Voor de vrouw Het roer gaat om KIK: de Klant Is Koning ♦MHMHWttMtttMMMtt qi MttttttttttMHtMMMHW O w O Excursie suiker-fabriek Dinteioord p.j.zuid geluid Vrouw en Jongeren Studiedag 'Vrouwen in Europa 1992' HNtHtHHMtNNtWtHmtHtmftt mmsmmmmmmsm* mmttmmnmm M mm Europavoor O consumenten? WMMttMMttMttMMMMM O mmnnmmmtnM Z mm mmhmmmhmhmmmmm w mm» 13 onder reda kt ie van de Perskommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Noord-Brabant. Adres: PJ. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Onlangs werd de studiedag 'Vrou wen in Europa 1992' gehouden. Na de opening door vice-presidente mevrouw R. van Wijk-Baayens van de Noordbrabantse afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen volgden twee inleidingen. Mevrouw Ingrid Vervaart, studente aan de universiteit van Amsterdam, sprak over de 'Europese geschiede nis' en Europarlementariër me vrouw Jessica Larive over 'wat zijn de gevolgen voor vrouwen op 1 ja nuari 1992'. Twee Franse heren, t.w. Jean Mon- net en Robert Schuman gaven de eerste aanzet tot samenwerking in Europa. Men besefte dat wapens steeds vernuftiger en vernietigender werden. Een volgende oorlog zou fataal zijn. Winnares en verliezers gingen rond de tafel zitten. Waarom ook de verliezers? Duitsland mocht immers nooit meer oppermachtig werden. Door praten met elkaar was de kans groter om op één lijn te komen, dat was de mening van de gesprekspartners. Zo werd in 1952 'De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal' opgericht. Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg namen hieraan deel. De Duitse staalindustrie was groter en kon goedkoper produceren. Dat was aantrekkelijk voor Frankrijk, en Duitsland kon sneller opbouwen. In 1957 werd het EEG-verdrag onder tekend door de zes lidstaten. Eindstation nog niet in zicht Engeland deed eerst niet mee, dat wilde zijn macht en superioriteit niet kwijt. Pas begin jaren 60 vroeg het alsnog een lidmaatschap aan. Gene raal De Gaulle werkte dat tegen. Door de sterke band van Engeland met de VS zou de VS via de achter deur binnen kunnen komen. Boze tongen beweren dat De Gaulle ook persoonlijke bezwaren had. Tijdens de oorlog zou hij in Engeland niet goed behandeld zijn. In 1968 ver dween De Gaulle van het politieke toneel. In 1973 traden Engeland, Ierland en Denemarken toa Econo mie was nu het speerpunt gewor den. In 1986 kwamen Spanje, Portugal en Griekenland erbij. Deze drie waren eerder een belasting dan een vooruitgang. Zij waren immers na een jarenlange dictatuur een de mocratisch land geworden. Tot slot zegt mevrouw Vervaart, dat op dit moment Zweden, Oostenrijk, Polen en Tsjechoslowakije ook lid willen worden. Zelfs Zwitserland staat op de lijst. Maar men heeft besloten om tot 1992 geen nieuwe lidstaten op te nemen. Eerst moet de gemeenschappelijke markt ge realiseerd worden, voordat de Ge iAAiAUUiiHlAAAiUmièHi iièii meenschap klaar is om nieuwe leden toe te laten. Interne macht Dit houdt in dat na 1992 (waar schijnlijk wordt het 1993) alle goe deren en diensten en personen vrij mogen reizen binnen de EG. Doua neformaliteiten moeten dan zijn af geschaft. ledereen moet in een ander land evenveel recht hebben op een baan als de eigen bevolking; diploma's uit alle lidstaten moeten worden erkend. Het bedrijfsleven ziet grote perspectieven en staat te dringen. De buitenlandse politiek van de EG- landen en samenwerking op mone tair terrein staan volop in de belang stelling. Het is echter wel noodzakelijk voor de éénheid van de lidstaten, dat hun huishoudboekjes op elkaar afgestemd zijn. De Euro pese Commissie maakt dit beleid en zij beslist over al dat soort zaken. Er moet nog veel op de rails gezet werden. Nu kosten medicijnen in België maar de helft ten opzichte van Nederland. Verzekeringen zijn in Nederland en Engeland goedkoper dan in de rest van Europa. Voor speelgoed bijv. is Duitsland aantrek kelijk. De levensmiddelen en zoveel andere zaken moeten op één lijn ko men. Door samenwerking tussen in dustrieën op internationaal niveau zullen kleine bedrijven worden gesa neerd. Dit kan concurrentie geven en juist weer leiden tot hogere prijzen. De Europese Commissie ziet geen kans om op korte termijn alle barriè res te doorbreken. Zij zegt de grote verschillen stapsgewijs te willen wegwerken. Respecteer eikaars keuze Wat verandert er na 1992 voor vrouwen? Volgens Jessica Larive geldt voor vrouwen precies hetzelf de als voor mannen. Vrouwen moe ten meer solidair zijn met elkaar. 'Respecteer eikaars keuze', is haar advies. Maak de politiek duidelijk wat ieder voor zich wil. Zij vindt dat Nederland het 'Staphorst' van de E.G. is, als men kijkt naar de moge lijkheden voor kinderopvang. Neder land staat wat dat betreft onderaan de lijst. Momenteel loopt er een on derzoek in Nederland naar pensi oenrechten voor uitzendkrachten. Er is in het Europees Parlement een commissie voor de Vrouw opge richt. 'Hoe dan ook', zegt mevrouw Larive, beroepservaring en opleiding zijn voor vrouwen na 1992 van groot belang. Toch signaleren we problemen; door tijdsdruk kunnen ministers handje klap met elkaar gaan spelen. Door bepaalde procedures kunnen regels er als een soort noodwetje versneld doorgedrukt worden. Laten wijze vrouwen en mannen dit mogen voorkomen! In- en ontspanning Het middagprogramma werd ver zorgd door de cabaretière Dorien Mijksenaar. In vogelvlucht voerde zij ons door de Europese geschiedebis. Zij zette alle lidstaten van de EG met een vrolijke noot, op een voetstuk. Na inspanning-ontspanning. Zo hoort het in de Bond. P.A. den Engelse-Graveland Redaktie Henk Tegels Lossen van bieten bij de fabriek van Suiker Unie in Dinteioord. De schoorsteen "rookt". Vorige maand zijn-we met 25 perso nen op bezoek geweest bij de Suiker-Unie vestiging Dinteioord. Wij werden daar ontvangen met koffie en koek. Daarna kregen we een dia-serie te zien. De dia-serie liet het gehele proces van bietezaadje tot suiker zien. De dia's gaven op een duidelijke manier weer hoe de biet werd verwerkt door de verschil lende machines, tussen de dia's van de machines werd er ook steeds een dia getoond met daarop een duidelijk schema over het verwer kingsproces. Toen deze serie wfis afgelopen, be gon de rondleiding. Dus op weg naar het laboratorium. In het labora torium komen de bietenmonsters binnen, deze wegen 15 kilo. De monsters worden eerst gewassen, daarna wordt de kop eraf gesneden. De biet wordt daarna in stukjes ge sneden en daarna wordt er door nog verdere bewerkingen het suikerge halte bepaald. Het laboratorium in Dinteioord onderzoekt de monsters van de fabrieken Dinteioord, Put- tershoek en Roosendaal. De monsters van de twee laatste fa brieken worden keurig in plastic zakken aangeleverd met daarop nummers die corresponderen met de namen van de telers. Nadat we 'Hoe kun je als (jonge) boer/boerin er voor zorgen dat de consumenten de door jouw geteelde produkten (blijven) kopen, terwijl je er toch ge noeg aan over houdt om de teelt van die produkten rendabel te laten zijn?' Deze vraag staat centraal op de stu dieavond van het ZAJK op woens dag 11 december in 'De Vroone' te Kapelle, aanvang 20.00 uur. De prijzen die de boeren voor hun produkten ontvangen, komen steeds meer onder druk te staan. Een van de redenen hiervan is de opvatting dat 'de consument steeds hogere (milieu)eisen gaat stellen aan de manier van produceren, maar daarentegen maar mond jesmaat bereid is om een hogere prijs voor die produkten te betalen'. Wat kunnen we als (j°n9e) produ cent hier aan doen? Een drietal inleiders, die zelf een het laboratorium hadden bekeken, vervolgden we onze weg. De rondleiding in de fabriek zelf was zeer interessant en leuk. Er is echter zoveel te vertellen dat ik u aanraad, om ook eens een fabriek te bezoe ken wanneer u daartoe in de gele genheid bent. Onze rondleiding was ten einde, we hadden alle machines en de opslag van suiker, stroop e.d. gezien. Ons stond echter nog .een verrassing te wachten, we kregen een suikerpak ket mee naar huis. Deze excursie was erg leerzaam, maar vooral ook leuk. PJZ Fijnaart eo Wilma Roelse schakel zijn in het traject van produ cent naar consument, zullen vanuit hun ervaringen een antwoord pro beren te geven op bovenstaande vraag. De inleiders zijn: Remco Breel, geitenhouder en zelfkazer, die direkt als producent in kontakt staat met 'zijn' consument, Joop de Koeyer, van de Stichting Zeeuwse Vlegel. In deze Stichting zitten naast de producenten ook de ver werkers. De weg naar de consu ment loopt dus wel over meerdere schijven, maar wordt door één orga nisatie geleid. Maurice Cuylen van de Firma Meyer BV. Deze firma vormt een van de ve le schakels in het traject van produ cent naar consument. De inleiders zullen in hun inleiding aandacht besteden aan de volgende aspecten: Het kostenaspect. De consument moet vaak meer betalen voor milieu-vriendelijke produkten, maar wat ziet de boer hiervan terug? Wie bepaalt de prijs, die de producent (de boer) ontvangt voor zijn produkt en wordt hierbij ook rekening ge houden met de kostprijs voor de boer? Het kwaliteitsaspect. Wie bepaalt aan welke kwaliteitseisen het pro dukt moet voldoen en hoe vindt de controle daarop plaats? Het pubiiciteitsaspect. Krijgt de consument het produkt wat hem/haar in de reclame voorge schoteld wordt? Welke invloed heeft de aandacht voor milieu vriendelijke produktiewijzen op de landbouw als geheel? Na de inleidingen gaan de inleiders in diskussie met de aanwezigen in de zaal. Geprobeerd wordt dan'om een gezamenlijk antwoord op bo venstaande vragen te geven. De RAK's hebben deze diskussie in ei gen kring voorbereid. Naast de leden van het ZAJK zullen er in de zaal ook vertegenwoordi gers van de J.F.O. (Jonge Fruittelers Organisatie), de werkgroep Zeeland van de consumentenbond, en de 'eco-boeren' aanwezig zijn. Zij zullen vanuit hun achtergrond en ervarin gen een steuntje bijdragen aan de diskussia Tevens zullen er in de zaal stands aanwezig zijn waarin de inleiders en andere vertegenwoordigers iets over zichzelf laten zien. Alle ZAJK-leden zijn van harte wel kom. Breng ook vrienden, vriendin nen, broers en zussen mee! Het belooft een interessante, informatie ve en gezellige avond te worden!! Afd. West Zeeuws-Vlaanderen 13 december: Schaatsen te Brugge. Vertrek om 19.30 uur vanaf het Le- delplein te Oostburg. Afd. Tholen en St. Philipsland 20 december: Jaarlijkse dropping. Aanvang: de bus vertrekt om 19.30 uur bij de Chinees te Scherpenisse. Opgave: Arian Stoutjesdijk (01660-2847); Herberien Noom (01666-3166). Afd. Schouwen-Duiveland 13-14-15 december: Huisjeswee kend te Vijlen (L.). Informatie en op gave bij Petra Kwaak (01114-1732). Provinciaal In december géén HB-vergadering. 4 januari '92: Jaarlijkse provinciale Zeskamp te Schoondijke. Opgave zo spoedig mogelijk bij de afdelings besturen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 13