Veehouders Chaam tevreden over mineralenproject hippbïh nkuiu/ Hoechst brengt uitstoot schadelijke stoffen terug Mensen die nog boerenverstand hebben De laatste loodjes wegen het zwaarst Record aangifte hengsten Veel minder verlies van stikstof en ammoniak Het door de provincie Noord- Brabant gestimuleerde mineralen- project in Chaam heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Uit de evalu atie afgelopen maandag, die werd bijgewoond door o.a. milieugedepu teerde R. Welschen en NCB- voorzitter A. Latijnhouwers, bleek dat er aanzienlijke besparingen in stikstof- en fosfaatverfiezen zijn be reikt. Normaal verdwijnen grote hoeveelheden van deze stoffen on nodig in het milieu. Niet minder belangrijk is, aldus project-deelnemer en veehouder A. van der Steen, het indirecte effect: het mineralenproject heeft door on der meer excursies en publiciteit een gunstige uitstraling op andere bOSrên gehad. 'We hebben het ge voel gekregen dat we zélf milieu besparingen hebben aangedragen, in plaats van dat deze ons worden opgelegd'. Zowel Welschen als Latijnhouwers waren vol lof over de aanpak in Chaam. De laatste onderstreepte eveneens het indirecte effect, naast de directe besparingen voor de boer zelf. 'De boeren worden nogal eens gezien als natuurvervuilers. Hier hebben agrariërs het tegendeel be wezen. Er gaat ook een goede voor beeldwerking uit naar varkens- en pluimveehouders'. Want in Chaam betrof het minera lenproject - daar waren alle aanwe zigen het over eens - de 'makkelijkste' groep, de rundvee houders. Zestien van hen deden mee aan een cursus mineralenboek- houding. Daarin leerden zij het bij houden van de mineralenbalans. Simpel gezegd: het registreren van wat er aan mineralen via veevoer etc. binnenkomt en wat er via onder 'Eerst eigen mest' De veehouders in Chaam hebben hun bemesting - waar in feite bijna alles om draait - geregeld via het BAP-computerprogramma. Uit gangspunt van dit Bemestings Ad vies Programma is om eerst en vooral de mest uit de eigen put aan te wenden. 'Vaak wordt er bemest met kunstmest, en aanvullend met drijfmest. Dat moet andersom', be toogde voorlichter P. de Beer van het DLV-team Breda. Met een mini male kunstmestgift zorgt BAP voor een schoner milieu. Een belangrijk onderdeel van het project is ook het telen van nage- was of groenbemester, vooral op maisland. Daar blijven na de oogst veel voedingsstoffen achter, die in het winterhalfjaar wegspoelen naar grond- en oppervlaktewater. Deze onnodige verliespost voor de boer is bovendien schadelijk voor het mi lieu. Het telen van nagewas beperkt het iTiiiïeraiënveriies, omdat na het onderploegen van de groenbe mester deze mineralen weer ter be schikking komen. Zo kan een geslaagde groenbemester per ha ongeveer 30 kg stikstof leveren voor het volgende gewas. In Chaam kre gen de agrarische bedrijven voor de ze teelt een subsidie per hectare De natte moesson lijkt voorbij in WEST ZEEUWS-VLAANDEREN. Na de overvloedige regenval is de laat ste week van november gelukkig droog gebleven. De laatste bieten konden eindelijk gerooid, dat ging redelijk althans op grond die draagt. Hier en daar is flink gemodderd met verzakte bunkerrooiers en laders, daar zal volgend jaar ook nog niet veel groeien. Ook de percelen die wel reden zijn flink gekneed. Een flinke vorst kan dat weer een heel eind corrigeren. Tarwe zaaien is momenteel nog niet mogelijk, de voorspellingen beloven wat vorst, eind deze week misj schien dat we dan de kans nog krij gen. De oktoberzaai staat veelal boven, hier en daar is dat door grove kluiten nog niet zo goed te zien. Meer percelen zijn er wat al te fijn weggelegd en de vele regen heeft daar voor grote waterplekken ge zorgd. Op echt slempgevoelige gronden is het mooie er al helemaal af. We hebben trouwens ook weer al gezien dat het onkruid op niet gespoten percelen reeds aanwezig is. Bij een zachte winter kunnen dat al grote planten worden die moeilijk te bestrijden zijn. Duist is tegen woordig ook na opkomst te bestrij den, maar het land moet wel berijdbaar zijn. De ploegen blijven deze week nog wel op het land, hoewel dit per bedrijf sterk verschilt. De grondsoort is hier doorslagge vend maar ook nevenaktiviteiten van de boer of late teelten zoals winterpeen zijn van invloed. De aard appels die niet vorstvrij zitten, zijn wel zowat geruimd. De prijzen blij ven vrij redelijk op niveau, nu alleen zorgen dat de kiem rustig blijft en dat is niet zo eenvoudig dit jaar. Het vergaderseizoen barst ook weer in alle hevigheid los. Volgende week de Algemene Vergadering waar Jef Mares het nog eens precies zal ver tellen, of, als dat te ver weg is, de Algemene Vergadering van de kring met als sprekers mevrouw Josje de Koning en mr. Gerard Smallegange, mensen die nog boerenverstand hebben. Misschien dat de Infomarkt Nieuwe Teelten nog wel de meeste belangstelling zal krijgen. Ondanks alle kritiek op kortzichtig bedrijfsbe leid is er juist zeer veel belangstel ling uit de praktijk voor alternatieven. Er komen ook steeds meer praktijkvoorbeelden. Tot slot, je kunt er bijna niet meer omheen, de zeer vele ernstige ver keersongevallen in West Zeeuws- Vlaanderen. Een ongeluk zal nooit helemaal uit te sluiten zijn, dat is duidelijk, maar onze wegen zijn niet berekend op het huidige verkeers aanbod. De polderwegen aan de kust zijn overbelast in de zomer, de dorpen worden doorsneden door drukke verkeersaders maar ook de provinciale- en rijkswegen zijn voor al rond de spits overbelast. Geld voor verbetering zal er niet zijn, dus zal de mentaliteit moeten verande ren en dat kan. Elke trekkerchauf feur weet bijvoorbeeld hoe idioot er wordt ingehaald, en dat is echt niet het enige! Op SCHOUWEN-DUIVELAND is er de laatste week veel werk verricht. Men moet echter toch constateren dat we dit jaar gemiddeld enkele weken later met het werk klaar zijn dan voorgaande jaren, er moet nog veel geploegd worden en men is nog steeds bezig met het oogsten van winterwortels, witlof, knolsel derij en bieten. Bieten zijn er deze week zeer veel gerooid, wat op de meeste percelen gepaard ging met zeer diepe sporen dat zeker de structuur niet ten goede komt. De opbrengst van de bieten is over het algemeen zeer goed, men hoort nogal wat opbrengsten van 70 tot 90 ton netto per ha met over het al gemeen toch nogal een redelijk ge halte. De gemiddelde kg suiker per ha zouden dit jaar wel eens een re- kord kunnen geven. Met de knolselderij is het een apart verhaal. Verschillende telers zitten met een gewas dat aangetast is door roest, waardoor ze na het rooi en zeer snel gaan rotten en bijna on verkoopbaar zijn. Verder is de opbrengst gemiddeld aan de lage kant, en er is veel werk aan het rei nigen. Ook de prijs van witlof en winterwortels is slecht. Ook met de prijs van de uien wil het niet erg vlotten, concurrentie uit Oostblok landen geeft een prijsdalend effect, terwijl ook de fijne sortering de prijs negatief beïnvloedt. Voor velen een tegenvaller, men had over het alge meen nogal hoge verwachtingen van de uien. De prijs van de aardap pels is stabiel, de grove zijn duur, terwijl de kleine sortering moeilijk te verkopen is tegen een dalende prijs. Het vergaderseizoen is weer aange broken. Ook wordt deze week de vice-voorzitter van de kring gekozen tot voorzitter, terwijl van de heer Van Gastel op een later tijdstip af scheid wordt genomen. Verder is menigeen weer al bezig met het bouwplan van het komende jaar. Het wordt ieder jaar moeilijker om nog rendabele teelten te vinden, ze ker voor diegene die een bedrijfsop- volger hebben. Ondanks de vaak slechte resultaten in de vollegrond groententeelt, voelen velen er toch voor hierin uit te breiden. Naar mijn mening wordt ook hiervoor veel te veel reclame gemaakt. Het is in feite produceren voor een overvolle markt en iedere uitbreiding heeft een prijsdrukkend effect, waardoor men al snel beneden de kostprijs moet produceren, de witlofteelt is hier een sprekend voorbeeld van. Deze week was er in Middelburg een middag georganiseerd door de gezamenlijke kerken over de positie van de Zeeuwse boeren en boerin nen. De eindconclusies die uit de verschillende discussiegroepen kwamen: het inkomen van de boer is veel te laag, de positie van de boerin is ver onder de maat, te genover de verrichte werkzaamhe den op het bedrijf staat nauwelijks een vergoeding. Verder op sociaal gebied heeft de boerin nauwelijks rechten, voor de oude- dagvoorziening (pensioen) voor boeren en tuinders is zeer weinig geregeld. Van de aanwezigen was 95% het roerend eens met de stel ling dat boer en boerin op het mo derne gezinsbedrijf ver onderbetaald worden, het beroerste was echter dat de politiek in feite het inkomen van de boer bepaalt. Van deze men sen waren er deze middag echter zeer weinig aanwezig. Was verleden jaar de aangifte van voor het eerst te keuren hengsten al zo hoog - met name bij de KWPN en het Shetland Po ny Stamboek - dat algemeen ge dacht werd dat de top wel bereikt was, nu blijkt de aangifte nog veel groter en wel 914 bij de KWPN tegen ruim 850 verleden jaar. En de verwachting is dat er bij die 914 nog wat na-aangiftes komen door aankopen op Duitse keuringen. De eerste selectie vindt plaats in Den Bosch (2 dagen) en Zuidla ren (3 dagen), de tweede en der de in Utrecht C-p 31 januari en 1 februari. Dat worden heel drukke dagen voor de jury. We zijn wel benieuwd of we nu de top heb ben bereikt. Ook bij het Shetland Pony Stamboek zien we een aanzienlijke groei; nu 285 tegen 230 in 1991. Hier vinden de keu ringen plaats op 28 en 30 de cember in Den Bosch, waar alle keuringen van het NSPS plaats vinden. De beslissende keuring en premiekeuring vindt plaats op 5 januari. En een week later tref fen we daar de trekpaarden en Haflingers aan met ook goede aangiften, maar niet zo specta culair, beiden rond de 30 stuks. Opvallend groot was ook de aan gifte bij het NRPS: 150 stuks waarvan er op 23 november 20 stuks zijn goedgekeurd. Inmid dels behoren de hengstenkeurin- gen voor 1992 van het Dartmoor Pony Stamboek en van de hard dravers en Engelse volbloeds ook al tot het verleden. Ook bij de New Forest Pony's is een gro te aangifte en wel 70 stuks. De ze keuring wordt 8 februari in Ermelo op het Federatie Cen trum gehouden. En dan kennen we de aangiften van een aantal andere stamboeken nog niet, maar het zou me niet verwonde ren als deze dezelfde tendens zullen laten zien. Al met al belo ven de hengstenkeuringen inte ressante dagen te worden. Indoor Zeeland Niet minder dan 800 paarden zullen met hun amazones en rui ters in actie komen tijdens In- door Zeeland in de veilinghallen te Kapelle rond de jaarwisseling. Niet alleen in kwantitatief op zicht is succes verzekerd, maar ook kwalitatief met name bij de dressuur, die op 27, 28 en 30 december verreden wordt, zijn de verwachtingen hoog gespan nen. En bij het springen verschij nen een 26-tal Belgische ruiters op 2, 3 en 4 januari in de ring. Bovendien krijgt Indoor Zeeland op 3 januari de hengstencompe- titie op bezoek en deze krijgt wat het springen betreft een interna tionaal tintja Hierbij werkt In- door Zeeland samen met Jumping Mechelen en komen Nederlandse en Belgische hengsten eerst op 28 december in Mechelen in actie en op 3 ja nuari in Kapella Op beide con coursen worden de hengsten op hun springtijd beoordeeld. Over béide wedstrijden wordt een to taal klassement opgemaakt. Een en ander ook in nauwe samen werking tussen de KWPN en het BWP. Daarnaast is er in het program ma ook plaats ingeruimd voor een aantal shownummers. De vorige keer trok Indoor Zeeland een 10.000 toeschouwers. De organisatie hoopt dat ook dit re cord tijdens het komende evene ment verbeterd zal worden. K.l. groeit sterk Het aantal kunstmatig geïnsemi- neerde KWPN merries is dit jaar sterk gestegen. Van de 18.002 dekkingen worden er 12.021 67%) door middel van K.l. ver richt. Vorig jaar bedroeg dat aan tal 7500 en in 1989 3.400. De aan huis K.I., dit jaar voor het eerst legaal, heeft al een behoor lijke voet aan de grond. Van alle inseminaties is ongeveer 26% aan huis bij de merriehouder ver richt. Gebleken is dat daarbij meer sperma nodig is. Ook zijn de kosten voor de merriehouders hoger, maar daar staat tegen over dat er niet met de merries behoeft te worden gereisd en dat er geen extra verblijfskosten zijn. Het gebruik van diep vriessperma blijft nog beperkt: 133 merries zijn met diep vriessperma geïnsemineerd. In middels zijn er 118 K.l. stations voor paarden in Nederland. De hengstenhouders kunnen nu ook via hun bond centraal een verze kering afsluiten voor K.l. hande lingen. Het was niet mogelijk individueel zo'n verzekering af te sluiten. De sterke groei van de paarden K.l. was enkele jaren ge leden niet voorzien. Alle lezers een goede jaarwisse ling en een voorspoedig 1992 gewenst. Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn van plan Hoechst Holland in het Sloegebied een nieuwe vergunning op basis van de Hinderwet, de Wet luchtverontreiniging en de Wet ge luidhinder te geven. Eerder inge diende bezwaren van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap tegen de nieu we vergunning zijn door G.S. onge grond verklaard. Het Landbouwschap Zeeland heeft in een bezwaarschrift van 21 januari 1991 kenbaar gemaakt dat de uit stoot van methanol door Hoechst aanzienlijk moet worden terugge bracht zodat de kans op nadelige ef fecten voor de land- en tuinbouw verwaarloosbaar is. Ook de uitstoot van de zware metalen cobalt en mangaan moeten worden beperkt. Behalve het Landbouwschap heeft ook de Zeeuwse Milieu Federatie een groot aantal bezwaren inge bracht. Volgens G.S. worden bij het vast stellen van de nieuwe emissie-eisen geheel voldaan aan de richtlijnen, die pas in 1992 rechtskracht zullen krijgen. Hoechst wil in fasen de uit stoot van schadelijke stoffen ver minderen. Uiterlijk 1993 moet de sanering voltooid zijn. De uitworp van vluchtige koolwaterstoffen daalt hierdoor van 232 kg per uur tot 24 kg per uur. Verder zal de uit worp van opslag van koolwaterstof fen voor 1 januari 1996 sterk worden teruggebracht. De ontwerp-vergunning ligt tussen 5 en 18 december a.s. ter inzaga In die periode kunnen formeel bezwa ren worden ingediend. Daarna stel len G.S. de vergunning definitief vast.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11