jÊk AC Land- en tuinbouwblad Zuidelijke Landbouw Maatschappij Accountantsunie ZLM Verzekeringen ZiM Sociaal Economische Voorlichting SEVvan de ZLM Op 12 december Jaarmarkt in Axel In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen nè dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen, Kring Walcheren van de ZLM Bedrijfsaanpassing staat vooral de laatste jaren in de belangstelling. Ondernemers(sters) worden zich er van bewust dat het bedrijf continue aangepast moet worden. Om meer inzicht te krijgen in deze problema tiek wordt de cursus 'Bedrijfsaan passing' georganiseerd. In drie cursusavonden, verzorgd door de SEV, komen onder meer aan de or de: bestemmingsplannen, verorde ningen, ruimtelijke ordening, vergunningen, milieu en bedrijfsop volging. De cursus wordt gegeven in 'Ons Huis' te Meliskerke op dins dag 21 januari, 4 en 18 februari 1992. Kosten f 5,—. Opgave voor 1 januari 1992 bij mevrouw L. Bras ser (01180-25177). Kring West Zeeuws-Vlaanderen van de ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 11 december om 19.30 uur in zaal 'Wijffels' te Schoondijke. Spreker voor de pauze is mevrouw J. de Koning-van Langeraad, o.a. voorzitter van de afdeling Kamper land van de ZLM. Zij zal spreken over: 'Is er nog plaats voor de agra rische vrouw?' Na de pauze zal spreken mr. G.W. Smallegange, schrijver van de rubriek 'Terzake' in de PZC. Hij zal het hebben over: 'Landbouw in het maatschappelijk krachtenveld, kansen en bedreigin gen'. Daarna is er gelegenheid tot discussie met beide sprekers. Kursus bedrijfsaanpassing kringen Axel en Hulst De kringen Axel en Hulst van de Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij waarin opgenomen ZLM-verzekeringsnieuws (zie bijvoegsel) Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredactie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Marjan van Erk, red. assistente, tel.01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 ZLM organiseren bij voldoende be langstelling het komend voorjaar (ja nuari en februari) de Kursus Bedrijfsaanpassing. Bedrijfsaanpas sing is een continu proces, maar ge zien de aktuele ontwikkelingen is de belangstelling ervoor de laatste ja ren sterk toegenomen. Doel van de kursus is de kursisten bewust te maken over een breed scala van onderwerpen om vervol gens op één onderwerp dieper in te gaan. Welk onderwerp dat is hangt af van de interesse van de groep. Ondernemerschap en bedrijfsplan lopen als "rode draad" door de kur sus. De kursus duurt drie avonden, telkens van 19.30 tot 22.00 uur, en wordt gehouden in Zaamslag. De SEV begeleidt de kursus. U kunt zich opgeven vóór 1 januari a.s. bij de sekretarissen van de kringen, resp. de heer A. Mol (tel. 01154-1397) en de heer A. de Feyter (tel. 01142-285). AFDELING POORTVLIET VAN DE ZLM/SEV-journaal Algemene vergadering op donder dag 12 december om 19.30 uur in café "Tolrust" te Poortvliet. Naast de gebruikelijke agenda zullen de heren T. de Bakker en J.L. Mieras, beiden van de SEV, het SEV- journaal presenteren. Ook de ge zinsleden zijn van harte welkom. AFDELING VALKENISSE-WEST VAN DE ZLM/SEV-JOURNAAL Algemene vergadering op dinsdag 17 december om 19.30 uur in hotel 'Wllebrord' te Zoutelande. De. heren Withagen en Feijtel van de SÉV zul len het SEV-journaal verzorgen Echtgenotes en belangstellende ge zinsleden zijn ook van harte welkom. AFDELING DREISCHOR VAN DE ZLM Algemene vergadering op woens dag 18 december om 20.00 uur in het dorpshuis te Dreischor. Spreker is de heer W.H. Dijkstra, secretaris van de Suiker Unie U.A. te Breda. AFDELING BIESBOSCH/WER- KENDAM VAN DE ZLM/SEV-JOURNAAL Algemene vergadering op donder dag 19 december om 20.00 uur in restaurant 'De Brabantse Bies- bosch' te Werkendam. Mevrouw G. Middelkoop-vd. Ploeg van de SEV zal het SEV-journaal bespreken met de volgende onderwerpen: milieu, regelingen, fiscale zaken en diverse varia. Voorts zal het streekplan Noord-Brabant aan de orde komen. AFDELING BURGH-HAAMSTEDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 10 december om 18.00 uur in café restaurant 'Zeelust' te Westen- schouwen. De heren Joh. vd. Slikke en J.J. Verseput zullen vertellen van hun impressies van een studiereis die ze hebben gemaakt naar Rusland. AFDELING KERKWERVE VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 10 december om 20.00 uur in 'De Heerenkeet' te Flauwers. De heer Thijs Kramer, van de Zeeuwse Mi lieufederatie, zal spreken over "Plan Tureluur", een natuurontwikke lingsplan voor de Oosterschelde. AFDELING KRUININGEN, YERSEKE EN WEMELDINGE VAN DE ZLM/SEV-JOURNAAL Algemene vergadering op woens dag 11 december om 20.00 uur in het dorpshuis te Wemeldinge. Me vrouw E. Pons van de SEV zal het SEV-journaal verzorgen AFDELING WISSENKERKE EN KAMPERLAND VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 16 december om 19.30 uur (voor de afdeling Kamperland om 20.00 uur) in hotel-restaurant-café 'De Kroon' te Wissenkerke. De heer J. Kaljouw, sportduiker, zal spreken over 'De wondere wereld onder water in de Oosterschelde'. AFDELINGEN RILLAND, KRABBENDUKE EN WAARDE VAN DE ZLM/SEV-JOURNAAL Gezamenlijke vergadering op dins dag 17 december om 20.00 uur in 'De Koophandel' te Krabbendijke. Mevrouw E. Pons van de SEV zal het SEV-journaal behandelen. AFDELING WOLPHAARTSDIJK "LANDBOUWBELANG" VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op dinsdag 10 december om 19.30 uur in hotel 'Royal' te Wolphaartsdijk. De heer T. Elzinga, adjunkt- sekretaris van de ZLM, zal spreken over de land- en tuinbouw in Europa zonder grenzen. Aansluitend hierop zullen de KNLC-diskussievragen worden beantwoord. Het bestuur verzoekt u de ZLM-speciale bijlage van 18 oktober jl. mee te brengen naar de vergadering. AFDELING NIEUW EN ST. JOOSLAND VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 12 december om 19.30 uur in partycentrum 'De Merelhoeve' te Nieuw en St. Joosland. Spreker is dé heer P. Remeijnse, werkzaam bij het konsulentschap Natuur, Bos, Landschap en Faunabeheer. Hij zal o.a. spreken over inpassing van Bos en Natuurterreinen in het landelijke gebied, dit in het kader van de toe komstige ruilverkaveling, faunabe heer, beleid wildschade ad. AFDELINGEN GRUPSKERKE, MELISKERKE EN WALCHEREN NOORD-WEST VAN DE ZLM/SEV-JOURNAAL Gekombineerde vergadering op donderdag 12 december om 19.30 uur in zaal 'Kodde' te Aagtekerke. De heren Withagen en Feijtel, bei den van de SEV, zullen het SEV- journaal presenteren. Ook de huis genoten van de leden zijn van harte welkom op deze avond. AFDELING BIERVLIET VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 12 december om 19.30 uur in 'café 'Tobbetje' te Biervliet. De heer W. Sturm zal spreken over zijn in drukken die hij heeft na een reis naar de Sovjet-Unie. Met dia- presentatia Studiemiddag 'boer en consument' Volgende week vrijdag (13 decem ber) vindt in de Aula van de Zeeuw se" Bibliotheek te Middelburg de tweede studiemiddag plaats over 'boer en consument', georganiseerd door de Werkgroep Landbouw en Levensbeschouwing. Thema dit keer is de keuzevrijheid die consu menten en producenten (nog) heb ben. De studiemiddag begint om kwart voor een. ledereen is welkom. Voor meer inlichtingen kunt u con tact opnemen met Jopie Dingeman- se te Zoutelande, tel. 01186-1505. Landbouwvereniging 'Reigersberg' van de ZLM Algemene vergadering op woens dag 11 december om 20.00 uur in dorpshuis 'Luctor et Emergo' te Ril land. De heer M. van Overloop, wet houder en lid van het hoofdbestuur van het Waterschap, zal spreken over de planologie in de gemeente, toegespitst op Rilland. Ook zal het rapport ontwikkeling tuinbouwcom- plex Reimerswaal ter sprake komen. N.B.: Bij voldoende deelname op 3 januari 1992 zal een borrel en een etentje worden geserveerd. Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4 4761 BG Zevenbergen Postbus 17 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes Zaamslag Bergen op Zoom Middelburg Oostburg Zierikzee Renesse Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4 Dahliastraat 94 Stationsstraat 1 5 Nieuwstraat 19 Haripgvlietplein 3 De Zoom 16 tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 ai Postbus 70 - 4460 BA GOES tel.no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 e. Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tele foon 01100-47747. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op af spraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. J. Meijers-Doppenberg, tel. 01100-47734 (kantoor), tel. 01192-2133 (privé). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.15 en 9.00 uur tele fonisch bereikbaar onder de hierboven genoemde doorkiesnum- mers. Volgens traditie wordt op de tweede donderdag in december in Axel door Stichting Jaarmarkt Axel de jaarlijk se veemarkt gehouden. Dit evene ment vond 40 keer buiten op het marktplein voor het stadhuis plaats en zal op donderdag 12 december voor de 3de keer plaatsvinden in de Cito-hallen te Axel. Studiebijeenkomst voor waterschapsbestuurders De 3 ZLO organiseren samen met het kadervormingsinstituut ILKV op 11 december a.s. een studie ochtend voor agrarische water schapsbestuurders en andere be langstellenden over de toekomstige ontwikkelingen in de waterschaps wetgeving. Sprekers zijn jhr. mr. K.F.H. Schorer (dijkgraaf waterschap Walcheren) en ir. S. van Dijk (mede werker Landbouwschap). De studie ochtend wordt gehouden in Hotel Goes en duurt van 9.30 tot ca. 12.00 uur. Voor opgave of inlichtin gen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de ZLM, post bus 46, 4460 BA te Goes, tel. 01100-47700. Voor de veemarkt kan iedereen kosteloos inschrijven voor deelna me. Elke eigenaar of aanbrenger van rundvee is verplicht dit aan een kosteloos veeartskundig onderzoek (Dierenartsencombinatie Kop en Schaub te Axel) te onderwerpen, hetgeen op de markt geschiedt. Het aangeboden vee moet voorzien zijn van een geldige verklaring van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Be halve rundvee (vleesvee, handelsvee en melk-fokvee) kunnen er ook paarden en schapen worden inge schreven. Van de gepresenteerde dieren vindt een veekeuring plaats en worden premies uitgeloofd. Om naar de premies te kunnen mede dingen, dient het vee uiterlijk om 9.00 uur op de markt aanwezig te zijn en mag niet vóór 14.00 uur worden afgevoerd. Om 9.30 uur opent burgemeester W.J. de Graaf de jaarmarkt. Hierna begint de vee keuring door een deskundige jury, die een oordeel geeft over de kwali teit, prestatie en handelswaarde van het dier. Op de Jaarmarkt te Axel zullen di verse bedrijven hun werktuigen de monstreren, alsmede verschillende produkten en bedrijfsbenodigdhe- den presenteren. De ontwikkelingen in de landbouw gaan steeds door en aanpassing in deze is gewenst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2