In Zeeland 1800 ha aangemeld voor premie braaklegging Niet zeker of Keuringsdienst in Goes kan blijven bestaan Qqzq we§k Bevredigend resultaat Cebeco-Zuidwest LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT ?2ti A-C_ In Brabant 600 ha Per 1 mei nieuwe landelijke stichting Pag. 4 Themadag 'wat zijn uw rechten' Pag. 6 Veranderingen AM-beleid Graanaanbod 150 min ton? Pag. 7 Ontwikkelingsdag fruitteelt Pag. 8 9 en 11 Uit de praktijk Pag. 12 Een avondje lachen... wwBMBtaBayMiwMmawia VRIJDAG 22 JANUARI 1993 81e JAARGANG No. 4152 In Zeeland is voor komend oogstsei- zoen ca. 1.800 ha bouwland aange meld voor braaklegging in het kader van "MacSharry". Dit betreft in to taal 340 aanvragen om braakpre- mie. In Brabant zijn ruim 100 aanmeldingen binnengekomen en zal naar schatting 600 ha braak worden gelegd. Akkerbouwers kon den tot 15 januari j.l. hun aanvraag indienen bij de DHB in hun pro vincie. "Je kunt het aantal aanmeldingen niet echt laag noemen," aldus Hoofd Uitvoering Regelingen van het ministerie van Landbouw in Zee land A.C.M. Loos. "Uitgaande van economische motieven kun je ervan uitgaan dat het vanaf ca. 20 ha MacSharrygewassen per bedrijf in teressant wordt om te gaan braken. Dat zou in Zeeland neerkomen op ca. 500 aanmeldingen, maar wij hadden al wel ingeschat dat we daar dit eerste jaar onder zouden blij ven. Die 340 aanmeldingen is dan niet eens zo'n laag aantal". Er spelen allerlei faktoren een rol bij de beslissing wel of niet te braken. De hoogte van de braakpremie bij voorbeeld. Loos beaamt dat de lage vergoeding veel boeren ervan weer houdt te gaan braken. Het kan inte ressant worden in combinatie met bijvoorbeeld agrificatia "Dan gaat men vergelijken met de saldi van an dere gewassen, het is gewoon een rekensommetje". Daarnaast zijn er nog andere over wegingen. "Een boer is niet voor niets ondernemer", zegt Loos. "Er zullen boeren zijn met voorheen bij voorbeeld 20 ha MacSharrygewas sen, die nu op een lager areaal gaan zitten en het resterende oppervlak invullen met een ander gewas. Ze nemen daarmee een zeker risico. Ik denk dat er ook wel boeren zullen zijn die erop gokken dat de markt prijs van de MacSharrygewassen toch niet onderuit zal gaan, maar dat is volgens mij dan een verkeerde inschatting". Loos verwacht dat het aangemelde areaal braak nog flink zal dalen. Im mers, tussen begin maart tot 15 mei moeten degenen die zich hebben aangemeld de definitieve oppervlak te opgeven. Men kan dan ook 0 ha opgeven, wat er dus op neerkomt dat men niet meedoet aan de braak regeling. Minder kan dus wel, maar meer niet: boeren die zich niet voor 15 januari hebben aangemeld kun nen dit jaar niet meer aan de rege ling meedoen. Non-food Vooral als de uitwerking van de re geling non-food/non-feed tegen zou vallen zullen veel aanmelders hun opgave verminderen. De definitieve invulling hiervan door Brussel moet nog komen. Er zijn bij het ministerie veel vragen binnengekomen over de non-foodproduktia Het nog niet kunnen beantwoorden daarvan heeft nogal eens spanningen opge leverd. Loos: "Wij hebben de mensen die overwegen non-foodgewassen te gaan telen geadviseerd om zich voor de braakregeling aan te mel den. Als de voorwaarden van de re geling te streng blijken te zijn kan men altijd nog terug. Dit kan ook als bijvoorbeeld de afzet van een non- foodprodukt te grote problemen oplevert of als de prijs te ver zou da len dat het telen ervan nauwelijks nog interessant is. Het zou mij niet verbazen als de helft alsnog afvalt". Overigens loopt Nederland voorop wat betreft de uitvoering van de MacSharryregels. "In België is nog niet eens bekend waar men zich voor de braakregeling kan aanmel den", zegt Loos. De coöperatie Cebeco-Zuidwest heeft over het boekjaar 1991/1992 een bevredigend resultaat behaald. De winst na belastingen bedroeg ruim f 1,3 miljoen. Dat is f 100.000,— lager dan in het boek jaar 1990/1991. Het resultaat ligt volledig in de lijn van de verwachtin gen. Het is voor het eerst sinds vele jaren dat Cebeco-Zuidwest er in geslaagd is om winst te halen uit de kernaktiviteiten van de coöperatie. Het bestuur stelt voor het saldo te gebruiken om het eigen vermogen te versterken. Daardoor zullen de vaste activa voor 57,1% gefinancierd zijn met eigen vermogen (vorig jaar 48,1%). Dat is meer dan ooit in de geschiedenis van Cebeco-Zuidwest is voorgekomen. Op de algemene vergadering, die op 11 februari a.s. in Zierikzee wordt gehouden, komt verder een voorstel aan de orde om de aansprakelijkheid van de leden te verminderen. De aansprakelijkheid van 5% over de omzet in de laatste vijf wordt ver minderd tot 2%. Het per lid of sa menwerkingsvorm bestaande maximum van f 25.000,— wordt in het voorstel verlaagd tot f 10.000,—. Dit komt neer op een ver laging met 60%. Bestuur en direktie tonen zich in het jaarverslag tevreden over het ver loop van de omzet. Deze toonde in het afgelopen boekjaar een lichte stijging. Opvallend was de grotere graanomzet. Terwijl de peulvruchten een vrij scherpe daling te zien ge ven. De omzet in geld liep enigszins terug en lag in het afgelopen boek jaar op ca. f 187 miljoen, inclusief Aardappel BV. Een lichte stijging vertonen de geldomzetten van meststoffen en gewasbescher mingsmiddelen en van de meng- en ruwvoeders. Cebeco-Zuidwest startte ook in het afgelopen boekjaar weer met een aantal nieuwe gewassen. Na olie- vlas probeert de coöperatie het nu met crambe (50 ha) en met cichorei (1420 ha als agent van Benuline BV). In de genoemde gewassen hebben de pioniers in de eerste ja ren goede saldi behaald en de deel name aan studieclubs is bemoedigend, aldus de direktie. Op de algemene vergadering zal naast voorzitter J. van Iwaarden de voorzitter van de Hoofddirektie van Cebeco-Handelsraad, ir. J. Prins, een inleiding houden. De titel van zijn referaat is: De landbouw, ont reddering en ontwikkeling. De prijzen van de aardappelen en uien zijn nog steeds veel te laag, en dat waren ze al bij het begin van het afzetseizoen. Volgens schattingen liggen de prijzen nu tussen de 30 en 50 procent on der de kostprijs. Ondanks de nog steeds zeer slechte prijzen ont staat er wat meer moed bij de afzet van vrije produkten. De prijs van de uien gaat richting een dubbeltje: voor goede partij en wordt op de boerderij mo menteel acht tot negen cent geboden. Ook de beursnoterin gen voor aardappelen trekken iets aan, zij het iedere keer slechts met kwart centen naar boven. De termijnmarkt voor aardappelen vertoont eveneens een licht stijgende tendens. Op de foto: afleveren van uien (foto Peter Mastenbroek). Per 1 mei 1993 gaat de Stichting Keuringsdienst Rivieren-Delta- Nederland (met kantoren in Goes en Vlijmen) op in een nieuwe landelijke stichting. Het bestuur van deze nieuwe stichting zal daarna zo spoedig mogelijk een besluit nemen over de bestaande NAK- vestigingen, waaronder die in Goes. 'Ik kan geen zekerheid geven of wij in 1994 in Goes nog een NAK- vestiging zullen hebben', aldus di- rekteur ing. J. Bultje van de Keu ringsdienst Rivieren-Delta-Nederland in een toelichting op de voorgenomen reorganisatie bij de NAK. Bultje onderschrijft de noodzaak van concentratie, maar voegt er meteen aan toe dat de afstand tus sen de keuringsdienst en de telers niet te groot mag worden. 'Via onze telersvergaderingen etcetera heb ben we nu een goed contact met de boeren. Men weet ons te vinden en wij zijn aanspreekbaar. Ik weet niet of dat zo zal blijven. Het risico is aanwezig dat het draagvlak onder de keuringsdienst te smal wordt', al dus ing. Bultje, die uiteraard hoopt dat de vestiging Goes in stand kan blijven. 'Wij hebben vanuit onze stichting al een vergaande fusie ge realiseerd. We werken nu tot de lijn Zwolle. Ik heb mijn twijfels of een nog verdere schaalvergroting wel dienstig is'. Drie regio's In het kader van de reorganisatie ko men er drie nieuwe keuringsregio's (noord, midden en zuid). Nu zijn er vier. De technische administratie en het automatiseringsgebeuren wor den ondergebracht op de centrale vestiging. Daaronder valt onder an dere de afgifte van certificaten. Voor de vestigingen Goes en Vlij men betekent deze centralisatie een verlies van acht arbeidsplaatsen. Het bestuur van de nieuwe stichting gaat bestaan uit een voorzitter en acht leden. Twee leden vertegen woordigen de kwekers, twee de handel, twee de producenten en twee de gebruikers. Voor een goede relatie met de praktijk worden vier adviesraden ingesteld. De vertegen woordigers van de producenten en gebruikers van zaaizaad en poot- goed in het nieuwe bestuur komen uit deze adviesraden. De organisatie krijgt een tweehoof dige direktie. In de regio gaan dis trictsmanagers de regionale aktiviteiten leiden, te weten de bui tendienst, de laboratoria, de techni sche administratie, de ondersteunende afdelingen en de proefboerderijen. Vestigingen Besloten is dat de organisatie van start gaat vanuit de bestaande vestigingen. Het nieuwe bestuur moet op korte termijn een uitspraak doen over het al dan niet handhaven van de bestaande vestigingen. Vol gens ing. Bultje zal hierover binnen een jaar duidelijkheid worden ge schapen. De reorganisatie is bedoeld om tot -een betere structuur van het keu- ringswerk in Nederland te komen en om kosten te besparen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1