ZLM heeft grote bezwaren tegen convenant gewasbescherming Deze week Nieuw plan voor akkerbouw krijgt positief onthaal LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT 'Landbouwschapsheffing massaal terugsturen' 1>%\ fuc. DFLBUyi Akkoord met te vee! open einden Voorlichtingsbijeenkomst druk bezocht Manifestatie 17 -18 -19 juni AFSCHEID VAN HOOFDBESTUUR ZLM Pag. 4 Vergoeding natuurbeheer bij pacht Pag. 7 ZLM-Manifestatie pakt breed uit. Pag. 9 Plan 'genoeg is beter' Pag. 10 11 en 13 Uit de Praktijk Pag. 15 Themadag over rechten: hoe herken je een AID-er? Pag. 17 Steunregeling olievlas jaar verlengd Pag. 19 Maand rundveehouderij Schap: "stierenpremie individueel" Pag. 20 Opheffingsvergadering PJZ Aktie van groep boeren zlm-krant ^SEBIBL/Or// P.G VRIJDAG 5 FEBRUARI 1993 81e JAARGANG No. 4154 der het gras is volgens Van der Maas het feit dat de overheid som mige nieuwe middelen met minder werkzame stof, die op de markt ko men, niet zou meetellen bij het be palen van de volumevermindering. Dit zou bijv. betrekking hebben op het middel Shirlan dat in de plaats van Maneb Tin is gekomen. Met na me het ministerie van VROM is van mening dat de afhankelijkheid van middelen toch nog te groot blijft. "Het op deze wijze volstrekt op los se schroeven zetten van de techni sche reduktiemogelijkheden is onacceptabel," aldus Van der Maas. Een tweede adder onder het gras noemde Van der Maas het ontbre ken van officiële normen en cijfers voor de vaststelling van de emissie- reduktie. In het Meerjarenplan is als doelstelling opgenomen: een reduk- tie van 50% naar de lucht, 75% naar bodem en grondwater en 90% naar het oppervlaktewater in het jaar 2000. Echter, over de referen tieperiode 1984-1988 zijn in het ge heel geen gegevens bekend. Toch wordt deze referentieperiode in de bestuursovereenkomst genoemd. Een volgend bezwaar tegen het voorliggende convenant is volgens Van der Maas de volstrekte ondui delijkheid over de toepassing van het afhankelijkheidscriterium. "Ik heb begrepen dat, ook al zou een middel sterk bijdragen aan de nood zakelijke volumebeperking er toch een tussentijds verbod op dat mid del kan komen, dan wel dat dit mid del belast kan worden met een zware regulerende heffing. Het mid del Shirlan zou dus niet alleen bui ten beschouwing blijven als het gaat om volumebeperking, maar bo vendien zou op dit middel nog eens een forse heffing kunnen worden gelegd." Niet van de baan Sprekend over regulerende heffin gen zei Van der Maas dat deze in zijn algemeenheid niet van de baan zijn in de bestuursovereenkomst. VERVOLG OP PAGINA 3 De ZLM verzet zich vooralsnog te gen ondertekening van de bestuurs overeenkomst uitvoering Meerjaren plan Gewasbescherming. Het con venant bevat te veel open einden en laat de overheid te veel ruimte om tussentijds toch weer in te grijpen met verdergaande maatregelen in de gewasbescherming. Het hoofd bestuur van de ZLM stelde zich in zijn vergadering van maandag jl. wél voluit achter de inspanningsver plichting voor een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmidde len in het jaar 2000 met 50 procent ten opzichte van het gemiddelde in de periode 1984-1988. ZLM-voorzitter Van der Maas hield het hoofdbestuur voor, dat de land bouw heeft bewezen in eigen ver antwoordelijkheid zonder convenant met de overheid het gebruik van bestrijdingsmiddelen reeds fors te kunnen verminderen. In de afgelo pen jaren is in de landbouw al een reduktie van 20% ten opzichte van de referentieperiode 1984-1988 ge realiseerd. "Dat geeft vertrouwen dat de praktijk de volumedoelstel ling op eigen kracht kan halen zon der convenant. Een overheid die streeft naar een verantwoordelijke samenleving moet ons die kans geven". Van der Maas lichtte toe dat de landbouw in het overleg met de overheid er in geslaagd is de meest scherpe kantjes van het gewasbe- schermingsbeleid af te snijden. In de bestuursovereenkomst is de di- rekte invoering van overheidsheffin- gen op bestrijdingsmiddelen van de baan. Het saneren van middelen is vervangen door het op recept be schikbaar stellen van milieuschade lijke middelen, waarvoor nog geen beter alternatief beschikbaar is. En voor de slecht werkende Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen is een snellere toelatingsprocedure in de plaats gesteld. Daarmee lijken drie pijnpunten uit het Meerjaren plan uit de weg geruimd. Toch zitten er in de bestuursovereenkomst, die landbouw en overheid gezamenlijk hebben opgesteld, nog te veel on duidelijkheden en vraagtekens, die het naar de mening van de ZLM- voorzitter onmogelijk maken het convenant voluit te onderschrijven. Adders onder het gras Een van de belangrijkste adders on- Het akkerbouwplan van Jaap Korte- weg uit het Westbrabantse Lange- weg onder de titel "Genoeg is beter" heeft een positief onthaal gekregen op de voorlichtingsverga dering, die Korteweg en een paar medestanders dinsdagavond in Ze- venbergschenhoek hadden georga niseerd. Niet minder dan 140 mensen waren op deze vergadering aanwezig. De opkomst was veel groter dan de organisatoren hadden verwacht. Aan het eind van de vergadering bleek uit de meningspeiling dat de aanwezigen unaniem de uit gangspunten van het plan-Korteweg ondersteunen. Het plan bestaat uit twee delen: - de vorming van een Europese akkerbouworganisatie die een eenduidige mening over het landbouwbeleid moet ontwikke len en de mogelijkheid heeft om door middel van een produk- tiestop politiek en samenleving te dwingen mee te werken aan een oplossing van de akker- bouwproblematiek; - een voorstel voor een nieuwe aanpak van de grondgebonden produktie met als kernpunten: graanteelt tegen kostendekken de prijs en verplichte afstem ming van de produktie op de vraag (dus geen overschotten meer). De voorlichtingsbijeenkomst werd onder andere bijgewoond door de akkerbouwvoorzitters van de CBTB (Maarsingh) in KNBTB (Hakfoort) en door de voorzitter van de akker bouwcommissie van de ZLM, Jan Geluk. Ook waren vertegenwoordi gers van de Landbouwuniversiteit in Wageningen aanwezig. Uit zowel mondelinge als schriftelij ke reacties kwam naar voren dat het plan op brede steun kan reke nen. Korteweg en de zijnen gaan nu proberen het draagvlak verder te verbreden via het Agrarisch Plat form West-Brabant, waarin de drie standsorganisaties samenwerken. Ook de Wageningse vertegenwoor digers willen zich inzetten om het plan verder uit te werken en uit te dragen. Zie voor een toelichting op het plan pag. 9. De scheidende bestuursleden met hun herinneringsbord. V.l.n.r. P. Risseeuw, M. Boogerd en S.J. Note- boom. Rechts voorzitter Van der Maas. Drie leden van het hoofdbestuur van de ZLM waren op de vergadering van maandag jl. voor het laatst aan wezig. M. Boogerd (kring Axel), S.J. Noteboom (kring West Zuid- Beveland) en P. Risseeuw (kring West Zeeuws-Vlaanderen) kregen het herinneringswandbord van de ZLM uitgereikt. Boogerd en Risseeuw hebben 12 jaar deel uitgemaakt van het ZLM- hoofdbestuur, Noteboom was 6 jaar HB-lid. Voorzitter H.C. van der Maas bedankte de scheidende bestuursle den voor hun inbreng in de afgelo pen jaren. Aan het begin van de vergadering had hij al de opvolger van Risseeuw, J. Flikweert, welkom geheten. Risseeuw heeft intussen ook afscheid genomen als kring voorzitter. Boogerd zal dat op 16 fe bruari a.s. doen en Noteboom op 17 februari a.s. Dan zullen ook hun op volgers worden gekozen. Een groep boeren in Zeeland is een aktie begonnen gericht tegen het betalen van de Landbouwschaps heffing. Initiatiefnemer Kik uit Brui- nisse wil zoveel mogelijk acceptgiro's verzamelen en deze massaal terugsturen naar het Land bouwschap. In een begeleidende brief zal hij aan geven dat het Landbouwschap weg moet, omdat het de belangen van de boeren verkwanselt en het regel matig op een akkoordje gooit met de politiek ten koste van de boeren. Kik stoort zich vooral aan de slappe opstelling van het Landbouwschap tijdens de akkerbouwakties van de cember jl. "De maat is vol en onze portemonnee leeg. Als een vak bondsbestuurder het slecht doet, dan moet hij er uit. Zo hoort het ook bij het Landbouwschap te gaan. Bij de CLO's zitten genoeg bekwame mensen, die de praktijk kennen en het werk kunnen overnemen." Kik heeft al tientallen boeren in heel Zeeland, maar ook op Flakkee en zelfs de Hoekse Waard benaderd en op een enkeling na positieve reac ties gekregen. Volgens hem heeft het niet betalen van de heffing geen consequenties. "Je krijgt herinnerin gen en aanmaningen en daar blijft het bij". (Zie ook de ingezonden brief 'Be taalt u uw landbouwschapsheffing nog' op pag. 6).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1