'Boeren niet dubbel pakken' Hoofdbestuur nam afscheid van vijf leden en adviseurs Ontwerp streekplan Noord-Brabant miskent ontwikkelingen landbouw Meer duidelijkheid nodig over gelegenheidsarbeid Nieuws uit het hoofdbestuur ZLM-voorzitter Van der Maas over mestplannen: Hoofdbestuur ZLM herdacht ir. Dorst 'Alle bedrijven compenseren' 'Afscheid nemen minstens zo moeilijk als beginnen' Als de mestplannen van het kabinet en de alternatieve voorstellen van het Landbouwschap in elkaar ge schoven worden, is de kans aanwe zig dat de boeren dubbel gepakt gaan worden. Die vrees sprak alge meen voorzitter H.C. van der Maas uit op de hoofdbestuursvergadering van de ZLM, die j.l. maandag in het Landbouwhuis in Goes is ge houden. Zoals bekend gaat een projectgroep aan de slag om de beide plannen te 'zwaluwstaarten'. Van der Maas herinnerde er aan dat de regering vasthoudt aan verscherping van het mestbeleid. Alleen de vervroegde invoering van de verlaging van de grondgebonden gebruiksnormen in niet-overschotgebieden is van tafel. 'Een goede zaak', aldus Van der Maas. De voorzitter van de ZLM pleitte voor een zo concreet mogelijke in vulling van de doelstellingen van het landbouwbedrijfsleven. Op dat punt is het Landbouwschapsplan te vaag gebleven. Volgens Van der Maas dient het bedrijfsleven duidelijkheid te verschaffen over de mestverwer kingscapaciteit in 1995 inclusief ex portcontracten. Ook voor de verlaging van de grondgebonden mestproduktierechten dient een norm te worden gesteld. Daarbij noemde Van der Maas een reduktie van 20% in 1995 reëel, gelet op wat technisch haalbaar is. Het vervroegd invoeren van de mi- neralenboekhouding in 1993 wordt door de ZLM onderschreven, mits 1995 wordt gehandhaafd als toet singsjaar. De overheid mag er niet van uitgaan dat in 1994 al concrete resultaten als gevolg van mineralen- boekhouding aantoonbaar zijn. Landbouwkundige normen Wat betreft het stellen van de nor men voor mestaanwending hamer de Van der Maas sterk op toepassing van landbouwkundige normen, die getoetst worden door middel van praktijkonderzoek. Dit geldt zowel voor de fosfaat- als voor de nitraatproduktia Vanuit het hoofdbestuur van de ZLM werd er op aangedrongen het mestpro bleem integraal aan te pakken. Nu ligt het accent sterk op fosfaat. 'Het mag niet zo zijn dat we straks wat betreft fosfaat de zaken op orde hebben en daarna nog een pakket maatregelen ten aanzien van stikstof over ons heen krijgen. Lie ver in één keer duidelijkheid'. Meerjarenplan De ZLM-voorzitter herhaalde mordi cus tegen regulerende heffingen te zijn, ook als deze maar ca. drie pro cent zouden bedragen, zoals minis ter Bukman voorstelt. Hiermee zou het pad geëffend zijn voor eventuele Praktijkonderzoek fruitteelt Het hoofdbestuur vindt dat de ZLM moet doorgaan op de ingeslagen weg om samen met de provincie Zeeland en de gemeente Goes op basis van reële (en dus ook financië le) argumenten te kijken welke mo gelijkheden er zijn het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp te behouden. Zoals bekend heeft de ZLM een voorkeur voor samenwer king tussen het PFW en het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. Een tweede optie is sa menwerking met het Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk. Overigens worden de posities van alle proefstations onderzocht. Hft ministerie van Landbouw wacht met het bepalen van een be- Het hoofdbestuur van de ZLM heeft aan het begin van de vergadering, die jl. maandag in het Landbouw huis in Goes is gehouden, de op 15 november j.l. overleden ir. J.D. Dorst herdacht. Ir. Dorst was van 1932 tot 1946 secretaris van de ZLM. Algemeen voorzitter H.C. van der Maas zei dat ir. Dorst in een tijd van crisis, oorlog en herstel een leiding gevende en sturende rol heeft gespeeld. Hij was onder meer pro vinciaal voedselcommissaris, vanaf 1946 direkteur van de NAK en se cretaris van de Stichting voor de Landbouw, die als voorloper van het Landbouwschap kan worden be schouwd. Ondanks zijn hoge leeftijd (ir. Dorst werd 87 jaar) bleef hij tot op het laatst zeer meelevend en bewogend belangstellend met de land- en tuin bouw en met de ZLM in het bijzon der. Ir. Dorst was een van de eregasten bij de opening van het nieuwe Landbouwhuis op 18 okto ber j.l. 'We zullen hem in onze orga nisatie met ere en respect gedenken', aldus de heer Van der Maas. De vergadering nam ter na gedachtenis aan ir. J.D. Dorst enkele ogenblikken stilte in acht. latere verhogingen van een dergelij ke heffing. Het stoffenbeleid van VROM en het toelatingsbeleid van de Commissie Toelating Bestrij dingsmiddelen vinden in de ogen van de heer Van der Maas evenmin genade. 'Als het toelatingsbeleid niet drastisch versoepeld wordt ziet het bedrijfsleven zich genoodzaakt obstructie te plegen tegen de uit voering van het Meerjarenplan Ge wasbescherming. We wfllen wel, maar we kunnen niet. We hebben ons als bedrijfsleven gecommitteerd aan het volumebeleid (50 procent reductie in het jaar 2000), maar daarvoor moeten we wel kunnen beschikken over nieuwe middelen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Tot nu toe wordt de toelating van deze middelen steeds maar te gengehouden'. Er is op dit moment nog steeds geen definitieve structureel werkba re regeling tot stand gekomen over gelegenheidsarbeid, zo constateert de tuinbouwcommissie van de ZLM. Voorzitter C. Hamelink van de ze commissie bracht tijdens de hoofdbestuursvergadering afgelo pen maandag naar voren dat de praktijk het meest voelt voor een forfaitaire regeling per gewas, in ieder geval een duidelijke en werk bare regeling. Wat betreft de fruit- pluk hebben zich het afgelopen jaar overigens geen problemen voorge daan. Het is echter zeer gewenst dat er voor volgend jaar meer duide lijkheid komt. De fruitsector zou zich zeer goed kunnen vinden in het vol gend jaar voortzetten van de werk wijze van dit jaar, aldus de heer Hamelink. De ZLM heeft dat in de vergadering van het KNLC dinsdag jl. ingebracht en erop aangedrongen de prioriteiten vanuit de praktijk dui delijk op een rijtje te zetten. De heer Hamelink deelde verder o.m. mee dat het fruitareaal in het Zuidwesten dit jaar stijgt met 100 150 ha. De uitbreiding vindt vooral plaats op bestaande bedrijven. De ZLM vindt dat nu het erop lijkt dat er in Europa voldoende steun is voor invoering van de plannen van MacSharry, 'er uitgehaald moet werden wat erin zit'. Bij doorgaan van de plannen moeten alle bedrij ven gecompenseerd worden, dus zowel de kleine als de grote bedrij ven. De ZLM heeft dit standpunt af gelopen dinsdag ingebracht in de KNLC-vergadering. leidsstandpunt tot alle resultaten hiervan bekend zijn, medio volgend jaar. Zoommeer Ondanks de geruststellende woor den van CDA-parlementariër J. van Noord, vorige week gedaan tijdens een werkbezoek aan Zeeland, is de ZLM er nog steeds niet gerust op dat het Zoommeer als zoetwater bron behouden blijft. Het Zoom meer is het laatste stukje zoet water voor het Zuidwesten en dus van groot belang voor de land- en tuin bouw. De ongerustheid wordt pas weggenomen als onomstotelijk vaststaat dat het zoutgehalte van het Zoommeer onder de norm van 400 mg CL-/1 blijft, aldus het hoofd bestuur. Verzekeringspremie landbouwvoertuigen Directeur L.W. van Nieuwenhuizen van Verzekeringen ZLM deelde het hoofdbestuur van de ZLM mee dat besloten is dat de premies voor ver zekeringen van traktoren en andere landbouwvoertuigen niet worden verhoogd. Dit ondanks het advies van de Contactcommissie Motor voertuigen, een landelijk adviesor gaan, deze premies fors te verhogen. Verzekeringen ZLM heeft wel het eigen risico conform het landelijke voorstel verhoogd. Van f 200,— is dat opgetrokken tot f 300,-. Benoemingen Het hoofdbestuur heeft de heer M. J. Goud uit Baarland voorgedragen als lid van de KNLC Belastingscommis sie. Mevrouw T. Branderhorst-Lucas te Eethen is benoemd als adviseur van het ZLM hoofdbestuur en als lid van de Provinciale Raad Noord-Bra bant. De heer C. Branderhorst te Ee then is benoemd als plv. bestuurslid van de stichting Pensioenfonds ZLM. Mevrouw E. van der Maas-van Fraay- enhove te Kats wordt voorgedragen als lid van het bestuur van proef boer derij Rusthoeve. De heer F. A. Dees te Wissenkerke is benoemd als lid van het bestuur van de stichting Accoun tantsunie ZLM. Twee leden en drie adviseurs van het ZLM-hoofdbestuur hebben af gelopen maandag afscheid geno men van het HB. De vertrekkende bestuurders ontvingen uit handen van ZLM-voorzitter H.C. van der Maas het ZLM-herinneringsbord. De hb-leden II. van Gastel en H.J. Juin en de adviseurs R. Crezee- Dam, M.C.J. Kosten en M.J. Goud maakten voor het laatst een verga dering van het hoofdbestuur mee. De heer Van der Maas belichtte kort de manier waarop ieder van hen binnen het hoofdbestuur gefunctio neerd heeft en dankte hen voor hun inzet. 'De heer Juin en de heer Van Gastel zijn beiden echte ZLM-ers. Toch zijn er tussen hen veel verschil len aan te voeren, o.a. doordat zij ty pische representanten zijn van resp. de Brabantse veehouderij en de Zeeuwse akkerbouw. Het bij elkaar komen van die tegenstellingen in één bestuur schraagt dat wat wij als 'de ZLM-cultuur' betitelen', aldus de heer Van der Maas. Hij noemde Van Gastel 'iemand zonder preten ties en vasthoudend waar dat nodig was', en Juin 'bewogen en fel en als het erop aankomt broodnuchter en een echte realist'. In hun dankwoord gaven beiden te kennen altijd met veel plezier naar de hoofdbestuurs vergaderingen te zijn gekomen. De De vijf vertrekkende bestuursleden. V/nr. HJ Juin, M.J. Goud, voor zitter H.C. van der Maas, M.C.J. Kosten, R. Crezee-Dam en L.J. van Gastel (foto Anton Dingemanse) heer Juin merkte op dat het voor een oudere minstens zo moeilijk is te vertrekken als voor een jongere om te beginnen. Van de adviseurs ontvingen de he ren Goud en Kosten geen herinne ringsbord, omdat zij dit al ter gelegenheid van het afscheid in een andere bestuursfunctie in ontvangst hadden genomen. Beiden zijn al lang bestuurlijk aktief. 'Ik heb ieder een hier zien komen', aldus de heer Kosten. Mevrouw Crezee kreeg als enige adviseur wel het ZLM-bord. In haar dankwoord zei ze dat de ZLM op de goede weg is wat betreft de integratie van vrouwen binnen de organisatie Zijzelf blijft aktief in de besturen van afdeling en kring. In het ontwerp streekplan Noord- Brabant wordt te weinig rekening gehouden met de ontwikkelingen die de landbouw de komende tien jaar te wachten staan. Het vesti gingsbeleid voor agrarische bedrij ven wordt aan banden gelegd, de landbouw krijgt onvoldoende de kans om zich aan de milieu-eisen aan te passen, en het accent ligt te vaak op natuur en milieu ten koste van de landbouw. Deze bezwaren tegen het ontwerp streekplan bracht de voorzitter van de commissie grondgebruik van de ZLM, de heer A.H. Munters, naar voren tijdens de vergadering van het hoofdbestuur. Volgens hem laat het streekplan geen ruimte voor de landbouw in het jaar 2000 zoals de provincie die heeft weergegeven in het rapport 'Uit spanning naar veer kracht'. Hij gaf aan dat de koppeling van het milieubeleid aan de ruimte lijke ordening voor veel problemen zorgt. Het verwerven van gronden voor de ecologische hoofdstructuur kan bij lange na niet gerealiseerd werden. De ecologische hoofd structuur beslaat maar liefst 60.000 ha landbouwgrond, terwijl 'Den Haag' maar voor 30.000 ha finan ciële middelen beschikbaar stelt in het Natuurbeleidsplan. De overige 30.000 ha zouden moeten worden beschermd, middels extra zware milieu-eisen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Voorts wordt bij overlapping of raakvlakken tussen landbouw en de ecologische hoofdstructuur de prioriteit gelegd bij de te ontwikkelen natuur. Bezwaren Het behartigen van de agrarische belangen en het als georganiseerde landbouw indienen van bezwaren tegen het streekplan wordt gecoör dineerd door de Gewestelijke Raad Noord-Brabant. De Raad heeft een stappenplan gemaakt om alles op de voet te kunnen volgen. Volgens de Raad ontbreekt in het streekplan de visie van de provincie hoe de agrarische sector er in het jaar 2000 uit zou moeten zien. Het Landbouw schap heeft daarom zelf aangege ven welke ontwikkelingen de komende tien jaar worden voorzien en welke planologische ruimte daar voor nodig is. De kring Oost- en Midden-Brabant van de ZLM zal als kring bezwaar in dienen tegen het streekplan, zo gaf kringvoorzitter H. Juin aan. De kring heeft daarnaast de individuele on dernemers geadviseerd zonodig specifieke bezwaren in te dienen, ook als eventueel toekomstig nood zakelijke plannen door het plan on mogelijk gemaakt worden. Nog tot en met 23 december kunnen be zwaarschriften worden ingediend.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 3