ftZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. In Zuidwesten concentratie zaaizaadteelt Uitslag weging snijmais van proefveld snijmaiskern Runderen ind. btw Schapen Europ- Veevoeders ex btw., per 1000 kg. notering 15/11 -22/11 Varkensprijs 8 cent hoger Paardenmarkt 's-Hertogenbosch Kaas onder druk Investeringsprojecten aanmelden voor bijdrage uit EG-fonds België Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 7,80-8,30 6,50-7,05 6,95-8,15 4,65-5,50 Zwolle vr. 7,50-8,35 6,15-6,90 7,35-8,90 4,80-5,58 Leeuwarden vr. 6,90-7,55 6,20-6,45 6,75-8,70 4,65-5,50 Leiden ma. 7,60-8,50 6,40-7,10 7,35-8,50 4,90-5,75 Doetinchem di. 7,35-7,85 6,15-6,65 6,80-8,50 5,10-5,80 Purmerend di. 6,25-7,00 4,90-5,50 Groningen di. 6,30-6,60 4,60-5,20 Den Bosch wo. 7,60-8,05 6,40-7,00 7,25-8,50 4,95-5,70 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1725-2275 1865-2275 1100-1500 525-1025 Zwolle vr. 1800-2325 1650-2150 1100-1400 800-1150 Leeuwarden vr. 1800-2200 1675-2025 1025-1325 700-1050 Leiden di. 1800-2200 1850-2200 1400-1850 750-1150 Doetinchem di. 1425-2275 1350-1675 550-1425 Purmerend di. 1750-2000 1650-1800 1350-1650 600- 950 Groningen di. 1700-2150 1500-1850 900-1150 700-1000 Den Bosch wo. 1400-2375 1600-2550 1050-1700 625-1225 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Den Bosch wo. 28 7,00-7,50 5,75-7,00 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen 1e kwal. kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 500-800 450-550 175-275 300-335 125-175 Leiden di. 500-900 510-630 250-300 300-365 130-180 Den Bosch wo. 550-950 380-580 150-310 225-375 100-150 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,50-5,50 2,40-4,35 Slachtramlammeren 7,75-8,75 7,80-8,65 Fokschapen/stuk 125-165 Weidelammeren/stuk 95-145 110-185 80-145 GOES ZUID- M/W.- N/O- NED NED NED ex btw bron PW Telersprijzen Verbruikersprijzen Stieren 6,75 R3 Koeien 5,02 03 Weidehooi 200-235 Hooi a en b 400 425 400 Dijkhooi 180-185 Tarwestro 175-180 185 170 Eng. raaigr. 100-115 Gerstestro 210 210 190 Veldbeemd 170 Bierbostel 71- 85 87,50 85 Tarwestro 90-105 Perspulp Gerstestro 95-115 Stoomschillen 79 42,50 79 79 Verse maisgluten 150-135 Boerenadviesprijs aardappelpersvezels f 47,50 De teelt van zaaizaden vindt plaats op 6.000 van de 17.000 Nederland se akkerbouwbedrijven. Er is hier van een concentratie in het zuidwestelijk kleigebied. Dat deelt het Produktschap voor Landbouw- zaaizaden mee. Het produktschap heeft een arbeidsmarktonderzoek gedaan in de zaaizaadsector. In Nederland zijn ruim 12.000 men sen beroepsmatig betrokken bij de teelt, veredeling, schoning, verwer king en handel van landbouwzaaiza- den. Ze werken meestal op bedrijven die zich ook met andere produkten bezighouden. Zo'n 10.000 mensen werken in de pri maire sector, ca. 2.000 hebben een arbeidsplaats op de 160 bedrijven die zich bezighouden met verede ling, schoning, verwerking en/of handel. Het aantal mensen dat zich uitsluitend met zaaizaden bezig houdt is beperkt: bijna 1.000. De meeste van de 160 bedrijven die zich bezig houden met veredeling, schoning, verwerking en handel zijn qua personeelsomvang klein. Bij het overgrote deel van de bedrijven is zaaizaad maar een deel van de acti viteiten. Er zijn slechts enkele bedrij ven met meer dan 100 medewerkers. Daar werkt dan overi gens wel bijna 43% van de mede werkers in dit deel van de sector. Handelsactiviteiten zijn de grootste werkverschaffers. Veredeling komt op de tweede plaats. Het betreft hier veelal geschoold uitvoerende werkzaamheden. In de deel-sector schoning en verwerking neemt on geschoold uitvoerend werk een be langrijke plaats in. Op de arbeidsmarkt van zaaizaden bestaan geen grote knelpunten. 'Vrijdag 11 oktober heeft de snij maiskern Schouwen-Duiveland op het proefveld te Kerkwerve door middel van weging de opbrengst bepaald van de verschillende snij- maisrassen. Van ieder ras werd op vergelijkbare wijze en plaats in het perceel twee vierkante meter afge kapt. De op deze manier verzamelde mais werd vervolgens gewogen. Daarna werden van iedere stengel de kolven geplukt, en die werden in- klusief blad en het stukje stengel waarmee de kolf aan de stengel zit nog eens apart gewogen. Hierbij de uitslag. Het ras Diabolo valt in de kategorie 'zeer vroeg', de overige in de kategorie 'middenvroeg tot mid- denlaat'. Groeiomstandigheden Het perceel grond was 30% afslib- baar, het werd gezaaid, in tegenstel ling van de andere mais in de snijmaiskern op 24 april (het laatste perceel wat gezaaid werd) aantal zaden 105.000 per ha, opkomst 90.000 planten per ha. De opkomst was praktisch gelijk met de soms wel 14 dagen vroeger gezaaide mais. Opmerkelijk was dat de laatst gezaaide veel sneller doorgroeide. Dit was een duidelijk bewijs dat zaaien voor 20 april geen enkele zin heeft, zelfs opbrengstverlagend werkt (teveel wegblijvende planten). Bemesting: 30 m2 runderdrijfmest per ha, begin april opgebracht. 180 kg. zuivere stikstof per ha uit kalk- ammonsalpeter. Als rijenbe- mesting werd maismap 11-52 gebruikt (150 kg), verder werd geen fosfaat gestrooid. Geoogst werd op 14 oktober. Rassen opbr.plant opbr.kolf (kg/ha) (kg/ha) Diabolo 55.000 29.000 Scana 74.000 30.000 Sonia 55.000 26.000 Presta 80.000 38.500 Ascot 42.500 23.000 Aladin 65.000 29.500 Elgon 75.000 30.000 In de uitsnijderijen van de var kensslachterijen is al te merken dat de feestdagen in aantocht zijn. Het is er druk. Voor hammen, ribben, schouders en vrijwel alle andere on derdelen van de geslachte varkens konden deze week hogere prijzen worden gemaakt. Reden waarom de slachterijen de prijzen voor de mesters met 8 cent per kg geslacht gewicht konden verhogen. Lunenburg, Zuidgroep en Vagrocon brachten hun toeslagen met 20 cent omlaag om vervolgens hun ba sisprijs met een gelijk bedrag te ver hogen. Daardoor steekt hun roepprijs nu gunstig af bij die van de anderen. De biggenprijs bleef onver anderd. Gevecht om varkens niet voorbij Ing. Konrad Baarda, algemeen direc teur van Encebe Boxtel, vindt dat de quotering varkensslachtingen waar aan de meeste slachterijen sinds be gin oktober vrijwillig meedoen, redelijk voldoet. De winstgevend heid van de slachterijen is echter nog steeds minimaal. Bij Encebe lag de aanvoer van slachtvarkens dit jaar tot dusverre 5% onder die van 1990, toen de aanvoer 3,2 miljoen stuks bedroeg. Tijdens de algemene vergadering van Encebe zei Baarda rekening te houden met opnieuw oplaaiende gevechten om voldoen de varkens aan de haken krijgen. In Frankrijk zijn er veel problemen met ziekten. Daarom gaan de Franse slachterijen waarschijnlijk meer le vende varkens uit Nederland impor teren. De Duitse slachterijen deden dit het afgelopen jaar al, terwijl Italië en Spanje al vele jaren grote aantal len levende varkens uit Nederland importeren. Bij de prijsvorming van het varkensvlees speelt een nega tieve rol dat er bijna 1 miljoen ton rundvlees boven de markt hangt uit de interventievoorraden van de EG. Erger nog is dat de consumptie van varkensvlees stagneert. Om voor sprong te verkrijgen op de concur rentie zijn kwaliteit en toegevoegde waarde van toenemend belang. Vandaar dat Encebe z'n aandacht vooral daarop richt en daarmee vooral koopkrachtige vraag hoopt aan te boren. Redelijke afzet pluimveevlees Wild en gevogelte veroorzaken in Duitsland minder vraag naar diep- vrieskip(produkten). Het overaan bod van slachtrijp pluimvee is minder geworden. Daardoor werd de notering van vrije kuikens hoger. Deze ligt echter nog beduidend on der contractniveau. Het Midden Oosten vraagt weer broedeieren. De prijzen stegen. Uitgelegde kippen werden zowel in binnen- als buiten land royaal aangeboden. Met de prijzen moest het een stapje terug. Eierprijs onder druk Afgelopen week verhoogden de ei- erhandelaren de prijzen voor hun af nemers met een kwartje per 100 stuks. Voor komende week wordt rekening gehouden met een omslag naar lagere prijzen. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden op 28 no vember j.l. 69 paarden aangevoerd. De prijzen (incl. btw): Luxe paarden f 2.800,— tot f 3.500,—; 2-jarige merries f 2.200,— tot f 2.800,—; 2-jarige hengsten f 1.800,— tot f 2.700,—; 1-jarige merries f 1.600,— tot f 2.400,—; 1-jarige hengsten f 1.400,— tot f 1.800,— Veulens f 450,— tot f 750,—; Pony's f 1.250,— tot f 2.000,—; Shetlander pony's f 1.150,- tot f 1.550,-; Slacht- paarden oud f 4,10 tot f 5,60; Slachtpaarden jong f 5,60 tot f 6,10. Handel: slecht. Prijzen: lager. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 De melkproduktie in Nederland blijft ongeveer 2% onder het niveau van 1990. Doordat de binnenlandse consumptie is gedaald, komt er meer melk beschikbaar. Daarvan wordt steeds meer verwerkt tot kaas. Momenteel wordt zelfs bijna de helft van alle beschikbare melk tot kaas verwerkt. Hoewel de export verhoudingsgewijs zeer hoog is, vormen de grote produktie en de aanwezige voorraden in feite toch een bedreiging voor de kaasprijs. De kaasprijs is nu al veertien maanden onveranderd. Maar steeds meer stemmen vragen om prijsverlaging. De botermarkt is stabiel, mede om dat Nederland nogal wat boter aan Rusland levert. De melkpoeder- markt vertoont een onduidelijk beeld. De prijzen bleven onveran derd. Weipoeder steeg in prijs. Deze bedraagt nu f 155,-tegen f 94,-vo rig jaar rond deze tijd. Rundvee rustig Slachtkoeien en -vaarzen brachten, vanwege het beperkte aanbod, een dubbeltje per kg geslacht gewicht meer op. De handel in de slachtstie- ren verliep eveneens iets vlotter en prijziger. De export van het kalfsvlees ver loopt iets stroever met een neiging naar iets lagere prijzen. Naar goede melkkoeien bleef er goede vraag. Men maakte hogere prijzen. Voor Investeringsprojecten gericht op de verwerking en afzet van landbouw- produkten kunnen in aanmerking komen voor steun uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. De belangrijkste voorwaarde tot het verkrijgen van bijstand is dat de in vesteringen passen in één van de volgende sectorplannen: Runde- ren/varkens/kalveren/scha- pen/(slachten/uitsnijden); Vleeswaren; Pluimvee (slachten/uit snijden); Aardappelen (handel/ver werkende industrie van consumptieaardappelen, pootaar- dappelen); Kleine akkerbouwgewas sen (verwerking/handel); Groente en Fruit (be-/verwerking). Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 17 januari 1992 schriftelijk worden ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse rij, Directie Industrie en Handel, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Voor inlichtingen, tel. 070-3292272. guste koeien om op te zetten voor de mesterij was weinig belangstel ling, evenals voor jongvee. Half- tot driekwart jaar oude stiertjes om door te mesten waren wel gevraagd en brachten ook iets meer geld op. Nuchtere kalveren werden rustig maar tegen iets lagere prijzen ver handeld. Vooral het ondereind was moeilijk te plaatsen. In 's Hertogen bosch verliep de nukahandel redelijk tot goed en konden er iets hogere prijzen worden gemaakt. Wolvee Ondanks het krappe aanbod noteer den de prijzen van slachtschapen la ger. Bij de slachtlammeren noteerden de prijzen voor de lichte, courante soorten ongeveer gelijk. De zwaardere lammeren vonden moeilijker kopers tegen iets lagere prijzen, de weidelammeren werden in verhouding tot de hele wolvee markt voor dezelfde hoge prijzen verhandeld. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) 3,87-3,89 Levend (90-115 kg.) 3,15-3,20 Slachtvarkenstermijn- 2,80 (03/12) markt apr. '92 VELV 06/12 West-Ned. 3,15 Oost-Ned. 3,13 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,57 3,65 Druvar 3,57 3,65 Encebe 3,57 3,65 Lunenburg 3,47 3,75 NVC 3,53 Vagrocon 3,47 3,75 Vako-Zuid 3,53 Zuidgroep 3,47 3,75 Scharrel CVS 4,55 4,69 niet tijdig bekend Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Coveco/Cofok 108,50 108,50 Dalland N 112,00 112,00 Dalland Z 110,00 110,00 Encebe 104,00 104,00 Fomeva 108,00 108,00 Lunenburg 106,00 106,00 Richtprijs LBS 124,30 128,20 Vleuten (verw.) 104,00 104,00 LEI (wk49) 103,75 Scharrel CVS 130,00 130,00 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 28/11 Zwolle 29/11 Leiden 03/12 Den Bosch 04/12 2,73-2,83 2,70-2,80 2,65-2,82 2,83-2,86 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Lokeren - Uitslagen varkensveiling, week tot 28 nov. KI. EE Bf 82; KI. E Bf 79,50 (4,35); kl. AA Bf 77,50 (4.24); kl. A1 Bf 73,70 (3,03); kl. All Bf 68 (3,72); kl. BI Bf 69 (3,77); kl. Cl, Bil, Alll Bf 62,50 (3,42); kl. IV Bf 60,50 (3,31); zeugen Bf 47-71,50 (2,57-3,91). Oplopende markt Brussel BVK-noteringen kalfsvlees, week tot 29 nov. Extra Bf 151 (8.25); 1e kw. Bf 140,75 (7,70); 2e kw. Bf 133 (7,30); 3e kw. Bf 126,65 (6,95). Nuka-prijzen Stieren zwbt Bf 5410 (296,00); rocdbt Bf 11.800 (645,00) vaarzen zwbt Bf 3210 (175,50); roodbont Bf 8550 (467,00). Kuikens tot 1400 gr. week 30/11 - 07/12 1,74 Vrije prijzen week 30/11 - 07/12 Lichte witte kippen 0,73 Zwaardere bruine kippen 0,73 Slachtkuikenmoederdieren 1,43 Slachtkuikens licht 1,69 Slachtkuikenintegraties LEI. week 29/11-06/12 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens per stuk franco mester 1,79 0,565 ex btw., deze week Enki 1000 kg. Elco franco 3.000 kg 4,50-4,80 4,70

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15