Geen bijhouden meer aan Niet opnieuw het wiel uitvinden Eind 1991 met veel vraagtekens Over het ratje en het haasje.... Oormerken roepen weerstand op Ondernemersstudieclubs akkerbouw In MIDDEN- OOST-BRABANT is het momenteel hoogtij. Niet zozeer het handwerk, maar nu nogal het denk werk. Overal vinden voorlichtings bijeenkomsten plaats. Er komen zo veel zaken op ons af dat er haast geen bijhouden meer aan is. Of het nu gaat over politieke zaken, zoals het mestbeleid of het provinciale streekplan, of het gemeentelijke bestemmingsplan, het maakt niets uit: alles is aan elkaar gekoppeld. Weet je van het ene niet veel dan kun je met het andere niet vooruit. Daarnaast is het bedrijfsleven ook actief bezig met bijeenkomsten over mineralen in hun voer. Dit alles be wijst eens te meer dat je van land bouwer manager aan het worden bent. En wil je dat goed doen en ef fectief, dan moet je een bedrijf heb ben wat groter is dan het doorsnee gezinsbedrijf. Het ontmoedigingsbeleid begint hier in de regio al te werken. Mensen maken bewuster een keuze van stoppen of doorgaan. De concurren-, tie onderling wordt groter niet alleen de consument maar ook de produ cent wordt kieskeuriger. Als stands organisatie wordt het steeds moeilij ker op allerlei gebied een specialist te vinden om je leden op maat te kunnen bedienen. Ook al wordt hieraan gewerkt om wat meer en beter samen te werken, beleid en ontwikkeling wordt steeds verschil- lender per gebied en regio. Maar wil het betaalbaar en duidelijk blijven dan moet er wel het nodige gebeu ren. Een goed voorbeeld is in wezen de 1KB (Integrale Keten Beheersing). Hiermee is het gehele proces vanaf zaaien of geboorte tot en met het in de winkel liggen van de verschillen de produkten onder controle. Na deel is de gebondenheid die je hiermee verwezenlijkt voor de pro ducent. Maar wil je in de toekomst je pro dukten kunnen blijven aanbieden aan de consument, dan zal je dit voor lief moeten nemen. Aan de an dere kant: als voordeel krijg je alle specialistische ondersteuning die je nodig hebt. Daarom als we het hoe en waarom van de politieke nota's door hebben is er alweer een nieu we uitdaging. Het winnen van het vertrouwen van de consument, want zonder landbouw is er geen eten. Wanneer deze bijdrage uit WEST ZUID-BEVELAND verschijnt zal het veldwerk op de meeste akkerbouw bedrijven er wel opzitten. De weers- verbetering is nog op tijd gekomen om de toch nog te grote oppervlak te suikerbieten op aanvaardbare wij ze aan de hoop te krijgen. Die bedrijfsgenoten die nog tarwe heb ben gezaaid zullen moeten hopen op weinig neerslag in de eerste tijd om verslemping van de grond te voorkomen. Een paar flinke nachtvorsten zouden welkom zijn. De fruittelers zouden aan de slag kunnen met snoeien. Momenteel zit er nog te veel blad aan de bomen. Diegenen die nog moeten inplanten kunnen langza merhand aan de slag, al is de grond op nieuw in te planten percelen nog niet overal droog genoeg om het bo ren van plantgaten en boompalen machinaal uit te voeren. De tijd van het jaar brengt met zich mee dat de uitnodigingen voor voor lichtingsbijeenkomsten weer los ko men. Een daarvan is bedoeld om tot oprichting te komen van akker- bouwstudieclubs. Nu weet uw praktijkschrijver niet hoe het in an dere regio's gesteld is, maar het is wel een feit dat hij de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting West Zuid- Beveland al jaren kent en weet dat ze goed functioneert. Zij worden on dersteund door de DLV. Mankeert er wat aan? Het lijkt weinig zinvol het wiel opnieuw uit te vinden. Overleg met elkaar, lijkt mij niet overbodig. In deze tijd van het jaar zijn er nogal wat goedgelovige mensen, wat wel verklaarbaar is. Maar dat ervaren politici daartoe behoren verbaast me steeds weer. Of wordt het huis werk niet goed gemaakt? U zult be- Zó kan er nooit twijfel ontstaan over het op de juiste wijze onder- werke van dierlijke mest, maar voorlopig beschikken nog alleen loonwerkers over de (dure) mestinjecteurs. grijpen waar het over gaat, namelijk de waterkwaliteit in het Zoommeer. En dan een zodanige kwaliteit dat het geschikt is voor landbouwtoe- passingen en niet enkel voor milieu fanaten. Op gedane toezeggingen is al veel geïnvesteerd en vergevorder de plannen worden uitgewerkt om fruitteelt en akkerbouw in de toe komst betere mogelijkheden te bie den. Maar dat schijnt economisch gewin te zijn en dus verwerpelijk. Door de praktijkschrijver uit West Zuid Beveland wordt gesuggereerd dat de doelstelling van de nieuw op te richten akkerbouwstudieclubs overeenkomt met die van de Vereni ging voor Bedrijfsvoorlichting. Het zijn echter twee verschillende za ken, die elkaar overigens wel kun nen en moeten aanvullen. Doelstelling van de nieuw op te richten akkerbouwstudieclubs is het versterken van het ondernemer schap in de akkerbouw, o.a. door het analyseren van de eigen be drijfsvoering en het opstellen van aktieplannen voor de toekomstige opzet van het bedrijf. De Vereniging voor bedrijfsvoorlichting is middels de overkoepelende organisatie, de Takorganisatie Akkerbouw Zeeland (TAZ), vertegenwoordigd in de be geleidingsgroep van het project ak kerbouwstudieclubs. Op die wijze vindt er dus overleg plaats. Daarbij heeft de door de praktijkschrijver gesignaleerde problematiek de volle aandacht. SekretariaatZLM In de LANGSTRAAT blijken de don kere dagen voor kerst ook al niet ver meer weg, ondanks dat het nog sin terklaas moet worden. Buiten is het namelijk triestig weer, mistig, don ker en weinig zon zijn typische weersverschijnselen voor deze tijd van het jaar. Ondanks dat het enkele weken ge leden op het land erg nat was, en werkzaamheden vrijwel onmogelijk waren, zijn de afgelopen weken toch de laatste bieten van het land gehaald. De structuur krijgt onder deze omstandigheden wel duidelijk voor de broek. Voor deze streek wordt er op het oog vrij veel winter tarwe gezaaid, iets dat de laatste ja ren duidelijk toeneemt, in vergelijking tot voor enkele jaren toen hier in de streek praktisch geen graan meer werd gezaaid. Een probleem op de kleigrond vormt op dit moment het uitrijden van drijfmest. Eenmaal begonnen met uitrijden, heb je de politie vrij snel op je hielen om te controleren of alles wel correct verloopt c.q. wordt uit gevoerd. De politie lijkt op dit mo ment wel het ratje tussen de boer, lees: mestuitrijden, en de overheid. Zeer goed zal de politie op moeten letten dat ze niet worden uitgekne pen, door zich zo stringent aan de regels te houden dat er voor de boer geen mogelijkheid is om mest vol gens de regels uit te rijden en onder te werken, terwijl de boer zich juist zo goed mogelijk aan de regels pro beert te houden. Deze praktijkschrijver ondervond het aan den lijve op dinsdag 3 de cember jl. om ongeveer 8 uur 's morgens in de gemeente Sprang- Capelle. Nadat uit een vrachtwagen varkensmest, van Verdaasdonk loonbedrijf, welke van elders werd aangevoerd, twee drijfmesttanken over het land waren verspreid, ver scheen alsof het erbij hoorde de po litie De politie is ongeveer 15 minuten op het land geweest en ge lastte onmiddellijk de uitrijwerk- zaamheden te staken. Binnen de 15 minuten dat de politie op het land aanwezig was, kwam loonwerker Nieuwenhuizen het land omploe gen. De mest welke ik over het land liet uitrijden moest in twee aaneen gesloten werkgangen worden on dergewerkt. Naar mijn bescheiden mening had ik de werkzaamheden goed georganiseerd. Ik heb hiervoor nog geen proces-verbaal gehad, doch er staan twee tankwagens en een traktor en drijfmesttank stil! Persoonlijk ben ik onmiddellijk onze ZLM-organisatie gaan bellen en na contact met de heer Hoiting en ver volgens de heer Elzinga, was het vrij duidelijk dat ik correct aan het wer ken was. De ZLM stond in deze ach ter mij. Hierna heb ik ook nog contact gezocht met de DLV-Breda, om zeker van de zaak te zijn. Dit laatste werd mij door de heer Elzin ga geadviseerd. Ook hier bleek dat ik correct gehandeld had. Wij zijn terstond verder gegaan met het uit rijden van de drijfmest en tevens ben ik met het ploegen doorgegaan, dat nog steeds gebeurde. De politie heeft ons na navraag bij de AID niet meer stopgelegd. De discussie die ontstond was deze: de politie-agent gaat er vanuit dat als er een auto met drijfmest op de weg staat, en ik ga daar een tweede tank mest uithalen, dan ben ik van het land geweest en heb me op de openbare weg bevonden. Ga ik nu terug op het land, dan voer ik mijn tweede werkgang uit. Als het zo gesteld wordt komen we straks niet eens meer aan ploegen toe. Als het zo extreem gesteld wordt is niet de politie het ratje, maar in elk geval de boer het haasje. Duidelijk zal moe ten zijn en naar de praktijk worden uitgebracht wat wordt verstaan on der twee aaneensluitende werk gangen. Tot slot moet ik opmerken dat dit een wat ongebruikelijk praktijkver haal is, want laat ik nou net die boer zijn. Als je ervan overtuigd bent dat je volgens de regels te werk gaat, dan kan je gerust discussiëren met politie, ZLM en DLV ook dat moet kunnen. Ook dit schijnt tegenwoor dig praktijk te zijn. Het LAND VAN ALTENA EN BIES BOSCH wordt met een ontwerp- streekplan geconfronteerd dat ons opgedrongen wordt door de Provin ciale Staten. En daarbij komt het 'touwtrekken over het aanwijzen van het nieuwe spaarbekken' in de Biesbosch. Alles bij elkaar is een flink stuk onrust in de agrarische gelederen gelanceerd. Het plan en de daarbij behorende kaarten zijn zo summier, dat de ambtenaren van ruimtelijke orde ning in de gemeenten er geen goe de uitleg aan kunnen geven. De wethouders van ruimtelijke ordening van de vier gemeenten van het land van Altena zullen op de vergadering van 10 december a.s., uitgeschre ven door de 3 CLO in ons gebied, wel een goed verhaal moeten heb ben, ook met de bestemmingsplan nen van de gemeenten, om de ondernemers in ons gebied gerust te stellen. De kaart is heel globaal getekend, er ontbreken dorpskernen en er zijn geen perceelsgrenzen aan gegeven, evenals waar kassen zijn gesitueerd. Daarbij komt nog de korte tijd waarin bezwaar kan wor den gemaakt. Onze organisaties hebben zich opgeworpen om de boeren behulpzaam te zijn. De mestwet met zijn ingrijpende maatregelen worden door het Land bouwschap en het bedrijfsleven op de haalbaarheid getoetst. Door het bedrijfsleven kan ook veel daaraan werden gedaan, met misschien een gunstiger wetgeving en daarbij be tere financiële aspekten tot gevolg. Ook de maatregelen via de GATT- onderhandelingen en het verdere uitwerken daarvan in Brussel zijn niet zo hoopgevend, met braak en lagere prijzen van het graan gaan de inkomens er niet op vooruit. De vee houders hebben het vee nu wel op- gestald. Met het goede weer van deze week zal nog wel wat jongvee buiten zijn, althans op de hoogste percelen, anders is de schade aan de graszode groter dan het voeren op stal. Aan het koöperatieve front van onze melkverwerkers is schijnbaar veel onvrede, de financiële paragraaf over de samenwerking is verkeerd ingéschat met als gevolg dat vele boeren met hun melk een andere fa briek kiezen welke nog een hogere prijs belooft. Met het samenvoegen van fabrieken wordt veel gevraagd van de boeren bestuursleden, mis schien dat daar ook top managers hun werk zullen moeten gaan doen. De akkerbouw heeft deze week van het goede weer kunnen profiteren, de laatste bieten zijn gerooid, en al grotendeels afgevoerd naar de fa briek, dus geen risiko met vorst, dat soms onverwacht op ons beeld scherm verschijnt. Met de konser- venindustrie worden al voorlopige gesprekken gevoerd, de producen ten willen een hogere prijs, vooral voor de produkten met veel risiko. Men zal op korte termijn wel tot overeenstemming moeten komen, want het bouwplan voor 1992 zal weer klaar gemaakt moeten worden. Als u dit leest is Sinterklaas al weer terug naar Spanje, wat betekent dat de maand december zijn intrede heeft gedaan. De eerste weken van november hebben ook in WALCHE REN niet veel goeds gebracht wat het weer betreft. Er viel in totaal in november zo'n 150 mm regen. Ge lukkig heeft het weer zich hersteld en de berichten zijn nog steeds gunstig, zodat de laatste veldwerk- zaamheden nog onder redelijke om standigheden kunnen gebeuren. Je kunt nog merken dat het een droge zomer geweest is, waarbij vooral de zware grond goed is door- droogd en gescheurd, zodat on danks het hoge neerslagcijfer in deze maand het regenwater toch vlot is doorgezakt. Het ploegen gaat weer goed en de grond waar in de nattigheid niet op is gereden, valt nog kort. Ook het bietenrooien gaat weer redelijk tot goed waarbij de af voer van de bieten van het land soms een groter probleem is dan het rooien zelf. Sommige bietenrooi ers draaien bijna dag en nacht. En begrijpelijk. Het is tenslotte decem ber en we waren niet meer gewend dat het in korte tijd zoveel kon rege nen. Wellicht dat we volgend jaar in het begin van de campagne toch wat rapper zullen zijn om te rooien met de ervaring van dit najaar in het achterhoofd. Hetzelfde geldt voor het wintervoor- ploegen en tarwe zaaien. Niet alle tarwe die men van plan was te zaai en zal in de grond komen, leder zal voor zich een keuze moeten doen. Knoeien is nooit goed, spitten en zaaien in loonwerk is een uitsteken de methode, alleen komt er een flin ke rekening achteraan. Rest nog de keuze van zomertarwe of gerst. Feit is wel dat de spitzaaicombinaties momenteel veel werk hebben. Door het natte weer is al het rund vee nog vrij vroeg naar binnenge gaan. Dit scheelt wel 2 weken met andere jaren. De kans op een lange stalperiode is aanwezig. Eten is er genoeg. De opslagcapaciteit van de mest zou een probleem kunnen zijn. Het aanbrengen van oormerken door het nieuwe registratiesysteem bij rundvee houdt landelijk de ge moederen nogal bezig. Het telefo nisch aanmelden is vlug gebeurd. Maar weerstand roept het aanbren gen van de oormerken op. Persoon lijk vind ik het een onaangename bezigheid, welke niet altijd pijnloos verloopt. Het is ook nog maar de vraag hoe lang dit systeem fraude- vrij zal zijn. Onlangs werd op de te levisie vertoond hoe deze oormerken praktisch onzichtbaar kunnen worden verwijderd om ze weer opnieuw te gebruiken. Wetten en regelingen schijnen er te zijn om er mazen in te vinden en die vinding rijkheid is soms erg groot waarbij dierenleed vaak over het hoofd wordt gezien. De gezamelijke kringvergadering was goed bezocht. De spreker heeft nog eens op kundige wijze uiteen gezet wat de landbouw met het plan McSharry en de uitkomst van de GATT-onderhandelingen te wachten staat. Plannen welke on danks alle weerstand vanuit de Europese landbouw wellicht toch door zullen gaan. Geen opwekkend, wel een realistisch betoog. In de discussie werd terecht de vee importen uit Oost-Europa aan de or de gesteld. Mede hierdoor zijn de vleesprijzen voor de producenten tot een onverantwoord laag peil ge zakt. De consument merkt er in de winkel heel weinig van. Over het ge zondheidsaspect van het geïmpor teerde Oosteuropese vee wordt niet gerept. Hulp aan Oost-Europa kan op zich een goede zaak zijn, maar dan wel uit de algemene middelen en niet zoals nu ten koste van be paalde sectoren in de landbouw. Hetzelfde geldt overigens mijns in ziens voor ontwikkelingslanden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7