Aandacht voor kavelruil, een goede zaak! Een kompliment waard! Het gaat iets beter in vleessektor Laat u niet onbetuigd Op algemene vergadering Nederland altijd een stap voor binnen de EG Lagere heffing PGF 6 Na enkele dagen mistig weer was er deze middag eventjes wat van de zon te zien. Althans zo was dat in het "LAND VAN AXEL" te ervaren. Triestig maar tevens normaal weer voor de tijd van het jaar en zeker welkom na alle nattigheid van de af gelopen maand november. Er is en wordt nu veel werk verzet. De sui kerbieten zullen er nu wel uit zijn, maar witlof, knolselderij en worte len zitten hier en daar nog in de grond. Er is ook veel geploegd en dat valt eigenlijk mea De grond 'valt' goed na alle droogte van de afgelopen zo mer. En dan merken we toch ook dat het water gemakkelijk weg kan, nu het Waterschap de A2 werken nagenoeg heeft voltooid. In korte tijd kan veel water geloosd worden. Vooral nu het gemaal Othene in werking is. Dat scheelt enorm veel aan oppervlakte water op de Otheense kreek, een gebied waar voorheen het water uit het achter land zich ophoopte en pas kon wor den geloosd wanneer het tij op de Schelde dat toeliet. Als je dan de beelden op de TV ziet waar getoond wordt hoe in de Westhoek van Bel gisch West-Vlaanderen de landerijen in een soort moeras zijn veranderd, ervaar je hoe belangrijk een goede en snelle ontwatering kan zijn. Dan kom je tot de konklusie dat de wa terschapslasten, hoe hoog ook, toch goed besteed zijn. Overigens heeft het dagelijks bestuur van ons Waterschap wederom voorgesteld om het geschot niet te verhogen voor het volgende dienstjaar. Een loffelijk streven en een kompliment waard, denk ik. Staatssekretaris Gabor heeft on langs besloten geen aanvragen tot verkaveling meer op het voorberei dingsschema te plaatsen. Ook geen administratieve zoals de aange vraagde blokken Zaamslag en Reu- zenhoek waarvan verwacht werd dat dit met deze 2 blokken in 1992 wel zou gebeuren. Een tegenvaller voor de betrokkenen die hier op wachtten. Dat geldt evenzeer voor ds blokken Hoek en Philippine, hoe wel hier al eerder sprake was van uitstel i.v.m. de eventuele Vaste Oe ververbinding Westerschelde. Want juist in dat gebied is het tracé ge pland voor deze VOW. Wordt dit projekt gerealiseerd dan zal het zaak zijn te opteren voor een aanpas singsverkaveling gekoppeld aan de ze ingrijpende gevolgen die alles voor de streek zullen meebrengen. Na zo'n kleine maand niets of wei nig op de akkers te hebben kunnen werken kon er in de afgelopen week (laatste week van november) geluk kig weer redelijk goed oogstwerk verricht worden hier op THOLEN en ST. PHILIPSLAND. Vrijwel alle sui kerbieten liggen thans aan de hoop en dat geldt evenzeer voor de knol selderij, witlofpennen en nog wat andere tuinbouwteelten zoals win terpeen, e.d. Met nogal wat percelen knolselderij van het ras Monarch is het droevig gesteld vanwege de roestaantasting (zie ons Land- en Tuinbouwblad van vorige week). Op sommige plaatsen is het zo ernstig dat de telers heb ben besloten hun percelen te frezen en daarna onder te ploegen. De afzet van witlofpennen geeft problemen als gevolg van de slechte opbrengstprijzen van witlof en wor tels daarvan. Hierdoor komen de witlofverwerkende bedrijven in sol- vabiliteitsproblemen. De akkerbou wers die daarin hun heil hebben gezocht als gevolg van de malaise die in die sector heerst, dankzij het overschottenprobleem. worden nu opgezadeld met een nog groter probleem. Met Nieuwe Teelten, ook onzerzijds van harte aanbevolen, blijft het wel oppassen geblazen. Dat leert ons dit jaar wederom met de contract teelt van deze produkten. Meerma len rijst bij ons dan ook de vraag hoe de vooruitstrevende boer zich tegen dit soort zaken kan indekken. Wellicht biedt een coöperatieve aan- Het bestuur van het Produktschap voor Groenten en Fruit heeft beslo ten de heffingstarieven voor verse groenten en vers fruit met ingang van 1 januari 1992 te verlagen. Vanaf de genoemde datum gelden de volgende tarieven: 0,08 procent voor in Nederland geteelde verse groenten en vers fruit (was 0,10%); 0,06 procent voor geïmporteerde verse groenten en vers fruit (was 0,10%); voor inheems: resp. 0,07% voor uitheems); 0,04 procent voor verwerkte produkten die zowel in Nederland zijn geproduceerd of zijn geïmporteerd (ongewijzigd). Vanuit de vleeswereld komen opti mistische geluiden naar voor. Het dieptepunt zou verleden tijd zijn. Veehouders in WEST BRABANT ZUID kunnen ten opzichte van en kele maanden geleden al een paar dubbeltjes meer maken. Voor vee inkopers is het niet zo gemakkelijk meer om snel aan vooral stieren te komen. Zij moeten de boer op. Hoewel een krap aanbod nog niet direkt geleid heeft tot aanmerkelijk hogere prijzen mag er volgens ken ners toch aangenomen worden dat dit het begin is van betere tijden. Op menig melkveebedrijf is de tak stie ren mesten al verdwenen of gaat verdwijnen. Slechte financiële resul taten met daaraan gekoppeld straks aanmerkelijk hogere kosten voor de mest heeft ze doen besluiten meer te specialiseren in melkvee, door de kosten daar zo laag mogelijk te houden. Onderwerp van gesprek binnen de roodvleesmesterij is momenteel de kwaliteitsgarantie. De meesten zijn er niet weg van. Voor grote afne mers of winkelketens moeten dan onder speciale voorwaarden stieren worden afgemest. Bij aflevering blijkt dan dat in de prijs met alle ex tra moeite geen rekening is gehou den. Men is dan als het ware met handen en voeten gebonden aan de grillen van de afnemer. Wat kwaliteit aangaat bestaan er toch al me ningsverschillen. Fter definitie hoeft een dier voor een slager of grossier niet direkt dik bevleesd te zijn. De zogenaamde mindere soorten blij ken kwalitatief ook goed vlees te bevatten. Deze runderen zijn onge veer een gulden per kilo goedkoper en dat maakt het voor een super markt aantrekkelijk. Voor de door snee konsument is vlees vlees, als er maar geen zichtbaar vet aanzit. Door deze ontwikkeling brengt een O-stier in verhouding meer op dan een U- of E-stier. Nu overal de sloten door gemeente of waterschap geruimd zijn maken steeds meer boeren opmerkingen over de ontvangen specie. In pol ders en dun bevolkte agrarische ge bieden valt het nog wel mea Langs drukke wegen echter bevat het ruimsel uit de sloten jaarlijks meer glas, blik, plastic en andere onver teerbare spullen. Plaatselijk bevat de specie zoveel troep dat infrezen te riskant is. Afvoeren naar het stort is een te kostbare geschiedenis. Er met de hand de verontreinigingen uithalen is een tijdrovende bezig heid. Af laten voeren door de over heid maakt de lasten nog maar hoger is het antwoord dat de grond gebruiker krijgt. Als dit zo doorgaat krijgt de boer er een taak als reini gingsman bij. Door alle over heidsmaatregelen mag hij er straks nog voor betalen ook. Koffiepauze tijdens het bieten rooien, vJ.n.r. Ko van Matdegem, Hans Vogelaar en Aart Markusse van de werktuigencombinatie Kortgene. De meeste bieten zijn nu weI gerooid. pak zoals bij de chichorei dan wat meer zekerheid. Wij kunnen ons in ieder geval niet indenken dat Suiker Unie zijn halfdochter Benuline B.V., mocht die in financiële problemen kornsn, in de kou zou laten staan. In de afgelopen week is het ploeg- werk voortvarend ter hand geno men. Het land is thans voldoende gedroogd zodat goed ploegwerk ge leverd kan worden. Er is verder nog wintertarwe gezaaid en als de weersverwachting klopt dan zal er de a.s. week nog wel meer gezaaid worden. Nog een paar drukke we ken en dan komt de rustige winter tijd weer aan, althans op de echte akkerbouwbedrijven. Anders ligt dat vanzelfsprekend voor veehouderij en gemengde bedrijven. Maar de avonden worden langer en dat is dan weer een goede tijd om onze blik op de toekomst te richten. Den ken over ons toekomstig bouwplan. over onze bemesting en al dit soort zaken. Wellicht ook tijd om, wonend in een ruilverkavelingsgebied, de verkave ling van ons bedrijf eens onder de loep te nemen. Als men percelen grond heeft buiten de blokgrens van het eigen ruilverkavelingsgebied zal het zinvol zijn om eens te bezien of men met andere grondgebruikers kan ruilen om alle gronden binnen het eigen ruilverkavelingsgebied te krijgen. Als dan straks de landinrich tingscommissie in het eigen gebied komt met zijn plan van toedeling dan doet men in ieder geval mee om de nu nog ver afgelegen gronden zoveel mogelijk aaneengesloten op korte afstand van het bedrijf te krij gen. In dit geval is het nuttig om contact op te nemen, met uitruil coördinator Kosten, die u mogelijk goede suggesties aan de hand kan doen. Met het droge maar wel mistige weer van de achter ons liggende da gen is in onze NOORD WESTHOEK het landwerk wel gebeurd. Op de lichtste gronden wordt wel wat la ter, soms vroeg in het voorjaar, ge ploegd. November gaf de eerste drie weken veel regen, maar de laatste week was het goed. Wat kunnen er dan in een paar dagen veel bieten worden gerooid (wel lange dagen). Het wortels en witlof rooien ging ook goed, al was het laat voor de tijd van het jaar. De wegen in onze polders en daar om heen komen er nu ook weer schoner bij te liggen. Het rijwerk vanaf de percelen is afgelopen. Een burgerman sprak me aan: "Ik kan niet begrijpen dat die boeren elk jaar altijd bieten moeten rooien als de grond nat is, kan dat niet in de zo mer bij goed weer?" Wat moet je dan daarop zeggen? Laten we hopen dat de vorst nog een paar weken achterwege blijft, want er moeten nog te veel bieten afgevoerd worden naar de fabriek. Als het moet worden ze natuurlijk afgedekt, maar het geeft allemaal weer werk. Het vergaderseizoen komt ook weer op gang. Er is zo in ons eigen gebied nogal het een en ander rond te zetten. Onlangs was ik bij een vergadering van een afdeling waar bijna de ge hele avond verzorgd werd door een onzer SEV-ers. Met name de aktuele zaken in het gebied werden met bij zonder goede toelichting aan de or de gesteld. Ook het streekplan, gewasbescherming en niet te verge ten de ondergrondse opslag van olie kwamen aan de orde. De tanks moeten eruit of gekeurd worden, met alle ambtelijke rompslomp van dien. De hinderwetvergunningen en de nieuwe regeling via de algemene maatregel van bestuur geven op zo'n avond veel stof tot het stellen van vragen. Met de wetenschap dat ieder voor zich de zaak goed op een rijtje moet hebben willen we deze op ons af komende maatregelen op de juiste manier op onze bedrijven kunnen inpassen. Maandag a.s. is onze algemene ver gadering van de ZLM. Het belooft interessant te worden. We kennen de denkwijze van de ZLM en die zal onze voorzitter op zijn eigen goede manier best verwoorden. De uit spraken van de voorzitter van het Landbouwschap die daar als gastspreker aanwezig zal zijn zullen wel de nodige uitleg moeten heb ben. De forumdiskussie met de ZLM-bestuurders kan zeer interes sant worden. Van weerszijde wordt verwacht dat ze goed en duidelijk weergeven waar ze mee bezig zijn om geloofwaardig te blijven bij hun achterban. Daar heeft ook u een weerwoord naar de bestuurstafel toe. Laat u niet onbetuigd: de pro blemen zijn en worden te groot. Hopelijk zijn veel jongeren ook aan wezig. Het moet juist hen het meeste aanspreken. Hun verwach tingen aangaande de gehele proble matiek zijn toch al niet meer zo dat ze veel vertrouwen hebben in het totale landbouwgebeuren. Uitspra ken in die richting geven de frustra tie duidelijk weer. Ze geloven er niet meer in. Hopelijk gaan we allemaal naar Etten-Leur op 9 december a.s. We zijn alweer in de laatste maand van het jaar. En ook in OOST ZUID- BEVELAND is het werk op de bedrij ven een heel eind gevorderd. De ge wassen zijn zo goed als geoogst, nog even en de akkers liggen er ver laten bij. Het weer was in de laatste weken toch nog gunstig voor het rooien van de suikerbieten die nog op het veld stonden. En zo hier en daar is men nog bezig de laatste wintertarwe te zaaien. Het jaar dat bijna achter ons ligt bracht ons gemiddelde op brengsten. Een natte periode in de vroege zomer maar een uistekend oogstseizoen, zowel wat graan oogst betreft zo ook voor aard appelen. November was daarentegen nat maar de gewassen zijn toch redelijk van het veld gekomen. Veel werd en wordt gedaan om nieuwe teelten te introduceren en ook in ons gebied zagen we grove tuinbouwgewassen en bloembollen. Of dit voortgang zal vinden zal af hangen van het financiële resultaat. Het staat wel vast dat het zeer ar beidsintensief is. Dat de belangstel ling groot is voor het opzetten van deze voor ons nieuwe teelten is dui delijk, de informatie-avonden hier over zijn zeer goed bezocht, zeker ook door jongeren. Daarnaast wor den de bijeenkomsten die georgani seerd worden en waar gesproken wordt over de problematiek in de akkerboüw veel minder bezocht. We weten immers wel dat het slecht gaat met onze akkerbouw en uit de praktijk hoor je dan: 'We zul len het zelf moeten doen, oplossin gen worden ons niet geboden'. Op de laatste bijeenkomst in Mid delburg over Landbouw en Levens beschouwing waren dan ook weinig jongeren aanwezig, wat toch onze toekomstige ondernemers zullen zijn. Ook de consumenten waar de ze middag ook voor was lieten het afweten. Hiermee wil ik niet zeggen dat deze bijeenkomsten niet nodig zijn, maar misschien spreekt de praktische kant ons toch meer aan. In het jaar dat voor ons ligt zullen ons nog vele wetten en regels gesteld worden. Afgelopen week zei minister Alders voor de radio, dat de vervuiling niet voldoende aangepakt wordt. Toen de interviewer vroeg of dit niet het einde betekende voor de boeren zei hij dat de boer zichzelf de doodsteek toebrengt als zij zo door gaan met het grondwater te vervuilen (de in dustrie doet dit blijkbaar niet) en dat dus nog strengere normen zullen gaan gelden. Op de vraag of dat in Nederland dan alleen zo is, was zijn antwoord: 'Niet in alle landen van de EG is dit mogelijk, in Nederland zijn we een stap voor'. Wij zijn blijk baar een meegaand volk. Tenslotte nog dit: binnen onze orga nisatie staan grote veranderingen voor de deur. Actief wordt gepro beerd vrouwen te betrekken bij de ZLM, een goede zaak om een bre dere, sterker gedragen organisatie te krijgen. Ook samenwerking met an dere organisaties wordt in gang ge zet, laten we hopen dat het doorgaat om zo nog sterker te staan bij onze belangenbehartiging.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6