Marktgerichte benadering in tuinbouw verdient navolging boerderijenstichting zeeland Nieuw begin voor bedrijfsbeëindigers Ir. Duffhues op 3 CLO-vergadering: "Toekomstdag" op Volkshogeschool op 23 januari 1992 Oplossing foto-prijsvraag van au gustus 1991. De linkse foto is van de boerderij "Landlust" van de familie P. van der Maas, Scherpenis- sevveg 1 te Geersdijk. De houten schuur met rieten dak is nog bijna geheel in oorspronkelijke staat. De schuur wordt nu gebruikt voor fruit- opslag. De rechtse foto is van de ver bouwde boerderij '"t Hof Welgele gen" van de familie Hupkes aan de Noordweg 402 te St.-Laurens. Deze oude boerderij van 1622 is met sub sidie van Monumentenzorg heel mooi gerestaureerd. Prijsvraagfoto's van de vorige keer, links de boerderij Landlust Als goede inzender heeft C.D. Scherp uit Geersdijk de poster van de Zuidwestelijke Delta vanuit de Ruimte gewonnen. De nieuwe prijsvraagfoto's zijn van boerderijen waar de naam met pan nen van een afwijkende kleur in het dak zijn gezet. De vraag is dus weer, waar staan de boerderijen Hollands- Hoeve, Bus-Hoeve en Hof Rumoirt? Bij de laatste is de kleur van de pan nen minder afwijkend en dus niet zo duidelijk te zien. Oplossingen voor 30 december te zenden aan ZLM - Land- en Tuinbouwblad, Postbus 46, 4460 BA Goes. Boeren zijn jaren bezig geweest met het bevuilen van hun eigen nest. Dat zei de nieuwe direkteur Land bouw, Natuur en Openluchtrekrea- tie van het ministerie van Landbouw in de provincie Noord-Brabant, ir. W. Duffhues, dinsdagavond 26 novem ber jl. op een druk bezochte verga dering van de 3 Centrale Landbouworganisaties in het Land van Altena en Biesbosch. "We moeten er voor zorgen dat onze kinds-kinderen ook nog op een ge zonde bodem kunnen produceren. Er is een goede toekomst voor de landbouw in Nederland maar de ba kens zullen definitief en rigoreus om moeten, anders zal de landbouw verstikken in de problemen die ze zelf veroorzaakt", aldus de LNO- direkteur. De heer Duffhues was uitgenodigd om zijn visie te geven op de huidige en toekomstige gang van zaken in de landbouw. Hij benadrukte nog eens de grote problemen waarvoor de landen in het voormalige "Oost blok" zich gesteld zien. Ook in Zuid- Amerika doen zich gelijksoortige problemen voor. Er zal veel aan dacht moeten worden besteed aan de infrastruktuur. Het voedsel zal bij de mensen moeten komen. Op kor te termijn heeft de Nederlandse landbouw goede mogelijkheden, gelet op de exportmogelijkheden van ondermeer pootaardappelen. Op lange termijn konden de Oosteu- ropese landen weieens geduchte konkurrenten worden. Produktiebeperking Maar ook in de eigen omgeving zijn er zeer grote problemen. We hebben te veel geproduceerd, plaatselijk zo veel dat het tot grote milieu problemen heeft geleid. Het beleid is van richting veranderd. Van een stimulerend beleid zijn we terecht gekomen in een situatie waarin pro duktiebeperking een belangrijk poli tiek item is geworden. Het juiste instrumentarium is nog niet gevon den maar duidelijk is al wel dat pro duktiebeperking door middel van bijvoorbeeld braaklegging niet goed werkt. Het is een te luxe regeling, de kosten zijn gigantisch hoog en de effekten verwaarloosbaar, aldus Duffhues. Prijsdaling heeft wel een vermindering van de produktie tot gevolg gehad en we zien nu een W. Duffhues stabilisering van de produktie. Weliswaar is de melkquotering op korte termijn een goede zaak ge weest, maar voor de lange termijn dreigen er problemen omdat de vaart er een beetje uit gaat. De gro te melkverwerkers zullen zich meer en meer moeten richten op bulk- produktie, hetgeen weer mogelijk heden biedt voor de kleine verwer kers die nu van het toneel dreigen te verdwijnen. De heer Duffhues maakte er geen geheim van voorstander te zijn van een sterk marktgerichte aanpak. De tuinbouw is hiervan een goed voor beeld. Deze bedrijfstak stond na de olie-krisis toch ook aan de rand van de afgrond en niemand geloofde er meer in, aldus Duffhues. Juist die marktgerichte benadering heeft de bedrijfstak goed gedaan. Dit bete kent echter wel dat het aanpas singsproces voor veel individuele bedrijven moeilijk zal zijn. Het moge duidelijk zijn dat ook in de komende jaren veel bedrijven zullen worden beëindigd. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het aantal be- drijfsbeëindigers ineens sterk zal af nemen. Dit zal een geleidelijke uitbreiding geven naar bedrijven met grotere eenheden. Ook voor de ak kerbouw liggen er dan weer kansen op het gebied van alternatieve aan wending van gewassen zoals ener gie, chemie en biotechnologie. Mooi gebied Ten aanzien van het Land van Alte na en de Biesbosch merkte de heer Duffhues op dat het gebied niet be dreigd wordt door grote concentra ties van intensieve bedrijven. Het is een mooi gebied, maar dat heeft ge volgen, want het moet mooi blijven. De provinciale plannenmakers schrijven allerlei nota's die gevolgen hebben voor de individuele onder nemers. Ook voor de bewoners van het Biesbosch-gebied staan grote veranderingen op stapel. Het Natio naal Park noemde de heer Duffhues een goede zaak, maar voor de direkt betrokkenen zal het de nodige con sequenties hebben. Bufferzones zijn noodzakelijk om de natuur volledig de kans te geven, maar ze zullen wel moeten komen binnen voor na tuur bestemde oppervlakte. Ik wens geen Nationaal Park met een hele boel onduidelijkheden", aldus ir. Duffhues. Na vele jaren hard werken en leven voor het bedrijf is bedrijfsbeëindi ging een moeilijke stap. Door gerin ge ontwikkelingsmogelijkheden is (gedwongen) bedrijfsbeëindiging in de land- en tuinbouw iets wat he laas steeds meer voorkomt. Om be- drijfsbeëindigers bij te staan organiseert de Groene Volkshoge school Zeeland in samenwerking met de SEV van de landbouworga nisaties een 'toekomstdag voor be- drijfsbeëindigers'. Ervaring wijst uit, dat bedrijfsbeëin- digers meer toekomstperspektief hebben dan wat ze in eerste instan tie vermoeden. Beëindigers zijn doorgaans ondernemers, die ge wend zijn om de handen uit de mouw te steken, het zijn mensen die praktisch hun spreekwoordelijk 'gezond boerenverstand' gebruiken, het zijn mensen die verantwoorde lijkheden durven en kunnen nemen. Deze kwaliteiten zijn kwaliteiten die in onze samenleving veel gevraagd worden. Dit zowel in professionele kringen als in vrijwilligerskringen. Ondanks deze relatief goede toe komstkansen is bedrijfsbeëindiging en alles wat daar na komt geen ge makkelijke zaak voor de betrokke nen. Bedrijfsbeëindiging is veel meer dan alleen het stoppen met het bedrijf en het zoeken naar een nieuwe baan. De bedrijfsvoering in land- en tuinbouw is gericht op in zet van het hele gezin. Afbouwen van het bedrijf betekent afbouwen van een stuk gezinstraditie. Zowel man, vrouw en eventuele kinderen werden daarbij betrokken. Zoeken naar nieuwe toekomstperspektieven beperkt zich doorgaans niet tot al leen het gezinshoofd. Daarmee is echter niet gezegd, dat bedrijfs beëindiging daardoor per se nog moeilijker wordt. In vele gevallen kunnen gezinsleden elkaar on dersteunen door samen te praten over opbouwende toekomstplannen voor elk gezinslid. Ondernemers van verschillende gezinsbedrijven kun nen elkaar ondersteunen door met elkaar te praten over hoe zij de toe komst organiseren. De sociaal- ekonomische voorlicht(st)ers van de drie landbouworganisaties rekenen het tot hun taak om bedrijfsbeëindi- gers waar nodig diensten aan te bieden. Toekomstdag In samenwerking met de Groene Volkshogeschool Zeeland organise ren de S.E.V.-diensten een Toe komstdag voor bedrijfsbeëindigers (mannen en vrouwen). Op deze dag zal de zinvolle toekomstinvulling centraal staan. Deze invulling is na tuurlijk iets persoonlijks, maar mid dels de Toekomstdag hopen de SEV-diensten van de landbouworga nisaties de betrokkenen een over zicht te geven van diverse mogelijkheden die er zijn na de be drijfsbeëindiging. De dag zal bestaan uit een ochtend en een middagprogramma. In de ochtend zullen enkele beëindigers van enige jaren geleden hun verhaal vertellen over hoe zij hun leven op nieuw hebben ingevuld. Zij gaan in op zowel ekonomische, organisato rische als gevoelsmatige aspekten van hun keuze. Na een warme maal tijd zijn er na de middagpauze inlei dingen van deskundigen op het vlak van tijdsbesteding. Denk daarbij aan zowel tijdsbesteding in de vorm van een nieuwe betaalde baan, alsook een tijdsbesteding in de vrijwilli- gerssfeer. Men zal zowel ingaan op toekomstperspektief voor vrouwen als voor mannen. Bij elke spreker is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bedoeling is, dat u aan het eind van de dag een nog beter beeld heeft van uw toekomstperspektieven. De kosten van de dag bedragen f 20,—. Heeft u belangstelling, neem dan kontakt op met uw SEV-er/ster of met de centrale SEV op het kantoor Goes. De toekomstdag vindt plaats op donderdag 23 januari 1992 vanaf 10.00 uur op de Volkshogeschool Zeeland in Aardenburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8