangrijkste agendapunt van deze avond is het waterhuishou dingsplan. Deze zal toegelicht wor den door dhr. P. Prins van het Landbouwschap. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Ik heb CU wel belangstelling en mijn voorkeur gaat uit naar 6 maart CC wel belangstelling en mijn voorkeur gaat uit naar 24 april CC wel belangstelling en ik kan op beide dagen komen Ik neem CC verder niemand mee Cj personen mee Strookje opsturen naar APJW, Postbus 816, 3500 AV UTRECHT

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 12