DLV Straks alleen aardappelen met paspoort in de winkel De maand december op het zuidwestelijk akkerbouwbedrijf n De maand december betekent voor de akkerbouw niet alleen een periode waarin de laatste veldwerk- zaamheden voor de winter worden afgerondmaar waarin ook tijd wordt besteed aan de voorbereiding op het komende seizoen. Terugblik en vooruitzien Dit jaar bleek weer eens duidelijk dat ieder jaar zijn eigen bijzonderhe den heeft. Na een winter met vorst en een vroege start van de voor jaarswerkzaamheden leken de voor uitzichten veelbelovend. Gewasverzorging en opbrengsten zijn in het verdere groeiseizoen ech ter beïnvloed door een aantal fakto- ren zoals: - het droge en koude vervolg van het voorjaar; - het sombere en natte weer in de maanden mei en juni; - de plaatselijk zware (hagel)buien begin juli; - een scherpe overgang naar droog en warm weer tot en met de oogst. Mede door de droge zomermaanden is de kwaliteit van de produkten overigens goed te noemen. Bij de aardappeloogst speelde de blauw- gevoeligheid een belangrijke rol. Door extra rekening te houden met deze situatie zijn uiteindelijk de meeste partijen goed de bewaring ingegaan. December is een maand om vooral ook vooruit te zien. De komende tijd zal veel informatie gegeven worden over allerlei aspekten rondom de be drijfsvoering. Geen enkel bedrijf is echter gelijk. Om goed in te kunnen spelen op de toekomst is het voor u als ondernemer niet alleen belang rijk een goede visie te hebben op het eigen bedrijf, maar ook op de ontwikkelingen in de sektor. Lezin gen, kursussen en studiegroepen kunnen hiervoor nuttig zijn. In dit verband kan ook de Infomarkt "Nieuwe teelten" genoemd wor den, die op 3 december in Goes ge houden wordt. Op deze dag biedt ook de DLV diensten en produkten aan, die een relatie met dit onder werp hebben. Zie voor meer infor matie over deze dag het artikel in de speciale bijlage van dit blad van vo rige week. Wintertarwe Over het algemeen kan wintertarwe tot ca. half december uitgezaaid worden, daarna geeft zomertarwe betere resultaten. Dit seizoen bleek overigens dat vaak de beste resulta ten werden behaald met tarweper- celen die in december waren gezaaid. Het verloop van de winter speelde hierbij een belangrijke rol. Deze maand zijn de volgende aan dachtspunten van belang: - het ras Obelisk is het meest ge schikt voor decemberzaai; - om voldoende aren te krijgen zijn ongeveer 400 zaden per m2 nodig; bij een duizendkorrelgewicht van 50 gr betekent dit ca. 200 kg zaai zaad/ha; - stel een bespuiting met een bo demherbicide uit tot na de winter. Alle aanwezige onkruidsoorten kun nen ook dan goed bestreden werden; - bij een duistbestrijding in het voorjaar kan geen groenbemester of graszaad meer gezaaid worden. Bij een bespuiting in december met bijv. Tribunil of Dicuran is dit even eens riskant; - tarwe die in het 2-bladstadium verkeert, kan in december nog wor den gespoten met Bifenix-N tegen een breed assortiment onkruiden (o.a. duist, kamille, kleefkruid, muur, ereprijs); - komen alleen breedbladige on kruiden voor (en geen duist), dan zijn ook goede resultaten te behalen met kleurstoffen. Dit kan alleen als binnen enkele dagen geen nacht vorst wordt verwacht. Aardappelen Als gevolg van de warme zomer hebben de aardappelen dit jaar een korte kiemrust. Temperatuurschom melingen en condensvorming in de bovenste laag bevorderen kieming, probeer dit zoveel mogelijk te voor komen. Regelmatige kontrole blijft hiervoor belangrijk, ook bij de meer geautomatiseerde bewaar- sy sternen! Bij het toepassen van gasvormige kiemremmingsmiddelen gaat de voorkeur uit naar een behandeling per 4 weken. Deze interval heeft in de praktijk betere resultaten gegeven dan een behandeling per 6 of 8 we ken. Laat de dosering per keer af hangen van concentratie van het middel en de maximaal te gebruiken hoeveelheid werkzame stof in een seizoen (20 gr w.s. per ton aard appelen). De behandeling moet worden toe gepast voordat de partij gekiemd is, in verband met de kans op binnen- schot. Bovendien moeten de aard appelen goed droog zijn. Om bij ventileren geen vocht in de partij te brengen, moet u buitenlucht gebrui ken waarvan de temperatuur lager is dan de produkttemperatuur. Om dat deze vaak niet overal in de partij gelijk is, kan het beste een verschil van minimaal 2°C aangehouden werden. Hierdoor beperkt u het aan tal draaiuren en daarmee het ge wichtsverlies. Buitenlucht kouder dan 4°C is echter te koud om direkt mee te ventileren. Een menglucht- regeling kan dan uitkomst bieden. Bij aflevering is het belangrijk, zeker dit jaar, de aardappelen op te war men tot ca. 18°C. Langzaam op warmen en enige luchtverversing geven de beste resultaten. Laat hier bij de opgewarmde lucht niet war mer worden dan 20°C i.v.m. zwarte harten. Let in deze periode ook op eventueel ongedierte Muizen en vooral ratten kunnen juist nu schade veroorzaken in isolatie van bewaar plaatsen. Uien De uien hebben dit jaar een goede kwaliteit, probeer deze ook te be houden in het bewaarseizoen. Dro ge uien is daarbij het belangrijkste streven. De ideale bewaartempera- tuur is echter 0-2°C, waardoor snel gevaar voor condensvorming aan wezig is bij ventileren met (warme re) buitenlucht. Als de buitentemperatuur gedurende een aantal nachten hoger blijft dan de produkttemperatuur moet intern ge ventileerd worden. Om te voorko men dat de uien bij aflevering nat worden door het temperatuurver schil, moet de partij eerst langzaam op de omgevingstemperatuur wor den gebracht met drogende lucht. Ontwatering Onvoldoende ontwatering van een perceel is altijd schadelijk. Maak nu de eindbuizen goed zichtbaar zodat u gemakkelijk kunt kontroleren of de drainage nog funktioneert. Dit kan overigens alleen wanneer de eind- buizen hun taak goed verrichten. Vooral na slootonderhoud is een kontrole hierop ook zeker nuttig. De grondwaterstand kunt u eenvoudig beoordelen door middel van de boorgatenmethode op en tussen de drains. Ook het plaatsen van grond waterstandsbuizen is hiervoor een methode. Als blijkt dat de afvoer te gering is kunnen maatregelen genomen wor den. Dit kan het doorspuiten van de drains zijn, maar ook aanleg van nieuwe drainage moet dan kritisch bekeken worden. Maak hiervoor tij dig goede plannen en afspraken, zo dat een en ander in de zomer van 1992 goed en onder goede omstan digheden kan worden gerealiseerd. Onderhoud machinepark Apparatuur goed schoonmaken is nodig voor een lange levensduur, maar ook uit oogpunt van bedrijfs- hygiëne. Voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld gezond pootgoed of zaaizaad al bij het poten of zaaien wordt besmet. Door in deze tijd veel aandacht te besteden aan goed on derhoud kunt u de kosten laag hou den. Tijdens gebruik van de werktuigen kan dan goed en vlot gewerkt worden, terwijl een goed onderhouden machine ook vaak een hogere inruilwaarde heeft. Bouwplan De nieuwe AM-regelgeving heeft voor de 1:3 en 1:4 bouwplannen ge volgen voor het aandeel AM- resistente rassen. Met name om kontinuïteit in het bouwplan te ver krijgen heeft opname van het juiste aandeel van deze rassen op dit mo ment de voorkeur. Intensief grond onderzoek vormt hierbij de basis voor de keuze van het juiste ras, ze ker wanneer al een besmetverkla ring aanwezig is. Overleg met de pootgoedleverancier en/of handel over rassen en afzet mogelijkheden kan het beste tijdig plaatsvinden om later problemen te voorkomen. Er bestaat helaas nog steeds onduidelijkheid over mogelij ke ontheffingen na ingang van de regels in 1997. Voor een goed be drijfsbeleid is meer duidelijkheid hierover zeker gewenst. Door de ontwikkelingen in prijs en afzet van de gangbare teelten neemt het zoeken naar andere ge wassen nog steeds toe. Bij de be slissing om een ander gewas op te nemen moet ook goed gekeken werden naar benodigde arbeid en investeringen, oogst- c.q. teeltrisiko en vruchtwisselingsziekten. Bedrijfsregistratie Een goed bedrijfsbeleid is alleen mogelijk wanneer u een goed in zicht heeft in de kosten en op brengsten van het bedrijf. Een fiskale boekhouding kan een eerste aanwijzing opleveren. Een eigen systeem voor bedrijfsregistratie geeft aanvullende mogelijkheden. Dit kan zowel geheel handmatig op papier als met behulp van een re gistratieprogramma op de compu ter. Vooral over meerdere jaren bekeken krijgt u zo een duidelijk in zicht in het bedrijfsresultaat. Op ba sis van deze kennis is het mogelijk tijdig en gericht bij te sturen. Wanneer u ingrijpende wijzigingen overweegt, kan de DLV u behulp zaam zijn met het maken van een bedrijfsekonomische begroting. Hierbij kunnen plannen met elkaar vergeleken worden, waardoor een beslissing meer achtergrond heeft. Ing. J. Salomons Bedrijfsdeskundige Team Akkerbouw Goes Hoewel berichten uit de koker van consumentenorganisaties anders doen geloven, is de aardappelteelt in Nederland al een heel eind op weg het (onterechte) 'gif-pieper- imago' van zich af te schudden. Steeds meer bedrijven gaan over op geregistreerde teelt, een ontwikke ling die door de aardappelverwer- kende industrie met kracht wordt ondersteund. Een van de aardappelbedrijven, die serieus bezig is met het introduce ren van milieuvriendelijke teeltre ceptuur, is Nedato BV in Oud-Beijerland. Dit bedrijf verwerkt per jaar 125.000 ton klei- aardappelen van 300 telers in Voor- ne Putten, de Hoekse Waard, Goe- ree Overflakkee en de Brabantse Biesbosch. Van die 125.000 ton zit 105.000 ton in een poolsysteem. Nedato levert aan de aardappelver- werkende industrie, het grootwin kelbedrijf (Albert Heijn) en aan buitenlandse afnemers. Het bedrijf is voor 60% in handen van de telers en voor 40% van Cebeco. Er wer ken 63 personeelsleden, die geza menlijk voor een omzet van ruim 45 miljoen gulden zorgen. Vorig boek jaar bedroeg de netto-winst ruim 1,3 miljoen gulden. Afgelopen week ontvingen direkteur A. Vente en zijn medewerkers de pers. Speerpuntbedrijven Samen met Albert Heijn en het Cen trum voor Landbouw en Milieu heeft het bedrijf experimenten met gecontroleerde teelt opgezet. In elke regio zitten een paar speerpuntak- kerbouwbedrijven, die hiermee be zig zijn. Het streven van Nedato is om komend jaar alleen nog aard- appelen aan het grootwinkelbedrijf te leveren, afkomstig van akker bouwbedrijven waar: - geen vliegtuigbespuitingen heb ben plaatsgevonden; - geen grondontsmetting is toe gepast; - de sproeimachine en de kunst meststrooier gekeurd en opti maal afgesteld zijn; - grondmonsters ter bepaling van de stikstofvoorraad zijn genomen; - een mineralenbalans bijgehou den wordt; Hier worden de aardappelen van Nedato winkelklaar verpakt Nedato probeert op de voet te vol gen wat de grillige consument wil. Het bedrijf wordt wat dit betreft op de hielen gezeten door een van de grootste afnemers, Albert Heijn. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Nedato met een 1,5 kg-verpakking op de markt is gekomen voor kleine huishoudens die 1 of 2 aardappels per dag eten. In deze kleine verpak king wordt het Meijer-ras Accent geleverd. - een overzicht beschikbaar is van gebruikte gewasbescher mingsmiddelen. Kortom, Nedato wil straks alleen 'aardappelen met paspoort' aan het grootwinkelbedrijf afleveren. Dat zijn milieuvriendelijk geteelde, schoongewassen aardappels, goed van smaak en maat, in een klant vriendelijke verpakking voor een re delijke prijs. 'Als we aan die voorwaarden voldoen, zie ik het ver bruik van tafelaardappelen per hoofd van de bevolking niet veel zakken', aldus direkteur A. Vente Bintje Het belangrijkste ras is natuurlijk nog altijd Bintje De 80 jaar oude aardappel is verantwoordelijk voor 70% van de omzet van Nedato. Sterk opkomend is de Agria, die vanwege zijn grote maat uitstekend geschikt is voor de industrie en AM- resistent is. Aan het grootwinkelbe drijf levert Nedato behalve Bintje Ei genheimer, Bildtstar, Resonant en zoals gezegd Accent. In het voorjaar werden ook primeur-aardappelen uit de landen rond de Middellandse Zee geïmporteerd en in de zomer zet het bedrijf vroege rassen van Neder landse bodem, zoals Doré, Gloria en Arkula, af. Daarnaast levert Nedato biologisch geteelde aardappelen van het ras Santé. Deze maken 2% van de omzet uit. Om te voldoen aan de hoge kwali teitseisen heeft Nedato niet alleen de beschikking over een grote was- installatie (60% van de aardappe len wordt gewassen), maar heeft men ook zeer geavanceerde verpak kingstechnieken in huis gehaald. Nog onlangs heeft het bedrijf voor meer dan 1 miljoen gulden in nieu we verpakkingsmachines geïn vesteerd. Relatie met teler Het begrip kwaliteit werkt ook door in de relatie naar de boeren, die aan Nedato leveren. De beste teler krijgt de hoogste prijs voor zijn produkt. Nedato heeft geen koelaccommo- datie. De telers moeten zelf voor opslag zorgen. Direkteur Vente: 'Wij werken al 40 jaar in dit gebied op basis van vertrouwen. Wij beseffen dat je dat vertrouwen naar de boe ren toe waar moet maken, omdat we weten dat de boeren voor 75% van hun inkomen afhankelijk zijn van aardappelen'.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8