2>2t>i A-C Van der Maas pleit voor meer samenwerking op bedrijfsniveau Heffing Landbouwschap met 2 procent omhoog ÜÜS ■s m^UM^ÊÊÊÊmÊÊm Beurscommissie Goes maakt nieuwe start LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT 1843 1993 Nieuw aandachtsveld voor ZLM Aanwijzing bloemdijken roept veel bezwaren op Accountantsfusie ZLM-Gelderland Pag. 3 Nieuws uit het Hoofdbestuur Pag. 6 HB ZLM: pachtnormenbesluit rammelt Pag. 7 Accountantsunie ZLM fuseert Pag. 8 Schapen gequoteerd voor ooipremie Pag. 9 Pootgoedtelers niet gerust Pag. 11 Mineralen en grond in veehouderij Pag. 12 en 13 Uit de praktijk Pag. 15 Goed jaar CZAV Pag. 17 Vragen en antwoorden MacSharry VRIJDAG 8 JANUARI 1993 81e JAARGANG No. 4150 In de eerste vergadering van het hoofdbestuur van de ZLM in het nieuwe jaar heeft algemeen voorzit ter H.C. van der Maas een pleidooi gehouden voor meer samenwerking tussen landbouwbedrijven. De sa menwerking kan, maar hoeft niet binnen één sector plaats te vinden. Van der Maas beschouwt het sti muleren van samenwerkingsvormen als een nieuw aandachtsveld van de ZLM. In zijn openingswoord tot het hoofd bestuur, dat maandag j.l. in het Landbouwhuis in Goes vergaderde, sprak de ZLM-voorzitter over sa menwerkingsvormen op het gebied van arbeid, kapitaal, mechanisatie, kennis en specialisatie. Een meer collectieve dan individuele onderne mingsvorm staat hem voor ogen. Ook vormen varr producentengroe peringen in de vorm van nieuwe pri maire coöperaties ziet Van der Maas als een zaak waarvoor de ZLM zich sterk moet maken. Het hoofdbestuur van de ZLM constateert dat in Zeeland veel vee houderijbedrijven ernstig in hun ont wikkeling zullen worden geremd als gevolg van de aanwijzing van zoge naamde 'bloemdijken'. Voor deze bedrijven gaan op basis van de eco logische richtlijn beperkende maat regelen gelden. Bloemdijken worden als zodanig aangewezen door de direkteur Land bouw, Natuurbeheer en Openlucht recreatie in Zeeland. De ZLM heeft weinig waardering voor de manier waarop de aanwijzing tot stand komt, namelijk zonder overleg met de georganiseerde landbouw. Maar ook tegen het beleid als zodanig heeft de ZLM ernstige bezwaren. Landbouwbedrijven mogen niet de dupe worden van het feit dat ze toe vallig gelegen zijn in een al eeuwen bestaand cultuurlandschap, een landschap overigens dat ook de boeren graag in stand willen hou den. Vooral op Zuid-Beveland ko men veel binnendijken voor en daardoor zullen een groot aantal be drijven in hun ontwikkelingsmoge lijkheden worden geblokkeerd. Tijd en adem Van der Maas zei zich niet te kun nen neerleggen bij het feit dat 70% of meer van de bedrijfsgenoten in de akkerbouw in het werkgebied van de ZLM het bijltje er bij neer dreigen te gooien. 'We zullen nog direkter en met nog meer energie moeten aandringen op tijd en adem voor die bedrijfsgenoten, die zich willen aanpassen. Ons doel blijft het bevorderen van mogelijkheden tot continuïteit van zoveel mogelijk be drijven in de land- en tuinbouw'. Te gelijkertijd pleitte Van der Maas voor goede sociale en maatschappelijke begeleiding van de ondernemers, die afhaken. Van der Maas vroeg en kreeg steun van het hoofdbestuur voor een aan tal standpunten die hij bij eerdere gelegenheden reeds ventileerde. Zo zal de ZLM niet meewerken aan noch verantwoordelijkheid nemen voor een Meerjarenplan Gewasbe scherming, waarin regulerende hef fingen en overheidsheffingen zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor de invoering van een regulerende mineralenbalans inclusief kunstmest- en stikstofheffingen en voor milieubeleid en uitvoering van milieuregels, die de bedrijfsvoering in de land- en tuinbouw ondergra ven. Van der Maas noemde in dit kader o.a. de aanwijzing van bloem dijken in Zeeland, waardoor een groot aantal veehouderijbedrijven onder de ecologische richtlijn vallen en met beperkingen te maken krij gen. Deze en andere maatregelen zullen in het landelijk organisatiever- band door de ZLM aan de orde wor den gesteld met als doel te komen tot collectief verzet. Investeringssteun Het pleidooi van Van der Maas voor omvangrijke overheidssteun ten be hoeve van de noodzakelijke en duur zame aanpassing in de land- en tuinbouw en voor een belastingregi me, dat meer op het boerenbedrijf is toegesneden, kreeg de steun van het hoofdbestuur. Meer nieuws uit het hoofdbestuur en de beschouwingen van Van der Maas op pag. 3. Het bestuur van het Landbouw schap heeft woensdag ingestemd met de begroting 1993 voor de ge wone dienst. De uitgaven voor huis vesting, personeel, vergaderkosten, bureaukosten en een aantal subsi dies zijn voor het komende jaar ge raamd op 35,2 miljoen gulden. De algemene heffing gaat dit jaar met 2 procent omhoog. Het bestuur toonde zich groten deels tevreden dat de heffingsver hoging beperkt is tot aanpassing aan de inflatie. Maar woordvoerder A. Meijer van de Voedingsbond FNV noemde die 2 procent eigenlijk on voldoende om alle nieuwe taken die op het Landbouwschap afkomen naar behoren te kunnen uitvoeren. Hij wees er onder meer op dat de werkdruk van het secretariaat voortdurend groter wordt. Algemeen secretaris ir. G. Kok be vestigde dat: "We zijn nu eenmaal een organisatie waar steeds nieuwe zaken naar toegeschoven worden". Inkomens Het bestuur van het Landbouw schap heeft grote zorgen over de in komenspositie van een aanzienlijke groep boeren en tuinders. Uit recen De beurscommissie in vergadering bijeen in het Landbouwhuis. Achter de tafel de voorzitter de heer J. Nieuwenhuyse, naast hem Agnes de Krijger, die namens de ZLM de commissie assisteert. De vice- voorzitter van de commissie, de heer Suy, was verhinderd (foto: Anton Dingemanse). te berekeningen is gebleken dat vooral tuinbouw- en akkerbouwbe drijven het afgelopen jaar sterk heb ben geleden onder tegenvallende opbrengstprijzen, stijgende produk- tiekosten, stijgende financiële lasten en daardoor een forse daling van het inkomen moeten verwerken. Dit heeft in bijvoorbeeeld de akkerbouw geleid tot een daling van de arbeids- opbrengst met 50.000 naar circa 14.000 gulden. Het Landbouwschap meent dat veel meer nadruk moet worden gelegd op structurele oplossingen. "Het is geen kwestie van alleen een brandje blussen, het vergt een pre ventieve inzet", zo werd door een van de bestuurders opgemerkt. Het Landbouwschap wil dat onder meer banken en voorlichtings diensten de mogelijkheden bekijken van uitstel van aflossingen, het af sluiten van bijfinancieringen of het treffen van betalingsregelingen met crediteuren. Ook zou de Belasting inspectie op verzoek kunnen afzien van het opleggen van voorlopige aanslagen of deze kunnen vernieti gen indien ze al zijn verstuurd. Ver der pleit het Landbouwschap er voor om de bestaande beleids instrumenten optimaal toe te pas sen. Dit betreft met name de inzet van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw, en sociale regelingen voor zelfstandigen zoals de IOAZ- regeling en het BZ-besluit. Op 1 januari j.l. zijn de Accoun tantsunie ZLM en het Accoun tantskantoor Gelderland (ACG) volledig gefuseerd. De naam van de nieuwe orga nisatie is: Stichting ACG-ZLM Accountants- en Belastingad viesbureau. De oprichtingsakte werd tij dens een feestelijke bijeen komst op Oudejaarsdag in Nieuwdorp getekend. De gefu seerde organisatie heeft een gezamenlijk cliëntenbestand van 15.000. Het aantal medewerkers be draagt 430 en het aantal vesti gingen 27. (Meer achtergron den over de fusie op pag. 7). De eerste vergadering van de beurs commissie Goes in het nieuwe jaar had een bijzonder tintje. De com missie vaart vanaf 1 januari j.l. niet meer onder de vlag van het Land bouwschap. De ZLM heeft de ver antwoordelijkheid voor de beursnoteringen overgenomen. Verder zullen de vergaderingen van de commissie voortaan worden bij gewoond door vertegenwoordigers van de aardappelhandel (Vebena- afdeling Zeeland). Dinsdagmiddag j.l. waren daartoe in het Landbouw huis in Goes aanwezig de heren Rentmeester (Meijer) en v.d. Hoek (McCain). Voorheen gaf de handel haar informatie via telefoon en tele fax aan de commissie door. De voorzitter van de beurscommis sie, de heer J. Nieuwenhuyse uit de Quarlespolder, verklaarde blij te zijn dat in de commissie thans een ge sprek tussen telers en handel moge lijk is. Dat werkt beter dan communicatie via papier. Ook ZLM-secretaris mr. J. Oggel was dinsdag in de beurscommissie aanwezig. Hij wenste de commissie veel succes en toonde zich content met het feit dat alle leden hun me dewerking blijven geven nu de ZLM de verantwoordelijkheid heeft over- genomen. De beursnoteringen wor den nu door de ZLM verspreid. Ook het aantal informanten is op twee na op peil gebleven. Naar aan vulling wordt nog gezocht. De note ringen van Goes blijven een representatief beeld geven, maar hebben overigens een indicatief ka rakter. In de praktijk komen altijd af wijkingen voor. De eerste vergadering van de beurs commissie in het nieuwe jaar lever de al meteen een heel klein lichtpuntje op voor de aardappelte lers. De prijs voor bintje veldsgewas kon een kwart cent hoger wor den vastgesteld. Een voorbode van betere tijden

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1