Tuinbouwklanken Slechte start glasteelten Regels, wetten en zo zieke iepen BLOEMENFEEST Kleiner areaal knolselderij verwacht ^Ooln NTS witlofdag in RBT Breda Bloemen nog vooral populair bij vrouwen De eerste voorjaarsprikkels zijn er weer Voorlichtingsdag over tulpenbloei op Schouwen VRIJDAG 26 FEBRUARI 1993 11 Het weekeinde waarin dit stukje wordt geschreven, is in de BARO NIE het weekeinde van carnaval. En kele dagen om te ontspannen en de batterij weer op te laden. Heel veel telers doen mee aan car naval. Sommigen verschillende da gen, anderen maar een enkele keer. En weer anderen bekijken het hele gebeuren vanaf de zijlijn. Ook dat kan prettig zijn. Zojuist is de optocht voorbij getrokken (kinderoptocht). Heel veel ouders begeleiden hun kinderen daarbij. Velen van hen zijn tuinders. Ze laten het werk even voor wat het is en trekken er met hun kinderen op uit. Even alles ver geten en weer kind zijn met de kin deren, prachtig! Zo nu dan alles vergeten, is bij een aantal telers zeker van toepassing. Na het afgelopen jaar en met de start van het nieuwe seizoen staat het er niet al te rooskleurig voor. Omdat de afgelopen tijd er veel te weinig zonnige dagen zijn geweest, is de start in de glasteelt niet goed verlopen. Vooral degenen die in ja nuari hebben geplant, hebben daar veel last van. Doordat er te weinig zon is, groeit de plant te slap. Het evenwicht in de plant wordt ver stoord. Wat weer tot gevolg heeft dat de vruchten slecht worden of dat de vruchten van de plant ge haald moeten worden om de plant te laten overleven. Deze vruchten zouden in normale omstandigheden uitgegroeid zijn tot mooie, volwaar dige oogstbare produkten. Dit geeft een grote oogstderving. Deze vruchten brengen normaal goed geld op. En dit gebeurt echt niet bij een be paalde teelt, maar ook bij de teelt van tomaten, komkommers, papri ka's en aubergines. Voor de glaste ler zou het mogen vriezen met overdag zon. Voor vollegrondstelers daarentegen hoeft het niet meer te vriezen. De eerste bloemkolen moe ten al zo worden geplant, de spina zie staat er mooi bij en de eerste sla-planten komen ook spoedig op de bedrijven. Voor hen is het wach ten op mooi weer. Dus dit weekeinde van carnaval kan er nog mooi aan vooraf. Laat een ieder dus nog even genieten en de batterij opladen en dan vol goede moed weer doorgaan. Bij het verschijnen van dit artikel zijn we in de laatste week van februari beland. De BEVELANDSE fruittelers leggen nu de basis om in 1993 een kwaliteitsprodukt af te leveren. De snoei van de appel en perebomen vergt vele intensieve arbeidsuren. Door vergroting van de bedrijven en sorteeruren, die besteed worden aan afzet van de oogst 1992, wordt de snoei steeds meer verlegd naar het voorjaar. We zien ook duidelijk aan de pere knoppen, dat het voorjaar dichterbij is dan we denken. De pereknoppen beginnen te schuiven. Het is daar om zaak de perepercelen eerst af te werken met de snoei. De adviezen met betrekking tot de gewasbescherming zijn op verschil lende voorlichtingsavonden toege licht. Gelukkig zijn er dit jaar mogelijkheden om in de mbt-teelt middelen te gebruiken, die een bete re bladstand en zonder meer glad dere vruchten tot gevolg hebben. De verwende consument verlangt nu eenmaal een prachtig gaaf pro- dukt. Als fruitteler is dat een gege ven, waar je rekening mee dient te Op vrijdag 5 maart vindt van 10.00 tot 18.00 uur in veiling RBT te Breda de jaarlijkse witlofdag plaats, geor ganiseerd door de witlofcommissie van de Nederlandse Tuinbouw Stu diegroepen (NTS). Telers en andere betrokkenen in de witlofsector krij gen informatie over produkten en diensten van toeleveringsbedrijven, kunnen lezingen volgen, collega's ontmoeten etc. Een groot aantal be drijven neemt aan deze vakbeurs deel. Om 11.00 uur is er een welkomst woord door RBT-voorzitter N. Rops. Aansluitend zijn er enkele lezingen. De Belgische onderzoeker R. Sara- zijne geeft uitleg over het gebruiks- waardeonderzoek bij witlof. Hij gaat met name in op de verschillen in rassenadviezen in België en Neder land en de oorzaak daarvan. Daarna houdt H. Sportel van het bedrijf N.O. bv een inleiding "van perceelskeuze tot pennenoogst". Om 14.30 uur vertelt medewerker L. Giessen van loonkoelbedrijf De Vries te Nagele hoe pennenteler, loonkoeler en wit loftrekker goed kunnen samenwer ken om pennen te krijgen die tijdens de bewaring kwalitatief niet achter uit gaan. PAGV-onderzoeker G. van Kruistum geeft informatie hoe door middel van o.m. wortelanalyse een bemestingsadvies uit de bus komt dat een optimaal trekresultaat geeft. Op deze dag vindt ook de uitreiking plaats van de NTS witloftrofea Bloemen zijn een echt vrouwen cadeau. Als Nederlanders wordt gevraagd wat voor kleine atten tie ze voor een vrouw zouden kopen, denkt 85 procent aan bloemen. Dat blijkt uit een opinie-onderzoek dat is uitge voerd door Produktschap voor Siergewassen. Anders ligt het als gevraagd wordt wat Nederlanders zouden kopen als ze een hoger bedrag beschikbaar hebben (vijftien gul den of meer). Dan noemen ze bloemen veel minder vaak als mogelijk geschenk; slechts 22 procent van de ondervraagden doet dit. Make-up, sieraden en huishoudelijke artikelen winnen het dan van een ruiker. Mannen worden zelden verblijd met bloemen, zo blijkt uit het on derzoek. Vorige week vrijdag j.i werd in Bovenkarspel de Westfriese Flora 1993 officieel geopend. De jaarlijkse bolbloemententoonstelling ziet er weer schitterend uit. Tienduizenden tulpen, hyacinten, narcissen, irissen, lelies en vele andere bolbloemen maken de Westfriese Flora tot een feest. De tentoonstelling is nog tot en met maandag 28 fe bruari a.s. open (foto: Ab Westerbeek) Winterpeen is momenteel in WEST BRABANT te verkopen voor 15 a 16 cent. Het is weer even geleden dat deze prijs boven de contractafspra ken lag. Telers die onder goede om standigheden 75 ton per hectare hebben kunnen rooien komen royaal uit de kosten. Voor 1993 zijn de vooruitzichten echter minder flo rissant. Handelaren en verwerkende in dustrie krijgen vrijwel dagelijks tele foontjes van akkerbouwers om contracten af te sluiten. De prijs voor voorjaarslevering, uit de schuur, is inmiddels met zo'n 10% gedaald. Vorig jaar nog 12 tot 13 cent, nu 11 tot 12 cent. Zowel op de klei- als op de zandgronden is de verwachting dat het areaal winter peen uit zal breiden. Niet alleen in het Zuidwesten maar ook elders in Nederland bestaat meer animo om peen uit te zaaien. Aannemelijk is dat Frankrijk en België niet achter zullen blijven. Dankzij lagere op brengsten in die landen is peen van oogst 1992 nu redelijk goed af te zetten. Minder rooskleurig is het gesteld met de knolselderij. Goede partijen brengen niet meer op dan 5 cent. Knollen op de luchtkoeling beginnen hard te slijten. Deels is een aan tasting van rattekeutel hier de oor zaak van. Zulke partijen gaan voor een paar cent de koeling uit. Telers zijn blij dat ze nog een koper kunnen vinden. De verwachting is dat knol len uit de mechanische koeling van af half april meer op gaan brengen. In tegenstelling tot voorgaande ja ren heeft de handel weinig inge kocht. Het produkt is vrijwel in zijn geheel nog in boerenhanden. Kwali tatief is er met knollen in de vries- koeling weinig aan de hand. Anders dan met winterpeen is de voorspelling dat het areaal knolsel derij in 1993 zal inkrimpen. Telers van uitgangsmateriaal moeten moeite doen om planten onder te brengen. Deze week gaat het zaai zaad de grond in. Ook zij proberen alles wat de grond ingaat te verko pen. De prijs van de planten zal met 21/2. tot 3 cent ongeveer gelijk blij ven. Vast staat nu wel dat het finan ciële rendement van knolselderij afhangt van het areaal in het bui tenland. Voor 1993 zijn vrijwel nog geen contracten afgesloten. Handel wil zaken doen voor wederom een lage re prijs. Telers zijn op voorhand niet bereid daarop in te springen. Gesprekken met handel over een prijshandhaving zijn op niets uitge lopen. Naar de zaken er nu voor staan zullen de traditionele telers dit jaar vrije knollen in de grond stop pen. Niemand voelt er ook maar iets voor om onder de kostprijs vaste af spraken te maken. Vorig jaar lag de contractprijs op 18 cent, geschoond op auto geleverd. houden. Een plezierige bijkomstig heid is de betere prijs, die men be taald krijgt voor een gaaf produkt. De regels en wetten, waar je als fruitteler mee te maken krijgt wor den verscherpt en zitten dikwijls in gewikkeld in mekaar. Je vraagt je soms af of de overheid en de con troleurs de bedoelingen en het be oogde resultaat goed overwogen hebben. Hier volgt een leuk praktijk voorbeeld. Een fruitteler ontving van de ge meente een schrijven, waarin hij werd geattendeerd op 20 zieke ie pebomen op een bepaalde dijk, waarvan fruitteler eigenaar was vol gens de gemeenta Voorheen rooide de Plantziektekundige Dienst deze Ondanks dat de meeste vroege grond er ideaal bij lag de afgelopen week om aardappelen te poten, aar zelden de meeste vroege telers op THOLEN toch nog om al volop te gaan beginnen. Februari is dan ook nog extreem vroeg. Er kan nog heel wat kou komen al geeft de plastic afdekking toch wel een zekere be scherming, omdat de grondtempe- ratuur hier bij zonnig weer eerder oploopt. Maar met ons grillig klimaat weet men ook dat om deze tijd nog van alles mogelijk is, zoals een uitschie ter met vorst of een flink pak sneeuw. Daarom is men nog huive rig om een flink deel van het veelal dure pootgoed hier aan over te leve ren. Vanwege de vrij hoge tempera turen in de maand januari zit er in de meeste partijen pootgoed toch flink wat groei. Het is dan ook zaak dit wat af te remmen en de kiemen af te harden. We zien dan ook al heel wat wagens overdag buiten staan, geladen met kistjes pootgoed. Er is de afgelopen weken wel heel wat zomertarwe gezaaid omdat ve len bij voorbaat al niet weten hoe ze hun grond anders vol moeten krij gen. Het aanbod van bloemzaden is beperkt en de beschikbare grond des te groter. Er is dan ook weer be hoorlijk wat ingeleverde BBL-grond vrijgekomen en ter pacht aangebo den aan degenen die hiervoor heb ben ingeschreven. Veel van deze gronden worden door het wisselen van pachters er elk jaar echter niet schoner op, en onkruid en zaadtelen gaat nog steeds niet samen. On danks dat er al behoorlijk wat che mische onkruidbestrijdingsmiddelen in diverse bloemsoorten gebruikt kunnen worden, moet er dan toch nog behoorlijk wat hand- en machi- newerk aan te pas komen, wil men hiermee niet in de problemen komen. De zaadteeltstudieclub eiland Tho- len heeft in zijn 10-jarig bestaan dan ook behoorlijk belangrijk werk ge daan met de proefvelden. De be proeving met diverse bestaande onkruidbestrijdingsmiddelen in de vele soorten bloemen hebben er toe geleid dat er momenteel heel wat meer mogelijk is en een toelating heeft, dan 10 jaar geleden. Die toelating is erg belangrijk heden ten daga Dit wordt wel ondervon den wanneer een overtreding ont dekt wordt door de AID en er een hoge boete volgt. In wezen een be lachelijke zaak (daar de zaadteelt geen consumptiegewas is) dat een bespuiting met een gangbaar ge wasbeschermingsmiddel, bijvoor beeld tegen schimmels, alleen vanwege het feit dat er voor dat ge was geen toelating op het etiket staat een teler toch een boete op kan leveren. Zo zal er de komende jaren nog heel wat werk te doen zijn voor de stu dieclub met de opgebouwde sa menwerking van diverse instanties die men hierin niet kan missen om de regelgeving te passeren. bomen, nu de taak is overgenomen door de plaatselijke gemeenten, hebben deze een ambtenaar belast met het toezicht, met als resultaat: niet de gemeente rooit de zieke bo men, nee de eigenaar van het be staande perceel of dijk waar de zieke iepen zich bevinden. De fruitteler in ons verhaal dacht goed na en kwam tot de constate ring: op die dijk staat 1 zieke iep, ik ben best bereid deze onmiddellijk te rooien, maar waar staan de overige 19 zieke exemplaren? Er ging een lichtje branden. Waarschijnlijk op een verlengstuk van mijn dijk, maar dit is eigendom van Staatsbos beheer. Even de gemeente bellen, en wa rempel, er is een buitendienstmede werker bereid ter plaatse polshoogte te komen nemen. Hier staat de zieke olm zei fruitteler. Par don, zei buitendienstmedewerker, dit is een iep. Daarna vertelde de fruitteler aan de man van de ge meente, dat de benaming olm en iep gelijk zijn. Dit was hem niet bekend. Jaren geleden zijn die iepen hier ge plant, we moeten ze behoeden voor verdere ondergang, vertelde ge meenteambtenaar. Tweede fout. Deze dikke iepeboom is een uitloop van de wortels van hele oude iepen, die vroeger op de Zeeuwse dijken stonden, doodgegaan in de dertiger jaren verzuring kende men niet, ie peziekte wel. Leuk verhaal, zei ge meenteambtenaar. Maar nu de 19 overige zieke iepen. Warempel, zij staan, hoe erg ook, op een be schermde bloemdijk, eigenaar Staatsbosbeheer. Excuses hoor, beste fruitteler. Een nieuw schrijven van de ge meente volgt. Wij hebben 1 zieke iep op uw dijk geconstateerd. Bin nen nu en veertien dagen rooien, anders: boete strafvervolging. Correct, fruitteler rooit de ene zieke iep. Maanden later staan de overige 19 zieke iepen nog steeds dood te gaan op de beschermde bloemdijk van Staatsbosbeheer. Is dit een be leid of gepruts van milieuactivisten. De toeziende ambtenaren tuffen in hun mooie autootjes over de bloem- dijken, maar ze komen er nooit uit om hun handen vuil te maken. En de fruitteler? Hij is druk bezig met de snoei van duizenden andere bomen. Waarom? Hij wil ze gezond en sterk houden daarom. IBUS, het samenwerkingsverband tussen Bloemenveiling Holland en de Hobaho, organiseert op vrijdag 12 maart een voorlichtingsdag over tulpenbroei op Schouwen. Tijdens deze dag zal, naast een inleiding over de afzet en andere economi sche aspecten van de tulpenbroei, een tweetal bedrijven bezocht worden. De bijeenkomst is bestemd voor te lers die geïnteresseerd zijn in de broei van tulpen. Deze broei vindt plaats in een (schuur)kas of onder kunstlicht. Deze teelt is niet alleen interessant voor gespecialiseerde tulpenbedrijven, maar ook voor be drijven die in de winter over een ar- beidsoverschot beschikken en die deze arbeid produktief willen maken. Oorspronkelijk zou de voorlich tingsmiddag op 24 februari gehou den worden. Door enkele organisatorische problemen is ech ter besloten een nieuwe datum uit te kiezen. De kosten voor deze dag bedragen f 30,— per persoon (inclusief lunch). Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden bij Peter Cuppen (Bloemenveiling Holland), telefoon 01740-33676.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 11