'Opschalen' kringen Fors besnoeid op landinrichting en Deze week Infomarkt nieuwe teelten groot succes ZLM wil aktie voeren in Maastricht 70 O zuidelijke landbouw maatschappij Minder projecten in voorbereiding en uitvoering Kom naar de algemene vergadering ZLM Eervolle vermelding Verzekeringen ZLM Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 3 Nieuws uit het hoofdbestuur. 4 Het belastingstatuut. 6,7 en 11 Uit de praktijk. 8 Nieuw begin voor beëindigers. 9 CDA fractie: geen zorgen over Zoommeer. 11 Veehouders tevreden over mineralenprojekt. 12 Minder uniformiteit kampeerbeleid. land- en tuinbouwblad VRIJDAG 6 DECEMBER 1991 79e JAARGANG NO. 4098 Op landinrichting zal in de komende jaren worden besnoeid, maar het is nog te vroeg om in detail te kunnen zeggen hoe dit uitwerkt. Ir. B. Kra mer, inspekteur Landinrichting in Noord-Brabant, kwam maandag jl. met deze boodschap naar de hoofd bestuursvergadering van de ZLM. Hij citeerde uit het regeringsvoorne men, dat vorige week vrijdag in het Kabinet is vastgesteld. De regering is van plan de verplich tingenstand, gebaseerd op in uit voering zijnde projekten, in de komende 10 jaar fors terug te bren gen. Projekten die al op het voorbe reidingsschema staan zullen meer of minder vertraagd in uitvoering worden gebracht. Dat komt neer op 30.000 ha in zowel 1992 als 1993 (was 36.000 ha/jaar) en 20.000 ha/jaar een aantal jaren daarna. Om tot meer evenwicht tussen "vraag en aanbod" te komen zullen verder minder projekten op het voorbereidingsschema worden ge plaatst. Voor 1992 heeft het Kabi net afgekondigd dat geen nieuwe projekten in voorbereiding zullen worden genomen. Daarna is ruimte voor 20.000 ha/jr. Toetsing Ir. Kramer deelde verder mee dat de regering voornemens is reeds op het voorbereidingsschema staande projekten, met name voor zover het De ZLM wil alleen gehoor geven aan de oproep van het Copa om op 10 december aktie te voeren a/s dat in Maastricht gebeurt. De ZLM ziet niets in het voorstel om in de regio aktie te voeren. A/s je aktie wilt voeren moet je dat daar doen waar op dat mo ment de aandacht van de media naar uit gaat, zo meent het hoofdbestuur van de ZLM. Het Copa heeft de boeren opge roepen om op 10 december in de eigen provincie de straat op te gaan en aandacht te vragen voor de malaise in de agrarische sec tor. De ZLM gaat dit dus niet ver genoeg, omdat je dan de kans zou laten lopen om de aandacht van de wereldpers te vangen. voorontwerp nog niet is gepubli ceerd, onder de loep te nemen en te toetsen of ze in voldoende mate vol doen aan de nieuwste inzichten ten aanzien van landinrichting. De Cen trale Landinrichtings Commissie meet hierover advies uitbrengen. Het hoofdbestuur van de ZLM nam met bezorgdheid kennis van de re geringsvoornemens, die overigens nog in de Tweede Kamer besproken moeten worden. "Op deze manier komt er weinig terecht van het voorwaardenscheppend beleid voor de landbouw, waarvan de regering de mond vol heeft", zo werd op gemerkt. Voor het Zeeuwse zal de schade overigens nog wat mee kunnen val len. De plannen van de 6 land- inrichtingsprojekten in uitvoering zijn vrij recent. Derhalve is het nieu we beleid hierin veelal reeds ver werkt. Verder vindt de realisatie voortvarend plaats. Met inachtneming van de verschil len geldt dit ook voor de Zeeuwse landinrichtingsprojekten in voorbe reiding. In de Brabantse situatie liggen de kaarten moeilijker. Met name door de veelal lange duur van de projek ten is de noodzaak de plannen "tij dens de rit" aan te passen nadrukkelijk aanwezig. Dit kan in de zich wijzigende situatie tot frustra ties leiden. Plaats De Nobelaer, Etten Leur Datum maandag 9 december, 14.00 uur. Spreker drs. J. Mares, voorzitter Landbouwschap. Forumdiscussie met deelname ZLM-bestuurders. Zie ook pagina 5 Tijdens de hoofdbestuursvergade ring van maandag jl. hebben de der tien kringvoorzitters de ideeën naar voren gebracht die er in hun kring leven over het voorstel om in geval van samenwerking met één of meerdere andere organisaties de kringen en afdelingen 'op te scha len'. Het grondidee is toe te werken naar drie kringen in Zeeland en twee in Noord-Brabant. Eerst geloven Een vergadering van het hoofd bestuur is een serieuze aangelegen heid, maar dat neemt niet weg dat er soms ook minder ernstig bedoel de opmerkingen worden gemaakt. Niet iedereen bleek er 100 procent van overtuigd dat grotere kringen beter functioneren dan de huidige. 'Eerst zien, dan geloven', aldus een bestuurder. 'Het echte geloof is, ge loven in wat je niet ziet', liet een collega-kringvoorzitter daar gevat op volgen. Volgens een derde is het zaak niet gehaast te werk te gaan, want: 'Zij die geloven, haasten niet'. Dit bracht de voorzitter tot de stel ling dat het Woord altijd een grote rol heeft gespeeld binnen de ZLM, zeker om het aan te halen Na de opening leidde coördinator L. de Wit (r) van de SPP de heer Bruinooge (2e v.r.) langs de verschillen de stands op de Infomarkt. Hier nemen ze een kijkje in de stand van de Stichting Zeeuwse Vlegel. Overigens bleek de meerderheid van de kringen bereid het onder werp 'opschaling van kringen' se rieus ter discussie te willen stellen. Besloten werd dat het hoofdbestuur te zijner tijd nog eens apart zal ver gaderen over de eventuele aanpas sing van de kringstructuur. Op 13 december komt de Ledenraad van de ZLM bijeen in de Prins van Oranje te Goes om een beslissing te nemen over de instelling en op dracht van een stuurgroep, die het plan voor samenwerking tussen de vier organisaties (ZLM, Geldersche Mij, OLM en ULG) verder moet gaan uitwerken op basis van het uit gangspunt om te komen tot een ge zamenlijke nieuwe organisatie. Verzekeringen ZLM krijgt een eervolle vermelding voor haar bij drage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zeeland. De eervolle vermelding wordt uitge reikt tijdens een feestelijke bij eenkomst op woensdag 11 december a.s. in Middelburg. Sinds vijf jaar worden door het Regionaal Orgaan Verkeersveilig heid Zeeland aanmoedigingsprij zen verkeersveiligheid uitgereikt. Dit jaar is ook een teken wedstrijd voor basisscholen uit geschreven. De aanmoedigingsprijzen 1991 gaan naar de gemeenten West- kapelle en Valkenisse, de Belgi sche politie in de grensgemeenten Knokke-Heist, Maldegem, Zelzate en Stekene en naar elf basisscholen van de winnaars van de tekenwedstrijd. Een eervolle vermelding is toege kend aan Verzekeringen ZLM vanwege de medewerking van tal van aktiviteiten en campag nes, zoals: Let op landbouwtrek kers, alcohol in het verkeer, de aktie met de mottoborden in Zeeuws-Vlaanderen en de voor lichtingsbus van het ROVZ. De jury schrijft onder meer het volgende: 'Zonder Verzekeringen ZLM zouden een aantal aktivitei ten niet zijn opgestart. Er is slechts sprake van een geringe tegenprestatie in de vorm van enige reclame. De opstelling van Verzekeringen ZLM is buitenge woon en verdient navolging'. Meer dan 1000 mensen hebben dinsdag jl. de 'Infomarkt nieuwe teelten' in de Prins van Oranje te Goes bezocht, georganiseerd door de Stichting Stimulering Plantaardi ge Produktie samen met de DLV en de TAZ. Er waren vooral mensen die je niet zo vaak op vergaderingen ziet, aldus een woordvoerder van de SPP. De bezoekers waren zeer geïn teresseerd in de verschillende alter natieven. Verschillende deelnemers hebben op de Infomarkt afspraken met telers gemaakt om met een nieuw gewas te beginnen. De Infomarkt werd om 10 uur 's morgens geopend door gedeputeer de D.J.P. Bruinooga Hij zei grote waardering te hebben voor het werk van de stichting SPP. "De stichting richt zich direct op de individuele ondernemer. Daar ligt de uiteindelij ke beslissing om alternatieve teelten te beginnen en concentreert zich de problematiek van de heroriëntatie. SPP zit als een scharnier tussen de beleidsmakers en de praktijk, een positie die mij zeer aanspreekt". De gedeputeerde deelde mee dat de provincie heeft besloten de financië le deelneming in de stichting SPP voor de jaren 1992 t/m1994 voort te zetten met een bijdrage van maxi maal f 87.500,- per jaar. De drie landbouworganisaties stellen een zelfde bedrag beschikbaar. Verder gaf hij aan dat de landbouw in Zee land zo'n groot economisch belang is dat de provincie de agrarische sector heeft bestempeld als 'hoofd aandachtsveld'. Dit houdt in dat de provincie haareconomische beleids instrumenten maximaal inzet voor de landbouw. Andere hoofdaan dachtsvelden in Zeeland zijn de zee havenindustrie en recreatie en toerisme. In 1990 kwam eenderde van het budget voor het sociaal- economisch ontwikkelingsfonds ten goede aan landbouwprojecten. De gedeputeerde zei dit 'landbouw- vriendelijke' beleid te willen continu eren en zonodig aan te scherpen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1