2,5 Miljoen ton graan naar Sovjet-Unie Bloemen en planten Champignons Goede vraag naar spruiten Fruitveiling CHZ Prijsbericht CHZ Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Pootgoednoteringen Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten w Veiling St. Annaland Onveranderde kaasnoteringen Schema biggenprijzen Vorige week is de overeenkomst ge tekend tussen de Sovjet-Unie en de EG over de levering van onder ande re 2,55 miljoen ton granen aan Rus land. Het gaat om 800.000 ton tarwe, 1,45 miljoen ton gerst en 50.000 ton durum tarwe. Vandaar dat er op de graanmarkt een nogal vaste stemming heerst. Dinsdag had dit op de Groninger graanbeurs een aanvoer van 2.100 ton tarwe tot gevolg. Maar de ko pers vonden de prijs te hoog. Van daar dat er geen zaken werden gedaan en er geen notering kon worden opgemaakt. Hetzelfde was het geval bij gerst, haver, groene erwten en karwij. Tussen handel en commissionairs is er overeengekomen dat er voor koolzaad een tweede voorschotbe taling zal plaats vinden van f 1,50 per 100 kg. De voorzitter van het Comité van Graanhandelaren, ir. K.K. Vervelde, vindt dat de EG haar markten moet openstellen voor landbouwproduk- ten uit Oost-Europa. Tijdens de woensdag gehouden jaarvergade ring van het Comité zei hij dat het niet aangaat om Oost-Europa alleen te zien als afzetmarkt van EG- produkten, al dan niet met subsi dies. Landen als Polen en Hongarije moeten naar zijn oordeel de kans krijgen hun eigen economie te ont wikkelen door afzet van primaire produkten uit akkerbouw en inten sieve veehouderij op de EG-markt. Aardappel stabiel Op de afzetmarkt consumptieaar dappelen blijft een levendige vraag naar grove aardappelen voor de frites-industria De termijnmarkt staat voor april op ruim f 33,—. De kleinere maten die bij het sorteren vrij komen, zijn veel moeilijker te verkopen. De voorraden lopen op. Op de beurzen liet men de noterin gen echter vrijwel ongewijzigd. Uien slap Voor de huidige lage prijzen bestaat er bij telers nog steeds weinig inte resse om uien te leveren. De handel Veilinggegevens week 25/11-29/11 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 0,65 Roos kleinb. 0,39 Freesia 0,36 - Chrysanthemum - 0,69 Dianthus tros 0,20 Gerbera - 0,64 Gypsophila 0,47 - Iris 0,40 0 Alstroemeria - 0,48 - Cyclamen 2,67 Bouvardia 0,43 Hippeastrum 0,56 - Lilium 0,85 Limonium - 0,31 - Tulipa 0,54 - Euphorbia pulg. 2,66 Snijbl. totaal 0,50 Kamerpl. totaal 2,18 Veilinggegevens week 25/11-29/11 prijs in ct./kg. Klasse I-2 Klasse I-2 Klasse II-2 Klasse II-3 Klasse III-3 Door snede 40 60 80 100 100 Gem. prijs 3,13 2,95 2,10 1,85 1,77 Prijs - trend verkoopt nog vooral uit eigen voor raden en uit pools. Akkerbouwers die hun uien klaar maken voor afzet via de veiling, ma ken veel hogere prijzen dan de 12 tot 14 cent die de beursnoteringen voor het ongesorteerde produkt aangeven. Klasse I 40/60 deed vori ge week op de veilingen een mid- denprijs van 22 cent, klasse I 60/80 bracht 40 cent op, klasse II 40/60 deed gemiddeld 16 cent en klasse II 60/80 27 cent. Klasse I 80 opw. kwam zelfs aan 68 cent per kg. Klasse II 80 opw. bracht het aan 51 cent. In totaal werd er vorige week op de Nederlandse veilingen 322 ton uien aangevoerd. Wereldsuikeroogst F.O. Licht, statistisch specialist op het gebied van suiker, raamt de we- reldsuikerproduktie van dit jaar op 114 miljoen ton. Dat is 1 miljoen ton meer dan vorig jaar. Hiervan komt 75 miljoen ton uit rietsuiker (vorig jaar 72 miljoen ton) en 39 miljoen ton uit suikerbieten (vorig jaar 41 miljoen ton). Er staan 200 ha meer spruiten dan vorig jaar. Toch was de aanvoer tot dusver kleiner dan vorig jaar. Van daar dat de prijsvorming tot nu toe redelijk is verlopen, zij het dat begin deze week duidelijk lager is ingezet. Het prijsniveau van de vollegronds- groenten is momenteel trouwens over de gehele linie maar matig. Met kasprodukten gaat het beter. Toma ten zijn niet duur, paprika's wel. Spruiten weer-gevoelig Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek (CBS) schat het areaal sprui ten dit seizoen op 5.060 ha. Vorig jaar stonden er 4.800 ha. Uitgaande van een opbrengst van 15 ton per ha becijfert het Produktschap voor Groenten en Fruit een handelspro- duktie van 75.000 ton. Bij flinke vorst komt deze produktie er echter niet. Hoeveel spruiten er elders in de EG staan, is nog onduidelijk. Alleen van Engeland is bekend dat er bijna 6.000 ha zijn geteld. Dat is 100 ha minder dan in 1990. Tot half november bleef de aanvoer 30% achter bij die van 1990. Daar door was ook de export kleiner. Voor de belangrijkste sorteringen A en B kwam de gemiddelde veiling- prijs vanaf augustus tot half novem ber voor klasse uit op f 1,15 en f 1,18 per kg tegen f 1,05 en f 1,07 in dezelfde periode van 1990. Begin deze week lag de veilingprijs van A- I- spruiten rond de gulden. Als het in de komende weken niet gaat vrie zen, wordt de spruitenaanvoer groot. Witlofprijs slecht Volgens het CBS zijn er in ons land dit jaar 6.000 ha witlofwortelen ge teeld, 100 ha meer dan verleden jaar. In Frankrijk wordt een 4% gro tere produktie verwacht. De prijsvorming van het lof laat voor het tweede achtereenvolgende jaar zeer te wensen over. Begin deze week deed klasse I niet veel meer dan f 1,60 per kg. Over het seizoen 1990/'91 is de witlofprijs uitgeko men op een gemiddelde van f 1,93; in de twee daar aan voorafgaande seizoenen op f 2,30. Overproduktie was de oorzaak. Snijbloemen nog duur De meeste snijbloemen hebben de ze week weer goede tot hoge prij zen opgebracht. Tulpen gingen medio deze week tot 50 cent, klein- bloemige rozen 35 cent. Bij produk ten die te weinig opbrengen, zoals trosanjers (22 cent) en narcissen (20 cent), spelen kwaliteitsproble men een rol. De vraag naar kamer planten is enigszins aangetrokken. Vandaar dat de prijzen stegen. (afdeling Barendrecht) Dinsdag 3 december 1991: blok Cox: aanvoer: 12 ton. 80/85 I-2 311 I-3 268; 75/80 I-2 350 I-3 340; 70/75 I-2 337 I-3 335; 65/70 I-2 I-3 247; 60/65 I-2 184 I-3 168. Elstar: aanvoer: 34 ton. 85/90 I-3 147; 80/85 I-2 265 I-3 265; 75/80 I-2 292 I-3 271; 70/75 I-2 269 I-3 242; 65/70 I-2 216 I-3 207; 60/65 I-2 149 I-3 144; 55/60 I-2 109 I-3 109. Golden: aanvoer: 10 ton. 80/90 I-2 251 I-3 233; 70/80 I-2 235 I-3 191; 65/70 I-2 143 I-3 132. Jonagold: aanvoer: 9 ton. 80/90 I-2 227 70/80 229; 65/70 136. kavel Boskoop: aanvoer: 1379 ton. 85/95 I 229-248; 75/85 I 253-263; 65/75 I 236-246. R.Boskoop: aanvoer: 17 ton. 85/95 I 252-284 II 225-250; 75/85 I 275-316 II 230-283; 65/70 I 248-252 II 227-251. Cox: aanvoer: 31 ton. 80/85 II 218-253; 75/85 II 251-282; 70/75 II 268-285; 65/70 II 193-220; 60/65 II 101-236; 55/60 II 81-105. Elstar: aanvoer: 37 ton. 80/85 II 158-185; 75/80 II 112-209; 70/75 II 123-227; 65/70 I 197 II 86-193; 60/65 I 142 II 80-149; 55/60 II 80-94. Jonagold: aanvoer: 21 ton. 80/85 I 223-229 II 122; 75/80 I 222-247; 70/75 I 193-237; 65/70 I 152-162 II 80-154. Karmijn: aanvoer: 7 ton. 80/90 I 213-230 II 170; 70/80 I 231-238 II 191; 65/70 I 157 II 138. Peren blok Conference: aanvoer: 15 ton. 65/75 I-2 249 I-3 341; 55/65 I-2 185 I-3 163; 45/55 11-1 55. Doyenne: aan voer: 42 ton. 85/95 I-2 258 I-3 249; 75/85 I-2 261 I-3 237; 65/75 I-2 216 I-3 211; 55/65 I-2 94 I-3 78. kavel Conference: aanvoer: 25 ton. 75/85 I 154-179 II 71; 65/75 II 79-213; 55/65 II 77-156; 45/55 II 26-65. Doyenne: aanvoer: 16 ton. 85/95 I 175-229 II 130-189; 75/85 I 221-226 II 120-206; 65/75 I 182-203 II 115-162; 55/65 I 84 II 47-86. Gieser Wildeman: aanvoer: 7 ton. 70/80 I 297-314; 60/70 I 163-265 II 113-219; 50/60 I 160-189 II 90-186; 45/50 II 103-131. St. Remy: aanvoer: 5 ton. 80/90 I 156-161; 70/80 I 175-181 II 151-154; 60/70 I 178-184 II 142-160; 50/60 I 117 II 115-116. Dinsdag 3 december 1991: Bloemkool: aanvoer 6.000 st. 6 st. MARKT BARNEVELD week 21/11-28/11 per 100 per kg. 48-54 gr. 11,40-12,80 2,38-2,37 57-61 gr. 13,65-14,50 2,39-2,38 64 gr. 13,75-14,75 2,15-2,30 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g ProVeBa (28/11) wit 10,36 (ld) 11,76 (ld) 13,01 (dd) 13,33-13,53 13,40 (ld) ProVeBa (28/11) bruin 11,91 (ld) 12,77-12,79 13,79-13,84 13,68-13,87 ProVeBa (03/12) wit 11,88 (ld) 12,78-12,90 13,51-13,64 13,53 (ld) ProVeBa (03/12) bruin 9,74 (ld) 11,89 (ld) 12,93 (ld) 13,92-14,04 14,11-13,94 Evadag wit (wk 48) 10,35 11,75 13,20 13,30 13,40 bruin 10,35 11,85 12,75 13,75 13,75 Ven wit (wk 48) 6,50 9,95 11,25 12,80 13,05 13,10 13,20 bruin 6,55 9,85 11,15 12,80 13,10 13,15 1320 ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Emmeloord 28/11 Zeewolde 29/11 Klei 0 mm 19,75-22,75 19,75-22,75 Goes 03/12 20,50-22,00 21,50-23,00 Dronten 04/12 19,50-22,00 Middenmeer 04/12 19,50-22,00 Leeuwarden 29/11 20,00-22,75 Bildstar 40-65 mm 31,00-33,00 Eigenheimer 40-65 mm 30,00-32,00 Irene 40-65 mm 37,00-39,00 Groothandels- prijzen Rotterdam 02/12 Bintje Eigenheimer Klei Klei Voer- aardappelen 4,00-5,50 6,00 5,00-6,00 4,50-6,00 Zand ex btw./100 kg. vlgs. AVZ 40-50 mm 50 mm 40-50 mm 15,00-16,50 28,50-29,50 13,50-15,00 32,00-33,00 13,00-16,00 13,00-16, 00 14,00-16,00 13,00-16,00 13,00-16,00 Zand 50 mm 27,50-28,50 Per 100 kg, ex btw. 50mm+ april '92 50mm+ mei '92 50mm+ juni '92 Vor. week. Vorige dinsdag vrijdag 33,30 33,20 35,80 35,90 37,80 Deze dinsdag 32,20 35,00 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 26/11 39,50 45,50 33,00-34,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 140,00* Karwijzaad 165,00* Koolzaad, dubbel nul prima doorsnede Groningen di 26/11 40,75-41,75 37,75-38,75 35,00-40,55 130,00-160,00 Rotterdam ma. 25/11 42,40 47,00 39,50 42,00 155,00 170,00 81,00 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30-0,35. Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 56,50-59,00 65,00 Kapucijners 89,00-115,00 120,00 Bruine bonen 90,00 100,00 p.bk. 1-1 347 I-2 308; 8 st. p.bk. 1-1 249 I-2 233>2, 10 st. p.bk. 1-1 233 1-21472, 12 st. p.bk. I-2 122. Witlof: aanvoer: 67.000 kg. krt grf I S 166, 2 149y2, 3 13272; krt fn I 2 157; extr krt I 2 176; kip. 4/5 I S 204 72, 2 197 72kip. 6/7 I 2 200; kip. 2/3 I S 201, 2 201; kort II 1 140, 2 126; lang II 1 12872, 2 126; extr krt II 1 145, 2 113, 3 101. Onges. Ill 1 106, 2 106, snijlof fijn 92, grof 64. Sprui ten: aanvoer: 284.000 kg. Al 1 11072, 2 10572; BI 1 135, 2 135; C1 2 142; Dl 1 151 2 12072; Dl kl.poolf. 2 15672; All 1 101; Bil 1 121; Cll 1 133; Dll 1 11672, 2 6872; Ell 1 41. Uien: aanvoer: 18.000 kg. bonken 23-63, grof 17-40, middel 21-28, geschoond 107-114. Aardappelen: aanvoer: 30.000 kg. Bintje bonk 23-32; Bintje groot 14-27; Eigenhei mer bonk 38-39; Eigenheimer groot 30-40; Irene groot 35-37. Woensdag jl. Noordelijke: A 28/35 f 80,-, A 35/45 f 56,=. Delta A 28/35 77-, A 35/45 f 54,50. Veilinggegevens Sorte- Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte- Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte- Aanv.- Gem. Prijs - wk 25/11-29/11 ring trend prijs trend week 25/11-29/11 ring trend prijs trend week 25/11-29/11 ring trend prijs trend Cox orange 75/80 3,35 Spruiten A1 1,02 Tomaten rond Al 2,32 Golden Delicious 70/80 2,14 Witlof 1KVP 1,78 0 Tomaten vlees B 1,81 Lombarts calv 65/70 1,30 Bospeen 1,14 Komkommers 41/51 1,37 Boskoop groen 65/70 1,35 Natuursla 28/30 0,97 Glassla 21/22 0,72 Boskoop rood 65/75 2,20 Bloemkool 8 2,23 - Glassla 31 op 1,15 Jonagold 75/80 2,51 Witte kool, deense 9/11 0,33 Paprika groen 75/85 3,82 Elstar 75/80 2,67 Rode kool A 0,30 Paprika rood 75/85 5,63 Jonagored 70/80 2,00 Spitskool 0,71 Paprika geel 75/85 6,10 Karmijn 70/80 2,21 - Chines kool 0,47 Aubergines 225/300 5,89 Conference 65/75 2,40 Broccoli 2,62 - Radijs MIDDEN 0,84 Doy du Cornice 75/85 2,03 - Knolselderij 08 0,74 Courgette 9 0,98 Gieser Wildeman 60/70 2,43 Andijvie 1,73 St. Remy 60/70 1,44 - Waspeen A1 0,35 - Breekpeen 200/400 0,26 Prei BLOK 2 0,74 - Uien geveild te CHZ op Woensdag 4 december: maat 45/60 kl. II f 18,90 - f 19,80; maat 60/80 kl. II f 25,70 - f 27,20. Aanvoer: 24 ton. Leeuwarden en Alkmaar gaven vrij dag 29 november onveranderde no teringen door voor de jonge kaas. Een voortdurend goede export bete kent een duidelijke steun voor het prijspeil. Voorlopige cijfers geven aan dat in de week tot 22 november 9150 ton kaas werd uitgevoerd bij een geschatte produktie van 11.675 ton. In de overeenkomstige week van vorig jaar bedroeg de uitvoer 8700 ton en de produktie 11.445 ton. De afleveringen van melk door vee houders lopen van week tot week terug. Daarbij blijft het gemiddeld vetgehalte boven dat van vorig jaar. Opmerkelijk was de verhoging met 3 cent tot f 1,55 voor de weipoe der, die een ongekend hoog prijspeil heeft bereikt. Voor mager melkpoe der voor veevoeder was er een stij ging met 2 cent tot f 4,67 per kg. In de week van 9 tot 16 december 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Big- genprijzenschema van 1 juli 1991 met f 1,50 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,85.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 14