Schroom niet... af te blazen Landbouw hoeft zich geen zorgen te maken over het Zoommeer CDA wil heel de zomer 15 standplaatsen toestaan CDA-fraktie op werkbezoek in Zeeland: Kamperen bij de boer: De CDA-parlementariërs op bezoek in de veiling CHZ te Kapel/e (foto Anton Dingemanse). "U maakt zich geheel ten onrechte zorgen over het Zoommeer. Het Zoommeer wordt in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra gere kend tot de grote wateren en dat betekent dat er gebiedsvreemd wa ter wordt toegelaten. Op basis van de VINEX is de vrees voor verzilting van het Zoommeer ongegrond". Dat zei de landbouwspecialist J. van Noord van de Tweede-Kamerfraktie van het CDA na afloop van een werkbezoek van zijn fraktie aan Zeeland jl. vrijdag. Het Zoommeer - de enig overgeble ven zoetwaterbron voor de land bouw in zuidwest Nederland - was een van de belangrijkste thema's tij dens het werkbezoek. De Kamerle den Van Noord, De Graaf en Wolters (vice-voorzitter van de CDA-fraktie) oriënteerden zich vooral op de pro blematiek van de land- en tuinbouw in Zeeland. Met het Zoommeer is in de VINEX niets aan de hand, aldus Van Noord tijdens een afsluitend gesprek met vertegenwoordigers van de land bouw in Zeeland, dat plaatsvond in het gemeentehuis van Reimerswaal. Het CDA zal de motie van VVD-er Te Veldhuis, die beoogt verzilting van het Zoommeer tegen te gaan, niet steunen. Het is volgens Van Noord een overbodige motie, omdat doorspoeling van het water in het Zoommeer mogelijk blijft. De landbouworganisaties herinner den de CDA-Kamerleden aan uit spraken van minister May-Weggen over het Zoommeer, die bepaald niet geruststellend klonken en zeker niet uitblonken door kennis van za ken. De inspekteur landinrichting in Zeeland, ir. Okma, sprak over onder zoek van Rijkswaterstaat, waarbij één model uitgaat van 1000 mg/l zout. Dit zou funest zijn voor de zoetwatervoorziening in zuidwest- Nederland. Van Noord liet zich door deze berichten niet van de wijs brengen. "De minister van VROM zal binnenkort schriftelijk helderheid geven op dit punt. Hij is de eerst verantwoordelijke. Ik zeg u dat de investeringen die de waterschappen al hebben gedaan, niet voor niets zullen blijken te zijn. Een ander punt is de kwaliteit van het water, waar voor minister May verantwoordelijk is. Maar dat staat los van de VI NEX", aldus Van Noord. Glastuinbouw De vestiging van glastuinbouwcom- plexen als overloop vanuit het West- land is in Zeeland niet onmogelijk, zo zeiden de CDA-Kamerleden. Maar in de VINEX wordt Zeeland niet aangewezen als lokatie, waar een dergelijke concentratie zou moeten ontstaan. De keus valt op Emmen en Venlo. Dat betekent niet dat er in Zeeland niets zou kunnen gebeuren. Het zal dan echter gaan om betrekkelijk kleine concentra- De CDA-fraktie in de Tweede Kamer wil het kamperen bij de boer moge lijk maken tot maximaal 15 stand plaatsen gedurende het hele seizoen. Dit aantal zou in de Wet Openluchtrecreatie moeten worden vastgelegd. Aldus het Kamerlid Bei- nema na afloop van het werkbezoek van de CDA-Kamerfraktie aan Zee land j.l. vrijdag. Beinema bezocht met een aantal fraktiegenoten onder andere de mi- nicamping op het bedrijf van Gide- onse in Serooskerke. Ook in het gesprek met de burgemeester van Veere is het kamperen bij de boer aan de orde geweest. Beinema zei er begrip voor te hebben dat de kampeerboeren het seizoen willen verlengen en pleitte daarom voor maximaal 15 eenheden gedurende het hele seizoen. Nu zijn op veel ties, die het zonder steun van de rijksoverheid moeten stellen. Over vijf jaar wordt de kwestie opnieuw bekeken en mogelijk liggen de kaar ten dan anders, aldus Van Noord. De Kamerleden deden geen uit spraak over de toekomst van het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp. Ze hadden kennis genomen van het rapport van de kommissie-Bijloo, waarin een kop peling aan het PAGV in Lelystad wordt voorgesteld. Het CDA wil eerst afwachten wat het bedrijfsle ven zelf van de voorgestelde con centratie in het praktijkonderzoek vindt. Gelegenheidsarbeid In het gesprek met de Kamerleden werd uitvoerig ingegaan op de knel punten van de land- en tuinbouw in zuidwest-Nederland. C. Hamelink (ZLM) gaf een toelichting op de pro blemen rond de gelegenheidsarbeid, die met name in de fruitteelt spelen. Vooral de rompslomp rond de af dracht van loonbelasting is veel te lers een doorn in het oog. Gepleit plaatsen 15 standplaatsen alleen gedurende de piektijden toe gestaan. Geen concurrentie Beinema vindt dat de Wet Open luchtrecreatie duidelijkheid moet ge ven over wat wel en wat niet mag. Hij is het niet eens met het stand punt van staatssecretaris Gabor, die de omvang van de minicampings wil overlaten aan de gemeenten. Gabor sluit niet uit dat er zelfs 25 eenheden worden toegestaan. 'Je krijgt in dat geval concurrentie tus sen verschillende gemeenten en dat is geen goede zaak'. Volgens het CDA-Kamerlid kun je bij 25 stand plaatsen niet meer spreken over een agrarisch bedrijf. Bij 15 standplaat sen is dat in de praktijk nog wel het geval. werd voor een forfaitaire regeling, zoals die in de aspergeteelt reeds werkt. De Kamerleden bleken door drongen te zijn van de ernst van de problematiek, maar konden niet an ders toezeggen dan dat deze kwestie binnenkort in nader overleg tussen regering en Kamer aan de or de komt. ZLM-voorzitter H.C. van der Maas deed een dringend beroep op het CDA om niet mee te werken aan de voorgestelde liberalisering van het pachtstelsel. Het idee van Van Noord om de teeltpacht (per sei zoen) en de eenmalige pacht (max. Zo eind november waren de meeste bieten wel uit de grond, zij het vaak niet zonder moeite. U bent nu goed in de gelegenheid de stand van het wild op te ma ken. Aan u als 'jachtheer' de be slissing, nog een drijfjacht, of toch maar niet? Zo ja, doen! Zo nee of twijfel, leg dan beperkin gen op. Leg uit waarom, u hebt over de zaak nagedacht en nam de beslissing naar eer en gewe ten. Schroom niet, als het ta bleau wat u in gedachten had bereikt is, de jacht af te blazen. Wat eerder naar de koffie en erw- tensoep. Uw gasten zullen hiervoor respekt hebben, de ver antwoording tegenover het wild en de in het wild levende dieren is groot. Voor de meeuw en de kraai en ook voor de vos. Wij kunnen zeggen: hier wordt gejaagd. U kunt in dit veld van alles zien en tegenkomen. Vele "beheerders" kunnen dat niet. Denk aan het waterleiding duingebied vlak bij s'- Gravenhage. Hier heeft de vos alle meeuwensoorten die er wa ren opgeruimd. Zelfs de be schermde soorten zijn opgevreten. De vos zoekt weer 12 jaar) in elkaar te schuiven werd door Van der Maas bestreden. Van Noord konstateerde dat de menin gen op dit punt uiteenlopen. Hij zei dat de definitieve voorstellen vol gend jaar aan het Landbouwschap worden voorgelegd, zodat er dan een nieuwe kans is om tegengas te geven. Gewasbescherming Het hete hangijzer van het Meerja renplan Gewasbescherming bleef uiteraard niet onbesproken. Aan de Kamerleden werd een door de ZLM opgestelde lijst voorgelegd, waarin een ander gebied om te eten. Als kultuurvolger weet deze precies waar de lekkere hapjes te vinden zijn. Opmerkingen over dit ge beuren worden afgedaan als: Dit is natuurlijk. Helaas negatieve voorbeelden hoe het niet moet zijn er te over. Wat kunnen we als jagers nog meer doen. Ik noem u wat op: plant onder de hoogspan ningsmasten eens wat struikjes, een hoekje, lastig te bewerken, laat het liggen, steek wat stekjes in de grond; u staat versteld van de vegetatie die komt. Denk bij het schoonmaken van de hazen aan de leverbot. Het is er nat ge noeg voor geweest en de para siet laat zich niet vlug uit het veld slaan. De jagende landbouwers (ook de niet-jagende) raad ik aan eens het licht op te steken over het volgende. De tijd van vergaderen en informatie is aangebroken. Het landwerk is bijna klaar en het natuurbeleidsplan komt slui pend (een vriend van mij sprak over loopgraventaktiek) - komt het wel, komt het niet - naar ons toe. Voor onze provincie wordt de gevolgen van het verbieden van middelen voor verschillende teelten op een rij waren gezet. De aardap pelteelt bijvoorbeeld wordt prak tisch onmogelijk. Het CDA staat op het standpunt dat er alleen midde len verboden kunnen worden als er goede alternatieven voorhanden zijn. Versnelling van de toela tingsprocedure voor nieuwe midde len heeft daarom de hoogste prioriteit. Bepaald niet geruststellend waren de mededelingen van Van Noord over de invoering van regulerende heffingen op kunstmest en gewas beschermingsmiddelen. Vooral mid delen die op de "zwarte lijst" komen te staan, maar nog niet ge mist kunnen worden, zouden onder een heffingenstelsel gaan vallen. De hoogte van de heffing wordt afhan kelijk gesteld van de mate van gif tigheid. De kritiek vanuit de Zeeuwse land bouworganisaties op deze aanpak was niet mals. Van der Maas: "Op deze manier lokt u burgerlijke onge hoorzaamheid uit. Zo kunnen we in de land- en tuinbouw niet verder". F. de Waal: "Als dit doorgaat, zal ik mijn gewasbeschermingsmiddelen in België gaan halen". De CDA- Kamerleden werden er stil van... Deelnemers Aan het gesprek met de CDA- delegatie in Reimerswaal werd deel genomen door de heren Sandee (CBTB), Van der Wekken (CBTB), De Waal (NCB), Van der Maas (ZLM), Hamelink (ZLM) en Oggel (ZLM). Laatstgenoemd^ trad als gespreksleider op. Ook ir. Okma, in spekteur landinrichting, nam aan het gesprek deel. Eerder op de dag had het gezelschap een rondrit ge maakt door Oost Zuid-Beveland, de aanleg van het zoetwaterstelsel be keken, een bezoek gebracht aan Van der Have in Rilland en aan de veiling CHZ in Kapella Bij Van der Have gaf drs. C. Noome uitleg bij de proeven met genetische modifikatie van planten. In de veiling kreeg het gezelschap een toelichting van voorzitter W. de Jager. Deze zei on der meer dat de veiling dit jaar naar een rekord-omzet van 75 miljoen gulden groeit. Dit ondanks het feit dat 15% van de fruittelers door nachtvorst en hagelschade een rampzalig seizoen achter de rug heeft. gedacht (ik interpreteer dit als vaststaand) dat vanaf 1993 tot 1995 diverse streken ten prooi zullen vallen aan bureaube- heer/leunstoelaktiviteit met ont stellend veel niet meer mogen verbouwen wat je wilt, geen mest en geen beregening, geen jacht, niet spuiten en wel distels. Wijst onze overheid een natuur gebied, een beheersgebied of een reservaatsgebied aan dan moeten de boeren zelf zorgen voor de ontheffing. Uw hinder wetvergunning blijkt waarde loos. De boer moet een ontheffing hebben op basis van de Natuurbeschermingswet. Hebben ze die niet of kunnen ze die niet krijgen dan kan het werk worden gestopt. U leest art. 12 van de Natuurbeschermingswet er maar op na. Voorgesteld als een dode letter maar springle vend! Een en ander speelt al vanaf 1986. Steek uw licht op bij uw organisatie en laat u ter dege op de hoogte brengen en houden van de plannen die al op papier gezet zijn. 1993 komt eer der dan u denkt! T. Huis in 't Veld

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9